30 minuten mr. Welling

Hele tekst

(1)

Algemene gegevens:

Insolventienummer: C/05/14/546 F

Naam schuldenaar: de heer J.A.L. Goessens h.o.d.n. Grafonderhoud Berkelland

geboren op 18 juni 1964

wonende te (7271 DA) Borculo, Burgemeester Bloemersstraat 3.

Inschrijving KvK: 51518678

Activiteiten onderneming: grafonderhoud en verkoop curiosa Datum faillissement: 3 juni 2014

Curator: mw. mr. M. Meffert

Rechter-commissaris: mr. M.A.M. Vaessen Saldo einde verslagperiode: € 10.247,33

Verslagperiode: 3 juni 2014 t/m 1 juli 2014

Bestede uren verslagperiode: 30 uur en 32 minuten mr. Meffert 30 minuten mr. Welling

Bestede uren totaal: 30 uur en 32 minuten mr. Meffert 30 minuten mr. Welling

N.B. De urenregistratie in het onderhavige faillissement en het daaraan gelieerde faillissement van de echtgenote van gefailleerde wordt geconsolideerd gevoerd, aangezien gefailleerden in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. De aangegeven bestede uren betreffen derhalve het totaal aantal bestede uren in beide faillissementen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

Zakelijk:

Gefailleerde dreef sinds 1 januari 2011 vanuit huis een onderneming op het gebied van

grafonderhoud voor particulieren in de vorm van een eenmanszaak. Daarnaast werden in deze eenmanszaak ook verkoopactiviteiten van tweedehandse spullen / rommelmarkt-waar

ontplooid. Gefailleerde en zijn echtgenote verkochten bij wijze van hobby op zaterdagen tweedehands spullen vanuit een winkelruimte, die zij zonder enige vergoeding in gebruik

(2)

hebben. Daarnaast staat het grootste deel van de tweedehands spullen als voorraad opgeslagen in een gehuurde bedrijfsruimte.

Persoonlijke omstandigheden:

Gefailleerde is in gemeenschap van goederen gehuwd. De echtgenote van gefailleerde is eveneens in staat van faillissement verklaard. Gefailleerde is tezamen met zijn echtgenote, één minderjarig en één meerderjarig kind woonachtig in een eigen koopwoning. Gefailleerde heeft op dit moment nog geen inkomsten uit arbeid/uitkering, maar is doende een WWB-uitkering aan te vragen. Gefailleerde zal met toestemming van de sociale dienst en met behoud van uitkering in september 2014 een re-integratie/opleidingstraject tot beveiliger gaan volgen. Nu de

inkomsten van gefailleerde beneden bijstandsniveau liggen, is er geen sprake van enige afdracht van inkomen aan de boedel en is er nog geen vrij te laten bedrag berekend.

1.2 Winst en verlies: 2011: verlies € 1.239,-- 2012: verlies € 479,-- 2013: onbekend

2014: winst € 2.091,90

1.3 Balanstotaal: 2011: € 480,--

2012: € 720,-- 2013: onbekend

1.4 Lopende procedures: Voor zover de curator bekend geen.

1.5 Verzekeringen:

Zakelijk:

Gefailleerde had ten behoeve van zijn eenmanszaak een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering is opgezegd. Er bestond geen recht op premierestitutie.

Privé:

Gefailleerde had ten behoeve van een DAF vrachtwagen een motorrijtuigenverzekering. Deze verzekering is in verband met de verkoop van de vrachtwagen opgezegd. Er bestond geen recht op premierestitutie.

Daarnaast hebben gefailleerde en zijn echtgenote de gebruikelijke verzekeringen in verband met inboedel, woning, aansprakelijkheid etc. Gefailleerde en zijn echtgenote hebben deze verzekeringen voor eigen rekening voortgezet. De premies voor de opstalverzekering worden (voorlopig) door de hypotheekhouder betaald ten laste van de hypotheek.

1.6 Huur:

Gefailleerde huurde op zijn naam van particuliere verhuurders een bedrijfsruimte in Borculo.

Deze bedrijfsruimte werd gebruikt ten behoeve van de opslag van tweedehands goederen / curiosa.

(3)

De huurovereenkomst is – na verkregen toestemming van de rechter-commissaris – per brief d.d. 6 juni 2014 opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 6 september 2014.

Volgens gefailleerde bestaat er tot datum faillissement geen huurachterstand. De verhuurder heeft tot op heden nog geen vordering ingediend. Volgens gefailleerde is destijds een

waarborgsom van € 800,-- afgegeven ten behoeve van de verhuurder. In de huurovereenkomst staat een waarborgsom van € 400,--. De waarborgsom zal naar verwachting zal worden

verrekend met de vordering van de verhuurder.

Voorts maken gefailleerde en zijn echtgenote om niet gebruik van een winkelruimte in een voor afbraak bestemd pand in Ruurlo dat in eigendom toebehoort aan een particulier. Het

betreffende pand staat al geruime tijd in de verkoop en gefailleerde en zijn echtgenote mogen – zonder enige vergoeding – gebruik maken van de winkelruimte zolang het pand niet is verkocht.

Vanuit deze winkelruimte verkochten gefailleerde en zijn echtgenote op zaterdagen tweedehands spullen.

1.7 Oorzaak faillissement:

Gefailleerde en zijn echtgenote wijten de oorzaak van hun beide faillissementen aan de omstandigheid dat er te weinig inkomsten werden gegenereerd met de beide eenmanszaken als gevolg van de huidige economische situatie, waardoor de lopende kosten niet konden worden betaald. Met name de hypotheeklasten zijn erg hoog. In verband daarmee stond de woning van gefailleerde en zijn echtgenote al enige tijd in de verkoop. Verder heeft de echtgenote van gefailleerde een forse schuld aan de Belastingdienst van circa € 61.000,-- in verband waarmee de Belastingdienst beslag had gelegd op de woning en diverse

bankrekeningen.

Werkzaamheden: 12 uur en 56 minuten

2. Personeel N.v.t.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving: Gefailleerde is samen met zijn echtgenote eigenaar van een woning gelegen aan de

Burgemeester Bloemersstraat nr. 3 te (7271 DA) Borculo.

3.2 Verkoopopbrengst: geen/nog niet bekend

3.3 Hoogte hypotheek: Er is een hypothecaire inschrijving t.b.v. BLG Hypotheekbank tot een maximum van

(4)

€ 652.500,-- (inclusief rente en kosten). De huidige hypotheekschuld bedraagt € 377.048,78.

3.4 Boedelbijdrage: Voor het geval er sprake is van een onderwaarde, is een boedelbijdrage van

€ 2.000,-- overeengekomen voor de formele verkoopwerkzaamheden.

Bedrijfsmiddelen n.v.t.

Voorraden/onderhanden werk

3.7 Beschrijving: Er is een voorraad tweedehands spullen / curiosa.

3.8 Verkoopopbrengst: Geen. De curator heeft diverse opkopers benaderd voor onderhandse verkoop van de voorraad, doch er bestond geen interesse in overname daarvan. De curator heeft eveneens de mogelijkheid van een veiling onderzocht.

Daaruit kwam evenwel naar voren dat een veiling in dezen niet opportuun is, aangezien de kosten daarvan de eventuele baten zullen overstijgen.

Na verkregen toestemming heeft de curator een organisatie t.b.v. een goed doel opdracht

gegeven de voorraad tweedehands spullen om niet te komen ophalen.

3.9 Boedelbijdrage: N.v.t.

DAF vrachtwagen

3.10 Beschrijving: Gefailleerde is eigenaar van een vrachtwagen (bakwagen) van het merk DAF, kenteken: BL-LZ- 37, van bouwjaar 2001. De vrachtwagen was kapot en stond om die reden ter reparatie bij een garage.

3.11 Verkoopopbrengst: De vrachtwagen is – na verkregen toestemming van de rechter-commissaris – verkocht voor

€ 2.500,00 (excl. BTW).

3.12 Boedelbijdrage: De verkoopopbrengst behoort volledig tot de faillissementsboedel.

Werkzaamheden: 6 uur en 5 minuten mr. Meffert

30 minuten mr. Welling

(5)

4. Debiteuren N.v.t.

5. Bank / Zekerheden

5.1. Vordering van bank(en): De Rabobank heeft in verband met een debetstand op de zakelijke bankrekening van gefailleerde een vordering van € 1.918,54 ingediend. De Rabobank heeft geen zekerheidsrechten.

5.2 Leasecontracten: n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden: BLG Hypotheekbank heeft een 1e recht van hypotheek tot maximaal € 652.500,-- op de woning van gefailleerde en zijn echtgenote. Zij heeft daarnaast een pandrecht op een

levensverzekering in het kader van de financiering van de woning.

5.4 Separatistenpositie: BLG Hypotheekbank heeft een

separatistenpositie ten aanzien van de woning van gefailleerde en zijn echtgenote. Met BLG is afgesproken dat wordt getracht de woning onderhands te verkopen.

5.5 Boedelbijdrage: Zie 3.4.

5.6 Eigendomsvoorbehoud: n.v.t.

5.7 Reclamerechten: voor zover bekend geen.

5.8 Retentierechten: voor zover bekend geen.

Werkzaamheden: 2 uur en 28 minuten

6. Doorstart / voortzetten n.v.t.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht: De curator heeft de administratie opgevraagd en een deel daarvan ontvangen. Dient nog te worden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen: n.v.t.

7.3 Goedk. Verkl. accountant: n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. aandelen: n.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur: n.v.t.

7.6 Paulianeus handelen: Dient nog te worden onderzocht.

Werkzaamheden: geen

(6)

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen: Hoewel ter zake (nog) geen vordering is ingediend, heeft de verhuurder een

boedelvordering ter zake de huurpenningen over de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus: De Belastingdienst heeft een totale vordering ingediend van € 61.090,--. Dit betreft twee vorderingen op de echtgenote van gefailleerde.

8.3 Pref. vord. van het UWV: n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren: geen/onbekend.

8.5 Aantal conc. crediteuren: Vooralsnog hebben 11 crediteuren zich gemeld.

Dit betreft zowel de crediteuren van gefailleerde als van zijn echtgenote.

8.6 Bedrag conc. crediteuren: € 383.028,86 (inclusief de huidige schuld aan BLG Wonen in verband met de woning).

8.7 Verwachte wijze afwikkeling: Omzetting schuldsanering / opheffing wegens een gebrek aan baten.

Werkzaamheden: 3 uur en 10 minuten.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill: 6 maanden tot 1 jaar.

9.2 Plan van aanpak: Oplevering gehuurde bedrijfsruimte en winkelruimte, verkoop caravan, onderzoek administratie, faillissement nader onderzoeken en afwikkelen.

9.3 Indiening volgend verslag: 3 maanden na heden.

Werkzaamheden: 4 uur en 51 minuten

Doetinchem, 1 juli 2014

mw. mr. M. Meffert curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :