Amstel Diamonds B.V., ingeschreven bij de Kamer van. Koophandel te Amsterdam onder nummer , statutair gevestigd te Amsterdam.

Hele tekst

(1)

Hoc er

aduocaten

OPENBAAR VERSLAG EX

ARTIKEL 73a

FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

Nummer: 10 Datum: 21 mei 2013

Gegevens onderneming

Amstel

Diamonds B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33135907, statutair gevestigd te Amsterdam.

faillissementsnummer 10/28 F

Datum uitspraak Uitspraak surseance van betaling: 19 oktober 2009.

Uitspraak faillissement: 13 januari 2010.

Mr. N.E. Bobbert Curator

Rechter-commissaris Mr. N.A.]. Purcell

Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

Afgewikkeld; zie 1" openbaar verslag ex artikel 227 Fw.

Afgewikkeld; zie 1" openbaar verslag ex artikel 227 Fw.

Afgewikkeld; zie

i"

openbaar verslag ex artikel 227 Fw.

Verslag periode

Bestede uren in verslag periode Bestede uren totaal

13 februari 2013 tot en met 21 mei 2013 17 uur en 42

minuten

Totaal: 619 uur en 6

minuten

(waarvan surseance van betaling: 93 uur en 42 minuten)

1.

Inventarisatie

Afgewikkeld; zie 2" openbaar verslag ex artikel 73a Fw.

2. Personeel Afgewikkeld; zie 2" openbaar verslag ex artikel 73a Fw.

3.

Activa

Onroerende zaken Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving Zie ook

i"

openbaar verslag ex artikel 227 Fw. alsmede vorige verslagen. De verkoop van de bedrijfsmiddelen is afgewikkeld.

Online veiling

3.492,66

(minus kosten 349,27 3.143,39) 3.6 Verkoopopbrengst

(2)

3.7 Boedelbijdrage

Voorraden I

onderhanden werk

3.9 Beschrijving

3.10 Verkoopopbrengst

3.11 Boedelbijdrage Werkzaamheden Andere activa

3.12 Beschrijving

Hocker

aduocaten

Niet van toepassing.

Zie ook eerdere openbare verslagen.

Een groot deel van de voorraad is verkocht op door Chrlstle's en De Eland georganiseerde veilingen.

De restpartij is deels onderhands en deels via Oprechte Veiling te Haarlem verkocht.

Omsmelten deel voorraad ('sloopgoud'):

8.509,78

Inmiddels heeft eindafrekening plaatsgevonden met beide veilinghuizen:

Christie's

Bruto-opbrengst: 58.667,00 (incl. BTW)

Courtage

en kosten Christie's:

5.652,33

Netto-opbrengst ontvangen op faillissementsrek. : 53.014,67 De Eland

Bruto-opbrengst: 108.295,00 (incl. BTW)

Courtage

en kosten De Eland: 19.330,67

Netto-opbrengst ontvangen op faillissementsrek. : 88.964,33 (incl. BTW)

Oprechte Veiling -

veiling

1

Bruto-opbrengst: 7.338,65 (incl. BTW)

Veilingkosten:

667,15

Netto-opbrengst ontvangen op faillissementsrek. : 6.671,50 (incl. BTW)

Onderhandse

verkoop restpartij :

Netto-opbrengst ontvangen op faillIssementsrek. : 6.655,00 (incl. BTW)

Oprechte

Veiling veiling 2

Bruto-opbrengst: 471,90 (incl. BTW)

Veilingkosten:

42,90

Netto-opbrengst ontvang op faillissementsrek. : 429,- (incl.

BTW)

Niet van toepassing.

Correspondentie en telefonisch overleg.

Zie ook 3.5: de verkoop door middel van online veiling is afgerond.

2

(3)

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

5. Bank /

zekerheden

5.1 Vordering van bankten) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 RecJamerechten 5.8 Retentierecht

Werkzaamheden

6. Doorstart /

voortzetten

7. Rechtmatigheid

8.

Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Hoeker

aduocaten

Zie ook eerdere verslagen. Van handelsdebiteuren is geen sprake, noch heb ik voldoende bewijs aangetroffen voor andere vorderingen op derden.

Smaragd

Zie 8e openbaar verslag en eerdere openbare verslagen. In de afgelopen periode heeft verkoop van de Smaragd via Oprechte Veiling plaatsgevonden, zie 3.10.

Niet van toepassing.

Correspondentie en telefonisch overleg.

Afgewikkeld; zie 2e openbaar verslag ex artikel 73a Fw.

Afgewikkeld; zie 2e

openbaar

verslag ex artikel 73a Fw.

Zie ook 1 e openbaar verslag ex artikel 227 Fw.

Ik ben niet bekend met separatistenposities.

Niet van toepassing.

Afgewikkeld; zie 5e openbaar verslag ex artikel 73a Fw.

Afgewikkeld; zie le openbaar verslag ex artikel 227 Fw.

Afgewikkeld; zie 1 e openbaar verslag ex artikel 227 Fw. Zie onder 3.9. De deurwaarder maakt voor zijn (bewaar)kosten ten aanzien van de smaragd aanspraak op retentierecht.

Afgewikkeld; zie 1 e openbaar verslag ex artikel 227 Fw.

De activiteiten zijn per 22 september 2009 gestaakt.

Afgewikkeld; zie ge openbaar verslag ex artikel 73a FW.

Salaris curator

Publicatie kosten/griffierecht UWV

p.m.

p.m.

1.454,85

(4)

8.2 Pref. vord. van de fiscus 8.3 Pref. vord. van UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente credo

8.6 Bedrag concurrente credo 8.7 Wijze van afwikkeling

Werkzaamheden

9. Procedures

10. Overig

10.1 Saldo boedelrekening(en) 10.2 Termijn afwikkeling failI.

10.3 Plan van aanpak

10.4 Indiening volgend verslag Werkzaamheden

BIJLAGEN:

N.E. Bobbert, curator

Hoeker

aduocaten

Diverse

openstaande aanslagen, totaal 47.542,=

2.730,67

ex art. 66 lid 3 WW

18.718,32 ex art. 3:288 sub e BW

Werknemers vakantiegeld en wettelijke verhoging:

2.166,80

Bewaarloon Smaragd van deurwaarder 500,=

8

318.540,22

Opheffing wegens gebrek aan baten dan wel vereenvoudigde afwikkeling.

Zie eerdere openbare verslagen.

46.624,32

Het faillissement kan worden afgewikkeld.

Hierbij zend ik u het voorlopig financieel eindverslag met het verzoek het eindsalaris curator vast te stellen. Vervolgens kan de aangifte omzetbelasting voor de tijdens de boedelperiode verrichte transacties worden gedaan en wordt duidelijk of de boedelschulden volledig voldaan kunnen worden. Vervolgens kan het faillissement worden opgeheven dan wel vereenvoudigd worden afgewi kkeld.

Niet van toepassing.

Correspondentie en verslaglegging.

- Voorlopig financieel eindverslag

- Overzicht voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen

- Tijdregistratie verslagtermijn

4

(5)

(VOORLOPIG) FINANCIEEL EINDVERSLAG

DATUM: 21

mei

2013

in het faillissement van: All1stel Diall1olldsB.V.

F10/28

I

-- . ".""'''''-,,-,-'''"''

faillissementsnummer

datum uitspraak 13 januari 2010

rechter-commissaris

mr. N.A.J. Purcell

----

curator mr. N.E. Bobbert

IA0({S,!x,e?jts-,

BIl

iiB/70!2i 07-0'- viCe, -CC"

l1li

1_ opbrenasten verkopen

sloopgoud 8.509,78 geen

restmateriaal (goud/zilver) 8.140,12 geen

veiling Troostwijk bedrijfsinvenlaris en

sieraden € 3.492,66 557,65

kosten veiling Troostwijk -349,27 -55,77

veiling Christie's 58.667,00 9.367,00

courtage/overige kosten -5.197,33 -829,83

courtage/overige kosten ·455,00 -

veiling De Eland 108.295,00 17.290,80

courtage/commissie -19.330,65 -3.086,41

veiling Oprechte veiling 7.338,65 € 1.273,65

veilingkosten -667,15

verkoop smaragd 471,90 81,90

veilingkosten smaragd -42,90

verkoop restpartii 6.655,00 1.155,00

175.527,81 2. overige baten

boedelbijdrage -

restitutie belastingdienst

rente 190,08

190,08

3. totaal € 175.717,89 25.754,00

salaris bewindvoerder € 24.601,71 3.928,00

voorschot salaris curator 92.406,47 14.753,97

publicatiekosten - -

uittreksel € - -

Waarborg taxatie, diverse kosten € 9.519,27 1.519,88

Waarborg bewaarloon 2.566,12 409,72

(6)

175.717,89 totaal A

129.093,57

totaal B

saldo boedelrekenin

5. € 46.624,32

salaris curator v.a. 1-10-2012 .m.

restant salaris curator 1-1-2012

tlm 30-9-2012 € 34.299,07 5.476,32

publicatiekosten

verschotten belast

verschotten onbelast

UWI/ 1.454,85

Werknemer: niet-vergoede vakantiedagen 550,00

All-safe: opslagkosten administratie 1.045,82 166,98

totaal 37.349,74

+ .m.- osten

af te dragen I terug te ontvangen A-B-D

-25.754,00

B (terug te ontvangen) 20.611,58

A

(af

te dra en)

D (terug te ontvangen)

5.643,30 + p.m.- osten

saldo 500,88

boedelrekening minus nog te betalen

500,88 betaalde I ontvangen BTW

9.274,58

saldo

voor uildelin .m.

(7)

2. concurrente crediteuren conform biilage

concurrente crediteuren € 318.540,22

318.540,22 0,00%

(8)

Faillissement Amstel Diamonds B.V.

Fl0/28

Overzicht bij openbaar verslag 10 tevens eindverslag voorlopig erkende concurrente crediteuren:

1. Groot Adviesgroep 3162146/204219 300,62

2. IS InterNed Services B.V. IS InterNed Services; dossier 39121 415,75

3. KPN B.V. KPN B.V.; vordering M22503554 1.707,28

4. Linde Gas Benelux B.V. AD/900013128 174,22

5. Löfgren Real Estate B.V. BK/116 Löfgren Real Estate B.V. 81.899,06

6. UPC Nederland 6257196-1 368,70

7. Waternet Belastingen OC30001132 591,60

8. Zintilis ouderdomspensioen 233.082,99

9. A.R. Kahn Vordering niet aangemeld p.m.

Totaal concurrent

C

318.540,22

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :