• No results found

Dijkversterking Thorn-Wessem Omgevingswerkgroep

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dijkversterking Thorn-Wessem Omgevingswerkgroep"

Copied!
34
0
0

Hele tekst

(1)

Omgevingswerkgroep

Dijkversterking Thorn-Wessem

26 juni 2017

Met de omgeving, voor de omgeving

(2)

1) Welkom en doel van deze bijeenkomst 2) Waar staan we nu in het proces?

3) Terugkoppeling Ontwerpatelier Maasboulevard 4) Retentiegebied

5) Doorkijk naar vervolgproces 6) Tevredenheidsenquête

7) Afsluiting

Programma

(3)

• Terugkoppeling van afgelopen periode

• Waar staan we nu?

• Vooruitblik komende tijd

Doel van deze bijeenkomst

(4)

Nr. Actie Wie Wanneer

1 Organiseren van een apart ontwerpatelier Maasboulevard

Wessem (dijksectie 4) voor bewoners Maasboulevard Sandra K 31 mei jl.

2 Retentiegebied als agendapunt opnemen in volgende OWG WL 26 juni 2017 3 Nader onderzoek naar de werking van het retentiegebied en

de kwelwaterproblematiek WL Volgende OWG

4 Aandragen namen voor deelname aan ontwerpatelier Dhr. Thijssen Mei-juni 5 Technische onderbouwing nut en noodzaak

retentiegebieden WL Volgende OWG

Verslag en acties vorige keer

(5)

Dijktraject Samenvatting Sectie Aanleghoogte per type waterkering

Hoogte huidige

waterkering (gemiddeld)

Hoogte waterkering t.o.v. huidige kering

Hoogte waterkering t.o.v. NAP

Groene dijk

(ontwerplevensduur 50 jaar)

Harde constructie (ontwerplevensduur 100 jaar)

(m +NAP) (m +NAP) (m +NAP)

Thorn

Wessem + 0,3 tot 1,5 m

NAP + 24,2 –

25,5 1 25,3 n.v.t 25,0

2 25,5 n.v.t 24,9

3 25,5 n.v.t 24,0

4 25,2 25,3 24,0

5 24,2 n.v.t n.v.t

6 25,0 n.v.t n.v.t

7 25,5 n.v.t n.v.t

(6)

Alternatieven

(7)

1) Welkom en doel van deze bijeenkomst 2) Waar staan we nu in het proces?

3) Terugkoppeling Ontwerpatelier Maasboulevard 4) Retentiegebied

5) Doorkijk naar vervolgproces 6) Tevredenheidsenquête

7) Afsluiting

Programma

(8)

Vervolgproces

VERKENNINGSFASE – 2016/2017

• Inventariseren, mogelijke oplossingsrichtingen

• Start (veld)onderzoeken

• Vaststellen voorkeursalternatief

PLANUITWERKINGSFASE – 2017/2018

• Uitwerken voorkeursalternatief

• Procedure, zienswijze

• Start grondverwerving

• Start aanbesteding

REALISATIEFASE – vanaf 2019

(9)

Samen met de omgeving:

- informatieavonden

- omgevingswerkgroepen - ontwerp-ateliers

- ad hoc bijeenkomsten of bezoek

Participatiesporen

ad hoc

(10)

1) Welkom en doel van deze bijeenkomst 2) Waar staan we nu in het proces?

3) Terugkoppeling Ontwerpatelier Maasboulevard 4) Retentiegebied

5) Doorkijk naar vervolgproces 6) Tevredenheidsenquête

7) Afsluiting

Programma

(11)

• Nut en noodzaak

• Opgave hoogte 1,1 m

• Integrale opgave met beekherstel en openbare ruimte

• Maasboulevard inrichting verschillend op deeltrajecten

• Wel / geen demontabele kering

• Uitzicht op water van de Maas is belangrijk

• Wens om bestaande functies te handhaven (bijv. uitritten)

Terugkoppeling atelier Maasboulevard

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

1) Welkom en doel van deze bijeenkomst 2) Waar staan we nu in het proces?

3) Terugkoppeling Ontwerpatelier Maasboulevard 4) Retentiegebied

5) Doorkijk naar vervolgproces 6) Tevredenheidsenquête

7) Afsluiting

Programma

(18)

Ontwerpopgave

Retentiegebied onderzoeken (systeemmaatregel)

Status oostelijke rondweg Thorn.

Bergingsgebieden gemeente nabij Thorn.

Landschappelijke waarde

Inundatiefrequentie nu en na aanleg dijken t.b.v. retentiegebied.

Huidige functies/bedrijven/

woningen in gebied in beeld brengen.

Afwatering en de mogelijke effecten die retentiegebied heeft op kwel.

Retentiegebied

(19)

• Inrichting met vaste drempel of inlaat

• Werking: rivierkundig effect

• Instroomfrequentie

• Rivierkundige berekeningen worden gemaakt ism RWS

• Kwel: extra metingen in het veld (boringen en peilbuizen)

• Totaalplan voor retentie (kwel, beken en juridische consequenties)

Retentiegebied: onderzoeken

(20)

Scenario’s bij handhaven Thornerbeek

• Sifon onder kanaal Wessem-Nederweert (wel / niet): knippen systeem Thorn-Wessem en systeem Heel

• Thornerbeek verleggen (wel / niet)

• Retentiebekken (wel / niet)

• Resulteert in 8 combinaties: scenario’s

(21)

1 bestaande situatie | huidige beek

(+sifon)

(22)

2 | huidige beek met retentiegebied (+sifon)

– extra pomp bij Thorn in Thornerbeek

(23)

3 | huidige beek (-sifon)

– te weinig voeding voor de Panheelderbeek

(24)

4 | huidige beek met retentiegebied (- sifon)

– te weinig voeding voor de Panheelderbeek

(25)

Scenario’s bij verleggen Thornerbeek

• Aansluiten op Panheelderbeek voor Wessem

• Sifon onder kanaal weghalen

• Kansen voor waterbeheer, natuur en landschap

(26)

5 | verlegde beek (+ sifon)

– voeding van Panheelderbeek via verlegde Thornerbeek –ruimte voor binnendijkse versterking in grond

– bij piekafvoeren is de capaciteit van de

Panheelderbeek in Wessem onvoldoende

(27)

6 | verlegde beek met retentiegebied (+sifon)

– voeding van Panheelderbeek via verlegde Thornerbeek – ruimte voor binnendijkse versterking in grond

– bij piekafvoeren is de capaciteit van de

Panheelderbeek in Wessem onvoldoende

(28)

7 | verlegde beek met retentiegebied (-sifon)

– voeding van Panheelderbeek via verlegde Thornerbeek

(29)

8 | verlegde beek zonder retentiegebied (- sifon)

– voeding van Panheelderbeek

via verlegde Thornerbeek – ruimte voor binnendijkse versterking in grond

(30)

1) Welkom en doel van deze bijeenkomst 2) Waar staan we nu in het proces?

3) Terugkoppeling Ontwerpatelier Maasboulevard 4) Retentiegebied

5) Doorkijk naar vervolgproces 6) Tevredenheidsenquête

7) Afsluiting

Programma

(31)

• Stuurgroep 12 juli (Thorn Wessem nog geen besluit, wellicht wel varianten af laten vallen)

• Ontwerpatelier Maasboulevard Wessem na de zomer

• Informatieavond in het najaar

Vervolgproces

(32)

1) Welkom en doel van deze bijeenkomst 2) Waar staan we nu in het proces?

3) Terugkoppeling Ontwerpatelier Maasboulevard 4) Retentiegebied

5) Doorkijk naar vervolgproces 6) Tevredenheidsenquête

7) Afsluiting

Programma

(33)

• Wat: bepalen tevredenheid participatieproces

• Doel: een proces dat beter aansluit op uw wensen

• Hoe: enquête

• Duur: ongeveer 5 min

Tevredenheidsenquête

(34)

• Samenvatting

• Volgende bijeenkomst

• Verslag

• Korte evaluatie

Afsluiting

dijkversterking@waterschaplimburg.nl 077 - 38 91 111

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Daarbij speelt mee dat niet duidelijk is hoe de genoemde leidende principes voor ruimtelijke kwaliteit zijn vertaald in landschappelijke criteria voor de effectbeoordeling..

• Waterkwaliteit verbetert door schoner water uit Polderveldplas in plaats van huidige effluentwater RWZI. • Initiatief eventuele overige aanpassingen bij de gemeente en/of

• Overlegkader waar de omgeving en het Waterschap (en andere partijen) elkaar ontmoeten en constructief samenwerken t.a.v.. • Informerend en

• versterken damwand door extra grond buitenwaarts aanbrengen en invaart De Slaag maken.. Sectie

• Overlegkader waar de omgeving en het Waterschap (en andere partijen) elkaar ontmoeten en constructief samenwerken t.a.v.. 3-4 x per

W_008_A U geeft aan dat u, middels dit schrijven, kenbaar maakt dat u de zienswijze van het Comité Behoud Historisch Aanzicht Wessem, de Dorpsraad Wessem en de Klankbordgroep

Ruimtelijk ontwerper / Stedenbouwkundige

4 Omleggen beek ten westen van dakpannenfabriek en aansluiten op benedenloop Panheelderbeek (inclusief verwijderen sifon Kanaal Wessem-Nederweert). • 3/4 –

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli.

• Impuls te geven aan het gebied, enerzijds om het gebied klaar te maken voor de retentiefunctie en anderzijds als compensatie voor de aantasting van de huidige ruimtelijke

• Behouden achterpad voor ontsluiting camping en agrarische percelen.. • Akkerbouwers Arixweg voorkeur voor landbouwweg buitendijks voor

1) Optimale retentie = inzet met een doel: waterstand verlagen, die benedenstrooms , voor de dijken die de komende jaren worden aangelegd/versterkt met norm 1/100, voor.

Het gebied tussen Thorn en Wessem achter de primaire kering heeft een belangrijke waterbergende functie voor het hele Maassysteem bij extreme piekafvoeren.. Om die reden wordt

haalbaarheid Mate van technische maakbaarheid Kabels en leidingen Beïnvloeding kabels en leidingen. Beheer

• Tracé Arcen noord terugleggen richting Maasstraat met kas en woningen binnendijks en kort tracé naar hoge grond. • Natuurlijke vispassage

retentiebekken is niet een heel anders dan nu het geval is. In de huidige situatie dient de locatie van het retentiebekken immers al als waterberging. Bij waterstanden die hoger

Met de omgeving, voor de omgeving.. • Ralph Gaastra, omgevingsmanager Waterschap Limburg.. • Sandra Kemps, omgevingsmanager

• Dijkversterking en ruimte voor de rivier zijn in Thorn - Wessem allebei nodig. • Oktober 2016: besluit Minister I&M

• dijk rondom Grote Hegge landschappelijk niet wenselijk. • buitendijks plaatsen de Grote Hegge niet

• Afweging voorbereiden voor 5 locaties meer ruimte voor de Maas3. • Behoud en versterken

• Extra vernatting kernen bij inzet retentie in Thorn en Wessem door kwel. Draagvlak Dit is het meest gewenste alternatief Geen draagvlak Geen draagvlak.. 180 km).. •

Het voorstel vanuit de regio is om, vanwege de impact op omgeving en ruimtelijke kwaliteit, niet te kiezen voor het8. retentiegebied en dat te doen middels een besluit dat zekerheid

• Het in balans brengen van de verschillende functies zodat het gebied als herkenbaar gebied op de kaart wordt gezet, waarbij rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische