Witte Karpaten

41  Download (0)

Hele tekst

(1)

KNNV-kamp

Witte Karpaten

8 - 22 juni 2008

(2)

1. VOORWOORD

Het verslag dat voor u ligt geeft een goed beeld van de flora en de fauna van de Witte Karpaten. Het KNNV-kamp heeft hiernaast een conpleet beeld gegeven van het gebied op meer vlakken dan alleen de natuur. De wijnproeverij, het openluchtmuseum in Strážnice en een folklore-avond op de camping zijn allemaal voorbeelden van wat het gebied nog meer te bieden heeft.

Dit, samen met het goede weer, maakten het kamp tot een onvergetelijke gebeurtenis.

Rob van Mook & Marloes Lagcher

(3)

2. INHOUDSOPGAVE

1 Voorwoord 2

2 Inhoudsopgave 3

3 Excursieoverzicht & deelnemerslijst 4

4 Algemene informatie Witte Karpaten 5

5 Excursieverslagen 8

Bijlage I Waarnemingen zweefvliegen en bijen 13

Bijlage II Waarnemingen vogels 14

Bijlage III Waarnemingen planten 16

Bijlage VI Waarnemingen vlinders 29

Bijlage V Waarnemingen overige insecten 38

Bijlage VI Waarnemingen paddenstoelen 39

Bijlage VII Overige waarnemingen 40

(4)

1 8 juni Zwempoel camping 2 9 juni Babí Hora

3 9 juni Lezing Jan Willem Jongepier 4a 10 juni Glasfabriek Květná en Nová Hora 4b 10 juni Květná Mechnáčky

5 11 juni Drahy

6 11 juni Velká Javorina

7 12 juni Vroege vogelexcursie rondom Babí Hora 8 12 juni Búrová

9 13 juni Horky (Milotice) 10 13 juni Bzenec

11 14 juni Porážky 12 15 juni Wijnproeven

13 16 juni Velká nad Veličkou 14 16 juni Jazevčí

15 17 juni Čertoryje

16 18 juni Louka: Háj u Louky & Hloži 17 18 juni Drahy (2)

18 18 juni Folklore-avond

19 19 juni Openluchtmuseum Strážnice 20 20 juni Machova

21 20 juni Kolo & Dolnoněmčanské louky

3. EXCURSIEOVERZICHT & DEELNEMERSLIJST

Ron Brouwer St. Philipsland Erik Brouwer St. Philipsland Tineke van Elsas Castricum

Frouke Escher Hendrik-Ido-Ambacht

Erik Ketting Brielle

Anne Boogaard Brielle

Janneke Kimstra Bilthoven Marianne de Kloe Warder

Jitske Wedman Akkrum

Nel Koorengevel Hellevoetsluis

Maria Lauran Leersum

Rob van Mook Eindhoven

Marloes Lagcher Eindhoven

Wies Nijhuis Doetinchem

Joop van de Nieuwegiessen Hijken

Wilfred Ouwerkerk Oldeholtpade

Annette Bos Oldeholtpade

Dieuwke Bos Haarlem

Peter Rooij Brielle

Ria Rooij-Grandia Brielle

Bert Tolsma Zeist

Martha Tolsma Zeist

Jaap Uittien Wageningen

Lenie van Winden Wageningen

Gerard Verroen Dordrecht

Bernard Wanders Borne

Jan Westhuis Rockanje

Corrie Westhuis-Maatkamp Rockanje

Excursieoverzicht Deelnemerslijst

(5)

Algemeen

In het zuidoosten van Tsjechië liggen de Witte Karpaten (Bílé Karpaty), een middelgebergte met een grote natuurlijke rijkdom.

Het gebied strekt zich uit van zuidwest naar noordoost langs de grens met Slowakije over een lengte van 80 km. Het hoogste punt is de Javořinà (970 m), maar het grootste deel van het gebied ligt tussen 300 en 700 m.

gebiedjes, de bomen en hagen en uiteraard het eeuwenlange duurzame beheer.

Zeldzame en beschermde soorten

De Witte Karpaten zijn vooral beroemd door vindplaatsen van de planten uit de familie van de orchideeën. Verder groeit hier de lelie (Lilium bulbiferum), boskartelblad (Pedicularis sylvatica) en zwart nieskruid (Veratrum nigra), die in Moravië alleen in dit gebied voorkomt. De fauna van de Witte Karpaten is net zo veelzijdig als de flora. In het gebied komen lynx, bruine beer en wilde kat voor.

Deze dieren bevinden zich vooral in het noordoostelijk deel van de Witte Karpaten.

Bossen

Oorspronkelijk bestond het gebied waarschijnlijk voor 95 procent uit loofbos. Tegenwoordig is nog slechts de helft bos, waarvan 45 procent aangeplant sparrenbos. De samenstelling van het min of meer natuurlijke loofbos varieert met de hoogteligging en de situering in het gebied. In lagere delen in het zuidwesten staan hier en daar lichte eikenbossen en vaker eik-haagbeukbos. Dit is de vindplaats van de de zeldzame elsbes en de gevederde pimpernoot.

Hogerop (boven 400-500 m NAP) doet de beuk zijn intrede, terwijl in het meer vochtige en koele noordoosten de gewone zilverspar van nature voorkomt. De bergtop van Javořinà is omgeven door een oerbosachtige begroeiing van beuk en gewone esdoorn.

Vooral de eiken-haagbeukenbossen zijn vaak rijk aan kruiden. Naast lenteboden als longkruid, holwortel, bosanemoon, gele anemoon, bosbingelkruid, voorjaarslathyrus en dergelijke groeien hier de in Nederland onbekende Isopyrum thalictroides en Hacquetia epipactis (pakjesbloem). Op sommige plaatsen zijn natuurlijke populaties van het sneeuwklokje en de vroege sterhyacint aanwezig.

Verder zijn bleek en wit bosvogeltje hier geen zeldzaamheid, evenmin als andere orchideeën zoals het vogelnestje en de geelbloeiende bleke orchis.

In de zomer bloeien op plekken waar meer licht doordringt vrij vaak de turkse lelie en verscheidene wespenorchis-soorten.

4. ALGEMENE INFORMATIE WITTE KARPATEN

In 1979 werd 435 km² aan de Slowaakse kant en een jaar later een oppervlakte van 715 km² in Tsjechië tot Beschermd Landschapsgebied verklaard, vooral vanwege de uitgestrekte soortenrijke graslanden en de natuurlijke loofbossen. De Tsjechische Witte Karpaten kregen in 1996 de status van UNESCO Biosfeerreservaat en in 2000 het Europese Diploma van Beschermde Gebieden.

Daarnaast is een belangrijk deel van het Beschermd

Landschapsgebied van de Witte Karpaten genomineerd om te worden opgenomen in het Natura2000-netwerk als Vogel- of Habitatrichtlijngebied.

Het gebied is vooral bekend van zijn orchideeënweiden, maar bezit ook prachtige oude beukenbossen, romantische beekjes en bronnetjes, fleurige boomgaarden en onkruidrijke akkers. De plantenrijkdom is met maar liefst 1450 soorten enorm, waaronder 40 soorten orchideeën.

In de Witte Karpaten komen drieënvijftig natuurreservaten voor, in grootte variërend van een halve hectare tot zevenhonderd ha, waarin vooral soortenrijke graslanden worden beschermd.

De enorme soortenrijkdom van de graslanden was destijds de belangrijkste reden om dit gebied tot Biosfeerreservaat te verklaren. Deze soortenrijkdom vindt zijn oorsprong in de kalkrijkdom van de bodem, de afwisseling tussen droge en natte

(6)

Weilanden

In het Neolithicum begon de mens het gebied vanuit het zuidwesten te ontbossen, waardoor het gebied verrijkt werd met nieuwe

habitats: akkers, weilanden en boomgaarden. Tot halverwege de twintigste eeuw kwamen er zelfs steppen voor, die helaas plaats hebben moeten maken voor wijngaarden.

Mede door de status van Beschermd Landschapsgebied zijn de soortenrijke graslanden voor een aanzienlijk deel bewaard gebleven, al is er na de Tweede Wereldoorlog wel het nodige omgeploegd. De graslanden zijn voor Europese begrippen

uitzonderlijk soortenrijk: op een oppervlakte van 2,25 m2 kunnen wel 75 verschillende plantensoorten worden aangetroffen; dat aantal kan oplopen tot 110 soorten op een oppervlakte van 24 m2! Die rijkdom is te danken aan een samenspel van faktoren:

de kalkrijkdom van de grond, afwisseling van droog en nat,

aanwezigheid van bomen en hagen en een eeuwenlang duurzaam beheer.

De grootste weiland-complexen liggen in het warme en droge zuidwesten. Deze behoren plantensociologisch veelal tot de

Festuco-Brometea klasse en zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de Zuid-limburgse kalkgraslanden.

Dominerende grassen zijn behalve de bergdravik en het zwenkgras plaatselijk vreemd genoeg ook het pijpestrootje. Dat laatste is dit te verklaren doordat in het gebied kalkrijke klei(mergel)- en zandsteenlagen van de Flysch Formatie voorkomen, die slecht doorlatend zijn met als gevolg oppervlakkige afstroming van

regenwater en talrijke grondverschuivingen. Tussen het gras bloeien honderden kruidensoorten. In het voorjaar kleuren de graslanden geel en blauwpaars door de massale bloei van gulden sleutelbloem en zacht longkruid, plaatselijk ook smal longkruid. Met name in de noordoostelijke helft van het gebied komen ook de vlierorchis en de harlekijn voor.

Het kleurigst zien de weilanden eruit in juni, wanneer bijvoorbeeld knolspiraea, kartuizer anjer, brede ereprijs en echt walstro bloeien, maar ook een groot aantal in Nederland onbekende soorten met exotische namen als Astragalus danicus, Bupleurum falcatum, Chamaecytisus virescens, Cruciata glabra, Iris variegata of

de herfsttijloos, een van de meest algemene planten in de Witte Karpaten.

Soms loopt men in de uitgestrekte weilanden onverwachts tegen een moerasje aan, herkenbaar aan het voorkomen van veenpluis of breed wollegras. Met een beetje geluk treft men hier ook de brede orchis, de vleeskleurige orchis en de moeraswespenorchis aan.

Soms groeit hier ook de dichtbloemige muggenorchis, een soort die een slag groter is, later bloeit en bloemen heeft met een sterkere geur dan de grote muggenorchis.

De Witte Karpaten bezitten geen echt endemische soorten, maar Lathyrus pannonicus, Veronica spuria, het grote geelbloeiende kartelblad (Pedicularis exaltata) en de reeds genoemde

hommelorchis komen, voor wat betreft Tsjechië, alleen hier voor.

Natuurbescherming

De Witte Karpaten zijn een gebied waar traditioneel veel aan beheer en onderzoek wordt gedaan. Het werk van de beheersorganisatie van het gebied bestaat begrijpelijkerwijs in de eerste plaats uit het maaien van de graslanden. Er wordt echter ook gezocht naar meer duurzame vormen van onderhoud, nu er weinig belangstelling voor het hooi bestaat en dat voor een deel verbrand moet worden.

Potentilla alba.

De meeste orchideeënsoorten staan in bloei in de laatste week van mei en de eerste helft van juni. De meest algemene zijn het soldaatje, de mannetjesorchis, de Grote muggenorchis, de gwelriekende nachtorchis en de kogelorchis. De trots van het gebied is de hommelorchis, die over het hele gebied in zowel droge graslanden als in moerasjes voorkomt, maar nergens anders in Tsjechië. In de tweede helft van juni en begin juli bloeien hier in grote getale hondskruid en aangebrande orchis. Na het maaien kleuren de weilanden in de late zomer lichtpaars door bloemen van

(7)

Het beste perspektief biedt begrazing met schapen, geiten en koeien. Echter, zo vanzelfsprekend en eenvoudig is het niet om hooilanden om te zetten in weilanden met behoud van

biodiversiteit. Daarom wordt er de laatste jaren intensief onderzoek gedaan naar de voor natuur en boer optimale begrazingsvarianten, die uiteindelijk hun beslag moeten vinden in Agro-environmental programmes’ van de

Europese Unie.

Hoewel de Witte Karpaten duizenden hectares soortenrijke graslanden hebben, worden ook nog graslanden hersteld die door gebrek aan beheer zijn dichtgegroeid. Dit

gebeurt door het kappen van meidoorns, rozen en sleedoorn en daaropvolgend een jaarlijks maairegime. Soms worden hierbij ook geiten ingezet. De resultaten hiervan zijn vaak spectaculair: allerlei belangrijke graslandsoorten koloniseren deze schoongemaakte stukken snel en de eerste orchideeën kunnen al na drie jaar worden waargenomen.

Internationaal heeft het gebied faam verworven met een

programma om akkers weer om te zetten in grasland met behulp van regionaal zaaizaad. Eerst werd daartoe in de weilanden zaad verzameld van tientallen verschillende soorten, dat vervolgens door boeren verder werd gekweekt voor zaadproduktie. In de afgelopen jaren is met het regionale zaadmengsel zo’n honderddertig ha akker omgezet in kruidenrijk grasland. Tegelijkertijd wordt hier een landelijk experiment uitgevoerd dat als doel heeft na te gaan welke methode van grasland-creatie het meest efficiënt is.

(8)

Excursie 1: Zwempoel camping 08-06-2008

Op de aankomstdag op de camping werd de avond meteen goed benut. Tegen het vallen van de avond ging bijna iedereen mee op amfibieën-onderzoek bij de zwempoel op de camping. Gewapend met fotocamera’s en vooral zaklampjes of hoofdlampjes ging iedereen op strooptocht naar de verschillende kikkers, padden

Excursie 4a: Glasfabriek Květná en Nová Hora 10-06-2008

’s Ochtends is er eerst een bezoek gebracht aan de glasfabriek in Květná, ten zuiden van Strání.

Er wordt hoofdzakelijk gebruiksglas geblazen en nagenoeg geen siervoorwerpen. Volgens onze maatstaven is het werk zeer arbeidsintensief en weinig machinaal.

Naast de fabriek is een winkel waar het glas wordt verkocht. Veel kampgenoten maakten hiervan gebruik door een aantal glazen voorwerpen mee te nemen.

Na de glasfabriek zijn we nog even het veld ingegaan, naar de noordoosthelling Nová Hora. Op deze excursie was weer veel te genieten. Wat zo opviel: diverse exemplaren van de morgenster, die alleen ’s ochtends horen te bloeien, maar die ons hier ’s middags open en bloot aankeken.

De bijenorchissen zijn er wel, maar de bloemen zijn op hun retour.

Op de camping zal nog een exemplaar worden bekeken van wat lijkt op een zaagblad.

5. EXCURSIEVERSLAGEN

en glimwormpjes. Vooral de kwakende boomkikkers waren bijzonder. Ook het aanzicht van al die kampgenoten die met lampjes rond de poel liepen moet voor andere kampeerders bijzonder zijn geweest. Na verscheidende rondjes vond iedereen het wel welletjes en keerde de rust rond de poel weer terug, alhoewel het gekwaak er niet minder op werd.

Excursie 2: Babí Hora 09-06-2008

Het terrein aan de overkant van de camping bood tal van

prachtige planten, fraaie vergezichten en interessante fauna (o.a.

piamawants, grauwe klauwier en kleine weerschijnvlinder). In twee groepen, onder leiding van Martha en Wilfred, gingen we op weg.

Al gauw moesten de flora’s eraan te pas komen, omdat zelfs de meeste ervaren floristen (Frauke, Erik, Bernard) verrast werden door de eigenheid van de flora.

Een koffiestop onder de notenboom en een lunch op de koude klei maakten de dag onvergetelijk.

In een stukje bos vinden we pakjesbloem, helaas zonder bloemen, en mansoor.

Weer in het veld trapt Marloes bijna op een slang van zo’n 50 centimeter; we dachten eerst een adder, maar het bleek toch een gladde slang.

Kortom: een leuke wandeling van ongeveer 1,5 uur.

(9)

Excursie 4b: Květná Mechnáčky 10-06-2008

Nadat we de auto’s hadden geparkeerd bij de glasfabriek, waar de andere groep binnen was, liepen we door het bos omhoog naar het reservaat Mechnáčky, gelegen op een ZW-helling. Onderweg splitste de groep zich al snel in de wat vlottere vogelaars en de wat langzamere plantenmensen. Aan het eind werd het verschil nog groter doordat we een steile, glibberige boshelling moesten nemen.

Boven werd stilgehouden voor een koffiepauze. In dit weitje kwamen de plantenmensen ook geweldig aan hun trekken; in het bos waren al 65 soorten genoteerd; het weitje scoorden we een dikke 75 soorten.

Na anderhalf uur in het grasland doorgebracht te hebben lunchten we onder een boom en liepen daarna bergafwaarts terug naar het dorp. Onderweg zagen we de ‘glasfabriekgangers’ de andere helling opklauteren; er werd nog even naar elkaar gezwaaid met insectennetjes e.d.

Helaas zagen we ook donkere onweerswolken zich samenballen. We eindigden de excursie in een cafeetje met een uitstekende pivo of een ander drankje.

Excursie 5: Drahy 11-06-2008

Een prachtig natuurgebied ten zuidoosten van Horní Němčí met een schitterende bloemenweide, afgewisseld met struiken.

We hadden uitmuntend weer met later in de middag een beetje onweer.

Een prima excursie waarbij mooie waarnemingen zijn gedaan.

Excursie 6: Velká Javorina 11-06-2008

Het was een relatief lange (12 km) maar leuke, afwisselende route naar het hoogste punt van de omgeving, op de grens met Slowakije.

’s Ochtends was het lekker wandelweer, maar bij de lunch op de top zagen we dreigende wolken dichterbij komen.

Bij de tocht naar beneden konden we een kortere route nemen dan gepland, maar we besloten toch rechtdoor te lopen om enkele bijzondere planten te bekijken die daar zouden moeten staan.

Wat overigens maar goed was, want toen we net een schuilhut passeerden barstte de onweersbui los.Aan het eind van de wandeling kwam de GPS goed van pas;

het was onduidelijk welk pad we moesten volgen. Struinend door het bos is hierdoor het rood bosvogeltje gespot.

Excursie 7: Vroege vogelexcursie rondom Babí Hora 11-06-2008

Het stille weer zonder wind was een goede gelegenheid om vogels op zicht en in het bijzonder op geluid te observeren en waar te nemen. Het ‘lawaai’ van alle vogels was dan ook oorverdovend zo in de vroege ochtend.

Rondom het kamp werden al veel vogels genoteerd. De wielewaal was vooral prominent aanwezig.

Merkwaardig was dat een voor ons gewone vogel als de tuinfluiter

(10)

niet is waargenomen. Bijzondere waarnemingen vonden wij de nachtegaal en de draaihals. Gewoon werden al de grauwe gors en de grauwe klauwier.

Excursie 8: Búrová 12-06-2008

Terwijl andere kampgangers sportief de fiets pakten gingen wij naar het gebiedje Búrová ten zuidwesten van Suchov. Na wat parkeerperikelen wandelden we naar het reservaatje. Daar viel de groep al snel in twee groepen uiteen. De ene, snelle groep ging vooral vlinderen en vogelen; de andere groep kroop al botaniserend over het grasland. Ondanks dat de verwachtingen niet erg hoog waren vonden we toch veel leuke en nieuwe soorten.

Onder deze nieuwe soorten ook een maretak; later bleek het een bladverliezende soort te zijn.

Bij de middagpauze kwamen de twee groepen weer bijeen en genoten we van de zon, de wind en elkaars verhalen.

Excursie 10: Bzenec 13-06-2008

Excursie 11: Porážky 14-06-2008

Deze excursie, onder leiding van Jan Willem Jongepier en zijn vrouw Ivana, was een struinexcursie naar een reservaat ten zuidoosten van Suchov dat normaalgesproken niet toegankelijk is. De excursie was erg leerzaam, maar voor sommige mensen ging het allemaal een beetje snel (zowel qua hoeveelheid plantennamen om op te schrijven als qua tempo).

We hebben veel bijzondere soorten gezien, en ook ontdekt dat de morgenster die we de hele tijd zagen de oosterse morgenster is, en dat de plant die we voor zaagblad uitmaakten geen zaagblad bleek te zijn.

We liepen allemaal achter elkaar, als een soort slang, kronkelend door het veld langs vele bijzondere planten, waaronder veel orchideeën.

Ook hebben we van Ivana uitleg gekregen over de ontwikkeling van een deel van het gebied; hoe de verwaarloosde landbouwgrond weer wordt omgezet in natuurlijke graslandjes, bemoeilijkt door de vele verschillende grondeigenaren.

Excursie 13: Velká nad Veličkou 16-06-2008

Het doel van de excursie waren akker(on)kruiden, maar ach, je weet hoe dat gaat… Prachtige weiden, veel vlinders, een stuk bos, alle met hun specifieke kenmerken. Gelukkig aan het eind van de excursie toch nog een paar akkertjes.

Eindeloze rijen plantennamen, prachtig weer en een aantal kersenbomen met rijpe kersen maakten de dag compleet.

Excursie 14: Jazevčí 16-06-2008

In het reservaat Jazevči, tussen Velká nad Veličkou en Nová Lhota, hebben we een gevarieerde wandeling gemaakt. Afwisselend ging het langs hooilandjes en kleine bossen.

Een heel afwijkend gebiedje dan tijdens de eerdere excursies. Het terrein langs de spoorlijn is erg droog met veel

pioniersoorten. Zelfs een cactus, volgens ons waarschijnlijk uit de trein gegooid, bleek er te kunnen overleven.

Met de steeds weer passerende treinen op de achtergrond stond deze excursie in het teken van het speuren naar hagedissen, die ons vaak toch te snel af waren door de hitte.

(11)

Op het eerste hooilandje achter een grote bijenkas, dat steil omhoog ging, moesten volgens Jan orchideeën staan. Inderdaad werd de grote keverorchis aangetroffen, maar wel in mindere aantallen dan twee jaar eerder.

In het eerste bosgebiedje wat we tegenkwamen vonden we onder andere mansoor, daslook en de pakjesbloem. Het bosgebiedje ging over in een hellend hooiland met hier tussendoor een pad naar

Bij de brug gewacht op de fietsers. Daarna omhoog langs de weitjes, door het bos en langs de spoorlijn weer terug.

Verrassingen waren vogelnestjes, een grote groene kikker, verschillende paddenstoelen en met als sluitstuk een gele

monnikskap. Dan denk je: na 10 dagen zal het toch wel afgelopen zijn met de nieuwe soorten, maar telkens opnieuw wordt je weer blij verrast.

’s Middags via het dorp naar een hellingweitje aan de noordkant van de beek waar we, toen we het al bijna hadden opgegeven, wonderschone hommelorchissen vonden.

Excursie 17: Drahy (2) 18-06-2008

Dit tweede bezoek aan Drahy werd een gezellige, luie excursie.

We hebben gezocht naar de groene nachtorchis, maar deze niet gevonden.

We hebben nog geprobeerd om naar het achterliggende gebiedje te lopen, maar door de dichte struiken konden we daar niet komen.

boven, naar de rand van het volgende bosgebied. Bijzonder was de vondst van enkele exemplaren hondskruid door Marloes. Gerard had al aangegeven dat hij deze vandaag verwachte. Na veel foto’s werd de tocht naar boven voortgezet. Bijna bij de bosrand aangekomen werden nog een ree en een damhert gespot.

Eenmaal in het bos werd een lunchpauze ingelast; hier hebben we gekeken hoe we het beste weer naar de auto konden lopen. Doordat we niet zeker wisten waar het bospad uitkwam zijn we maar langs dezelfde weg naar beneden gegaan. Op de terugweg zagen we wat we op de heenweg niet hadden gezien: veel meer exemplaren hondskruid.

Aan het eind van de wandeling hebben we een tijdje op de brug over de Velička gestaan om de waterspreeuwen te zien die voedsel voor hun jongen aan het zoeken waren.

Excursie 15: Čertoryje 17-06-2008

We vertrokken deze ochtend voor een wat langere wandeling;

een paar mensen zouden bij het meertje bij de parkeerplaats achterblijven om daar waterbeestjes te vangen.

Het was mooi weer om te lopen; niet te warm, wat wind en licht bewolkt. Ondanks wat fysieke moeilijkheden van twee van ons was

het voor iedereen goed te doen.

Peter plukte met zijn net vakkundig het een en ander uit de lucht, waaronder een mannetje vliegend hert dat tijdens de koffiepauze werd gespot door Corrie.

We hebben geprobeerd een kwartel te

achtervolgen (maar de kwartel was ons elke keer net te snel af), een hagedis gevangen in een potje en wel 20 dambordjes op een hoop mest gefotografeerd.

Excursie 16: Louka: Háj u Louky & Hloži 18-06-2008

(12)

Excursie 19: Openluchtmuseum Strážnice 19-06-2008

Op een zeer warme dag werd door bijna de gehele groep afgezien van een excursie naar een nieuw gebied. Met een grote groep werd vertrokken naar het openluchtmuseum in Strážnice. Gewapend met vertalingen in het Duits en Engels, en gelukkig met een Engelstalige gids, gingen we de verschillende bouwwerken bekijken die in het park zijn herbouwd. De huizen waren echt heel klein, zeker voor een heel gezin om in te wonen. Vooral bijzonder was de smederij, waar een complete uitrusting aanwezig was die aan één smid had toebehoord.

Na een warme wandeling werd in het restaurant nog verkoeling gezocht bij een drankje, waarna iedereen op eigen gelegenheid weer naar de camping vertrok.

Excursie 21: Kolo en Dolnoněmčanské louky 20-06-2008

Hoe warm het was en hoe ver…

Met z’n vijftienen gingen we op pad. Het was behoorlijk warm en de zon scheen fel, maar gelukkig liepen we een groot deel door het bos in de schaduw. Het doel was in eerste instantie een veengebiedje

Maar we vonden het pad weer terug.

Na een tijdje kwamen we bij ons tweede doelgebiedje, een prachtig bergweitje, dat bereikbaar was via een modderig bospad. Hoe modderig het in werkelijkheid was bleek pas toen Frouke tot haar knie wegzakte in de modder bij het zoeken naar geelbuikvuurpadden.

Na de lunch keerden we in sneltreinvaart terug omdat onweer dreigde.

Uiteindelijk hebben we zo’n 9 kilometer gelopen in plaats van de 4,6 die Peter had voorspeld.

met veel orchideeën. We zouden er na 2,3 km zijn volgens de GPS van Peter, maar na die afstand was er nog niets te zien dat op een veengebiedje leek. Dit bleek ruim een kilometer verder te liggen.

Maar het was de moeite waard; het stond vol met bijzondere planten. Om terug te komen bij het pad zouden we een stukje afsnijden dwars door het bos, maar dat bleek niet te kunnen. Gelukkig bracht Jan uitkomst; hij herkende een boom die hij twee jaar geleden ook had gezien (alleen stond deze achteraf op een andere plek…).

(13)

Op verschillende excursielokaties in het Bilé Karpatygebied en daarbuiten is een aantal bijen, zweefvliegen, graafwespen en plooivleugelwespen verzameld. Om een betrouwbaar beeld te scheppen van deze insectengroepen zal de nodige tijd moeten worden gereserveerd. Joop van de Nieuwegiessen en Ron Brouwer zullen die tijd nemen, echter dit zal niet eerder kunnen dan

komende herfst en winter. De lijst zal daarom komende winter als een aanvulling op het kampverslag verschijnen.

Opmerkelijke waarnemingen werden gedaan aan alle groepen. De met rood gekleurde knautiabijen (Andrena hattorfiana) met de roze stuifmeelklompjes aan hun pootjes van het knautiastuifmeel, trokken ieders aandacht. Uit deze groep zijn nog verschillende andere soorten verzameld. In Nederland zijn ze uiterst zeldzaam.

Het wekt geen verwondering, dat er op de vele verschillende klokjessoorten (Campanulas) bijenwaarnemingen zijn gedaan, de zogenaamde klokjesbijen. Eén soort betreft die van de zandbijen uit de curvungula-groep. Een vrij grote zandbij met schubjes op het borststuk in plaats van haren. Maskerbijen zijn ook vaak te vinden op de klokjes. Zij zijn met regelmaat gevangen.

In Horky bij Molitice zagen we op de akkerwinden de mannetjes van Systropha. Het zijn spiraalhoornbijen, bekend uit Midden-Europa.

Zij fourageren vrijwel uitsluitend op akkerwinde.

Omdat de Bilé Karpaty zo buitengewoon bloemrijk zijn, is het aantal erop fouragerende insecten hoog. Bij de vlinders zagen we dat al. Veel plantensoorten behoren tot de familie van de lipbloemen.

Voor vlinders met een lange roltong is het geen probleem om bij de diep verscholen nectar te komen. Een andere insectengroep, voorzien van een lange zuigsnuit, zijn de wolzwevers. Eigenlijk zijn het kolibrie-insecten. Het gadeslaan van deze minizwevers roept dezelfde fascinatie op. Er zijn vijf soorten verzameld.

Dat we met een gevarieerd en uitgebalanceerd ecosyteem te maken hebben liet Jan Willem Jongepier al weten. Brandnetels zijn er nauwelijks te vinden! Iets dergelijks geldt voor de grote familie van de zweefvliegen (Syrphidae). In ons land zijn de op eutrofe

systemen gerichte fopbijen zeer algemeen en de op voedselarmere gebieden gerichte fopwespen, zoals bijvoorbeeld de donkere

fopwesp, zeldzaam. In de Bilé Karpaty is het net andersom. In de aanvulling zal daarop nog worden teruggekomen.

De spoorlijn bij Bzenec leverde tevens heel wat intrigerende soorten op. De excursiedeelnemers herinneren zich daar de waargenomen bidsprinkhaan. Een voorbode voor nog heel wat andere graafwespensoorten als sprinkhaandoders (Tachysphex), wantsendoders (Dryudella) etc. Of er specifiek voor de

bidsprinkhaan een doder bestaat weet ik niet. Wel is het zo, dat veel insecten hun eigen graafwespendoder als predator hebben.

De harkwesp, bekend van de duinen van Schouwen en enkele plaatsen in de duinen van Noord-Holland kwam vaak in een netje terecht. Deze graafwesp leeft van nectar en stuifmeel voor de eigen energievoorziening. Voor de larven in de broedcellen hebben zij een speciaal menu van vliegen. De vliegen worden net zolang aangevoerd tot de larven van voldoende afmeting zijn.

De temperaturen in deze Moravische zandvlakte kunnen extreem hoog oplopen. De aanvoer van verse vliegen is daarbij een

belangrijk component voor het in goede conditie houden van de vleesvoorraad.

3. WAARNEMINGEN ZWEEFVLIEGEN & BIJEN BIJLAGE I.

De aandacht voor de hier gepresenteerde groep van

ongewervelde fauna is groeiende.

Zo, dat verschillende kampleden met regelmaat hun vangsten bij ons afleverden. Wij zijn hen daarvoor dankbaar. Wij zullen daardoor in staat zijn een betere indicatie te geven over de behandelde families.

R. Brouwer

(14)

Ardea cinerea Blauwe reiger x x x

Ciconia nigra Zwarte Ooievaar x x x x x

Ciconia ciconia Ooievaar x x x x x

Anas platyrhynchos Wilde Eend x x x

Pernis Apivorus Wespendief x

Circus aeruginosas Bruine kiekendief x x x

Accipiter nisus Sperwer x

Buteo buteo Buizerd x x x x x x x x x x x x x Aquila chrysaetos Steenarend x

Falco tinnunculus Torenvalk x x x x x x x

Perdix perdix Patrijs x x x

Coturnix coturnix Kwartel x x x x x x x x

Phasianus colchicus Fazant x x

Crex crex Kwartelkoning x

Vanellus vanellus Kievit x x

Larus ridibundus Kokmeeuw x

Larus cachinnans Geelpootmeeuw x

Apus apus Gierzwaluw x x x x x x x x x

Columba palumbus Houtduif x x x x x x

Streptopelia

decaocto Turkse Tortel x x x x

Streptopelia turtur Zomertortel x x x x x x x

Cuculus canorus Koekoek x x x

Merops apiaster Bijeneter x

Upupa epops Hop x

Picus viridis Groene Specht x x x

Dryocopus martius Zwarte Specht x

Picoides major Grote Bonte

Specht x x x x x x x x x x x

Picoides minor Kleine Bonte

Specht x x x

Jynx torquilla Draaihals x x

Lullula arborea Boomleeuwerik x

Galerida cristata Kuifleeuwerik x

Alauda arvensis Veldleeuwerik x x x x x x x x x x x x x

Alcedo atthis IJsvogel x x

Hirundo rustica Boerenzwaluw x x x x x x x x x x x

Delichon urbica Huiszwaluw x x x x x x

Riparia riparia Oeverzwaluw x

Anthus trivialis Boompieper x x x x x x

Anthus pratensis Graspieper x

Motacilla flava Gele Kwikstaart x

Motacilla cinerea Grote Gele

Kwikstaart x x x x

Motacilla alba Witte Kwikstaart x x x x x x x

Cinclus cinclus Waterspreeuw x x

Troglodytes

troglodytes Winterkoning x x x x

Prunella modularis Heggenmus x x

Erithacus rubecula Roodborst x x x x x x x

Luscinia

megarhynchos Nachtegaal x x x

Phoenicurus

ochruros Zwarte Roodstaart x x x x x x x x x x x

2 4a 4b 5 6 7 8 9 11 13 14 15 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse naam

Camping Babi Hora Babí Hora Nová hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Vroege vogelexcursie Búrová Horky Porážky Velká nad V

eličkou Jazevčí Čertoryje Dr

ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

WAARNEMINGEN VOGELS BIJLAGE II.

2 4a 4b 5 6 7 8 9 11 13 14 15 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse naam

Camping Babi Hora Babí Hora Nová hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Vroege vogelexcursie Búrová Horky Porážky Velká nad V

eličkou Jazevčí Čertoryje Dr

ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

(15)

Phoenicurus

phoenicurus Gekraagde

Roodstaart x

Saxicola torquata Roodborsttapuit x x x x x Turdus merula Merel x x x x x x x x x x x

Turdus pilaris Kramsvogel x x x

Turdus philomelos Zanglijster x x x x x x x x x x Turdus viscivorus Grote Lijster x

Acrocephalus

palustris Bosrietzanger x x

Hippolais icterina Spotvogel x x x x

Sylvia curruca Braamsluiper x x x

Sylvia communis Grasmus x x x x x x x x

Sylvia borin Tuinfluiter x x x x x

Sylvia atricapilla Zwartkop x x x x x x x x x x x x x Phylloscopus

collybita Tjiftjaf x x x x x x x x x x x x x

Phylloscopus

trochilus Fitis x x

Regulus regulus Goudhaantje x x x

Muscicapa striata Grauwe

Vliegenvanger x x x x

Aegithalos caudatus Staartmees x x

Parus palustris Glanskop x

Parus montanus Matkop x

Parus cristatus Kuifmees x x x

Parus ater Zwarte Mees x x x x x

Parus caeruleus Pimpelmees x x

Parus major Koolmees x x x x x x x x x x x

Sitta europaea Boomklever x x x x x x x x x

Oriolus oriolus Wielewaal x x x x x x x x x x x Lanius collurio Grauwe Klauwier x x x x x x x x x x x Garrulus glandarius Vlaamse Gaai x x x x x x x x x x

Pica pica Ekster x x x

Corvus corone

corone Zwarte Kraai x x

Corvus corax Raaf x x

Sturnus vulgaris Spreeuw x x x x x x x

Passer domesticus Huismus x x x x x x x x

Passer montanus Ringmus x x x x x x x x

Fringilla coelebs Vink x x x x x x x x x x x x x x x Fringilla

montifringilla Keep

Serinus serinus Europese Kanarie x x x x x x x x x Carduelis chloris Groenling x x x x x x x x x Carduelis carduelis Putter x x x x x x x x x Carduelis spinus Sijs

Carduelis cannabina Kneu x x x x x

Loxia curvirostra Kruisbek x x

Coccothraustes

coccothraustes Appelvink x x

Emberiza citrinella Geelgors x x x x x x x x x x x x x x x Emberiza cia Grijze Gors

Emberiza

schoeniclus Rietgors

Miliaria calandra Grauwe Gors x x x x x x x x x x

2 4a 4b 5 6 7 8 9 11 13 14 15 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse naam

Camping Babi Hora Babí Hora Nová hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Vroege vogelexcursie Búrová Horky Porážky Velká nad V

eličkou Jazevčí Čertoryje Dr

ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

2 4a 4b 5 6 7 8 9 11 13 14 15 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse naam

Camping Babi Hora Babí Hora Nová hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Vroege vogelexcursie Búrová Horky Porážky Velká nad V

eličkou Jazevčí Čertoryje Dr

ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

(16)

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

Abies alba Zilverspar x

Acer campestre Spaanse aak x x

Acer negundo Vederesdoorn x

Acer platanoides Noorse esdoorn x

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn x

Achillea millefolium Duizendblad x x x x x

Acinos arvensis x

Aconitum lycoctonum x

Actea spicata Christoffelkruid x x x

Adonis aestivalis Zomeradonis x x

Adonis vernalis Voorjaarsadonis x

Aegopodium

podagraria Zevenblad x x x x x

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie x x

Agrostis capillaris Gewoon struisgras x

Agrostis stolonifera Fioringras x

Ajuga genevensis Harig zenegroen x

Ajuga reptans Kruipend zenegroen x x x

Alchemilla sp Vrouwenmantel x x

Alisma plantago-

aquatica Grote

waterweegbree x

Alliaria petiolata Look zonder look x x x

Allium scorodoprasum Slangenlook x x x x x x x

Allium ursinum Daslook x x x x

Alnus glutinosa Zwarte els x

Alopecurus pratensis Grote vossenstaart x x Anacamptis

pyramidalis Hondskruid x x

Anagallis arvensis Guichelheil x x x x x x x x x

Anagallis foemina Blauw guichelheil x x

Anchusa officinalis Gewone ossentong x x

Anthemis arvensis Valse kamille x

Anthemis ruthenica Rhuteense kamille

Anthericum ramosum Vertakte graslelie x

Anthoxantum

odoratum Gewoon reukgras x x x x x

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid x x x

Anthyllis vulneraria Wondklaver x x x

Anisanthea sterilis IJle dravik x x x

Aquilegia vulgaris Akelei x x x x x

Arctium lappa x

Arenaria serpyllifolia

agg. Gewone zandmuur x x

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

WAARNEMINGEN PLANTEN

BIJLAGE III.

(17)

Aristolochia clematitis Pijpbloem x x

Arrhenaterum elatius Glanshaver x x x x x x x

Artemisia vulgaris Bijvoet x x x

Arum cylindraceum x x x

Asarum europaeum Mansoor x x x x x x

Asparagus officinalis Asperge x

Asperula tinctoria x x x

Astragalus cicer Bergerwt x x x

Astragalus

glycoyphyllos Wilde hokjespeul x x x

Astragalus onobrychis x

Astrantia major Groot

sterrenscherm x x x x x

Atropa bella-donna Wolfskers x x x

Avena fatua Oot x

Bellis perennis Madeliefje x

Berteroa incana Grijskruid x

Brachypodium

pinnatum Gevinde kortsteel x x x x x x x x

Brachypodium

sylvaticum Boskortsteel x

Brassica nigra Zwarte mosterd x

Briza media Bevertjes x x x x x x x x x

Bromus commutatus x

Bromus erectus Bergdravik x x x

Bromus hordeaceus Zachte dravik x x x

Bromus ramosus x

Bryonia alba Heggerank x

Bupleurum falcatum Sikkelgoudscherm x

Calamagrostis

arundinacea x

Calamagrostis epigeos Duinriet x x x

Caltha palustris Dotterbloem x x

Calystegia sepium Haagwinde x

Campanula alpina x

Campanula glomerata Kluwenklokje x x x x x x x x x

Campanula patula Weideklokje x x x x x x x x x

Campanula persicifolia Prachtklokje x x x x x x x x Campanula

rapunculoides Akkerklokje x x

Campanula trachelium Ruig klokje x x x x x

Capsella bursa-

pastoris Gewoon

herderstasje x x

Cardamine impatiens Springzaadveldkers x x

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

(18)

Carduus crispus Kruldistel x

Carduus nutans Knikkende distel x x

Carex acuta Scherpe zegge

Carex distans Zilte zegge x

Carex echinata Sterzegge x x

Carex flacca Zeegroene zegge x x x x x x

Carex flava Gele zegge x

Carex hirta Ruige zegge x x x x x x x x

Carex hordeistichos x x

Carex otrubae Valse voszegge x

Carex pallescens Bleke zegge x x

Carex panicea Blauwe zegge x

Carex pendula Hangende zegge x x

Carex remota IJle zegge x x x

Carex spicata Gewone bermzegge x

Carex sylvatica Boszegge x x x

Carex tomentosa Viltzegge x x

Carlina vulgaris Driedistel x x x x

Carpinus betulus Haagbeuk x x

Centaurea jacea Echt knoopkruid x

Centaurea scabiosa Grote centaurie x x

Centaurium erythraea Echt

duizendguldenkruid x

Cephalanthera

longifolia Wit bosvogeltje x

Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje x Cerastium arvense Akkerhoornbloem x x

Cerinthe glabra x

Chaerophyllum

temulum Dolle kervel

Chamaecytisus

supinus x

Chamaecytisus

virescens x x x x x x

Chelidonium majus Stinkende Gouwe x x

Chenopodium album Melganzevoet x Chrysosplenium

alternifolium Verspreidbladig

goudveil x x

Cicerbita alpina Alpensla x

Cichorium intybus Wilde cichorei x x

Circea lutetiana Groot heksenkruid x

Cirsium arvense Akkerdistel x x x x x

Cirsium eriophorum Wollige distel x

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

(19)

Cirsium oleraceum Moesdistel x x Cirsium palustre Kale jonker x

Cirsium pannonicum x x x x

Cirsium vulgare Speerdistel x x x x x

Clematis recta Stijve clematis x x x

Clematis vitalba Bosrank x x x x x

Clinopodium acinos Kleine steentijm x

Clinopodium vulgaris Borstelkrans x

Colchicum autumnale Herfsttijloos x x x x x x x x

Conium maculatum Gevlekte scheerling x x x

Consolida regalis Wilde ridderspoor x x x x Convallaria majalis Lelietje van Dalen x x x x

Convolvulus arvensis Akkerwinde x x x x x x

Cornus sanguineus Rode kornoelje x x x x

Corylus avellana Hazelaar x x x

Corynephorus

canecens Buntgras x

Crataegus monogyna Eenstijlige

meidoorn x x x x x x

Crepis biennis Groot streepzaad x x

Cuscuta epithymum Klein warkruid x

Cynoglossum officinaleVeldhondstong x x x

Cynosurus cristatus Kamgras x x x x

Dactylis glomerata Kropaar x x x x x x x x x

Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis x

Dactylorhiza majalis Rietorchis x x

Daphne mezereum Peperboompje x x x x

Daucus carota Wilde peen x

Datura stramonium Doornappel x x

Dentaria bulbifera Bolletjeskers x x x

Deschampsia

cespitosa Ruwe smele x

Descurainia sophia Sofiekruid x x

Dianthus

cathusianorum Kartuizer anjer x x x x x x x

Digitalis grandiflora Groot

vingerhoedskruid x

Dipsacus fullonum Grote kaardebol x

Dipsacus laciniatus x

Dipsacus sylvestris x

Dorycnium herbaceum x x x x x

Echinops

sphaerocephalus Beklierde

kogeldistel x

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

(20)

Echium maculatum x

Echium vulgare Slangenkruid x x x x

Eleocharis palustris Gewone waterbies x

Elymus repens x

Elytrigia repens Kweek x x x

Epilobium spp Basterdwederik x

Epilobium

angustifolium x

Epipactis helleborine Brede wespenorchis x x

Equisetum arvense Heermoes x x x x x

Equisetum sylvestre Bospaardenstaart x Equisetum telmateia Reuzen-

paardenstaart x x

Erigeron acre Scherpe fijnstraal x x

Erigeron annuus Zomerfijnstraat x x x

Eriophorum

angustifolium Veenpluis x

Erodium cicutarium Reigersbek x

Eryngium campestre Gewone kruisdistel x x x x x x Erysimum

cheiranthoides Gewone steenraket x

Erysimum

hieraclifolium Stijve steenraket x

Euonymus europaeusWilde

kardinaalsmuts x

Eupatorium

cannabinum Koninginnenkruid x x x

Euphorbia

amygdaloides Amandelwolfsmelk x x x x

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk x x x x x x x

Euphorbia esula Heksenmelk x x

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid x x x

Fagus sylvatica Beuk x x

Festuca pratensis Beemdlangbloem x x

Festuca rubra Rood zwenkgras x x x

Filipendula vulgaris Knolspiraea x x x x x x x x x

Fragaria vesca Bosaardbei x x x x x x x x

Frangula alnus x

Fraxinus excelsior Gewone es x x x

Galium album x x x

Galium aparine Kleefkruid x x x x x

Galium boreale Noords walstro x

Galium mollugo Glad walstro x

Galium odoratum Lievevrouwebedstro x x x x x x x

Galium palustre Moeraswalstro x

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

(21)

Galium sylvaticum Boswalstro x x x x

Galium verum Geel walstro x x x x x x x

Genista tinctoria Verfbrem x x x x x x

Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan x Gentiana

pneumonanthe Klokjesgentiaan x

Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek x x x

Geranium dissectum Slipbladige

ooievaarsbek x Geranium molle Zachte

ooievaarsbek x

Geranium pratense Beemdooievaarsbek x x x x

Geranium robertianum Robertskruid x x x Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek x x x x Geum urbanum Geel nagelkruid x x x x x x x x

Gladiolus imbricatus x

Glechoma hederacea Hondsdraf x x

Gleditsia triacanthos Valse christusdoorn x

Globularia punctata x

Glyceria fluitans Mannagras x

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis x x x x x

Hacquetia epipactis Pakjesbloem x x x x x

Hedera helix Klimop x

Helianthemum

grandiflorum Groot zonneroosje x x x x x x x

Helianthus annuus Zonnebloem x

Heracleum

sphondylium Bereklauw x x x x x

Hieracium pilosella Muizenoor x

Holcus lanatus Gestreepte witbol x x Hordelymus

europaeus Bosgerst x

Humulus lupulus Hop x x

Hypericum hirsutum Ruig hertshooi x

Hypericum perforatum St Janskruid x x x x x x x x x Hypochaeris radicata Gewoon

biggenkruid x

Impatiens noli-tangere Groot springzaad x x Impatiens parviflora Klein springzaad x x x

Inula hirta x x x x

Inula salicina Wilgalant x x x

Iris variegata x x x

Jasione montana Zandblauwtje x

Juglans regia Walnoot x x x

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

(22)

Juncus articulatus Zomprus x

Juncus inflexus Zeegroene rus x x

Juniperus communis Jeneverbes x

Knautia arvensis Beemdkroon x x x x x

Knautia kitaibelii x x x x x x x x x x

Lactuca serriola Kompassla x x x

Lamium album Winte dovenetel x x Lamium amplexicaule Hoenderbeet x

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel x x x

Lamium purpureum Paarse dovenetel x Lapsana communis Akkerkool x

Laserpitium latifolium x x x

Laserpitium

prutenicum x

Lathraea squamaria Bleke schubwortel x

Lathyrus latifolius Brede lathyrus x x x x x

Lathyrus niger Zwarte lathyrus x x x x x x

Lathyrus pratensis Veldlathyrus x x x x x x

Lathyrus sylvestris Boslathyrus x

Lathyrus tuberosus Aardaker x x x x x x

Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus x

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand x

Leonurus cardiaca Hartgespan x

Leucanthemum

vulgare Margriet x x x x x x x x x

Ligustrum vulgare Wilde liguster x x x x

Lilium martagon Turkse lelie x x x x x x

Linaria vulgaris Vlasbekje x x x x x

Linum catharticum Geelhartje x x x x x x

Linum flavum Geel vlas x x

Listera ovata Grote keverorchis x x x x x x

Lithospermum

purperocaeruleum Blauw parelzaad x

Lolium perenne Engels raaigras x x x x x

Loranthus europaeus x x x

Lotus corniculatus Gewone rolklaver x x x x x x x x x Lunaria rediviva Wilde judaspenning x

Lychnis flos-cuculi Echte

koekoeksbloem x x x

Lycopus europaeus Wolfspoot x x x x

Lysimachia nemorum Boswederik x Lysimachia

nummularia Penningkruid x x x x x x x x

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

(23)

Lythrum salicaria Grote kattenstaart x x

Maianthemum bifolium Dalkruid x x x

Matricaria discoidea Schijfkamille x Matricaria chamomilla Echte kamille x

Medicago falcata Sikkelklaver x x x x x x

Medicago lupulina Hopklaver x x x x

Medicago sativa Luzerne x x

Melampyrum arvense Wilde weit x x

Melampyrum

cristatum Kamzwartkoren x x x

Melampyrum

nemorosum Zweeds soldaatje x x x x x x x

Melica nutans Knikkend parelgras x x x

Melica transsylvanica x

Melica uniflora Eenbloemig

parelgras x x x

Melilotus albus Witte honingklaver x x Melilotus altissimus Goudgele

honingklaver x x Melilotus officinalis Citroengele

honingklaver x x x

Melittis

melissophyllum Bijenblad x x x

Mentha aquatica Watermunt x

Mentha arvensis Akkermunt x x

Mercurialis perennis Bosbingelkruid x x x x x

Milium effusum Bosgiersgras x

Muscari comosum Kuifhyacint x x x x x x x

Mycelis muralis Muursla x x

Myosotis arvensis Akker-

vergeetmijnietje x x

Myosotis palustris Moeras-

vergeetmijnietje x

Neotinea ustulata x

Neottia nidus-avis Vogelnestje x x x

Nonea pulla x

Oenanthe crocata Dodemansvingers x

Oenothera glazioviana x

Onobrychis arenaria x

Onobrychis viciifolia Esparcette x x x x x x x

Ononis spinosa Kattendoorn x x x

Ophrys apifera Bijenorchis x x x

Ophrys holosericea Hommelorchis x

Orchis mascula Mannetjesorchis x

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

2 4a 4b 5 6 8 9 10 13 14 15 16 16a 16b 17 21

Wetenschappelijke

naam Nederlandse

naam

Babí Hora Nová Hora Květná Mechnáčky Drahy Velká Javorina Búrová Horky Bz

enec Velká nad Veličkou Jazevčí Čertoryje Čertoryje (bij vijv

er)

Háj u Louky Hloži Dr ahy (2) Kolo & Dolnoněmčanské louky

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :