OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : HIM Chemie B.V., gevestigd te 1951 AH Velsen- Noord aan de Wijkermeerweg 12.

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 9 december 2014

Gegevens onderneming : HIM Chemie B.V., gevestigd te 1951 AH Velsen- Noord aan de Wijkermeerweg 12.

Faillissementsnummer : C/15/14/458 F Datum uitspraak : 4 november 2014

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. A.J. Wolfs

Activiteiten onderneming : Producent van coatings Omzetgegevens : € 3.035.988,-- (2013) Personeel gemiddeld aantal : 11

Verslagperiode : 4 november 2014 tot 9 december 2014 Saldo einde verslagperiode : € 79.260,--

Bestede uren verslagperiode : 154 uur en 0 minuten Bestede uren totaal : 154 uur en 0 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De onderneming is in 1950 opgericht.

Aanvankelijk werden er speciale coatings geproduceerd voornamelijk ten behoeve van maritieme objecten.

In de loop der jaren is de onderneming zich gaan specialiseren in het produceren van coatings ten behoeve van de bouw, hoofdzakelijk bestaande uit bedrijfs(giet)vloeren.

De onderneming is lange tijd een deelneming geweest van het Engelse bedrijf Fosroc International.

In 1992 zijn de aandelen in het kader van een management buy-out gekocht door GL Holding B.V., een houdstervennootschap van de directeuren van de Franse vestiging en van de Nederlandse vestiging.

Bestuurders zijn thans de heren G. Rietveld en M. Mirarchi.

Tot enkele jaren geleden waren er verkoopvestigingen in verschillende Europese landen.

(2)

Op de locatie te Velsen-Noord wordt de productie voor de verkoopvestigingen gedaan.

In 2012 is er een grote reorganisatie geweest.

Tot dat moment werden zowel de productie als de verkoopactiviteiten gedaan door Him Chemie B.V.

De verkoopvestigingen waren, voor zover bekend, een deelneming of nevenvestiging van Him Chemie B.V.

Vanaf 2012 zijn de verkoopvestigingen zelfstandige vennootschappen.

In Him Chemie B.V. vond vanaf dat moment alleen de productie plaats.

Op dit moment zijn er nog 2 verkoopkantoren, Him Benelux B.V. te Velsen en Him Floor SA te Frankrijk.

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen*

2011 5.521.281 (415.713) (334.034)

2012 * 4.422.808 (207.119) (541.153)

2013 3.035.988 (435.872) (977.025)

2014 ** 2.523.974 (267.841) (1.243.823)

* In augustus 2012 zijn de verkoopactiviteiten van Him Chemie B.V.

ondergebracht in afzonderlijke vennootschappen.

** Cijfers volgens de interne administratie 1.3 Balanstotaal

€ 1.543.480,-- per ultimo 2013, grotendeels bestaande uit debiteuren en voorraad.

Voorts is er een latente belastingvordering terzake verrekenbare verliezen geactiveerd groot € 190.831,-- en een vordering op de Franse verkoop- vennootschap groot € 227.650,--.

1.4 Lopende procedures Geen.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd.

1.6 Huur

De vennootschap is gevestigd in een van aandeelhouder GL Holding B.V.

gehuurde bedrijfsruimte te Velsen-Noord, deze huurovereenkomst is opgezegd.

1.7 Oorzaken faillissement

Zoals uit 1.2 blijkt is de omzet de afgelopen jaren aanzienlijk minder geworden en worden er al jaren substantiële verliezen geleden.

Deze verliezen zijn voor een groot deel gefinancierd doordat het balanstotaal is teruggelopen van € 3.398.373,-- in 2011 naar € 924.124,-- per datum faillissement.

(3)

Volgens de directie is de algehele en aanhoudende malaise in de bouw de oorzaak van het faillissement.

Naar eventuele andere oorzaken wordt onderzoek ingesteld.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 11 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 11

2.3 Datum ontslagaanzegging : 5-11-14

Werkzaamheden:

Nadat gebleken was dat geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen, is ontslag aangezegd.

De collectieve intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : n.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

n.v.t.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Inventaris verkocht aan

Him Benelux B.V. € 21.780,-- n.v.t.

Inventaris verkocht

aan opkoper € 45.980,-- n.v.t.

Opslagtanks p.m.

Werkzaamheden:

De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd en enkele gegadigden zijn in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen.

Een deel is verkocht aan de Nederlandse verkoopvennootschap, Him Benelux B.V.

(4)

De machines zijn aangeboden aan een aantal opkopers en verkocht aan de hoogst biedende.

De inventaris en machines waren in 2013 in opdracht van de bank getaxeerd op een executiewaarde van € 39.000,--.

Getracht wordt nog een koper te vinden voor enkele bovengrondse opslagtanks.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering van circa € 100.000,--.

Deze vordering is ten aanzien van de inventaris bevoorrecht boven het stil pandrecht van de bank.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Voorraad grondstoffen en gereed product 3.10 Verkoopopbrengst : € 212.000,--

3.11 Boedelbijdrage : € 14.520,-- incl. BTW Werkzaamheden:

De voorraad is kort voor het faillissement in opdracht van de bank getaxeerd op een liquidatiewaarde van € 15.000,-- en een onderhandse verkoopwaarde van

€ 150.000,--.

De periode voor het faillissement heeft de directie onderhandeld met een Franse fabriek die de productie van Him Chemie B.V. zou overnemen.

In het kader van deze transactie zou de voorraad worden verkocht voor de inkoopwaarde, te betalen zodra het betreffende product zou worden gebruikt.

De bank vond het risico niet verantwoord dat voorraad naar Frankrijk zou worden overgebracht zonder zekerheid of en wanneer er betaald zou worden.

De curator heeft aangegeven dat de koper niet alleen de bruikbare voorraad dient over te nemen, maar ook de productierestanten, totaal meer dan 10.000 kg, die kwalificeren als chemisch afval.

Uiteindelijk is de voorraad verkocht aan Him Benelux B.V. voor € 212.000,-- waarbij Him Benelux B.V. ook de verplichting op zich heeft genomen het chemisch afval af te voeren.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Goodwill, domeinnamen etc € 12.100,-- Werkzaamheden

De directie heeft aangegeven dat alle recepten, merknamen en andere immateriële activa eigendom zijn van GL Holding B.V.

Omdat er een gegadigde was voor de recepten en merknamen heeft de curator hier onderzoek naar gedaan.

Gebleken is dat de merken al vanaf de management buy-out zijn geregistreerd op naam van GL Holding B.V.

(5)

De domeinnaam en telefoonnummers bleken nog wel op naam van Him Chemie B.V. te staan.

Deze zijn alsnog verkocht aan Him Benelux B.V.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang handelsvorderingen : € 229.395,-- Vordering rekening courant Frankrijk : € 227.650,--

4.2 Opbrengst handelsvorderingen : p.m.

Opbrengst rekening couranten : p.m.

4.3 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

Him Chemie B.V. had slechts 2 klanten, namelijk de Nederlandse en de Franse verkoopkantoren.

De pandhouder heeft aangegeven zelf voor incassering zorg te dragen.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

De Rabobank heeft een vordering ingediend groot € 1.424.086,35 + p.m.

De opbrengst van de verpande activa zal hierop in mindering komen.

5.2 Leasecontracten

Een personenauto was operationeel geleased.

Deze is ter beschikking gesteld van de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft aanspraak gemaakt op de navolgende zekerheden:

- Pandrecht boekvorderingen.

- Pandrecht inventaris en bedrijfsmiddelen.

- Pandrecht voorraad.

- Hypotheek pand Wijkermeerweg eigendom van GL Holding B.V.

- Mede-aansprakelijkheid GL Holding B.V., Him Benelux B.V., Rietveld Velserbroek B.V. en Him Floor SA.

5.4 Separatistenpositie

Ten aanzien van de incasso van vorderingen handelt de Rabobank als separatist.

5.5 Boedelbijdragen

Ten aanzien van de verkoop van de voorraad is na onderhandeling uiteindelijk een boedelvergoeding overeengekomen van € 12.500,-- exclusief BTW, derhalve

€ 14.520,-- inclusief BTW.

(6)

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.

Er is inmiddels een ophaaldag geweest.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierecht

Er worden geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Diversen.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Omdat al was geregeld dat de productie zou worden verplaatst naar Frankrijk, is de productie in Velsen-Noord per 5 november 2014 gestaakt.

Er is nog een beperkte hoeveelheid producten geleverd de week na het faillissement.

Dit wordt afgerekend met de bank.

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t.

Werkzaamheden:

Doorstart:

6.3 Beschrijving

De productie in Velsen-Noord was gezien de afnemende hoeveelheden al jarenlang verliesgevend.

Dit heeft bij de directie tot de conclusie geleid dat de productie beter kan worden uitbesteed.

Er hebben zich na het faillissement ook geen gegadigden gemeld om de fabriek door te starten.

6.4 Verantwoording N.v.t.

(7)

6.5 Opbrengst

N.v.t.

Werkzaamheden:

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

Er vindt inmiddels onderzoek plaats naar de administratie van de vennootschap.

7.2 Depot jaarrekeningen

Door GL Holding B.V. was een verklaring gedeponeerd als bedoeld in artikel 2:403 BW.

Deze verklaring is op 14 mei 2014 ingetrokken.

Ingevolge deze verklaring behoefde curanda niet zelfstandig de jaarrekening te deponeren, maar kon worden volstaan met deponering van de jaarrekening van GL Holding B.V.

De jaarrekening 2012 van GL Holding B.V. is eerst op 30 oktober 2014, derhalve bijna 9 maanden te laat, gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing, vrijstellingsregeling.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Niet onderzocht.

Omdat de vennootschap in 1950 is opgericht en nadien geen nieuwe aandelen zijn uitgegeven, is enige vordering verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Omdat de jaarrekening te laat is gedeponeerd is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

Eerst na afronding van het boekenonderzoek zal een standpunt ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid worden genomen.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

(8)

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 100.000,-- + p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca. € 2.000.000,-- + p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedure N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

Werkzaamheden:

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Administratief onderzoek, administratieve vraagpunten.

* Opleveren pand.

* Afwikkeling verkoopfacturen na faillissement.

* Onderzoek oorzaken faillissement.

* Onderzoek onbehoorlijk bestuur.

* Onderzoek paulianeus handelen.

(9)

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 4 maart 2015 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 9 december 2014 Mr. A.G. Moeijes, curator

(10)

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 2 januari 2015

in het faillissement van:

faillissementsnummer C. 15 / 14 / 458 F.

datum uitspraak 4-11-2014

rechter-commissaris curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas -

bank - -

giro - - -

2. opbrengsten verkopen

verkoop inventaris Poxa 45.980,00 45.980,00 7.980,00

verkoop inventaris en immateriële activa Him

Benelux B.V. 33.154,00 33.154,00 5.754,00

btw (verpande) aanhangwagen 126,00 126,00 126,00 kosten ivm verkoop - - - -

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren -

boedeldebiteuren - - - -

4. overige baten

notaris - - -

restitutie -

rente -

5. totaal - 79.260,00 79.260,00 13.860,00

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN /

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal

Terug te

ontvangen BTW

salaris curator - - - -

courtage/kosten veiling -

verschotten - - -

gas / water / electra - - - - verzekeringen - - -

fiscus - - - UWV - - -

6. totaal - - - - C. THANS NOG BESCHIKBAAR

HIM Chemie B.V.

mr. Drs. A.J. Wolfs mr. A.G. Moeijes

(11)

totaal A - 79.260,00 79.260,00 totaal B - - - 7. saldo boedelrekening - 79.260,00 79.260,00

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :