: F14/14/156. : mr. A.H.J. Dunselman. : mr. M. Wouters. : financiele holding : NL53KASA

Hele tekst

(1)

84319

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 augustus 2015

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Jan Nab B.V.

Gerbrandtslaan 14, 1 871 AP Schoorl Nummer faillissement : F14/14/156

Datum uitspraak : 13 mei 2014

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : mr. M. Wouters

Activiteiten onderneming : financiele holding Omzetgegevens : 2011: E 18.000,-- Personeel gemiddeld aantal : 0

Saldo einde verslagperiode : € 446,64

Kasbankrekening : NL53KASA0223242640

Verslagperiode : 4 (24 april 2015 -21 augustus 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Ondervverpen die in een eerder stadium als 'niet van toepassing' werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

. -41M14 * v1141]

(2)

2 Faillissementsverslag rechtspersoon

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Jan Nab B.V. is opgericht bij notariele akte van 13 december 1982. Enig bestuurder is de heer Jan Nab. Er is geen informatie

voorhanden omtrent de vraag wie aandeelhouders zijn. Het aandeelhoudersregister is nog niet ter beschikking gesteld.

Jan Nab B.V. houdt sedert 1 januari 2002 de aandelen van het geplaatst

aandelenkapitaal in de besloten vennootschap Uitgeverij Beleggings Expres B.V.

Sedert 30 mei 1985 is Jan Nab B.V. bestuurder van Uitgeverij Beleggings Expres B.V.

Uitgeverij Beleggings Expres B.V. geeft een tijdschrift uit met de naam

Beleggingsexpres. Daarnaast is Uitgeverij Beleggings Expres B.V. houder van een website "beursexpress.n1' via welke website een digitaal abonnement op Beleggings Expres respectievelijk beursexpres kan worden verkregen. De betreffende

dochtervennootschap is niet in staat van faillissement verklaard en betreft een voortzettende onderneming.

De heer Jan Nab is verzocht om de positie als bestuurder van Uitgeverij Beleggings Expres B.V. op zich te nemen in de plaats van de besloten vennootschap Jan Nab B.V.

Verslagperiode 2

Volgens mededeling van de heer Jan Nab wordt 90% van het geplaatst

aandelenkapitaal gehouden door de heer Jan Nab en de resterende 10% wordt gehouden door mevrouw EJ. Nab - van Es.

Met ingang van 17 juni 2014 is de heer Jan Nab enig bestuurder van Uitgeverij Beleggings Expres B.V.

_ SCH E N KEVE LD. " ,cluocaten

(3)

-3 Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3

Op 5 december 2014 heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden van de heer Jan Nab bij de rechter-commissaris in verband met gewenste informatie met

betrekking tot de voortgang van verkoop van activa van Uitgeverij Beleggings Expres B.V. Nadat de gestelde term ijn voor verkoop was verstreken is de heer Nab per 19 februari 201 5 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ontslagen als bestuurder van Uitgeverij Beleggings Expres B.V. en is ondergetekende in mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Jan Nab B.V. benoemd tot statutair bestuurder van Uitgeverij Beleggings Expres B.V. Tevens is op 19 februari 2015 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Uitgeverij Beleggings Expres B.V. het besluit genomen tot het doen van eigen faillissementsaangifte van Uitgeverij Beleggings Expres B.V., waarna deze op 24 februari 2015 is uitgesproken door de rechtbank Amsterdam met benoeming van ondergetekende tot curator in dat faillissement.

1.2 Winst en verlies

2011: € 21.728,-- verlies (volgens kolommenbalans 2011)

2012: € 9.485,-- verlies (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen)

€ 91.160,-- winst (resultaat na belastingen) 2013:

2014:

1.3 Balanstotaal

2010: € 162.300,-- 2011: € 163.125,-- 2012: € 247.960,--

(blijkens jaarrekening) (blijkens jaarrekening) (blijkens jaarrekening)

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Jan Nab B.V. is op 13 mei 2014 uitgesproken op verzoek van de Ontvanger van de Belastingdienst/midden-en kleinbedrijf. De Ontvanger van de Belastingdienst heeft blijkens haar opgave ter zake van aanslagen omzetbelasting,

(4)

-4

Faillissementsverslag rechtspersoon

loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting een vordering van € 31.976,-- + p.m. (kosten).

Volgens de heer Jan Nab is er een fiscale eenheid voor de onnzetbelasting en voor de vennootschapsbelasting tussen Jan Nab B.V. en haar dochtervennootschap Uitgeverij Beleggings Expres B.V.

Als gevolg van een sterke terugloop van het aantal abonnees vanaf 2004, in het bijzonder als gevolg van de nadien plaatsvindende financiele crisis, alsmede als gevolg van verdergaande dig italisering waardoor minder belangstelling bestond voor een papieren uitgave, is de omzet in de loop der jaren ernstig gedaald en waren er onvoldoende middelen om schulden, in het bijzonder die van de belastingdienst te voldoen, aldus de heer Nab.

De heer Jan Nab heeft onroerend goed in prive verkocht om een deel van de vordering van de belastingdienst te betalen. In januari 201 3 vond een executoriale verkoop plaats in opdracht van de belastingdienst van de roerende zaken van Jan Nab B.V. respectievelijk van hem in prive. In verband met niet nakoming van

betalingsafspraken van de restantschuld aan de belastingdienst, heeft de Ontvanger het faillissement van Jan Nab B.V. aangevraagd.

3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Blijkens de balans is Jan Nab B.V. eigenaar van een atelier. Er zal nader onderzoek worden gedaan in het kadaster met betrekking tot dit onroerend goed.

Verslagperiode 2

Kadastraal onderzoek heeft geleerd, dat op naam van Jan Nab B.V. geen onroerend goed is geregistreerd.

(5)

5

• Faillissementsverslag rechtspersoon

Volgens de heer j. Nab betrof de in de balans vermelde atelier een aparte unit in de woning van de heer Nab. De in de balans opgenomen waardering betrof

aangebrachte voorzieningen. Deze vertegenwoordigen geen waarde, mede in het licht van natrekking.

Andere activa 3.12 Beschrijving

Vervoermiddelen

Blijkens de kolommenbalans 2012 is Jan Nab B.V. eigenaar van vervoermiddelen, waaronder `motoren'. Onderzocht zal worden waar deze post vervoermiddelen op zien en of de betreffende zaken nog voorhanden zijn.

Verslagperiode 2

Er zijn geen vervoermiddelen voorhanden.

Deelneming Uitgeverij Beleggings Expres B.V.

Ondergetekende onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van de deelneming van Jan Nab B.V. in Uitgeverij Beleggings Expres B.V. De heer Nab zelf heeft aangegeven in gesprek te zijn met enkele gegadigden voor eventuele overname van activa uit de besloten vennootschap Uitgeverij Beleggings Expres B.V. Ondergetekende heeft nog onvoldoende concreet inzicht in de mogelijkheden van verkoop van activa, en beraadt zich op een vervolg.

Verslagperiode 3

Deelneming Uitgeverij Beleggings Expres B.V.

Het faillissement van Uitgeverij Beleggings Expres B.V. is op 24 februari 201 5 op eigen aangifte uitgesproken.

Verslagperiode 4

Deelneming Uitgeverif Beleggings Expres B.V.

M 1 : M I N 4 T I M M II

(6)

aduocaten

-6

Faillissementsverslag rechtspersoon

Ondergetekende heeft in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Uitgeverij Beleggings Express B.V op 26 februari 2075 de voorhanden zijnde activa in het kader van een doorstart verkocht aan de naamloze vennootschap Value8 N.V

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Rekening-cou rant met bestuurder

Blijkens de kolommenbalans per 1 januari 2012 heeft Jan Nab B.V. een vordering in rekening-courant op haar bestuurder van E 44.872,71. Er zal onderzoek worden gedaan naar de afloop van de rekening-courantverhouding.

Lening u/g Ian Nab

Blijkens de kolommenbalans per 1 januari 2012 heeft Jan Nab B.V. een vordering op de heer Jan Nab van € 36.385,--. Er zal onderzoek worden gedaan naar de

(schriftelike) overeenkomst van geldlening respectievelijk de afloop daarvan.

Hypotheek u/g Jan Nab

Blijkens de kolommenbalans per 1 januari 2012 van Jan Nab B.V. heeft zij een vordering krachtens 'hypotheek u/g' op Jan Nab van E 69.882,--. Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de hypothecaire geldlening en de afloop daarvan.

Verslagperiode 2

Rekening-courant met bestuurder

Blijkens de jaarrekening 2012 heeft Jan Nab B.V. een vordering in rekening-courant op de directie van € 44.788,--. Jaarlijks is een rente over deze rekening-courant verschuldigd van 4%. Er bestaat nog geen inzicht over het verloop van deze rekening-courantverhouding in 2013. Er zal nader onderzoek worden gedaan.

Lening U/G

(7)

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

Jan Nab B.V.

Blijkens de jaarrekening 2012 heeft Jan Nab B.V. een vordering op de heer Nab in prive uit hoofde van een geldlening van € 31.167,--. Er is een rente van 4% per jaar verschuldigd, welke in de jaarrekening 2012 is verwerkt in de rekening-courant directie.

Er zal verder onderzoek worden gedaan naar de overeenkomst van geld lening en afloop.

Hypotheek U/G Jan Nab

Blijkens de jaarrekening 201 2 beloopt de vordering uit hoofde van een hypothecaire geldlening op de heer Nab een bedrag van € 69.882,--. Blijkens de jaarrekening is een rente van 4% per jaar verschuldigd, welke betreffende het jaar 2012 is verwerkt in de rekening-courant directie. Blijkens de jaarrekening wordt niet afgelost op de betreffende hypothecaire geldlening en deze is niet opeisbaar noch geheel

aflosbaar voor 23 december 2015.

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de hypothecaire geldlening en afwikkeling daarvan.

Verslagperiode 3

Op basis van administratie en een toelichting van de (externe) boekhouder, de heer G.D. Schuddeboom, heeft ondergetekende geconcludeerd dat Jan Nab B.V. op de heer J. Nab de navolgende vorderingen heeft:

- vordering uit rekening-courant € 132.772,-- (+ pm in verband met rente vanaf 1 januari 2013)

- lening u/g € 31.167,-- (+ pm ter zake van rente vanaf 1 januari 2013)

- hypothecaire lening u/g € 69.882,-- (+ pm rente vanaf 1 januari 2013)

Totaal € 233.821,-- (+ pm rente vanaf 1

(8)

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

januari 2013)

Onderliggende schriftelike overeenkomsten voor voor omschreven posities zijn niet voorhanden.

Blijkens de laatst voorhanden zijnde jaarrekening over het jaar 2012 geldt met betrekking tot de hypothecaire lening u/g dat deze eerst opeisbaar is per 23 december 2015.

Nog niet duidelijk is, op welk onroerend goed Jan Nab B.V. een hypothecaire inschrijving heeft verkregen.

De heer J. Nab is ter zake van vorenstaande vorderingen op hem aangeschreven met verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande vorderingen.

Verslagperiode 4

Door de heed. Nab is niet gereageerd op het voornoemde betalingsverzoek, noch is hij overgegaan tot betaling. Ter verzekering van de vorderingen op de heerj.

Nab, heeft de curator met verlof van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, conservatoir verhaalsbeslag laten leggen op het aan de beer Nab toekomende aandeel in de onroerende zaken, gelegen aan de Gerbrandtslaan 74 te 5choorl.

Vervolgens is de beer Nab op 5 juni 2075 op vordering van de curator gedagvaard om te verschijnen ter terechtzitting van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar. In deze bodemprocedure wordt door de curator het volgende gevorderd:

I. een verklaring voor recht dat de heed. Nab een bedrao van C 163.939,00/s verschuldigd aan de curator van Jan Nab B. V. terzake van een openstaande vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding alsmede uit hoofde van een lening U/6",.

(9)

9

Faillissementsverslag rechtspersoon

II. de heer Nab, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling aan de curator van Jan Nab B.V. van een bedrag van C 763.939,00, te vermeerderen met de jaarlijks contractuele rente van 4% over deze hoofdsom vanaf 1 januari 2013 tot aan de dag der algehele voldoening;

III. de heer Nab, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten, de kosten van deze procedure alsmede de nakosten.

De bodemprocedure jegens de beer Nab staat thans op de rot voor 76 september 2015 voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van de beer Jan Nab.

4.2 Opbrengst

5. Bank / Financiers

5.1

Vordering van de bank(en)

Jan Nab B.V. heeft een bankrekening bij Rabobank Noord-Kennemerland. Blijkens het laatst voorhanden zijnde rekeningafschrift van 29 november 2013 kende deze rekening een creditsaldo van E 953,99. Rabobank Noord-Kennemerland is verzocht het creditsaldo over te maken op de faillissementsrekening.

Verslagperiode 2

Rabobank Noord-Kennemerland heeft een creditsaldo van E 887,98 overgemaakt op de faillissementsrekening.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van Jan Nab B.V. en haar dochtervennootschap werd verzorgd door de heer G.D. Schuddeboom (bij wijze van vriendendienst). Er zal onderzoek worden gedaan naar de administratie.

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 2

Het onderzoek is gaande.

Verslagperiode 3

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

Verslagperiode 4

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van verslagperiode 3.

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de gegevens van het handelsregister betreft de laatst gedeponeerde jaarrekening het boekjaar 2008, welke is gedeponeerd op 28 januari 2010. De laatst opgestelde jaarrekening, die aan mu j ter hand is gesteld, betreft die van het jaar 2010. De heer Nab gaf aan zich niet te realiseren dat de nodige jaarrekeningen niet waren gedeponeerd.

In de zin van de wet is niet tijdig gedeponeerd.

7,3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslagperiode 3 In onderzoek.

Verslagperiode 4

Het onderzoek is nog gaande.

7.6 Paulianeus handelen Verslagperiode 3

- SCHENKEVELD.; duocaten

(11)

Faillissementsverslag rechtspersoon

In onderzoek.

Verslagperiode 4

Het onderzoek is nog gaande.

8. Crecliteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog te verwachten kosten betreffen de kosten van kantoor Nederpel De Block &

Partners respectievelijk van de curator. Overigens zijn geen boedelkosten bekend.

Verslagperiode 3

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend door crediteuren.

Verslagperiode 4

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend door crediteuren.

8.2 Pref. vord. van de fiscus Verslagperiode 3

Tot op heden is door de belastingdienst een totaalbedrag ter zake van preferente vorderingen ingediend van € 34.577,00.

Verslagperiode 4

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

8.3 Pref. vord. van het UWV Verslagperiode 3

Tot op heden zijn geen preferente vorderingen van het UWV ingediend.

Verslagperiode 4

(12)

SCHENKEVELD. duocaten

Faillissementsverslag rechtspersoon

- 12 -

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

8.4 Andere pref. Crediteuren Verslagperiode 3

Tot op heden zijn geen vorderingen van andere preferente crediteuren ingediend.

Verslagperiode 4

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Verslagperiode 3

Tot op heden hebben 4 crediteuren hun concurrente vordering ingediend.

Verslagperiode 4

Tot op heden hebben 4 crediteuren hun concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslagperiode 3

Crediteuren hebben tot een totaalbedrag van € 343.403,99 aan concurrente vorderingen ingediend.

Verslagperiode 4

Crediteuren hebben tot een totaalbedrag van € 343.403,99 aan concurrente vorderingen ingediend

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

10. Overig

(13)

- 13 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

10.1 Ternnijn afwikkeling faill.

Nog niet bekend.

- SCH E N KEVE oduocaten

10.2 Plan van aanpak Verslagperiode 3

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- incasso van vorderingen op bestuurder uit hoofde van rekening-

courant respectievelijk overeenkomst van geldlening respectievelijk hypothecaire geldlening;

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen.

Verslagperiode 4

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- incasso van vorderingen op bestuurder uit hoofde van rekening- courant respectievelijk overeenkomst van geldlening respectievelijk hypothecaire geldlening;

- gerechtelijke procedure jegens de bestuurder tot incasso van de vorderingen uit hoofde van rekening-courant respectievelijk overeenkomst van geldlening;

- onderzoek naar eventueel onbehoorlljk bestuur respectievelyk paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag 21 november 2015

Al aar, 21 augustus 2015

mi. nselman, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :