Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Wonen In Stijl B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59474785, statutair gevestigd te Bemmel, gemeente Lingewaard, kantoorhoudende te 5701 SX Helmond, aan de Bindersestraat nr. 13

Activiteiten onderneming Klusbedrijf in de bouw

Omzetgegevens Onbekend

Personeel gemiddeld aantal 1

Saldo einde verslagperiode Nihil

Verslagperiode

6 december 2016 ±januari 2016

Bestede uren in verslagperiode 32.5

Bestede uren totaal 32.5

Toelichting Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000009934:F001 06-12-2016

mr. S.J.O. de Vries

Curator: mr. G. te Biesebeek

(2)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouders (ieder 50%) en bestuurders van Wonen in Stijl B.V. zijn Van Vlerken Holding B.V. en Baroksi Holding B.V. Aandeelhouders en bestuurders van deze

Holdingvennootschappen zijn respectievelijk de heer R. van Vlerken en de heer F.M.A.L.

Janssen (vader en zoon).

1.2 Winst en verlies

Onbekend; de administratie is als ³schoenendoosadministratie´aan de curator ter hand gesteld.

1.3 Balanstotaal

Onbekend; de administratie is als ³schoenendoosadministratie´aan de curator ter hand gesteld.

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen

1.5 Verzekeringen

Voor zover bekend geen

1.6 Huur

Bedrijfspand, waarin overigens nagenoeg geen bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend, wordt gehuurd van mevrouw Van Gennip.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een drietal crediteuren, die samen ongeveer € 11.000,- van Wonen in Stijl B.V. te vorderen menen te hebben. De bestuurder verklaarde dat er per saldo een negatief werkkapitaal bestaat ( meer crediteuren dan debiteuren), doch desondanks perspectief te zien in het voortbestaan van de onderneming, welke tot op heden verliesgevend is geweest mede vanwege het onjuist calculeren van

bouwprojecten. De bestuurder Janssen meent de nog bestaande crediteuren op termijn allemaal te kunnen voldoen, hetgeen hij min of meer ook als een persoonlijke, morele verplichting ziet. De bestuurder heeft daarom verzet ingesteld tegen het faillissement in de verwachting met de crediteuren, althans zij die het faillissement hebben

aangevraagd, een regeling te kunnen treffen. De bestuurder Janssen gaf aan daarvoor SULYpPLGGHOHQWHUEHVFKLNNLQJWH]XOOHQVWHOOHQ

Op 23 december 2016 heeft de bestuurder bij monde van zijn advocaat de curator medegedeeld het verzet te hebben ingetrokken.

(3)

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement Geen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 1

2.3 Datum ontslagaanzegging n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

De bestuurder Janssen verklaarde dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer UHHGVEHsLQGLJGZDV

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Enkele machines, welke flink gedateerd lijken te zijn.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Nog onbekend

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Niet van toepassing

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Fiscus geniet het bodemvoorrecht ten aanzien van de machines.

(4)

Met betrekking tot de machines zijn nog geen acties ondernomen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving Niet van toepassing

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Ongeveer € 18.000,-

4.2 Opbrengst Nihil

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing

4.4 Werkzaamheden

De debiteuren zijn tot op heden niet benaderd. De vordering op een buitenlandse debiteur zou naar de bestuurder mededeelde worden betwist. Ter zake de andere debiteur, zou een vonnis bestaan. De voormalige raadsman van Wonen in Stijl B.V. is verzocht dit vonnis aan de curator ter hand te stellen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 186,74

De bestuurder deelde mede dat de vennootschap niet door enige bank gefinancierd wordt.

(5)

Een auto, merk Fiat, voorzien van het kenteken 2-KNF-28 is geleasd. Het voertuig is inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald. De curator heeft van de

leasemaatschappij een taxatierapport mogen ontvangen. De leasemaatschappij zal het voertuig verkopen en zonodig afrekenen met de boedel.

5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing, althans daar is nog niet van gebleken.

5.7 Retentierechten Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving Niet van toepassing

6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst

(6)

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is door de bestuurder aan de curator ter hand gesteld. De bestuurder deelde de curator mede dat de boekhouding gedurende de laatste twee jaar niet is verwerkt en kon de curator geen kommenbalansen en/of grootboekadministratie ter hand stellen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2014 is op 3 februari 2016 gedeponeerd. Uit onderzoek blijkt dat gedeponeerde jaarrekening 2014 inhoudelijk niet correct is en niet de juiste vermogenspositie ultimo 2014 van de vennootschap weergeeft.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap is opgericht op 18 december 2013 en kent slechts een geplaatst kapitaal van € 2,-.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er is niet voldaan aan de boekhoudverplichting. Noch dagboeken noch de

grootboekadministratie kon door het bestuur aan de curator ter hand gesteld worden.

Ook bestaan er geen management- en/of rekening courant overeenkomsten, hoewel VXEVWDQWLsOHEHGUDJHQYDQHQQDDUGHGLUHFWLHLQSULYpJHYORHLG]LMQ(LQG2015 heeft de directie een debiteur verzocht de aan de vennootschap verschuldigde gelden ( € 100.000 RYHUWHPDNHQDDQGHEHVWXXUGHULQSULYp

De curator heeft de bestuurders uit hoofde van vermeend wanbeleid aansprakelijk gesteld voor het volledige deficit.

7.6 Paulianeus handelen Zie onder 7.5.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator P.M.

(7)

8.3 Pref. vord. van het UWV Onbekend

8.4 Andere pref. crediteuren

3 (aanvragers van het faillissement) voor een totaalbedrag van € 1.599,84.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Ter verificatie aangemeld: 21 stuks

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Ter verificatie aangemeld: € 102.137,96

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing

9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De bestuurder van Wonen in Stijl B.V. is van het faillissement tijdig in verzet gegaan bij de Rechtbank. Voorafgaande aan de behandeling daarvan op 27 december 2016 is dit verzet ingetrokken.

Het is onbekend wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De bestuurders zijn formeel aansprakelijk gesteld voor de vorderingen van alle crediteuren.

(8)

Ultimo juni 2017

10.4 Werkzaamheden

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :