Verslagperiode : 15 september 2016 tot 31 januari 2017 Bestede uren in verslagperiode : 187,1 uren

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 7 februari 2017

Gegevens onderneming : Boa Recycling Equipment B.V.

Faillissementsnummer : C/08/16/280 F

Datum uitspraak : Op 23 juni 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad voorlopige surseance van betaling

verleend aan Boa Recycling Equipment B.V. De rechtbank Midden-Nederland heeft de zaak overgedragen aan de rechtbank Overijssel. Bij beschikking van 27 juni 2016 heeft de rechtbank Overijssel, locatie Almelo de voorlopige surseance van betaling ingetrokken en is het faillissement uitgesproken.

Curator : Mr. J.A.D.M. Daniels

Faillissementsmedewerker : H.J. Scheppink-Dangremond Rechter-commissaris : Mr. A.E. Zweers

Activiteiten onderneming : Het ontwikkelen, produceren en repareren van en de handel in machines en machineonderdelen en andere al dan niet industriële producten.

Bron: uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Omzetgegevens : € 7.069.659,00 in 2014

€ 7.523.776,00 in 2015 Personeel gemiddeld aantal : 25

Verslagperiode : 15 september 2016 tot 31 januari 2017 Bestede uren in verslagperiode : 187,1 uren

Bestede uren totaal : 655,4 uren

Saldo einde verslagperiode : € 419.353,24

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder van Boa Recycling Equipment B.V. is RES Technologies B.V., waarvan Stibbe Management bestuurder is, waarvan de heer P.G. Stibbe bestuurder is.

1.2 Winst en verlies : € 1.699.379,00 verlies in 2014

€ 1.444.461,00 verlies in 2015

1.3 Balanstotaal : € 3.486.533,00 per 31 december 2015

1.4 Lopende procedures :  In Frankrijk loopt een procedure tegen een debiteur over een vordering van ongeveer € 175.000,-.

Deze procedure wordt na overleg met de

(2)

behandelend advocaat en na toestemming van de rechter-commissaris voortgezet. Woensdag 7 september 2016 heeft er een zitting

plaatsgevonden.

Verslag 2: Bij vonnis van 5 oktober 2016 is de Franse debiteur veroordeeld tot betaling van de vordering aan de boedel. Dit vonnis is een executoriale titel. De deurwaarder is

ingeschakeld om het vonnis te executeren.

Op 14 oktober 2016 heeft de Franse debiteur hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Medio december 2016 heeft zij de memorie van

grieven ingediend. De behandelend advocaat zal nu namens de boedel voor 12 maart 2017 een memorie van antwoord opstellen en indienen.

 Vóór faillissement heeft Boa Recycling Equipment B.V. een procedure aangespannen tegen een opdrachtgever die ten onrechte (een deel van) openstaande facturen niet betaalt. Met

toestemming van de rechter-commissaris zet de advocaat die de zaak destijds behandelde de procedure in opdracht van de curator voort.

Verslag 2: getracht wordt een schikking te treffen met de wederpartij. In afwachting hiervan wordt de procedure aangehouden.

1.5 Verzekeringen : De lopende verzekeringen zijn in verband met het faillissement opgezegd, behoudens de

aansprakelijkheidsverzekering. In verband met het afronden van enkele onderhanden werken is de dekking voor de aansprakelijkheidsverzekering gehandhaafd tot eind december 2016.

1.6 Huur : Huur van het bedrijfspand aan de Binnenhaven 43 te Enschede. De huurovereenkomst is in verband met het faillissement opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement : Boa Recycling Equipment B.V. is ontstaan uit een doorstart uit een faillissement in 2006. In het eerste boekjaar is er een winst behaald. De jaren daarna zijn er enkel verliezen geleden. Door de dalende omzet in de nieuwbouw van machines was er onvoldoende dekking voor de vaste kosten. De uitvoering van servicewerkzaamheden was wel winstgevend. Een reorganisatie heeft niet geleid tot het winstgevend maken van de bedrijfsactiviteiten, waarna – via een surseance van betaling – het faillissement is aangevraagd.

(3)

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 25 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 30

2.3 datum ontslagaanzegging : Het personeel is met machtiging van de rechter- commissaris op 27 juni 2016 het ontslag aangezegd.

Werkzaamheden verslagperiode

Ontslag personeel, organiseren UWV personeelsbijeenkomst.

3. Activa

Onroerende zaken Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.1 Beschrijving : n.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.3 Hoogte Hypotheek : n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen bestaan uit de bedrijfsinventaris, zoals werkplaats- en kantoorinventaris, diverse lasapparatuur, gereedschappen, werkplaatsstellingen, een spuitunit, diverse heftrucks etc.

3.6 Verkoopopbrengst : € 200.000,00

3.7 Boedelbijdrage : Er is een boedelbijdrage volgens de separatistenregeling overeengekomen.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Bij de afwikkeling van het faillissement wordt rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

Werkzaamheden verslagperiode

Gesprekken gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen, beoordelen biedingen, overleg gevoerd met de pandhouder en onderhandelingen gevoerd met de doorstartende partij.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving :  Handelsvoorraad

 Onderhanden werk machine ‘VPK’

 Onderhanden werk machine ‘Best Carton’

 Diverse serviceopdrachten 3.10 Verkoopopbrengst :  Handelsvoorraad: € 410.000,00

 VPK: € 120.000,00

 Best Carton: € 60.000,00

 Serviceopdrachten: opgave volgt.

(4)

M.b.t. de voorraad is een afspraak gemaakt dat de boedel de door haar gebruikte voorraad, tegen 60% van de onderhandse waarde vergoedt voor EVB die worden opgeëist. Dit geldt ook voor de door de curator

verbruikte voorraad.

M.b.t. onderhanden werk is afgesproken dat de orders VPK/EEC en Best Carton voor rekening van de boedel worden afgemaakt. De gebruikte machines en ingezette medewerkers zullen tegen kostprijs door de boedel worden vergoed. 10% van de netto opbrengst komt toe aan de boedel van de doorstarter.

De opbrengsten van alle onderhanden werk vanaf 23 juni tot 18 juli komen volledig in de boedel.

Service opdrachten die na datum ft uit zijn gevoerd, komt 50% toe aan de boedel.

3.11 Boedelbijdrage : Er is een boedelbijdrage van 6,5% voor de verkoop van de voorraden en een boedelbijdrage volgens de

separatistenregeling voor de onderhanden werken overeengekomen.

Werkzaamheden verslagperiode :

Overleg en onderhandelingen met de opdrachtgevers van de onderhanden werken, begeleiden/coördineren onderhanden werken.

In de tweede verslagperiode is de opbrengst van de verpande handelsvoorraad afgerekend met de pandhouder.

Op de verkoopopbrengst van de machine ‘VPK’ en de machine ‘Best Carton’ dient nog definitief afgerekend te worden.

Andere activa

3.12 Beschrijving :  Intellectuele eigendomsrechten en goodwill

 Aandelen in Boa Recycling UK Ltd.

 Aandelen in Boa Recycling GmbH

3.13 Verkoopopbrengst :  Intellectuele eigendomsrechten en goodwill:

€ 40.000,00

 Aandelen Boa Recycling UK Ltd.: € 85.000,00

 Aandelen Boa Recycling GmbH: nihil, Boa

Recycling GmbH had met het faillissement van Boa Recycling Development B.V. geen bestaansrecht meer, zodat het faillissement is aangevraagd.

Werkzaamheden verslagperiode Verkoop aandelen Boa Recycling UK Ltd.

In de tweede verslagperiode is de opbrengst van de verpande intellectuele eigendommen afgerekend met de pandhouder.

4. Debiteuren

(5)

4.1 Omvang debiteuren : Het totale debiteurensaldo bedraagt volgens opgaaf van de bestuurder € 1.235.767,97. In dit totaalbedrag zitten ook intercompany vorderingen en vorderingen van debiteuren die tevens crediteur zijn en een verrekenbare

tegenvordering hebben.

4.2 Opbrengst : € 223.517,42 tot nu toe geïncasseerd.

4.3 Boedelbijdrage : Er is een boedelbijdrage van 5,% overeengekomen.

Werkzaamheden verslagperiode

Diverse werkzaamheden met betrekking tot de incasso van de debiteuren.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en) : ABN ARMO Bank: € 2.985.815,00.

5.2 Leasecontracten :  Een operational leaseovereenkomst voor enkele bedrijfsvoertuigen bij Volkswagen Pon Financial Services. De voertuigen zijn door de lessor opgehaald.

 Een operational leaseovereenkomst voor enkele personenauto’s en enkele

bedrijfsvoertuigen bij Huiskes Kokkeler Autolease. Een aantal voertuigen zijn direct na de uitspraak van het faillissement opgehaald.

Een aantal voertuigen zijn op verzoek van de curator tijdens de boedelperiode ingezet en op een later tijdstip opgehaald. De kosten van het gebruik van deze voertuigen wordt aangemerkt als boedelvordering.

5.3 Beschrijving zekerheden : De ABN AMRO Bank heeft de volgende zekerheden bedongen:

 Verpanding van specifieke vorderingen uit hoofde van vier in 2009 lopende projecten (deze projecten waren ten tijde van de uitspraak van het

faillissement reeds afgehandeld);

 kapitaalinstandhoudingsverklaring van Stibbe Management B.V.;

 verpanding van de inventaris en bedrijfsuitrusting;

 verpanding van de bedrijfs- en handelsvoorraden;

 verpanding van de intellectuele eigendomsrechten;

 verpanding van aanneming van werk;

 verpanding van alle vorderingen op derden;

 verpanding van vorderingen door regres en subrogatie.

De curator doet onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de zekerheden.

(6)

Verslag 2: de curator heeft het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de zekerheden afgerond, de zekerheden zijn erkend.

5.4 Separatistenpositie : Ja, de verpande zaken zijn echter in overleg met de bank door de curator onderhands verkocht.

5.5 Boedelbijdragen : Er is een boedelbijdrage van 5% overeengekomen..

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Diverse leveranciers hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud van de door hen geleverde goederen gedaan. Voor het grootste deel van de

leveranciers gold dat de door hen geleverde goederen al voor faillissement verwerkt waren bij de productie van of service aan afvalverwerkingsmachines. Het beroep op eigendomsvoorbehoud van deze leveranciers is afgewezen.

Voor een aantal leveranciers gold dat de door hen

geleverde goederen wel zijn aangetroffen in de boedel, de rechtsgeldigheid van het beroep op eigendomsvoorbehoud door deze leveranciers wordt beoordeeld en bij erkenning afgegeven.

Verslag 2: de kwesties met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud zijn afgewikkeld.

5.7 Reclamerechten : n.v.t.

5.8 Retentierechten : Voor zover leveranciers een beroep op retentierecht hebben gedaan heeft de curator de zaken opgeëist. Naar aanleiding hiervan zijn de zaken vrijgegeven.

Werkzaamheden verslagperiode

6. Doorstart/voortzetten De curator heeft met Boa Recycling Solutions B.V. een activaovereenkomst gesloten voor de verkoop van de bedrijfsinventaris, de voorraden, de onderhanden werken, intellectuele eigendomsrechten etc. Boa Recycling Solutions B.V. heeft het failliete Boa Recycling Development B.V. doorgestart.

6.1 Exploitatie/zekerheden : n.v.t.

6.2 Financiële vastlegging : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : Wordt onderzocht

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening over 2013 is 19 dagen te laat gedeponeerd en de jaarrekening over 2014 is 5 dagen te laat

gedeponeerd.

(7)

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Voldaan

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Wordt onderzocht 7.6 Paulianeus handelen : Wordt onderzocht Werkzaamheden verslagperiode

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : UWV, € 150.142,95

Boedelhuur, hoogte nog niet bekend 8.2 Pref. vordering fiscus : € 115.537,00 tot nu toe ingediend.

8.3 Pref. vordering UWV : € 99.963,72

8.4 Andere pref. crediteuren : Werknemers: € 9.287,48 8.5 Aantal concurrente cred. : 143

8.6 Bedrag concurrente cred. : € 1.130.270,70 tot nu toe ingediend.

8.7 Wordt het een opheffer : De verwachting is, gelet op de huidige stand van de boedel, dat het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten, tenzij uit het

rechtmatigheidsonderzoek consequenties volgen.

8.8 Vereenvoudigde afwikkeling : Waarschijnlijk niet.

8.9 Wordt aan conc.cred uitgedeeld : Waarschijnlijk niet.

Werkzaamheden verslagperiode

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : 2-3 jaren

9.2 Plan van aanpak : Afronden onderhanden werken, uitkomst procedures afwachten, verrichten van de te doen gebruikelijke onderzoeken in het faillissement.

9.3 Indiening volgend verslag : 1 mei 2017 Werkzaamheden verslagperiode

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gemaakte vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor de crediteuren. Aan dit verslag inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

(8)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :