Continurooster. Continurooster OBS De Bascule

Hele tekst

(1)

Continurooster

(2)

Inhoudsopgave

1. Voorwoord

2. Waarom een continurooster op OBS De Bascule?

2.1 Aanleiding

2.2 Voor - en nadelen

2.3 Visie op het continurooster

3. Uitwerking continurooster

3.1 Lesrooster 3.2 Visie op de lunch

3.3 Afspraken tijdens de lunch 3.4 Pauzetijden

3.5 Rusttijden voor personeel 3.6 Pleinwachten

3.7 Koelen

3.8 Slecht-weer-programma

4. Overig

4.1 Buiten Schoolse Opvang 4.2 Medicatie

4.3 Geïndiceerde leerlingen

5. Evaluatie

(3)

1. Voorwoord

Het team van OBS De Bascule gaat m.i.v. 1 augustus 2016 het continurooster in voeren op haar basisschool. Dit betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De deuren van de school gaan om 8.15 open (inloop). De lestijd begint voor de groepen 1 t/m 4 om 8.25 uur en is om 14.25 uur afgelopen. De schooldag voor de groepen 5 t/m 8 begint om 8.30 uur en is om 14.30 uur afgelopen. Woensdagmiddag blijft een vrije middag. De groepen 1 en 2 zijn op donderdag- en vrijdagmiddag vrij en de groepen 3 en 4 op vrijdagmiddag.

In het voorbereidingstraject zijn er gesprekken gevoerd met het team en de MR en is er een enquête afgenomen. De uitkomst van de enquête geeft aan dat 81% van de ouders open staan voor het continurooster.

In dit plan vindt u onder meer informatie over wat werken met het continurooster voor onze school betekent, wat de voordelen en nadelen zijn, wat het betekent voor de organisatie en de praktische zaken zoals het toezicht op de kinderen tussen de middag.

De praktijk op andere scholen laat zien dat ouders, leerkrachten en kinderen over het algemeen positief zijn over het continurooster.

Op 17 mei 2016 heeft de MR ingestemd om te gaan werken met het continurooster.

De MR zal in mei 2017 de implementatie van het continurooster evalueren.

Jacqueline Grupstra

Locatieleider OBS De Bascule Henny v/d Berg

Clusterdirecteur Cluster 6

(4)

2. Waarom een Continurooster?

2.1 Aanleiding

Aanleiding voor het onderzoek naar invoering van het continurooster is een combinatie van factoren. Sinds 2006 zijn scholen vrij om hun eigen schooltijden te kiezen. Veel scholen in Nederland stappen af van de traditionele schooltijden. We merken dat nieuwe ouders vooral bij het kennismakingsgesprek vragen of we een continurooster hanteren.

Het lesrooster met de traditionele schooltijden stamt uit de agrarische samenleving.

Kinderen moesten meehelpen op de boerderij, moeders waren overdag altijd thuis, en gezinnen aten tussen de middag vaak warm. De samenleving is veranderd. De meeste gezinnen eten ’s middags niet meer warm. Veel moeders zijn buitenshuis gaan werken. Het percentage alleenstaande ouders is sterk gestegen.

Ouders maken op hun werkdagen steeds meer gebruik van opvang. Wanneer we onze tijden niet aanpassen, kan dat betekenen dat kinderen buiten de lessen om te maken hebben met voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. In het slechtste geval betekent dit: steeds wisselende locaties en wisselende begeleiders. Zeker voor jonge en kwetsbare kinderen geen ideale situatie.

Ook op onze school merken we deze veranderende samenleving. Het percentage kinderen dat overblijft stijgt jaarlijks. Hoewel onze overblijfvoorziening prima functioneert, merken we dat het steeds lastiger is om de groep overblijfouders aan te vullen. Dit komt onder meer door het toenemende aantal werkende moeders dat een betaalde baan buitenshuis heeft.

Het lijkt dus voor de hand te liggen om mee te gaan met de tijd en te anticiperen op wat de huidige maatschappij vraagt. In vrijwel alle landen om ons heen zijn scholen al over gegaan op een continurooster.

2.2 Voor- en nadelen

2.2.1 Voordelen

Met het continurooster zoals De Bascule het voor ogen heeft, is er geen onderscheid meer tussen kinderen die naar huis gaan en kinderen die overblijven. Alle kinderen blijven op school. Door de schooldag niet te lang te onderbreken, is de onderwijstijd beter te structureren. Kinderen hoeven opgestarte activiteiten niet wezenlijk te onderbreken door een lange(re) middagpauze. De vaart blijft er in en de concentratie wordt beter vastgehouden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit een positief effect heeft op de resultaten.

Samen overblijven, bevordert bovendien het gemeenschapsgevoel bij kinderen en een

(5)

Door de invoering van een continurooster is de schooldag eerder afgelopen. Dat is gunstig voor zowel de kinderen als de leerkrachten. De kinderen hebben meer mogelijkheden voor andere activiteiten na schooltijd, zoals muziek en sport of een afspraak bij de tandarts.

De leerkracht heeft meer tijd voor lesvoorbereiding, overleg met collega’s en nascholing.

Ouders hebben de mogelijkheid een langere periode achtereen te werken en hoeven tussen de middag niet haastend door het verkeer. De verwachting is dat het continurooster in de school, voor leerkrachten, kinderen en ouders meer rust en duidelijkheid geeft.

2.2.2 Nadelen

De Bascule onderkent ook de nadelen die het invoeren van het continurooster kan hebben.

De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis en zijn iets vroeger thuis. Voor werkende ouders die hun ritme juist hebben afgestemd op school, kan dat lastig zijn. Zij moeten straks voor andere tijden opvang regelen.

Door het continurooster worden kinderen ‘verplicht’ tot overblijven en ouders missen het contact met elkaar tussen de middag.

Het invoeren van het continurooster is een behoorlijke taakverzwaring voor de leerkrachten. Zij hebben tussen de middag maar weinig tijd om even op te laden of de middaglessen voor te bereiden. Het begeleiden van de maaltijd en het houden van toezicht tussen de middag komt er als een extra taak bij.

Tot slot, een continurooster kan in de eerste weken vermoeiend zijn voor iedereen, hoewel de praktijk van andere scholen leert dat ze er gauw aan gewend zijn.

2.3 Visie op het continurooster

Door het continurooster kunnen wij als team een doorgaande lijn creëren in de schooldag van onze kinderen. Vanaf het moment dat ze op school komen tot aan dat zij de school verlaten om half drie gelden dezelfde eenduidige regels door de school. Kinderen en leerkrachten zijn op de hoogte van deze regels en dat biedt structuur, duidelijkheid en rust.

We verwachten dat dit het welbevinden van de kinderen ten goede komt en dit stimulerend werkt voor de ontwikkeling van de kinderen.

Buiten spelen zal onderdeel uit maken van de pauze. De kinderen kunnen bewegen en samen spelen.

We realiseren ons ook dat sommige leerlingen in hun pauze een stiltemoment nodig hebben om tot rust te komen. Hier hebben we oog voor.

(6)

3. Uitwerking Continurooster

3.1 Lesrooster

Het continurooster zoals hieronder weergegeven, is de meest rustige vorm waarmee qua tijden het minst ‘overhoop’ wordt gehaald. In dit rooster blijven alle kinderen op de woensdag tot 12.15 uur op school. Het lesrooster van De Bascule ziet er in de nieuwe situatie als volgt uit:

Onderbouw:

groepen 1 en 2

Onderbouw:

groep 3 en 4

Bovenbouw:

groep 5 t/m 8 ma/di: 8:30 uur-

14.30 uur

ma/di/

do:

8:30 uur- 14.30 uur

ma/di/

do/vr:

8:30 uur- 14.30 uur wo: 8.30 uur-

12.15 uur

wo: 8.30 uur- 12.15 uur

wo: 8.30 uur- 12.15 uur do/vr: 8.30 uur-

12.00 uur

vr: 8.30 uur- 12.00 uur

We kiezen er voor om de lunchtijd als lesgebonden tijd te nemen. Dit betekent dat het kwartiertje eten niet als extra belasting uit de taakuren hoeft te komen en er na schooltijd nog gewoon het voordeel is van de drie kwartier die tussen de middag wordt ingeleverd.

Maar dit betekent ook dat het eten gecombineerd moet worden met doelen gezond gedrag, taalontwikkeling, enz.

3.2 Visie op de lunch

De lunch is géén pauze maar valt onder lestijd. In de klas wordt onder toezicht van de eigen leerkracht gegeten en gedronken gedurende 15 minuten. Omdat kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen wordt hier soepeler mee omgegaan.

Deze kinderen kunnen iets langer door eten als dit nodig is. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis.

Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer en een gezellig klimaat.

De lestijd val onder wereldoriëntatie en sociaal emotionele ontwikkeling.

Natuurlijk kan er tijdens het eten rustig gepraat worden en kan er centraal aandacht zijn voor verhalen van kinderen. Ook is er de mogelijkheid om een boek voor te lezen of zo nu en dan samen iets te bekijken op het digibord.

Rust en gezelligheid tijdens de lunch hebben een groot effect op een positief groepsklimaat.

(7)

3.3 Afspraken tijdens de lunch

Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen consequent toepassen. Denk hierbij aan:

• Handen wassen voor het eten

• Geen schoolspullen (schriften/boeken) op tafel

• Een gezonde lunch is: brood, melk of vruchtensap, fruit

• Netjes eten en drinken

• Geen eten onderling ruilen

• Blijven zitten onder het eten en drinken

• Rustig praten tijdens het eten en drinken

• Wachten totdat iedereen klaar is met eten

• Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken

• Overgebleven eten en drinken niet weggooien maar weer mee naar huis nemen

3.4 Pauzetijden

Hoewel inspannende en ontspannende lessen tijdens de dag zoveel mogelijk worden afgewisseld, hebben ook kinderen wettelijk recht op pauze. Tijdens de pauze worden geen verplichte activiteiten aangeboden zodat kinderen voor een bepaalde tijd hun eigen gang kunnen gaan. We kennen een kleine pauze van 15 minuten en een grote pauze van 30 minuten.

3.4.1 Kleine pauze

De kinderen hebben ’s ochtends een kleine pauze van 15 minuten. In groep 3 t/m 8 spelen de kinderen buiten. Er zijn twee leerkrachten buiten om toezicht te houden. In groep 1 en 2 nuttigen de kinderen hun tussendoortje binnen, en valt het dagelijks buiten spelen niet onder de pauzetijd, maar onder bewegingsonderwijs.

3.4.2 Grote pauze

groepen eten pauze

Groep 1, 2, 3 en 4 12.00-12.15 12.15-12.45 Groep 5, 6, 7 en 8

Op vrijdag groep 5,6,7 en 8

12.15-12.30 12.00-12.15

11.45-12.15 12.15-12.45

Voor de lunch staat 15 minuten, voor de pauze 30 minuten. In groep 1 t/m 3 kan meer tijd ingeroosterd worden voor de lunch, de pauze is dan ook iets korter. Voor de kinderen van groep 1 en 2 kan de pauze echter eventueel worden verlengd met uren bewegingsonderwijs (buiten spelen).

We vinden het gezond dat alle kinderen buiten zijn. Dit gebeurt zoveel mogelijk op het plein.

(8)

3.5 Rusttijden voor personeel

Volgens de CAO voor het Primair Onderwijs mogen leerkrachten maximaal 5,5 uur achter elkaar werken, waarna er een half uur pauze moet volgen. Het is wettelijk ook toegestaan dit in 2x 15 minuten op te nemen. Het team van De Bascule hecht veel waarde aan haar pauze. Het uitgangspunt is om iedere leerkracht zoveel mogelijk 30 minuten pauze te geven.

Het kan voorkomen dat personeelsleden ook een keer per week 15 minuten pleinwacht heeft. Wie tussen de middag de pleinwacht doet, heeft recht op 2 x 15 minuten pauze op een ander moment. Zoveel mogelijk personeel met niet lesgevende taken zal deze taak samen met ouders uitvoeren.

3.6 Pleinwachten

Tijdens het spelen is er toezicht door zes pleinwachten: zes ouders en 1 personeelslid.

Uitgangspunt:

In de grote pauze lopen zes ouders buiten en 1 leerkracht.

De IB-er, conciërge en de locatieleider draaien mee. De leerkrachten worden 1x per maand ingeroosterd.

maandag dinsdag donderdag vrijdag Lunch (grote)

pauze Groep 1, 2,

3 en 4

6 ouders Conciërge 1 assistente

IB-er

6 ouders Conciërge 1 assistente locatieleider

3 ouders Conciërge 1 assistente Vakleerkracht

Leerkracht (2x 15 min)

X

Lunch (grote) pauze Groep 5

t/m 8

6 ouders Conciërge

IB-er

6 ouders Conciërge locatieleider

3 ouders Conciërge Vakleerkracht

Leerkracht (2x15min)

2 ouders Conciërge Juf Chantal 1 leerkracht

(2x 15 min)

3.7 Koelen

In het kader van hygiëne kunnen kinderen hun lunchboxen en drinkbekers in koeltasjes plaatsen. Deze tasjes zijn aangeschaft. De kinderen krijgen eenmalig een tasje van school.

Voor deze tasjes wijzen de leerkrachten een plek aan waar de tasjes neergezet kunnen

(9)

3.8 Slecht weer programma

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Omdat de pauze vrije tijd is, mogen de kinderen eigen keuzes maken voor hun vrijetijdsbesteding. Er wordt door de leerkrachten van tevoren afgesproken wat de opties zijn. De leerkracht stuurt dit aan voordat hij/zij aan de eigen pauze begint: bv.

• in één lokaal draait een TV-uitzending op het digibord

• in één lokaal is ruimte voor gezelschapsspelletjes

• in één lokaal kunnen kinderen vrij knutselen

• in één lokaal kunnen kinderen rustig kunnen lezen of hangen. De pleinwachten lopen heen en weer tussen de groepen die pauze hebben.

We leren de kinderen dat we aan het eind van de pauze met slecht weer alles met elkaar opruimen.

4. Overig

4.1 Buiten Schoolse Opvang

Omdat bij het continurooster de schooltijd eerder eindigt dan in het huidige rooster, namelijk om 14.30 uur, is het nodig om de tijd van de BSO te verlengen voor ouders die daar gebruik van willen maken. BSO Zus&Zo is op de hoogte van onze plannen en kunnen u hiervoor een aanbod doen. Het is belangrijk dat u contact met hen opneemt zodat de naschoolse opvang voor uw kind goed geregeld is met ingang van het continurooster op 1 augustus 2016.

4.2 Medicatie bij kinderen(protocol)

Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en de desbetreffende leerkracht. Per kind wordt onder meer besproken en vastgelegd in een protocol, wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.

4.3 Geïndiceerde leerlingen

Ook bij ons op school zijn leerlingen met speciale behoeften (bv. ADD, ADHD, Autisme) die meer rust nodig hebben tussen de middag. In overleg met de ouders en de intern begeleider kunnen zij terecht in het lokaal waar gelezen of ‘gehangen’ wordt. Zij kunnen een spel of knuffel van thuis meenemen wat hen rust geeft.

5. Evaluatie

Na één jaar, mei 2017, gaan we evalueren met de MR.

Doel van de evaluatie is onder meer, te kijken naar verbeterpunten die kunnen worden aangebracht.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :