OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 3

Datum : 24 september 2014

Gegevens onderneming : a. VOF Stomerij Zeekant, gevestigd te 1462 VM Middenbeemster aan de Bamestraweg 17;

en haar vennoten:

b. de heer W. Zeekant;

c. mevrouw T. Bolding;

d. de heer S.W. Zeekant;

Faillissementsnummers : C/15/14/65 F.

C/15/14/66 F.

C/15/14/67 F.

C/15/14/68 F.

Datum uitspraak : 4 februari 2014

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. J. Snitker Activiteiten onderneming : Stomerij en wasserij Omzetgegevens : € 2.387.925,-- (2013) Personeel gemiddeld aantal : 69

Verslagperiode : 2 juni 2014 tot 24 september 2014 Saldo einde verslagperiode : € 375.628,56

Bestede uren verslagperiode : 96 uur en 28 minuten Bestede uren totaal : 526 uur en 16 minuten

Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als “niet van toepassing” werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

(2)

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

Vennoten persoonlijk

De heer W. Zeekant is 66 jaar en getrouwd.

Zijn inkomen bestaat uit een AOW uitkering en variabele inkomsten vanwege wisselende werkzaamheden voor de doorstarter.

Mevrouw T. Bolding is 71 jaar en alleenstaand.

Er is geen afloscapaciteit.

De heer S.W. Zeekant is 45 jaar is onder huwelijkse voorwaarden gehuwd.

De afloscapaciteit bedraagt circa € 352,-- per maand.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : a. Bedrijfspand Bamestraweg 17 Middenbeemster.

b. Woning Houttuinen 4 Purmerend

c. Woning De Eenhoorn 37 Middenbeemster 3.2 Verkoopopbrengst : p.m.

3.3 Hoogte hypotheek : a. € 726.048,--.

b. € 200.000,-- c. € 179.243,-- 3.4 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

Terzake het bedrijfspand is uit een eerste bodemonderzoek gebleken dat de grond is verontreinigd.

Inmiddels is een tweede vervolgonderzoek geweest en vindt thans een derde vervolgonderzoek plaats teneinde de omvang van de verontreiniging en de saneringskosten te kunnen bepalen.

Dit is nodig om met de doorstarter eventueel tot overeenstemming te kunnen komen over aankoop van het pand.

In verband met de aanzienlijke verontreiniging en het feit dat de opbrengst van de debiteuren mede ten gunste komt van ING Bank, is de kans gering dat er na uitwinning door de bank overwaarde resteert ten gunste van de boedel.

De heer S.W. Zeekant en mevrouw T. Bolding zijn er inmiddels op gewezen dat het mogelijk noodzakelijk wordt dat hun woningen gaan worden uitgewonnen door de Rabobank als hypotheekhouder.

De beslissing hierover zal door de bank worden genomen nadat de saneringskosten ongeveer bekend zijn.

(3)

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Met zowel de belastingdienst als met leasemaatschappijen heeft overleg

plaatsgevonden met betrekking tot door de belastingdienst gelegd bodembeslag op machines en de verkoop van de betreffende zaken.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Zeer beperkte voorraad reinigingsmiddelen en verpakkingsmateriaal.

3.10 Verkoopopbrengst : p.m.

3.11 Boedelbijdrage : p.m.

Werkzaamheden:

De afrekening van de beperkte voorraad met de doorstarter vindt plaats in het kader van de afrekening van de doordraaiperiode, zie hierna onder 6.1.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : pre-faillissement € 203.756,27*

doordraaiperiode € 256.546,62

* Van dit bedrag:

- was een bedrag van € 29.353,67 reeds vóór het faillissement betaald, doch nog niet verwerkt in de administratie van curanda;

- is een bedrag van € 30.252,79 door debiteuren verrekend met hun tegenvorderingen;

- kan een bedrag van € 12.303,62 worden afgeschreven wegens faillissement van debiteuren, oninbaarheid, onjuiste gegevens debiteur, etc.;

- resteert nog een bedrag van € 998,35 dat door debiteuren moet worden betaald.

4.2 Opbrengst : pre-faillissement € 130.847,84 doordraaiperiode € 249.104,35 4.3 Boedelbijdrage : 10% verpande debiteuren.

Werkzaamheden:

De debiteuren zijn inmiddels meerdere keren aangeschreven.

Een eerste afrekening met de pandhouders heeft plaatsgevonden.

Er is nog een aantal discussiepunten met een aantal debiteuren.

Getracht wordt deze de komende verslagperiode op te lossen.

(4)

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

Door de Rabobank zijn de navolgende vorderingen ingediend:

- VOF € 748.800,16

- Mevrouw T. Bolding € 110.500,-- - De heer S.W. Zeekant € 126.867,94

Door de ING Bank is een vordering op de VOF ingediend groot € 98.455,70 per datum faillissement.

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan de Rabobank zijn de navolgende zekerheden verstrekt:

- VOF - Hypotheek bedrijfspand ad € 1.026.048,-- - Pandrecht op vorderingen

- Pandrecht op inventaris en machines - Mw T. Bolding - Hypotheek woonhuis 200.000,-- - Dhr. S.W. Zeekant - Hypotheek woonhuis € 179.253,--

- Verpanding polis

De ING heeft ook aanspraak gemaakt op een pandrecht op de bedrijfsactiva, waaronder inventaris, machines, voorraden en vorderingen op derden.

Terzake inventaris en machines dateert de pandakte van de Rabobank 14 juli 1997, die van de ING bank 30 maart 2007.

Op deze zaken geldt het pandrecht van de Rabobank als pandrecht in eerste verband.

Terzake het gestelde pandrecht op vorderingen heeft de ING bank inmiddels aangetoond op basis van een volmacht periodiek debiteuren aan zich te hebben verpand.

Ook de Rabobank heeft op basis van een volmacht debiteuren aan zich verpand.

Rabobank en ING Bank zijn overeengekomen dat de opbrengst wordt gedeeld.

Een eerste afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden 5.5 Boedelbijdragen

10%.

7. RECHTMATIGHEID 7.6 Paulianeus handelen

Terzake een aantal contante opnamen die mw. T. Bolding heeft gedaan in de periode van een jaar voor het faillissement, vindt nader onderzoek plaats.

(5)

8. CREDITEUREN

Afgezien van de hypotheekschulden van mevrouw T. Bolding en de heer S.W.

Zeekant zijn de schulden grotendeels zakelijke schulden van de VOF.

Voorshands worden de schulden geconsolideerd weergegeven.

8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : € 223.667,77

8.2 Preferente vordering fiscus : € 673.011,-- 8.3 Preferente vordering UWV : € 120.148,52 8.4 Andere preferente crediteuren : € 7.862,61 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 70

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 1.723.830,58 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Gezien de stand van de boedel is voor de concurrente crediteuren geen uitkering te verwachten.

S.W. Zeekant en W. Zeekant hebben een verzoek gedaan om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Incasso debiteuren

* Afrekening met pandhouders

* Verkoop bedrijfspand

* Verkoop 2 woonhuizen

* Onderzoek opnamen Bolding 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 4 december 2014 worden ingediend.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :