' -W,J*,-*L Sarah Willemart Tendence

Hele tekst

(1)

lrJ z.

N

rJ

VAKBLAD VOOR DE FLORIST 26STE JAABGANG

NUMÀ,'IER

7 AUGUSTUS 2017

I

(

A fi

--hl .'.s.':-.t *§

Een vleu e Scandinavië in Antwer en

' -W,J*,-*L

lnked

t

T

Bloemrij ke in Tendence lnterview Pieter Toebaeft

Sarah Willemart

tr {

I

t

tr

(2)

14.

B ,..r"roo- r..u.

qa

I

l

;"

4*

'tt

re

\

(3)

BLOMSTER Londefstraat 46 2000 Antwerpen 0478 52 39 96 blomsterbe

E!

.-l

=, .\]

--!

'k wl

gewoon een goede

Íorst

worden', vedelt Jonas Van Averrnaet enthousast. "Na een carrière a s modeontwerper. startte hii zjn e gen bloemenzaak 'Blomstei op het h ppe Eiandje

n Antwerpen. De d epblauwe gevel en reuzegrote blauwe hortensia ziin een verademing.

BLOMSTER

Een vleugje Scandi

V

ë in Antwerpen

nav

oor hj 40 jaar werd, wou Jonas ziln eigen zaak openen. Het is hem gelukt. Op 1 april 2016 opende hij 'Blomstea op het Eiandje in Antwerpen, nog ru m binnen de tild want één week na het nteryiew werd hil 40.

Het dee orn een b oemen- en p antenzaak te starten groe de heel snel. Tildens een rers naar Beriln zag hi] het plots he emaa voor zich. Voor de inricht ng zou hij werken met houten OSB p aten en kurk. 'Blomster' moest voora een kleinhandel worden met planten en bloemen voor

I efhebbers. Twee weken ater startte hil de beroepsop eiding bil Syntra in comb natie met zijn bestaandejob. lkbenheel blij met miln op eiding als f orlst en rk ben heel goed onthaald in de sector. k ze voora bli]e mensen.

aaau"roo- *,

ua

9

.,,

.i

a

(4)

MODEONTWERPER

Jonas is modeontwerper Hii werkte meer dan 15 jaar ln het uxesegment van de mode. Eerst als modeontwerper en ater voor verschilende merken gaande van het uxesegment tot de productieafdelingen. Hij was in de sector act ef tot op de dag dat hil zjn carrière een volled q nieuwe wend ng gaf.

'Een gesch kt pand vlnden, was het rnoeiijkste', stelt Jonas. Het Eilandje is een dure locatie in Antwerpen. l\,4omenteel s het nog óén grote bouw$/ed met de bouw van onder meer e-^n nleuw ziekenhuis (ZNA) en de heraanleg van de Noorderleien.

Het s wat zoeken om de Londenstraat te bereiken wanneer bijkt dat de brug over het Kattendjkdok gesloten s. Dan maar te voet v-order- De don- kerblauwe geveLen de vro ijk uitgesta de boemen en p anten ziln een verade ming. Het pand was oorspronkeLilk een slagerij. Dat zie je nog aan de witte tegels en de grote koe ruirnte. De koele berging verborg Jonas achter een houten wand n OSB platen. Via een deur in de houten wand, koÍn

ie

n de

werkru mte die heerlljk licht is dankzj een grote lchtkoepe . De binnentuin is he emaal ommuurd. Later w I Jonas hier een seTre zetten om ze Í p anten te kweken of om planten te aten overw nteren.

W!

:!

., _.§i'|J..D)

-^ rïr,

F t[:i

W^r *;u,

.&.,

1 FLEURN,4AGAZ NE.BE

'-ï1Eg

e

,,

--

I'.f

(5)

BLOMSTER

Vanwaar komt de naarn 'B omster'? 'B omster is het Scandinavische woord voor b oem. Het komt ook ut een Scandinavische detectvereeks.

Hoe ie mjn still zou omschriiven? lk probeer er voora nlet te veel over na te denken en zo ntullleÍ mogelljk te werken. lk hou van spontane en ongedwongen boeketten met versch llende bloernen bij elkaar. De bloem w I ik n zijn natuur ijke vorm, met langere en kortere bioementakles.' Íijdschriften

De typische kant-en-kare boeketten en geschenken

vnd je

niet bil 'Blomsler'. Van bij het begin stelt Jonas ook een selectie internationae tijdschriften voor n zijn winke zoals het magazine 'Open House' uit Bar celona en het Scandinavische rnagazine'Oak'. Het ziin rnooie magazines die le bewaart. Later kwamen er ook koÍfietafe boeken bj zoas het boek 'Greenteror' van Coffeekatch bil uitgeveri Luster.

I

ï +; §{ "F

§

\

e*'l

í

t I

1 2 ,..u*ro"-*=.".

(6)

t i,

lzé

Op de achtergrond klnkt muziek van James Bake. Jonas is een grote mu ziek ieÍhebber. Eigenlllk s muziek mln grootste passie en her kan ik ge- woon hee de dag m]n eigen muziek beluisteren. Het vat we op bii de men sen. [,4uzek ]s sfeerbepaend, vind ik. Vaak wordt het beiang van rnuzek onderschat. Regelmatig vragen klanten we ke muz ek er speet."

Verang je nog terug naar de modesector? Ziin er bepaalde dingen blilven hangen die je nu kan toepassen? 'N,4jn eigen

wnke

s de verzilvering van al wat k de voorbije twintlg jaar heb geleerd. lk wil het intuïieve en het cre- ateve bewaren. Als winkel heb je ook een sociale functe. Ivlensen doen graag een praatle en ik doe dat ook graag. Een on ine platform kan dit nooit vervangen- [.,4ijn winkel ]s pas vanaf 1 1 uur open maar k b ijf open tot 19 uur 's avonds. Dt laat me toe om zovee mogeijk de leveingen en aÍhaingen zelÍ te doen. lk w I mensen noo t het gevoel geven dat ze iets moeten kopen- Adv es geven v nd ik zeker zo leuk.'

>>> blomster.be

Tekst: lngrid AlaerÍs Fatagrafie: Jaris LuJten

-*§1

;ítA a,

cl.

,1

I

r

. ^,;? ,;:

aaar*ron-,^=.u= 1 3

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :