• No results found

BOEKOE PENGADILAN 152 z ^M

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BOEKOE PENGADILAN 152 z ^M"

Copied!
180
0
0

Hele tekst

(1)

152 z ^M

C

ils

SEPOELOE OENDANG-OENDANG

JANG WLÖE BOEWAI ORANG BERDAGANG

DAN

P K I j A I - P R I J A I

TERPETIK DASI

BOEKOE PENGADILAN

KAEANGANN.TA

F. W I G G E R S

B O G O R .

[ T U I - . I « » - *

V 0 U I E N K U M D

7

(2)

BIBLIOTHEEK KITLV

0077 9155

(3)

Staatsblad 1887 no. 207 ada moewat wet tanggal 25 Juli 1871 aken mengatoer kakoewasa-annja consol-consol itoe boewat bikin soerat-soerat Burgerlijken stand, (soerat kawin, soerat branak, soerat mati) dan koewasa pengadilan dan koewasa bikin soerat-soerat acte jang sak (seperti acte notaris).

EERSTE HOOFDSTUK (Bab pertama) Trenlah jang sadjaii.

Fatsal 1.

Kapada consol-consol jang di oendjoekin oleh Kanu seperti soewatoe atoeran (*) jang sadjati, sasoedahnja Kami dengan timbangannja Baad van State, maka masing-masing sakedar dalem daeraknja jang ditetapken dalem itoe atoeran, diberiukeulak

a. koewasa boewat bikin soerat akte dari Burgerlijken stand (soerat kawin, branak, soerat mati).

b. koewasa boewat bikin soerat acte (seperti soerat notaris).

c. koewasa mendjalani ka-adilan; masing-masing me- noeroet atoeran jang ditetapken didalem ini wet.

Faisal 2.

Jang dinama-in consol didalem ini wet, iaitoe consol- generaal, consol, vice consol, dan agent consol.

Fatsal 3.

Kaloe tida ada, atau kaloe ada alangannja penggawe- penggawe jang terseboet didalem latsal 1 maka dia di ganti oleh satoe penggawe jang ketjilan pangkatnja jang ada

(*) Liai blakangan nanti di moewat ini atoeran.

(4)

2

di itoe tempat dan kaloe tida penggawe consol jang ke- tjilan itoe, maka penggawe itoe digantiken oleh orang jang telah di oendioeken aken bole menggantiken itoe pangkat.

Faisal 4.

Penggawe consol jaDg teroendjoek didalem fatsal 1, aken kabaikannja dia poenja pakerdja-an bole djoega dia angkat satoe kanselier (seperti secretaris) atau satoe djoe- roebasa, pada siapa itoe consol bole soeroeh mendjalani pakerdja-an griffier atau deurwaarder, atau kaloe tida di angkat dengan tetap, menoeroet sebagimana keperloeannja, bole djoega ia soeroeh satoe orang mendjalani pakerdja-an kanselier, djoeroebasa griffier atau, deurwaarder.

Fatsal 5.

Orang-orang jang diangkat itoe boewat mendjalani pang- kat jang terseboet didalem fatsal jang doeloean itoe, sabe- lonnja mendjabat itoe pangkat, dia misti angkat soempah doeloeh dalem tangannja consol seperti terseboet dibawa ini:

„Saja bersoeinpah aken bersatija kapada Radja, aken mendengar katanja Grondwet dan Wet-wetnegri Nederland, serta poela saja nanti mendjalani saja poenja pakerdja-an dengan setija."

Orang asing jang diangkat, misti bersoempah jang dia orang nanti kasi djalan pakerdja-annja dengan setija dan menoeroet wet-wet negri Nederland.

Itoe soempah djoega bole diangkat dalem bahasa asing kaloe orang asing jang di soempah.

Fatsal 6.

Salaennja dari koewasa pengadilan, menoeroet derde hoofdstuk (bab jang katiga) dari ini wet jang di bikin pada penggawe jang tertoendjoek dalem fatsal lc, maka penggawe consol jang paling tinggi jang ada di itoe tempat, dan kaloe dia tida ada maka orang jang ganti dia di itoe tempat bole ambil poetoesan jang paling tinggi :

(5)

1. dalem perselesihan jang masoek dalem dia poenja koewasa aken memoetoesken menoeroet eontract-contract jang dibikin atau jang nanti dibikin sama negri asing.

2. dalem perselesihan antara orang Nederland jang ada didalem daerahnja itoe consol, asal itoe orang-orang memang ada koewasa boewat djalani perkara dengan perdamejan, dan hal jang djadi perkara itoe, bole di djalani dengan dame.

3. dalem perselesihan hal bajaran gadji orang kapal, atau hal perdjandjian antara orang kapal dengan anak- chodanja, atau orang-orang penoempang dalem kapal per- niaga-an, kapal bangsa Nederland.

Dalem kadoewa hal jang terseboet dalem no. 2 dan 3 orang-orang misti minta dengan dia poenja maoe sendiri aken perselesihannja consol.

Fatsal 7.

Sekalian soerat grosse dari pada poetoesan-poetoesan dan soerat acte jang terbikin atas koewasanja ini wet, pake di atasnja perkata-an „In Naam des Konings".

Ini soerat soerat grosse, aeal boeninja menoeroet sebagi- mana patoet dan tanda tangannja di bawah soerat di sanken oleh jang berwadjib, bole di kasi djalan di dalem karadja-an Nederland dan di dalem djadjahan dan kamilikan negri Nederland di banoewa-banoewa laen.

Fatsal 8.

Boewat soerat-soerat poetoesan dan akte-akte jang terbikin oleh consol atas kakoewasa-an ini wet, bolelah di pake salah satoe bahasa jang idoep, asal sadja itoe bahasa di artiken oleh orang-orang jang bikin itoe soerat, atau isinja itoe soerat di kasi mengarti kapada itoe orang- orang oleh satoe djoeroebasa jang tersoempah menoeroet fatsal 68, djikaloe itoe orang-orang tida mengarti itoe bahasa jang di pake toelis itoe soerat.

(6)

• "

4 Fatsal 9.

Boewat pake ini wet, maka di sama-in dengan orang bangsa Nederland iaitoe orang-orang jang di itoeng masoek di bawah perlindoengannja oetoesan-oetoesan Ne- derland menoeroet contract-contract dengan negri-negri,

Fatsal 10.

Consol-eonsol jang teroendjoek menoeroet fatsal lc ada koewasa boewat bikin politie reglement sabegitoe roepa, seperti telah di koewasaken kapadanja menoeroet contract sama negri negri, iaitoe boewat dipake didalem wates daerahnja dan dengan ditrima baik oleh kapala dari oetoesan Nederland djikaloe ada oetoesan.

Adapoen itoe reglement politie tida berkoewat kaloe belon di tempel-tempelken di gedong-gedong kantor consol dan di tjitak serta di sediaken aken orang-orang bole dapet beli.

Apabila soedah di maloemkeu maka toeroenaonja lantas di kirimken kapada kami poenja Minister van Buiten- landsche zaken jang sigrah maloemken itoe di dalem soerat kabar negri (Nederlandsche staatscourant.)

Fatsal 11.

Pelanggaran dari ini reglement di hoekoem dengan toetoep paling lama anem hari atau dengen denda paling tinggi doewa poeloe lima roepiah.

Hal jang di hoehoemken di dalem reglement ini di pandang seperti overtreding (pelanggaran) sebagimana termaksoed di dalem strafwetboek.

TWEEDE HOOFDSTUK.

(Bab jang kadoewa).

Koewasanja consol boewat bikin soerat acle.

Fatsal 12,

Penggawe-penggawe consol jang Kami oendjoeken menoeroet fatsal la dalem ini wet, di dalem bilangan daerahnja, ada koewasa boewat bikin soerat-soerat acte

I

(7)

jang biasa di bikin oleh ambtenaar dari Burgerlijkenstand menoeroet wet Nederland, iaitoe aken goenanja orang-orang Nederland jang ada di dalem bilangan daerah itoe.

Soerat-soerat acte Burgerlijken stand jang di bikin oleh consol menoeroet ini wet, iaitoe lah sama koewatnja seperti soerat-soerat acte jang di bikin di dalem Karadja-an Nederland.

Dengan menjimpang dari pada prentah jang di tetapken dalem fatsal 29 dari Burgerlijk Wetboek, maka pembrian taoe kalahiran di dalem bilangan consol, misti di kasi taoe dalem tiga poeloe hari sasoedahnja orang di lahirken.

Fatsal 13.

Menoeroet fatsal 138 dari Burgerlijk Wetboek orang Nederland kaloe kawin di negri asing misti maloemken kawinan itoe di dalem karadja-an Nederland, adapoen kaloe orang kawin di hadepan penggawe consol maka tida oesah di maloemken kapan kadoewa laki isteri tida ada tempat tinggal atau tida tinggal anem boelan lamanja di dalem keradja-an.

Fatsal 139 dari Burgerlijk Wetboek terpake di sini.

Fatsal 14.

Soerat-soerat acte Burgerlijken stand jang di bikin oleh consol, misti di kasi masoek di dalem satoe register atau lebi dari satoe.

Ini register di bikin seperti di prentahken di dalem Burgerlijk Wetboek, di tanda-in satoe-satoe lembar oleh satoe ambtenaar dari kantor Departement jang di oen- djoekin oleh toewan Minister van Buitenlandsche zaken.

Satoe dari itoe register jang kembar di simpenlah di dalem archief dari kantornja consol dan jang satoenja di kirim kapada minister van Buitenlandsche-zaken.

Fatsal 15.

Soerat-soerat koewasa dan laen soerat soerat jang perloe di pake boewat acte dari Burgerlijken stand, tinggal ter- sanding di register-register jang misti di bawa di kantornja

(8)

6

griffier dari madjelis raad arrondissement di s' Gravenhage.

Fatsal 16.

Dalem hal register-register jang termaksoed di dalem fatsal doeloewan, maka kawadjibannja toewan griffier dari madjelis raad arrondissement di 's Gravenhage sama sadja seperti kawadjibannja dalem hal register-register dari Burgerlijken stand jang ada di bawahnja.

Fatsal 24 dari Burgerlijk Wetboek terpake djoega boe- wat petikan-petikan dari register-register dari Burgerlijken stand jang termaksoed di permoela-an fatsal ini.

Fatsal 16a.

Djikaloe penggawe consol tjoema ada koewasa boe- wat bikin soerat akte dari Burgerlijken stand, tetapi tida ada koewasa membri ka-adilan, maka sekalian perminta-an boewat tambah atau boewat robah soerat register Burger- lijken stand di dalem daerahnja. consol itoe, misti di trima taoe oleh raad arrondissement di 's Gravenhage, adapoen bole di tjari lebi djaoe (hooger beroep).

Fatsal 17.

Penggawe-penggawe consol jang Kami oendjoekin me- noeroet fatsal lb, masing-masing di dalem daerahnja, ada poenja koewasa boewat bikin segala perboewatan aken goenanja orang-orang Nederland jang ada di sitoe, seba- gimana bole di bikin oleh notaris menoeroet wet Nederland.

Segala soerat-soerat acte jang di bikin oleh penggawe consol itoe menoeroet wet Nederland, sama sadja koewatnja seperti soerat-soerat acte jang di bikin di dalem Karadja-an.

Tarief-tarief ongkos oepah notaris jang berkoewat di Neder- land, djoega berkoewat boewat penggawe penggawe consol.

Laen-laen katentoewan boleh di bikin oleh Kami dengan mendengar timbangannja Raad van State.

Fatsal 18.

Soerat-soerat testament jang katoetoep, dan soerat soerat testament jang rahasia, jang di bikin oleh orang Nederland di dalem daerahnja penggawe consol jang terseboet di

(9)

dalem fatsal doeloean, menoeroet atoeran wet jang terpake di Nederland, berkoewat djoega, sasoedahnja di kasi sim- pan pada itoe ambtenaar, menoeroet sebagimana atoeran- atoeran jang di tetapken aken hal jang sademikian, di dalem wet Nederland.

Fatsal 19.

Semoewa soerat-soerat akte jaDg di bikin di hadepan penggawe consol itoe djoega terpake, tida perdoeli kapan soerat-soerat wet Nederland tida di toeroet, asal sadja di dalem itoe soerat akte ada terseboet dengan terang kenapa tida bole di tjegahken jang itoe kasalahan misti di bikin hingga atoeran-atoeran wet itoe tida bisa di toeroet.

DERDE HOOFDSTUK.

(Bab jang katiga).

Consol poeuja koewasa membri ka-adilan.

EEKSTE AFDEELING.

(Bagian pertama).

Kalelapon fang sedjali Fatsal 20.

Ka koewasaan pengawe consol membri ka-adilan me- noeroet ini wet, di lakoeken oleh penggawe consol sendiri atau oleh satoe madjelis pengadilan consol.

Kendati penggawe consol sendiri atau madjelis bangkoe pengadilan dalem koewasanja mendjalani ka-adilan, ter- bantoelah oleh satoe griffier.

Fatsal 21.

Perselesihan perkara civiel jang di serahken pada pen- gadilan hakim consol, di perselesihken menoeroet hak ka-adilan perkara civiel tjara Nederland. Dalem perkara perniaga an nanti di pake djoega adat biasa dagang jang njata terpake dalem daerahnja consol atau jang terpake di tempat jang kadjadian itoe perkara.

(10)

8 Fatsal 22.

Perkara-perkara jang bole di hoekoeni siksa, jang ter- boewat oleh orang bangsa Nederland di dalem daerahnja bilangan consol jang terseboet di dalem fatsal le, nanti di hoekoemken menoeroet hoekoeman wet Nederland sakedarnja di dalem ini wet tida menjimpang dari itoe wet Nederland.

Fatsal 22a.

Dalem hal jang di Hindia Nederland orang misti djalani hoekoeman toetoep boewi maka hoekoeman itoe di lakoeken djoega menoeroet prentah di sana seperti hoekoeman toetoep boewi.

Kapan orang hoekoeman itoe, orang bangsa anak negri di Hindia Nederland, atau orang jang di samain dengan bangsa anak negri, maka menoeroet katetapan didalem boekoe Strafwetboek boewat orang anak negri di Hindia Nederland, hoekoeman-hoekoeman diganti dengan kerdja paksa tida pake rante atau boewang kalaen negri.

Fatsal 22b.

Dalem hal jang di Hindia Nederland orang terhoe- koem pendjara maka hoekoeman itoe didjalaßi menoe- roet atoeran atoeran jang terpake disana seperti hoekoeman toetoep boewi.

Kapan orang hoekoeman itoe orang bangsa anak negri di Hindia Nederland, atau orang jang di persama-sama-in dengan bangsa anak negri maka hoekoeman pendjara itoe diganti dengan hoekoeman-hoekoeman jang terseboet di fatsal-fatsal 5 ka 7; 11 ka 8 dari boekoe strafwetboek boewat bangsa anak negri di Hindia Nederland.

Fatsal 23.

Djikaloe perkara jang terseboet didalem fatsal 22 ma- soek didalem itoengan perkara misdrijf, atas jang mana ada disediaken hoekoeman toetoep boewi paling tinggi dari ampat taon atau lebi, katjoewali segala misdrijf jang terseboet didalem fatsal 181 ka L 310 dan 322 dari boekoe

(11)

strafwetboet, maka perkara itoe masoek koewasa priksaän raad arrondissement di Amsterdam, atau Raad van Justitie di Betawi, menoeroet tempatnja kedjadian di negri-negri disebelah sini atau sebelah sana dari Kaap de Goede Hoop dan Kaap Hoorn.

Fatsal 24.

Penggawe consol bole kirim orang-orang jang terboekoem oleh madjelis bangkoe pengadilan consol ka Nederland atau ka Hindia Nederland kaloe itoe orang-orang Nederland di boekoem toetoep boewi lebi dari anem boelan lamanja, me- noeroet perbedahan terseboet didalem fatsal 23. Dia orang itoe dikirim soepaja oleh officier van Justitie dari raad arron- dissement di Amsterdam atau Raad van Justitie di Be!awi bole soeroeh orang-orang itoe djalani hoekoemannja disana.

Ongkos-ongkos boewat mengirim itoe dan boewat kirim pesakitan jang misti di adilken perkaranja di Nederland atau di Hindia Nederland, masoek didalem peritoengan ongkos bitjara jang misti dibajar oleb jang terhoekoem.

Fatsal 25.

Anakoda kapal Nederland jang ada didjalan pegi ka Nederland atau ka Hindia Nederland kapaksa misti toe- roet permintaan penggawe consol boewat moewat orang hoekoeman atau orang pesakitan, laen perkara kaloe itoe anakoda ada poenja sebab jang bole ditrima aken tolak itoe permintaan consol, orang-orang dimoewat itoe dengan barang-barang boektinja atau dengan barang jang toeroet masoek dalem itoe perkara dan anakoda kapal dapet bajaran jang pantes.

Adapoen anakoda kapal itoe tida bole dipaksa aken moewat lebi banjak orang hoekoeman dan orang pesakitan dari saperlima dari djoembla orang kapal.

Fatsal 26.

Dalem perkara jang penggawe consol membri hoekoeman toetoep didalem boewi atau pendjara tida lebi dari anem

I

(12)

10

boelan lamanja, maka consol bole tetepkeu jang itoe hoe- koeman didalem djangka tempo jang terseboet didalem vonnis, bole digantiken dengan hoekoeman denda, adapoen itoe hoekoem denda tida bole koeraag dari satoe roepiah dan tida bole lebi dari lima roepia boewat tiap-tiap hari jang itoe orang di hoekoem boewi atau pendjara.

Fatsal 27.

Hoekoem denda dan ongkos bitjara dalem perkara hoekoem siksa jang misti dibajar oleh jang dihoekoem menoeroet vonnis consol, misti diambil bajaran atas ba- rang-barang orang itoe dan dia itoe bole dipaksa badan.

Lamanja, jang paling lama orang bole di paksa badan, nanti di tetapken didalem vonnis. Adapoen tida bole lebi lama dari anem boelan.

Paksaan badan tida bole di lakoeken lagi kapan soedah liwat lima taon dari hoekoeman soedah didjalani, atau kapan soedah verjaard (liwat temponja).

Fatsal 28.

Tariefnja ongkos bitjara dalem perkara civiel dan perkara hoekoeman siksa nanti kami tetapken dengan mendengar timbangan timbangannja Raad van State, dan sabole bole soepaja sama dengan jang terpake di Nederland.

Fatsal 29.

Penggawe consol nanti djaga soepaija dalem persidangan hakim selamanja beres, dia djaga itoe dalem pangkatnja mendjadi hakim sendiri atau seperti president.

Orang-orang bangsa Nederland semoewa bole masoek dalem persidangan itoe, tjoema kaloe perkara jang misti di priksa dengan pintoe ketoetoep menoeroet wet Neder- land, maka tida bole orang masoek.

Fatsal 30.

Dari segala vonnis-vonnis dan soerat-soerat jang di bikin menoeroet ini wet dalem daradjat jang paling tinggi,

(13)

dengan katjoewali vonnis-vonnis penggawe consol dan vonnis dalem perkara hoekoem siksa jang di briken oleh madjelis bangkoe pengadilan consol, bole orang naik cas- satie dalem segala bal jang orang bole naik cassatie dalem wet Nederland, dan menoeroet tjara sebagimana di atoer di dalem wet Nederland, atau dengan mengingat perbe- dahan jang di tetapken didalem fatsal 23 dan 46 pada wet Hindia Nederland.

Dari vonnis-vonnis jang di briken oleh Raad van justitie di Betawi menoeroet ini wet di dalem perkara hoekoem siksa jang perlama kali di priksa oleh Raad, atau jang di priksa lebi tinggi, maka Hoog Gerechtshof di Hindia- Nederland jang preksa lebi djaoeh.

Fatsal 31.

Prentah-prentah dari vierde dan vijfde afdeeling dari ini hoofdstuk dalem hal priksa perkara oleh hakim consol kendati dalem perkara civiel atau dalem perkara hoekoem siksa sebagimana perloe nanti di tambah dengan atoeran- atoeran dalem boekoe-boekoe Burgerlijke Rechtsvordering dan strafvordering di Nederland.

Fatsal 32.

Segala perobahan di dalem prentah ka-adilan hoekoem di Nederland jang terpake di dalem daerahnja consol maka berkoewatlah di itoe negri-negri di sebelah sininja Kaap de Goede Hoop dan Kaap Hoorn dalem tiga boelan, dan di negri-negri di sebelah sana dari itoe doewa Kaap berkoewatlah sasoedahnja ada anem boelan liwat prentah itoe berlakoe di Nederland.

TWEEDE AFDEELING.

(Bagian jang kadoewa)

Consol poenja koewasa memeriksa perkara.

Fatsal 33.

Penggawe consol ambil taoe, sendirian dan dengan tida bole di tjari lebi djaoeh lagi, dari pada segala perkara

(14)

12

penagian melawan orang bangsa Nederland jang tinggal di dalem daerahnja consol, iaitoe kaloe dakwa penagian itoe tida ada lebi dari toedjoe poeloe lima roepiah.

Fataal 34.

Dia ambil taoe sendirian dan dengan tida bole di tjari lebi djaoeh, dari pada segala perkara pelanggaran jang di perboewat oleh orang Nederland di dalem daerahnja consol, iaitoe perkara jang tida di antjemi hoekoeman jang lebi berat dari toetoep pendjara anem hari dan denda, di briken sama itoe hoekoeman toetoep atau sendiri-sendiri.

Dakwa penagian boewat mengganti karoegian dan onkos- asal djangan lebi dari toedjoe poeloe lima roepia, begitoe poen segala dakwa penagian boewat membikin betoel jang di boewat oleh orang jang di bri maloe dalem perkara, nanti di poetoesken oleh penggawe consol sama sekali dengan itoe perkara hoekoeman siksa.

Fatsal 35.

Segala pakerdja-än di loewar pengadilan, jang kaloe menoeroet wet di Nederland misti di bikin oleh hakimketjil (kanton) dan president dari madjelis raad arrondissement, nanti di bikin menoeroet itoe wet, oleh penggawe sonsol.

D E R D E A F D E E L I N G .

(Bagian jang katiga)

Diri-annja dan koewasanja madjelis bang koe pengadilan consol.

Apa misli di bikin melawan itoe poeloesan-poetoesan Fatsal 36.

Madjelis bangkoe pengadilan terdirilah dari pada toewan penggawe consol jang djadi president dengan doewa orang jang toeroet doedoek.

Fatfal 37.

Tiga, dan djikaloe bole ampat orang jang patoet toeroet doedoek di persidangan di angkatlah boewat tiap-tiap

(15)

satoe taon oleh kepala dari oetoesan Nederland, dan kaloe tida ada kepala oetoesan maka penggawe eonsol jang angkat.

Kapan penggawe eonsol ada alangan dari sebab hal jang berat, aken doedoek bei sama sama di dalem madjelis bangkoe pengadilan eonsol itoe, maka dia di ganti-lau oleh satoe dari itoe orang-orang jang patoet toeroet doedoek bersama sama jang di oendjoeken oleh eonsol.

Fatsal 38.

Orang-orang jang di pilih boewat doedoek pada persi- dangan itoe misti beroemah di dalem bilangan daerahnja eonsol dan oemoernja misti soedah doewa poeloe tiga taon.

Paling di pilih aken djadi lid iaitoe orang bangsa Ne- derland.

Fatsal 39.

Dari pada angkatannja lid-lid itoe misti di kasi taoe kapada Minister ran Buitenlandsche zaken oleh oetoesan, atau oleh penggawe eonsol.

Fatsal 40.

Itoe lid-lid sabelonnja mendjalaDi pakerdja-ännja, dia orang misti angkat soempah doeloe di dalem tangannia penggawe eonsol. Dia orang misti soempah jang dia orang nanti djalani barang apa titah jang dipertjajaken pa- danja dengan setija dan menoeroet wet Nederland dan dia orang nanti bekerdja sebagimana haroes dan patoet di ker- djaken oleh satoe hakim jang baik dan berhati loeloes.

Dari pada ini soempahan di bikin proces verbaal, ini proces verbaal di simpan dalem boekoe-boekoe register dan soerat-soerat acte dari eonsol.

Fatsal 41.

Djikaloe toewan eonsol tida bisa sama sekali soeroeh doedoek itoe bangkoe pengadilan maka toewan eonsol sendiri djalani pakerdja-an itoe bangkoe pengadilan.

(16)

14

Kapan begini adanja maka tiap-tiap kali di dalera poe- toesan raisti terseboet djoega kenapa itoe bangkoe penga- dilan tida bisa bersidang.

Poetoesan jang begitoe bole djoega di kasi naik cassatie atau hooger beroep, sama sadja seperti poetoesan itoe di bikin oleh bangkoe pengadilan consol.

Fatsal 42.

Bangkoe pengadilan consol ambil taoe dari segala dakwa penagian melawan orang-orang bangsa Nederland jang tinggal di dalem daerahnja consol katjoe wali jang terseboet di dalem fatsal 33.

Kaloe dakwa penagian itoe tida lebi dari anem ratoes roepia maka poetoesannja madjelis bangkoe pengadilan itoe soedah tida bole di rjari lebi djaoe lagi.

Fatsal 43.

Dia ambil taoe dari pada segala perkara misdrijf jang di perboewat oleh orang bangsa Nederland di dalem daerahnja consol, dan jang boekan menoeroet fatsal 23 misti di priksa oleh Raad arrondissement di Amsterdam atau Raad van Justitie di Betawi. Dia ambil taoe dari segala perkara overtreding jang terboewat oleh orang Nederland di dalem daerahnja consol, katjoewali jang terseboet di dalem fatsal 24 dan poetoesannja tida bole di tjari lebi djaoeh lagi.

Dari pada segala dakwa penagian ganti karoegian dan ongkos-ongkos asal tida lebi dari anem ratoes roepia banjaknja, begitoe poen dakwa aken membikin betoel, di boewat oleh jang di bri maloe bersama sama perkara' hoekoem siksa, jang dia kasi masoek, iaitoelah di poetoes sama sekali oleh bangkoe pengadilan consol dengan itoe perkara hoekoem siksa.

Fatsal 44.

Bangkoe pengadilan consol berkoewasa aken bikin segala perboewatan menoeroet wet Nederland jang boleh dibikin

(17)

oleh Raad arrondissement di Nederland dalera perkara voogd, curateele, handligting, kaloe gaib, kawin, bal poe- saka dan burgerlijke stand.

Fatsal 45.

Dalem perkara failliet, brenti menbajar, pasrahan boedel atau djato miskin dari pada orang-orang Nederland maka bangkoe pengadilan consol ada koewasa boewat bikin segala apa jang wet Nederland koewasaken pada raad arrondis- sement.

Perantara-än openbare ministerie (officier van justitie) jang perloe di pake dalem itoe perboewatan-perboewatan menoeroet wet Nederland, tida perloe lagi.

Fatsal 46.

Segala poetoesan bangkoe pengadilan consol dalem perkara hoekoeman siksa jang di poetoesken pertama kali oleh madjelis pengadilan bole di tjari lebi djaoe di geregtshof di Amsterdam kapan itoe poetoesan di bikin di sebelah sini dari Kaap di Goede Hoop dan Kaap Hoorn. Kapan itoe poetoesan di bikin di sebelah sana dari itoe doewa kaap maka di tjari lebi djaoeh pada Raad van Justitie Betawi,

Fatsal 47.

Fatsal jang lebi doeloe dipake djoega boewat poetoesan- poetoesan dalem perkara civiel jang pertama kali di poe- toesken oleh pengadilan consol, katjoewali jang dipoetoesin oleh madjelis bangkoe pengadilan jang terdiri didalem bilangan kita poenja oetoesan di Toerki.

Kaloe maoe tjari lebi djaoeh poetoesan-poetoesan itoe maka misti dibawa dihadepan hof perkara appel di Konstantinopel jang terdiri dari pada Kami poenja oetoesan disana dengan doewa orang anggota terbantoe oleh satoe griffier.

(18)

Boéwat angkat dan boewat soempah i toe anggota-anggota dan toewan griffier maka terpakelah fatsal-fatsal 37 sampe 40.

VlEKDE AFDEELING

(bagian kaämpal) Pepreksadn per/cara civiel.

Faisal 48.

Satoe-satoe perkara dakwa penagian dihadepan peng- gawe consol atau dihadepan madjelis bangkoe pengadilan, misti moelai dengan satoe soerat perrnoehoenan dakwa jang dikasi masoek sendiri atau oleh dia poenja koewasa.

Ini soerat dakwa misti moewat namanja, pentjariannja dan tempat tinggalnja orang jang mendakwa, namanja dan tempat tinggalnja orang jang didakwa sakedarnja ketaoewan adanja, apa jang diboewat djadiken dakwa dan katerangan aken membenarken itoe dakwa.

Itoe soerat perrnoehoenan dakwa bole diganti dengan pembrian taoe sama moeloet, itoe pembrian taoe misti sama seperti isinja soerat dakwa dan misti di bikin di kantornja consol.

Dari pada itoe pembrian taoe nanti toewan griffier bikin proces-verbaal dan salinannja itoe pembrian taoe nanti dibriken kapada jang didakwa atau dia poenja koewasa.

Fatsal 49.

Lantaran ini soerat dakwa atau ini proces-verbaal maka penggawe consol nanti prentahken kadoewa fihak aken mengadap, dengan ditetapken djoega tempatnja, harinja dan djamnja menoeroet bagimana misti mengadep dihadepan consol, atau dihadepan madjelis bangkoe pengadilan.

Antara waktoe dikasi taoe sama orang-orang itoe dan waktoe aken mengadep dihadepan hakim misti sedikitnja ada tempo doewa hari.

(19)

Adapoen kaloe dalem hal jarig tida bisa ilaiig tempo maka penggawe eonsol bole titahken kadoewa fihak aken lekas mengadap, malahan eonsol bole pventahken aken me- ngadap dalcm satoe djam sasoedahnja prentab itoe dibikin.

Fatsal 50.

Prentab aken mengadap tida bole tida dikasih oleh penggawe eonsol, kendatipoen dia poenja timbangan jang itoe dakwa tida ada alesan, atau kendati eonsol sendiri atau madjelis bangkoe pengadilan eonsol pandang dirinja tiada berkoewasa aken ambil taoe dari itoe dakwa.

Fatsal 51.

Permoehoenan dakwa, atau itoe proces-verbaal dan pren- tah aken mengadap bersama-sama soerat akeu menjaksiken itoe dakwa, nanti dikasi taoe pada jang didakwa oleh satoe orang jang mendjalani pakerdjaiin deurwaarder.

Djikaloe soerat-soerat aken membikin terang itoe dakwa, ada terlaloe baiijak dan soesab aken dipindah pindah, atau djikaloe orang didakwa aken mengadap dengan sigra, maka itoe soerat-soerat ditaro sadja dikantor eonsol diruana orang jang didakwa hole dateng priksa itoe soerat-soerat.

Fatsal 52.

Pembrian taoe oleh deurwaarder dari pada soerat prentab aken mengadap dan prentab laen-laen soerat itoe jang diseboet didalem fatsal jaDg doeloewan, iaitoelah dikataken djadi soerat sita.

Itoe pembrian taoe dibikin pada orang jang didakwa, atau pada tempat tinggalnja dengan dikasi tinggal afscbrift (salinan) dari itoe soerat pembrian taoe.

Kapan orang jang didakwa tida ada tempat tinggal jang terkenal didalem bilangan daerahnja eonsol, maka di

kasi taoelah sernoewa itoe diroemah tempat tinggalnja soenggoe-soenggoe dari itoe orang.

(20)

18

Kaloe tida ada kedapetan barang satoe orang dari dalem roemah tempat tinggalnja itoe, maka pembrian taoe itoe diboewat dengan tempellan sadja dipintoe kepala dari kan- tor con sol, dengan diroemahnja orang itoe.

Soerat sita itoe misti seboetken Damanja orang kapada siapa itoe soerat salinan diserahken atau jang ditempelken.

Soerat sita itoe dan salinannja ditandab-in tangan oleh orang itoe jang mendjalani pakerdja-an deurwaarder, diikaloe itoe soerat tida teitanda maka tida bergoenalah.

Fatsal 53.

Orang-orang kapal, orang-orang penoempang di kapal, jang tida ada roemah tempat tinggal, melaenkan di kapal sadja, maka soerat sita itoe dikasi taoe dikapal menoeroet seperti fatsal jang doeloean.

Fatsal 54

Di waktoe jang soedah ditetapken dalem soerat-soerat panggilan, maka orang-orang itoe mengadep sendiri atau wakilnja jang mengadep pada penggawe consol, atau pada madjelis bangkoe pengadilan.

Djikaloe dia orang tida bisa mengadep sendiri dan terang njata sebabnja jang dia orang tida bisa mengadep, maka dia orang bole melawan dengan soerat sadja, jang ditanda-in tangan olehnja dan dia orang kirim segala soerat soerat boewat melawan dakwa atau boewat bikin terang dakwa.

Soerat-soerat koewasa dan soerat perlawanan ditaro di dalem kantornja consol.

Fatsal 55,

Adapoen penggawe consol ada koewasa boewat soeroeb dateng mengadap sendiri itoe orang-orang jang ada per- karanja, iaitoe boewat tjoba aken bikin dame pada dia orang atau boewat laen sebab.

Kaloe bisa djadi berdame, maka lantas di bikid proces- verbaal jang di tanda-in tangan oleh orang-orang jang

(21)

berperkara, maka itoe proces-verbaal di bikin, soepaija lantas bole di kasi djalan.

Fatsal 56.

Penggawe consol atau bangkoe pengadilan consol, kaloe bole itoe perkara di poetoes, maka di poetoeskenlah di itoe persidangan djoega jang preksa itoe perkara.

Fatsal 57.

Djikaloe orang di hoekoem dari sebab dia tida ïnen- gadap (dia kalah perkaranja), maka dia itoe bole melawan (bole verzet).

Perlawanan verzet itoe misti di kasi masoek tjara seba- gimana ada teratoer di dalem fatsal 48, di dalem tiga minggoe, sasoedahnja vonnis itoe di kasi taoe padanja oleh deurwaarder, atau sasoedahnja di kasi prentah pada orang jang terhoekoem sendiri.

Kapan pembrian taoe oleh deurwaarder dan soerat titah itoe tida di bikin pada dia sendiri, maka orang selamanja masih bole melawan, kaloe vonnis itoe belon di kasi djalan.

Atas perlawanan verzet itoe nanti di ambil poetoesan dengan sigrah dengan mengingat fatsal-fatsal 54 dan 55.

Ongkos-ongkos vonnis jang di bikin sebab verstek (sebab jang di dakwa tida inengadep) dan laen-laen ongkos lantaran dia tida mengadep misti di pikoel olehnja sendiri, laen perkara kaloe itoe verstek di briken atas soerat sita jang di batalken.

Fatsal 58

Kapan perloe sekali aken mendengar salah satoe fihak, sebab dia tida ada alangan jang sah, maka penggawe consol atau orang laen jang sampe tjakep dalem paker- dja-an itoe dan jang di oendjoeken oleh penggawe consol atau madjelis bangkoe pengadilan consol pegilah karoe- mah orang itoe jang tida bisa dateng.

(22)

20

Djikaloe itoe orang jang di soeroeh pegi boekan anggota dari bangkoe pengadilan consol atau boekan penggawe consol, maka dia misti bersoempah dengan soerat jang tertoelis di dalem proces-verbaal, baboewa dia nanti djalani pakerdja-an jang di titahken padanja, dengan patoet dan dengan setija.

Penggawe consol, atau itoe orang jang di oendjoek aken pegi nanti di bantoe oleb griffier.

Tni toewan griffier nanti bikin proces-verbaal dari pe- priksa-an, maka itoe proces-verbaal nanti di tanda-in tangan oleb penggawe consol atau wakilnja, dan oleh orang jang di priksa, kaloe dia ini tida bisa tanda-in tangan, atau dia tida niaoe, maka di seboetkenlali itoe di dalem itoe proces-verbaal.

Fatsal 59.

Kaloe perloe adanja aken priksa tempat, maka peng- gawe consol bole pegi, atau bangkoe pengadilan consol bole soeroe sa-orang aoggotanja pegi ka itoe tempat di mana misti di boewat pepriksa-an.

Pepriksa-an tempat itoe bole djoega di soeroe pada orang laen, maka boewat orang itoe di pakelah segala prentah di fatsal jang doeloean.

Di dalem vonnis nanti di tentoe-in barinjadan djamnja kapan orang misti pegi priksa tempat itoe.

Pepriksa-an itoe misti di bikin di badepan orang-orang jang berperkara, atau di bikin kaloe dia orang socdab

di panggil baik-baik.

Dari pada pepriksa-an tempat, nanti toewan griffier bikin proces-verbaal, boewat ini proces-verbaal terpake djoega prentah-prentab di dalem fatsal jang doeloean.

Fatsal 60.

Kapan perloe adanja jang orang pandé misti priksa itoe perkara, maka penggawe consol atau madjclis bangkoe pengadilan consol di dalem pangkatnja, atau atas per-

(23)

iniuta-annja salah satoe fihak bole angkat satoe atau tiga orang pandé.

Orang-orang ini mendjalani pepriksa-an di hadepan orang-orang jang bcrperkara, atau sakakendaknja dia orang di panggil baik-baik, Proces-verbaal jang di bikin nanti di taro di kantornja consol.

Sabelonnja memeriksa, maka orang-orang pandé itoc inisti angkat soempah jang dia orang nanti djalani paker- dja-an jang di pikoelken padanja dengan setija.

Fatsal 61.

Djikaloe penggawe consol atau rnadjelis bangkoe pen- gadilan merasa tida dapet katerangan jang sampe tjoekoep dari pada rapportnja orang-orang pandé itoe, maka consol atau madjelis pengadilan consol dalem pangkatnja bole titahken memeriksa lagi oleh satoe atau oleh lebi banjak orang pandé, jang di angkat oleh consol atau oleh madjelis pengadilan. Dia orang ini bole minta taoe apa jang dia orang kira perloe dari pada rapportnja commissie jang doeloean.

Prentah di dalem fatsal-fatsal jang doeloean terpake djoega boewat dia orang.

Fatsal 62.

Itoe soerat-soerat proces jang termaksoed di dalem fatsal-fatsal jang doeloean tida di kasi taoe kapada orang- orang jang berperkara. Adapoen atas perminta-annja dia orang bole dapet toeroenannja dari proces verbaal dan kaloe ada kaberatannja dia orang bole melawan dengan soerat.

Fatsal 63.

Djikaloe dalem perkara tida bisa dapet katerangan, dan wet bilang bole terangin perkara dengan saksi, maka penggawe consol atau madjelis bangkoe pengadilan consol, atas pangkatnja atau atas perminta-annja salah satoe fihak, bole soeroeh dengar saksi-saksi poenja katerangan di hadepan pengadilan di hari dan djam jang di tetapken

di dalem soerat titah.

(24)

22 Fatsal 64.

Saksi-saksi djikaloe orang bangsa Nederland di panggil dengan soerat sita dari hakim, kapan dia tida maoe dateng dengan baik.

Djikaloe nioesoeh tida ada bersama sama waktoeitoe titah di briken, maka moesoeh itoe di panggil dateng sama sama.

Patsal 65.

Orang bangsa Nederland jang di panggil djadi saksi pada hari dan djam iang di tetapken di dalem soerat sita, abis dia orang tida dateng, atau kaloe dia orang dateng, dia orang tida maoe di soempah atau tida maoe kasi katerangan saksi, bole- di hoekoem akan membajar ongkos-ongkos jang pertjoema di bikin aken memanggil dia orang, salaennja itoe hoekoeman jang ada di tetapken di dalem fatsal-fatsal 192 dan 144 dari wetboek van Strafrecht.

Penggawe consol di dalem negri-negri di mana dia ada koewasa boewat bikin begitoe menoeroet contract negri, maka dia bole soeroeh paksa badan pada saksi-saksi jang tida maoe dateng.

Kaloe saksi-saksi bisa kasi kanjata-anjatig dia soenggoe ada alangan jang sah, maka penggawe consol, atau ma- djelis bangkoe pengadilan bole bebasken dia dari pada hoekoeman jang soedah di briken padanja, iaitoe sasoe- danja dia kasi kasaksiannja.

Fatsal 66.

Adapoen kaloe itoe saksi boekan orang bangsa Nederland, maka penggawe consol nanti jakinin sabole-bole dengan daja-oepaja jang bole di pake di dalem itoe negri sabole- bole dengan pertoeloengan kepala negri, aken soepaja itoe saksi-saksi dateng mengadep.

Fatsal 67.

Sabelonnja dia membri katerangan, maka saksi itoe misti soempah lebi doeloe jang dia nanti bitjara teroes terang dan tida laen dari barang sasoenggoenja.

(25)

Penggawe consol tanja namauja, nama ketjilnja, oenioer- nja, pentjariannja dan tempat tinggalnja, begitoepoen di tanja apa dia bersanak dengan salah satoe fihak, iaitoe sanak dara atau sanak kawin, dan djikaloe dia bersanak sebagimana daradjat persanakannja dan djoega apa dia barangkali bekerdja djadi boedjang atau makan gadji pada salah satoe fihak.

Proces-verbaal itoe misti di seboetken semoewa pertanjaän jang dibikin pada saksi dan djawabnja.

Fatsal 68.

Dalem perkara jang perloe orang misti pake satoe djoe- roebasa, maka dia misti disoempah doeloe sabelonnja men- djalani pakerdjaännja, didalem tangannja toewan consol.

Dia soempah, bahoewa dia nanti djalani pakerdjaannja dengan setija.

Fatsal 69.

Apabila vonnis soedah dikasi taoe pada jang kalah perkara dan abis dikasi prentah menoeroet atoeran di dalem fatsal-fatsal 51, 52 dan 53, maka lantas itoe vonnis bole dikasi djalan dengan memake segala daja-oepaja jang bole dipake didalem negri dimana itoe vonnis dibikin.

Adapoen tida bole vonnis dikasi djalan dengan paksa badan, djikaloe boekan didalem hal jang bole memaksa badan dengan mengingat prentah jang terseboet didalem fatsal 70.

Fatsal 70.

Vonnis-vonnis bole didjalani dengan memaksa badan tiap-tiap kali jang didalem wet Nederland di kataken bahoewa bole dalem perkara itoe orang dipaksa badan.

Fatsal 71.

Segala vonnis-vonnis pengabisan jang dibriken dalem perkara soerat wissel, orderbrief, rekening-rekening courant atau laen-laen soerat perdjaudjian jang sah (authentiek)

(26)

24

atau soerat bawah tangan jang diakoekcn, maka dititak- kenlah didalem vonnis jang lantas bole dikasi djalan, kcndatipocn orang melawan appel atau cassatie dengan taro tanggoengan lebi doeloe atau tida.

Fatsal 72.

Dalem hal perdjandjian-perdjandjian moeloet atau per- djandjian dengan soerat jang tida diakoeken dan rekening- courant jang tida di toetoep', bole djoega itoe vonnis di soeroeh kasi djalan lebi doeloe, tida perdoeli orang me- lawan appel atau cassatie, tetapi misti taro tanggoengan lebi doeloe.

Fatsal 73.

Itoe tanggoengan diboewat dengan oewang jang disim- pem dalem kantor consol atau dengan borgtogt.

Fatsal 74.

Satoe fihak, jang minta didalem hal terseboet dalem fatsal 71 dan 72, aken soepaja satoe vonnis dikasi djalan di dalem tempo terseboet dalem fatsal 76 dari ini wet, atau soepaja vonnis di djalani jang di lawan oleh fihak satoenja dengan appel atau cassatie, misti kasi masoek soerat perminta-an pada consol, atau dia taro satoe soerat verklaring di dalem kantor consol, di dalein itoe soerat misti di oendjoekin apa jang di djadiken tanggoengan olehnja.

Consol kasi prentah kadoewa fihak aken mengadep di tempat, di hari dan di djam jang memang soedah di tetapken olehnja, aken soepaija tanggoengan jang maoe di kasi itoe bole di trima djikaloe di pandang tjoekoep.

Soerat perminta-an atau proces-verbaal dari itoe ver- klaring dan prentah jang di kasi aken mengadep di bri taoe kapada jang di sita, menoeroet atoeran di dalem fatsal 51 dan 52.

(27)

Fatsal 75.

Vonuis-vounis jang boekau vonnis pengabisau tjoeina bole di lawan lebi djaoeh bersama sama vonnis jang pengabisan.

Siapa-siapa jang di hoekoem sebab dia tida mengadap (sebab verstek) tida bole melawan vonnis itoe dengan appel.

Fatsal 76.

Kaloe maoe melawan appel dari pada vonnis-vonnis bangkoe pengadilan consol dan kaloe maoe naik cassatie dari vonnis-vonnis bangkoe pengadilan itoe dan dari pada vonnis-vonnis dari hof appel di Konstantinopel, orang misti kasi taoe dalem 10 kari sasoedabnja vonnis itoe di briken taoe padanja, Jang kalah perkara misti kasi taoe itoe sendiri atau oleh dia poenja koewasa kapada kantor consol, atau kantor oetoesan dari tempat di mana itoe vonnis di briken.

Selamanja itoe tempo dan sampe poetoesan appel atau cassatie, kapan ini diminta maka vonnis-vonnis tida dikasi djalan doeloe, katjoewali dalem bal jang di tetapken dalem fatsal 71 dan 73.

Fatsal 77.

Kaloe orang kasi taoe maoe melawan appel atau cassatie maka orang misti kasi oendjoek tempat tinggalnja (oen- djoek domicilie) Ja itoe kaloe naik appel pada hof appel di Konstalinopel misti pilih tempat tinggal di Koilslatinopèt;

kaloe naik appel pada hof di Amsterdam misti pilih tempat tinggal di Amsterdam; kaloe naik appel pada Raad van Justitie di Betawi misti pilih tempat tinggal di Betawi;

kaloe naik cassatie pada Hoogen Raad di Nederland, misti pilih tempat tinggal di 's Gravenhage dan kaloe naik cassatie pada Hooggerechtshof di Hindia Nedertand, misti pilih tempat tinggal di Betawi.

Djikaloe tida memilih tempat tinggal seperti tadi ini maka segala pembrian taoe kapada jang naik appel atau naik Cas satie itoe dibikin kapada oetoesan kami di Konstan-

(28)

26

/impel; atau kapada Procureur-generaal di Amsterdam atau kapada Officier van Justitie dari Baad van Justitie di Belawi atau kapada procureur-generaal dari Hoogen Raad di Nederland; atau kapada procureur-generaal dari Hoog- Gerechtshof di Hindia Nederland dengan tida di tambahken tempo dari sebab djaoehnja.

Fatsal 78.

Orang jang di lawan lebi djaoeh (boogcr beroep) atau cassatie, misti kasi taoe dengan deurwaarder kapada jang mendakwa di tempat tinggal jaug di pilihnja atau jang di oendjoekennja menoeroet fatsal 77, iaitoe dia kasi taoe di mana dia jang melawan memilihken tempat tinggal, di Konstantinopel, Amsterdam, Batavia atau 's Gravenhage di dalem satoe boelan sasoedahnja dia jang melawan di kasi taoe jang ia di lawan lebi djaoeh (liooger beroep) pada hot' pengadilan di Konstantinopel, dan di dalem tiga boelan di dalem hal jang laen-laen jang terseboet didalen fatsal 77.

Djikaloe tida di kasi taoe sademikian di dalem tempo jang terseboet, maka boewat pembrian taoe kapada jang melawan dipakelah djoega bagian ka doewa dari fatsal jang doeloean.

Fatsal 79.

Di dalem satoe boelan sasoedahnja di kasi taoe atau kaloe tida di kasi taoe, maka djikaloe liwat itoe tempo- tempo jang di tetapken di dalem fatsal jang doeloean maka perkara itoe di kasi djalan teroes, iaitoe dengan kasi masoek soerat permoehoenan kapada kita poenja oetoesan di Konstantinopel menoeroet katetapan di fatsal 48, dengan soerat sita hooger beroep di hadepan hof pengadilan di Amsterdam atau Raad van Justitie di Batavia atau djikaloe orang naik cassatie perkara itoe di kasi djalan teroes dengan kasi masoek soerat memorie kapada kantor griffier dari Hoogen Raad atau dari Hoog Gerechtshof di Hindia Nederland,

(29)

Fataal 80.

Perkara dalem liooger beroep pada hol pengadilan di Konstantinopel di priksa inenoeroet katetapan di dalem ini af deeling (bagian).

Kaloe perkara di tjari pada Hoogen Kaad dan pada bof pengadilan di Amsterdam maka di pake djoega atoeran- atoeran sita-an perkara di Nederland, dan kaloe di tjari pada Hoog Gerechtshof di Hindia Nederland dan pada Kaad van Justitie di Batavia maka di pake-lah atoerau di Hindia Nederland, katjoewali apa jang di tetapken di dalem fatsal 81 dan 82.

Fatsal 81.

Kapan di dalem hooger beroep itoe di prentahken misti mendengar saksi atau misti priksa tempat, atau priksaan oleh orang pande atau kadoewa iihak misti di dengar, maka pendengaran itoe disoeroeh boewat oleh hakim dii'toe tempat.

Fatsal 82.

Kapan sandenja Hooge Kaad atau Hoog Gerechtshof dari Hindia Nederland membatalken poetoesan jang di lawan, tetapi ia tida bisa kasi poetoesan jang pengabisan maka itoe perkara di serahken kapada hakim jang per- tama kali priksa itoe perkara atau jang priksa itoe dalem hoogerberoep aken di priksa lebi djaoeh.

VIJFDE AFDEELING (Bagian jang kalima).

fepriksa-an perkara hoekoeman siksa.

ij 1 A loer an fang sadjati.

Fatsal 83.

Penggawe consol diwadjibken menoeroet atoeran-atoeran prentah didalem § 2 dan § 3 aken tjari katerangan lebi doeloe dan aken priksa perkara jang diadoehken padanja, atau diwadjibken sebab pangkatuja, iaitoe dari perkara-

(30)

28

perkara jarig bole di hoekoeiu jang terboewat oleh orang bangsa Nederland didalem bilangannja itoe consol-consol.

Fatsal 84.

Orang mengadoeken perkara dan orang tarik kombali pengadoewannja kapada penggawe consol, didalem bi- langannja consol dimana itoe kadjahatan diperboewat, niitoe tjara sebagitnana dan menoeroet atocran jang di tetapken didalem wet Nederland dalem perkara hoe- koem siksa.

Fatsal 85.

Pengadoewan itoe tjoema bole dibikin selamanja tiga boelan sasoedahnja orang jang bole mengadoe itoe dapet taoe dari pada kadjahatan, djikaloe itoe orang tinggal di dalem bilangan consol dimana itoe kadjahatan diperboewat, atau selamanja sembilan boelan sasoedahnja dia dapet taoe dari kadjahatan itoe djikaloe itoe orang tinggal be- roemah diloewar itoe bilangan.

Fatsal 86.

Ini fatsal mati dari sebab fatsal 10 dari wet tanggal 15 April taon 1886 staatsblad di Nederland no. 63 dan 143.

Fatsal 87.

Pesakitan atau orang jang dipertoedoehken jang soedah dibriken soerat titah aken ditahan doeloe atau aken di tangkep, lantaran kedjahatan jang pertama kali misti di prik8a oleh bangkoe pengadilan consol, bole djoega di lepas doeloe, sabelonnja perkara dipoetoesken dan kapan kapan djoega selagi itoe perkara dipriksa, iaitoe atas titahnja itoe bangkoe pengadilan jang bermasjawarat di dalem roemah pengadilan, adapoen itoe orang misti taroken tanggoeDgan jang dia lantas nanti mengadep apabila dia dipanggil ditempat tinggalnja jang dipilih olehnja waktoe ia bermoehoen aken dilepas, boewat mengadep dihadepan pengadilan.

(31)

Djoemblaivja itoe oewang tanggoengan nanti ditetapken oleh bangkoe pengadilan consol.

Itoe oewang tanggoengan ditaro pada kautornja consol atau ditanggoeng oleh orang-orang jang ditimbang sampe koewat oleh pengadilan.

Fatsal 88.

Saksi-saksi jang tida mengarti bahasa jang dipake waktoe ia dipriksa lebi doeloe, atau dihadepan pengadilan consol atau dihadepan bangkoe pengadilan consol, misti dipriksa dengan pertoeloengannja satoe djoeroebasa jang disoempah, oleh consol atau dengan pertoeloengan djoe- roebasa jang nanti di oendjoekin oleh penggawe consol.

Kapan pake djoeroebasa jang di oendjoekin oleh penggawe consol, maka dia misti disoempah doeloe menocroet fatsal 68. Dari pada ini soempahan misti dibikin proces-verbaal, jang misti ditjampoer pada soerat-soerat pepriksaiin itoe

perkara. Kaloe satoe kali disoempah soedah sampe boe- wat sekalian pepriksaiin lebi doeloe, pembrian katerangan didalem satoe perkara.

Sekalian soerat-soerat akte pepriksaän misti ditandain tangan oleh itoe djoeroebasa.

§ 2 Tjari katerangan lebi doeloe, Fatsal 89.

Pepriksaiin lebi doeloe jung diprentahken disini perloe misti diboewat dalem perkara kadjahatan jang menocroet fatsal 23 misti diambil taoe oleh raad arrondissement di Amsterdam atau oleh Raad van Justitie Betawi.

Dalem perkara jang masoek di dalem koewasa penggawe consol, atau bangkoe pengadilan consol, bole djoega bikin pepriksa-an lebi doeloe.

Fatsal 90.

Kapan satoe penggawe consol dapet taoe jang satoe orang Nederland ada berboewat kadjahatan misdrijf di

(32)

30

dalem bilangannja, iaitoe dari sebab ada orang mengadoe padanja, atau sebab orang kasi taoe, atau sebab orang banjak jang taoe, abis consol menimbang perloe aken priksa di tempat itoe, maka consol pegi bersama sama toewan griffier sabole bole dengan lekas ka itoe tempat di mana itoe kadjahatan telah di perboewat, aken soepaija dia bisa bikin proces-verbaal dari pendapetannja di itoe tempat.

Dia taro beslag atas barang-barang jang mendjadi boekti, dan dia ada koewasa boewat gledah roemali dan priksa di dalem roemah atau tempat perdiaman atau tempat kerdja-nja pesakitan.

Djikaloe kadjahatan di perboewat di dalem kapal bangsa Nederland maka penggawe consol kaloe perloe bole pegi ka itoe kapal.

Fatsal 91.

Djikaloe ada perloenja menoeroet timbangannja peng- gawe consol maka salaennja dari toewan griffier, toewan consol itoe bole adjak dan minta toeloengannja satoe atau lebi dari satoe orang pande aken di briken katerangan oleh orang orang pande itoe dan aken minta rapport dari itoe orang-orang jang di kira perloe oleh consol boewat bikin terang perkara jang di priksanja.

Roewas katiga dari fatsal 60 terpake djoega boewat itoe orang-orang pande.

Bapportnja itoe orang-orang pande misti di kasi masoek djoega di dalem proces-verbaal jang misti di tanda-iu tangan oleh consol, oleh grifiir dan itoe orang-orang pande.

Fatsal 92.

Sabole bole di itoe tempat djoega di mana itoe kadja- hatan telah terboewat, toewan consol misti dengar kate- rangan dari orang-orang jang ada di itoe tempat di mana kadjahatan itoe terdjadi dengan tida oesah orang-orang itoe di panggil lagi.

(33)

Fatsal 93.

Vice-consol dan agent consol atau consol jang bekerdja di dalem daerah pengadilan consol generaal lantas misti kasi taoe kapada itoe consol generaal atau consol segala perboewatan jang telah di perboewat oleh orang bangsa Nederland di dalem bilangannja, begitoe poen dia orang misti kasi taoe segala pengadoewan atau pembrian taoe.

Dalem bal jang begitoe dia orang misti bikin proces- verbaal, dia orang misti taro beslag atas barang-barang boekti dan dia orang misti tjari katerangan lebi doeloe dari saksi-saksi.

Dia orang ada bati boewat tangkep dan tahan pesakitan dan aken gledab roemah dan bikin pepriksa-an di dalem roemah, di dalem tempat perdiaman dan di tempat ker- djanja pesakitan dengan mengingat katetapan dalem fatsal 93, tjoema kaloe orang itoe kapregok-an atau kaloe dia orang di koewasaken dalem itoe perkara oleh consol gene- raal atau oleh conBol.

Fatsal 9 i.

Oleh kerna hal jang di seboetken di dalem proces- verbaal dan sasoedahnja mendengar orang jang di per- toedoehken, maka penggawe consol ada koewasa boewat soeroeh tahan itoe orang menoeroet tjara di itoe negri di mana dia bekerdja, iaitoe :

le. Kapan itoe orang jang di pertoedoehken tida ada poenja tempat tinggal atau perdiaman jang tetap di dalem bilangannja consol, atau djikaloe ada koewatir jang tentoe jang itoe orang nanti lari, atau jang dia nanti bisa bikin ilang tanda bekas kadjahatan itoe.

2o. Kapan itoe kadjahatan di antjemken dengan hoe- koeman jang paling berat dan hoekoeman ampir jang paling berat.

Apa jang terseboet di No. 1 dari ini fatsal tida bole di pake dalem perkara overtreding.

(34)

32

Soerat prentah aken menahan doeloe sama pesakitan lantas misti di kasi taoe oleh penggawe consol kapada bangkoe pengadilan consol.

Fataal 95.

Orang jang di pertoedoehken jang tida di soeroeh tahan lebi doeloe salekas lekasnja di panggil aken mengadap di tempat di hari dan pada djam jang di tetapken oleh penggawe consol di dalem soerat panggilan aken di priksa.

Kaloe itoc orang di tahan dan di boewi, kendati di darat atau di kapal bangsa Nederland jang ada di pela- boewan, maka dia misti di preksa oleh penggawe consol didalem doewa poeloe ampat djam.

Itoe pepriksa an di batja-in doeloe di hadepan itoe orang baroe die tandain tangan. Kaloe tida bisa atau tida maoe tanda-in tangan misti di seboetken djoega tanda-in dengan di kasi taoe sebabnjn, kenapa begitoe.

Soerat pepriksa-an misti di tanda in oleh penggawe consol di satoe-satoe moeka soerat dan itoe pepriksa-an di tandain tangan oleh penggawe consol dengan griffier.

Fatsal 96.

Penggawe consol ada koewasa boewat titahken pesakitan aken mengadep dan aken di oelangken pertanja-annja sebagimana banjak kali jang di pandangnja perloe boewat pepriksa-an ini perkara.

Fatsal 97.

Kapan penggawe consol dapetin soerat-soerat di sang- kanja bole mendjadi katerangan, maka ia taro beslag atas itoe soerat-soerat laloe di tanda-in olebnja dan di tjam- poer pada laen-laen soerat dalem ini perkara. Ini soerat- soerat nanti di kasi oendjoek kapada pesakitan. Peng- gawe consol nanti tanja padanja apa dia jang toelis atau dia jang tanda-in tangan itoe soerat-soerat dan apa dia maoe atau dia bisa akoe-in itoe soerat-soerat. Biar begi- mana djoega, selamanja pesakitan di kasi ingat aken pertandahken itoe soerat-soerat.

(35)

Fatsal 98.

Kapan jang tertoedoeh tida maoe akoein itoe soerat- soerat jang dibeslag, atau dia tida maoe akoeiu itoe tanda tangan di itoe soerat-soerat maka penggawe consol misti jakinin boewat tjari soerat-soerat aken bole di boewat bandingan, ini soerat-soerat poen ditandain dan ditjampoer djoega di laen-laen soerat dalem itoe perkara, iaitoe sasoe- dahnja dikasi oendjoek doeloe kapada jang tertoedoeh menoeroet atoeran di fatsal 97, dan djoega misti dikasi ingat pada orang itoe.

Pepriksaän dari palsoenjaatau tida palsoenja soerat-soerat atau tanda tangannja dibikin dihadepan hakim jang ber- wadjib memeriksa itoe perkara paling doeloe.

Fatsal 99.

Soerat-soerat jang dibeslag oleh penggawe consol, selagi dipriksa perkara itoe dioendjoekin djoega kapada saksi saksi jang dikasi ingat aken kasi taoe apa pengatahoewannja atas soerat-soerat itoe.

Fatsal 100.

Semoewa barang-barang boekti misti disimpen didalem kantornja consol.

Soerat proces-verbaal jang misti dibikin dari pada simpenan itoe nanti ditandain oleh toewan penggawe consol bersama-sama toewan griffier.

Soerat-soerat jang di maksoedkeu didalem ini fatsal nanti dioendjoekin kapada pesakitan dan kapada saksi-saksi.

Pada pesakitan dan kapada saksi-saksi nanti ditanja apakah dia orang kenal itoe soerat-soerat atau tida.

Fatsal 101.

Di loewarnja katetapan didalem fatsal 92 maka peng gawe consol titahken saksi-saksi dateng mengadep dengan soerat panggilan, dalem itoe soerat ada terseboet tempatnja, harinja, dan djamnja aken dia orang nanti didengar.

(36)

u

Katetapan fatsal-fafsal 64, 65 dan 66 dipake djoega boewat soerat-soerat panggilan dan pepriksaän saksi-saksi.

Fatsal 102.

Saksi-saksi membri katerangan dengan moeloet iaitoe sendiri sendiri dan satoe persatoe.

Dari pada penibrian taoe satoe-satoenja saksi nanti dibikin proces-verbaal, kaloe ini proces-verbaal soedah di batjain pada saksi dan saksi mengakoe betoel sabegitoe ketaboewannja, maka saksi misti tandain tangan itoe proces-verbaal bersama-sama penggawe consol dengan toewan griffier. Djikaloe saksi tida bisa tanda tangan, atau dia tida maoe taro tanda tangan maka misti dikasi taoe djoega didalem proces-verbaal.

Fatsal 103.

Soerat-soerat pepriksaän jang lebi doeloe, misti di tandain satoe-satoe moeka katja oleh toewan penggawe consol dan pepriksaän itoe ditoetoeplah dengan soerat titah ; dalem itoe soerat titah :

le dititahken misti priksa lagi sekali kaloe perloe adanja;

2e djikaloe seperti hal jang terseboet didalem fatsal 34 dan 43, maka perkara itoe diserahken pada pengadilan, kendati pengadilan penggawe consol, kendati kapada bang- koe pengadilan consol, kaloe diserahken kapada bangkoe pengadilan consol misti bersama titah jang pesakitan ditahan atau ditangkep, sebagimana perloenja menoeroet fatsal 94.

3e Kapan didoega mateng jang kadjahatan itoe menoe- roet fatsal 23 masoek dalem kawadjiban raad arrondissement di Amsterdam atau Raad van Justitie di Batawi maka misti disoeroe pastiken lagi oleh saksi-saksi dari pada dia orang poenja katerangan dan pepriksaän saksi waktoe diadoe sama pesakitan menoeroet atoeran fatsal-fatsal jang berikoet ini, iaitoe bersama-sama soerat titah jang pesakitan

(37)

misti ditahan atau tida bersama-sama itoe soerat djikaloe ada perloeDJa boewat tahan menoeroet fatsal 94.

Semoewa ini tida membikin koerang koewasanja peng- gawe eonsol dalem laen-laen hal kapan dia fikir perloe aken adoe saksi-saksi dengan pesakitan.

Titah boewat tahan atau boewat tangkep pesakitan misti lantas dengan sigrah dikasi taoe kapada bangkoe pengadilan eonsol.

§ 3, Pepriksa-an perkara misdrijf (liedjahatan) jang pertama lama kali, (eersten aanleg) lebi tinggi ada-

nja dari koewasanja bangkoe pengadilan eonsol.

Fatsal 104.

Kapan ada sebab aken soeroeh pastiken lagi saksi-saksi poenja kasaksian dan aken adoe priksa-an saksi sama pesakitan menoeroet nommor katiga dari fatsal 103 maka di waktoe ia kasi soerat prentah aken mengadap peng- gawe eonsol tetapken harinja dan djamnja kapan misti mengadap.

Fatsal 105.

Ini soerat prentah panggilan di kasi taoe kapada pe- sakitan tiga hari lebi doeloe dari hari jang di tetapken aken mengadap. itoe soerat prentah di serahken padanja bersama sama salinan soerat-soerat pepriksa-an saksi-saksi.

Kapada pesakitan poen di kasi taoe djoega dia poenja hak boewat minta dia di toeloeng oleh advocaat pada waktoe dia di adoe priksa-an sama saksi.

Kapan dia tida maoe pake itoe hak n aka toewan eonsol dalem pangkatnja hole oendjoekin satoe advocaat boewat menoeloeng pesakitan.

Advocaat itoe bole beromong sendiri-an dengan pesakitan.

Fatsal 106.

Penggawe eonsol soeroe mengadap saksi-saksi lama jang soedah di dengarnja, dan saksi-saksi baroe jang di sangkanja perloe di dengar, menoeroet prentah fatsal 101.

(38)

36

Djikaloe saksi orang bangsa Nederland dia orang selama lamanja misti mengadap.

Kapan tida mengadap dia orang di panggil lagi sekali.

Selama lamanja, kendatipoen pada pertama kali jang saksi tida mengadap maka penggawe consol ada koewasa boewat kasi prentah itoe saksi misti di bawa mengadap.

Fatsal 107.

Sebeionnja pepriksa-an saksi-saksi di adoeken satoe sama laen maka di batjainlali kapada satoe satoe saksi sendiri kasaksiannja oleh toewan griffier, abis dia di tanja apa ada barangkali jang dia maoe tambah, atau ada jang dia maoe tarik kombali dari pada kasaksiannja, atau apakah saksi keras memegang kasaksian jang telah di briken olehnja. Penggawe consol bole djoega bikin pertjanja an baroe boewat bikin terang atau boewat bikin njata dia orang poenja kasaksian

Fatsal 108.

Kaloe soedah saksi-saksi dipriksa sendiri-sendirian se- perti terseboet di dalem fatsal 107 maka baroelah saksi sama pesakitan di adoe priksa-annja.

Lantaran itoe maka pesakitan di titahken mengadap di hadepan penggawe consol dan di hadepan penggawe consol itoe saksi satoe-satoe misti angkat soempah seperti di prentahken di dalem fatsal 67.

Saksi-saksi baroe di priksa dan di soempah di hadepan pesakitan. Aken saksi-saksi itoe terpake djoega roewas katiga, ka-ampat dan ka-lima dari fatsal 111 dan 113.

Fatsal 109.

Saksi poenja katerangan di batja-in dihadepan pesakitan.

Kamoedian saksi di tanja apa dia kenal pesakitan, dan apa sekarang dia masih djoega pegang keras dia poenja kasaksian jang lama.,

(39)

Djikaloe pesakitan, atau advocaatnja pesakitan dapet rasa jang dalem penjaoetan saksi ada jang berlawanan, atau ada soewatoe hal jang bole mendjadi pertoeloengan boewat pesakitan maka pesakitan atau advocaat bole minta kapada penggawe consol aken oendjoeken balitoe pada saksi.

Fatsal 110.

Kapan satoe saksi tida bisa mengadap aken di adoe priksa-an sama pesakitan, maka saksi poenja katerangan di batja-in di badepan pesakitan dengan advocaatnja dan apa djoega dia orang poenja tjela-an misti di kasi masoek dalem procesverbaal.

Fatsal 111.

Kapan-kapan djoega dalem pepriksa-au itoe maka pesa- kitan sendiri atau dia poenja advocaat bole kasi taoe sebab-sebabnja kenapa dia sangkaken bahoewa saksi tida adil dan aken lawan (tolak) iui saksi.

Kapan pesakitan pake itoe bak waktoe dia di adoe priksa-an dengan saksi maka saksi di tegorin aken kasi katerangan dalem ini hal, dan di dalem proces-verbaal di maloemken apa jang telah di kataken oleh pesakitan dan saksi dalem itoe hal.

Fatsal 112.

Djikaloe ada doewa pesakitan atau lebi maka dia orang poen misti di adoeken pengakoewannja, sasoedahnja di tanja kapada masing-masing apa dia masih maoe pegang keras apa jang dia mengakoe lebi doeloe jang nanti di batja-in padanja di itoe waktoe menoeroet sebagimana di atoer boewat saksi-saksi di dalem fatsal 107.

Fatsal 113.

Soerat-soerat proces-verbaal dari pada adoe-an priksa-an dari proces-verbaal dari pada pepriksa-an sendiri-sendirian nanti di tanda-in tangan oleh pesakitan, oleh saksi-saksi,

(40)

3S

penggawe consol dan toewan griffier. Laen dari itoe niaka soerat-soerat proces verbaal pada satoe-satoe moeka di tandahin oleh penggawe consol.

Djikaloe pesakitan atau saksi tida bisa atau tida maoe tanda-in tangan maka hal ini misti di kasi taoe di dalem proces-verbaal.

Fatsal 114,

Tiap-tiap waktoe didalem pepriksa-an maka pesakitan bole kasi taoe apa djoega hal jang bole menoeloeng dia.

Itoe hal bole di bikin terang, kendatipoen itoe hal belon taoe di seboet-seboet di dalem pepriksa-an atau di dalem soerat-soerat jang di bikin doeloe.

Apabila pesakitan kasi taoe itoe hal maka dia lantas dikasi ingat aken oendjoekin saksi-saksinja boewat bikin terang itoe hal.

Dari semoewa ini dibikin proccs-verbaal, didalem itoe proces-verbaal dimasoeken djoega prentah dari penggawe consol aken panggil saksi-saksi boewat mengadap ditempat dan pada waktoe jang ditetapken oleh consol itoe menoeroet prentah-prentah jang ditetapken dalem hal mentjari ka- terangan jang lebi doeloe.

Fatsal 115.

Saksi-saksi jang termaksoed didalem fatsal 114 ditegorin doeloe aken kasi katerangan dalem hal jang terseboet di dalem proces-verbaal. Penggawe consol kamoedian bole bi- kin padanja pertanjaän-pertanjaän jang sademikian, jang di sangkanja baik aken mendapet taoe barang jang sabenarnja.

Fatsal 116.

Kapan pesakitan melariken dirinja, maka penggawe consol bikin proces-verbaal jang ditandain tangan olehnja

dan oleh toewan griffier; dalem itoe proces-verbaal dikasi

(41)

laoe jang pesakitan soedah ditjaiï tetapi tida kedapetan dan bclon orang sanggoep aken tangkep padanja.

Fatsal 117.

Penggawe consol taro beslag atas segala barang-barang dan soerat-soerat dan kertas-kertas dari orang jang lari itoe sakedarnja itoe soerat-soerat bole didjadiken boekti, iaitoe sasoedahnja toewan griffier seboetken satoe-satoenja didalem proces-verbaal.

Fatsal 118.

Djika ada bal seperti terseboet didalem fatsalll6 dan 117 maka pepriksaän teroes diboewat dengan tida ada pesakitan.

Hata maka saksi-saksi disoempab lebi doeloe sabelonnja pepriksaän dibikin menoeroet fatsal 107.

Fatsal 119.

Sasoedahnja pepriksaän itoe maka itoe perkara diserah- ken kapada bangkoe pengadilan consol aken diambil taoe dalem raad kamer (dalem perkoempoelan bermasawarat).

Fatsal 120.

Maka bangkoe pengadilan consol ambil poetoesan menoeroet katentoean jang berikoet ini:

Djikaloe pengadoewan itoe tida masoek dalem satoe kasalahan jang bole dihoekoem, atau djikaloe tida ada sampe tjoekoep kaberatan melawan pesakitan, maka bang- koe pengadilan itoe bilang tida ada sebab boewat me- noentoet ini perkara lebi djaoeh.

Dalem kadoewa hal ini maka pesakitan djikaloe dia ada didalem pendjara, dia dilepas dan kaloe dia taro tanggoengan maka tanggoengan itoe di tjaboet.

Fatsal 121.

Djikaloe bangkoe pengadilan mendapet bahoewa perkara itoe masoek dalem dia poenja koewasa serta ada sampe

(42)

40

banjak kaberatan, maka pesakitan ditoentoet dihadepan pengadilan dengan di titahken atau tida dititahken jang dia misti ditahan di pendjara atau misti di tangkep, djikaloe ada sebabnja jang sampe koewat menoeroet fatsal 94.

Fatsal 122.

Kapan sandenja itoe perkara inasoek bilangannja raad arrondissement di Amsterdam jang misti ambil taoe, atau Raad van Justitie di Batawi menoeroet fatsal 23, serta poela ada sampe tjoekoep kaberatan maka bangkoe pe- ngadilan itoe menitahken pesakitan ditangkep atau diboei dan dikirimken menoeroet fatsal 152.

Fatsal 123.

Kapan bangkoe pengadilan consol, menoeroet fatsal 120 roewas kadoewa, soedak poetoesken jang tida ada sebab boewat toentoet perkara lebi djaoeh maka prokureur ge- neraal pada geregtshof di Amsterdam atau toewan officier van Justitie di Betawi melawan itoe poetoesan, iaitoe sake- dar itoe poetoesan diambil dinegri-negri disebelah kemari, atau disebelah sana dari Kaap de Goede Hoop dan Kaap Hoorn.

Fatsal 124.

Penggawe-penggawe consol nanti kirim kopikan-kopikan (afscbrilt) dari soerat titab jang terseboet difatsal-fatsal lebi doeloe, paling laat satoe boelan sasoedahnja itoe titab dibikin, kapada kantor departement dari Buitenlandscbe zaken, atau kapada Gouverneur Generaal dari Hindia Ne- derland, sakedar kantor consol itoe bediri disebelah sini atau disebelah sana dari Kaap de Goede Hoop atau Kaap Hoorn.

Ini soerat-soerat kopikan (afschrift) dikirim oleh kantor Buitenlandscbe zaken kapada kantor Justitie dan oleh Gouverneur Generaal dikirimken itoe kapada Procureur Generaal dari Hooggerechtshof di Hindia Nederland.

(43)

Fatsal 125.

Toewan Prokureur Generaal dari geregtsboft di Amster- dam dan toewan officier van Justitie pada raad van justitie di Betawi ada koewasa boewat soeroe kirimken soerat-soeratnja dari soewatoe perkara.

Kapan toewan Prokureur Generaal atau toe wan officier van Justitie pake dia poenjahak aken melawan poetoesannja bangkoe pengadilan, maka ia misti kasi taoe (verklaring) itoe kapada kantor griffier dari geregtshof, atau dari raad van Justitie.

Dia soeroe kasi taoe dengan sab verklaring itoe kapada pesakitan dengan dikasi ingat padanja aken kasi masoek dia poenja perlawanan sebagimana maoenja.

Ini pembrian taoe pada pesakitan niisti dibikin dalem anem boelan teritoeng dari hari tanggalnja itoe soerat titab.

Fatsal 126.

Itoe perlawanan verzet di pertimbangken oleh geregtshof di Amsterdam atau oleh Raad van Justitie, jang ambil poetoesan menoeroet atoeran jang terbikin dalem § 6 dari ini afdeeling (bagian).

§ 4. Pembiljara-an perkara dalem eet stenaanleg (*) di hadepan penggawe consol dan di Jia-

depan bangkoe pengadilan consol.

Fatsal 127.

Djikaloe satoe perkara misti diambil taoe oleh peng- gawe consol atau oleh bangkoe pengadilan consol, iaitoe kendati teroes dateng padanja, kendati sebab soerat titah jang terseboet dalem fatsal 10)5 no, 2, kendati dari sebab kakoewatan pasrahan jang teruiaksoed didalem fatsal 120, 121 dan 136 maka di boewatlab perkara itoe menoeroet katentoean jang berikoet ini.

(*) Eersten aanleg iaitoe priksftän hakim pertama, timpaku hoogerheroep pepriksaün pada .hakim jang lebi tinggi,

(44)

42 Fatsal 128.

Hari persidangan ditetapken oleh penggawe consol dengan soerat titah.

Kapan pesakitan ada ditempat diraaua kantor consol ada bediri maka paling sedikit rnisti ada tempo delapan hari antara hari memanggil dan hari mengadap. Kapan pesakitan tida ada di itoe tempat maka dalem soerat titah ditetapkenlah itoe djangka tempo aken mengadap, me noeroet djaoehnja tempatnja pesakitan.

Fatsal 129.

Soerat sitaan, soerat panggilan misti nioewat perkaranja jang dibcratken kapada pesakitan, sitaan itoe diboewat

menoeroet prentah dalem fatsal 25.

Kaloe tida menoeroet sebagimana prentah-prentah ini maka sitaan itoe batal.

Fatsal 130

Pesakitan misti dateng mengadep sendiri di hadepan bangkoe pengadilan consol, kapan perkara jang di beratken padanja, perkara misdrijf.

Dalem laen-laen perkara, dan bole di bilang djikaloe di panggil mengadap di hadepan pengawe consol maka pesakitan itoe bole soeroeh sa-orang jang sengadja di koewasaken olehnja boewat mengadap, laen perkara kaloe penggawe consol atau bangkoe pengadilan consol titahken jang itoe pesakitan misti mengadap sendiri.

Fatsal 131.

Kapan fihak jang di bri maloe maoe mengadap sendiri dalem sidang perkara itoe maka dia misti bikin verklaring di persidangan sabelonnja orang moelai priksa saksi-saksi.

Fatsal 132.

Di persindangan nanti di priksa seperti terseboet di bawah ini:

(45)

Prenlak aken bawa perkara di persidangan (verwijzing) djikaloe prentah itoe di briken, dan soerat proces-verbaal atau rapport-rapport dari pada pepriksa-än di tempat perkara itoe terdjadi, atau dari pepriksa-än orang pande, djikaloe ada, seoioewa soerat-soerat itoe di batja-in.

Kapan ada saksi di tolak atau saksi minta dj angan di dengar maka di poetoeskenlah hal ini.

Saksi-saksi dari kadoewa fihak di dengarkenlah iaitoe sasoedahnja dia orang soempah seperti di titahken dalem 1'atsal 67.

Pengakoewan (verklaring) dari saksi-saksi jang tida bisa mengadap, dari sebab dia orang tinggal telaloe djaoeh atau dari lantaran laen sebab jang sah, iaitoelah di batja-in.

Dalem laen-laen hal maka saksi jang tida dateng di hoekoemkenlah dan di paksa aken mengadap menoeroet tatsal-tatsal 55 dan 66.

Barang-barang boekti di pertoendjoekin pada saksi- saksi dan pada pesakitan.

Pesakitan di pertanja-ken.

Pihak jang di bri maloe di dengarlah djikaloe dia mengadap sendiri.

Pesakitan atau advocaatnja bantoe bitjara,

Pihak jang di bri maloe bole mendjavvab; tetapi selamanja pesakitan atau advocaatnja mendjawab paling pengabisan.

Dari pada soerat proces-verbaal jang di bikin oleh griffier orang misti dapet kanjata-an jang ini atoerau semoewa telah di toeroet, itoe soerat proces verbaal misti seboetken djoega nama-namanja, pentjariannja (penggao- tannja) dan tempat tinggalnja pesakitan dan saksi-saksi dan djoega misti seboetken pengakoewan-pengakoewan jang berpenting dari pada saksi-saksi dan apa jang di

kataken oleh pesakitan.

Fatsal 133.

Poetoesannja vonnis lantas misti di maloemken di itoe hari sasoedahnja perkara itoe abis di priksa atau di

(46)

44

persidangan jang berikoet, iaitoe paling laat dalem djangka tempo delapan hari.

Fatsal 134.

Vonnisnja misli moewat.

namanja pesakitan ;

perkara jang di beratken padanja ;

penagiannja orang jang di beri maloe djikaloe ada;

nama-namanja hakin jang bikin itoe poetoesan dan hari poetoesan itoe di maloemken.

dan lagi, djika pesakitan di hoekoem maka di seboetken djoega apa roepa kasalakau jang di persalahken kapada pesakitan dengan di seboet segala hal ichwal jang me- noeroet wet, bole membikin berat atau membikin enteng hoekoemannja, dengan soewaranja wet jang di boewat alesan aken meüghoekoem.

Semoewa ini misti di toeroet dalem vonnis-vonnis jang di briken oleh pengadilan-pengadilan consol jang paling doeloe priksa ini perkara, kapan tida di toeroet maka vonnisnja batal.

Fatsal 135.

Kapan pesakitan di bebasken atau di lepas dari pada pertoedoehan, maka dia lantas misti di mardekaken, laen perkara kaloe ada laen hal jang menbikin pesakitan haroes di tahan di boei, atau kaloe dia taro tanggoengan maka tanggoengan itoe di tjaboetlah

Fatsal 136.

Djikaloe, dari pada pepriksa-än di persidangan hakim penggawe consol ada kedapetan jang perkaranja pesakitan misti diambil taoe oleh bangkoe pengadilan consol maka pesakitan di soeroeh mengadap itoe bangkoe pengadilan.

Fatsal 137.

Djikaloe dari pada pepriksa-än di persidangan bangkoe pengadilan consol ada kedapetan jang perkaranja pesakitan misti di ambil taoe oleh pengadilan penggawe consol maka bangkoe pengadilan consol djoega jang menghoekoemken,

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Voor de autohuur dien je in bezit te zijn van een geldige creditcard (met pincode indien afgegeven door bank) op de naam van de bestuurder.. Prepaid creditcards worden

Candidate Susanna Rossi Laura Bruni Dicembre 2011. POLITECNICO

Candidate Susanna Rossi Laura Bruni Dicembre 2011. UNIVERSITÀ DI MARCONIA E

matricola 98765 Anno accademico

Het feit dat naar schatting 65 procent van de volwassen mannen regelmatig een commerciële sekswerker bezoekt en daarnaast vaak een omvangrijk seksueel netwerk heeft, zijn dus

Dungan ucapan yang aama , p~nu1ia tujukan k~pada Bapak- Bapak Dosen tamu yang t<lah turut memberlkon bimbingan dan bekal ilmu pcng~tahuan... S ementor~ itu

Dalsm arti se mpit uimak:sudkan adaLah kcgiatan - tegiatan yang bersifat tul is- menulis, jadi merupakan kegiatan tata u saha sepc rti mengetik, mengirim surat dan

PERHITUNGAN KORE L Asr KEADAAN EKONOMI ORANG TUA DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN ANAK RESPCND(N OI OUA LOKASI PENELITIAN.. Pandangan Dan Sikap Res ponden Terhadap

Per un posizionamento ed un controllo della velocità maggiori, FAULHABER offre un’ampia gamma di encoder da abbinare al portfolio completo di motori FAULHABER DC, brushless

Eventuali reclami o pretese da parte del Cliente non danno il diritto di trattenere dei pagamenti scaduti. Ogni forma di compensazione da parte del Cliente di suoi eventuali

a) segala burgerlijke zaken, jang harganja koerang dari f 20, djika si pendawa ada anaq boemi atawa orang jang disama- kan dengan anaq boemi dan si terdawa ada anaq boemi betoel.

maka idzin itoe tiada dibri, djika belom didengar oletmja kapala desa, jang poenja bagian itoe. Djika ditimbang bergoena dan perloe padoekoehan padoe- koehan, jang djadi itoe,

Diikaloe itoe djawaban tiada maoe di moeat, katjoewali djika boleh dimintaken bajaran, maka ija dihoekoem denda dari ƒ 50 sampe f 500 dengan toetoep boei, dari (i hari sampè 3

kali menerbitken rasa heran dalem pikiran sekalian pembatja. Tapi rasa heran itoe nanti bisa linjap kaloe di sini kita terang- : ken lantaran dia hendak mendjaga

tentoe tida maoe djalan di sini, apapoela ia, orang a..-uropa. Tapi bitjaranja jang kasak-koesoek ada nembri fijata, jang ia abis mèlakoeken perboeatan I-Vd jahat.

—„Oh tjie Leng Soeij", kata si sakit dengen mata melele; „Akoe ini orang jang sanget miskin jang tida mempoenjai apa apa mclinken satoe anak si iVlarie, akoe poenja idoep kaoe

meenen dat zij, op dezelfde v'ijze als Abraham, door de werken der wet, gerechtvaardigd zouden worden, daar het toch duideliik was, dat Abraham niet door

Aanvanklik was die CNO-stelsel swak georgani= seerd. Vir die doel het hulle gebruik gemaak van distrikskommissies en wykskommissies. Die distrikskommissies moes

analysis of the school structure from a reformed perspective. is given9 emphasizing its so-called

nja hasil dalem itoe sepandjang tempo tida pernah lakoeken kedjahatan lagi. Dalem itoe sepandjang tempo Thomas Curtley semboeniken dirinja di dalem satoe desa jang

Schlimm ist, um 19.25 Uhr an der Supermarktkasse zu stehen und die Kassiererin rufen zu hören: „Herr Schneider, Kasse zwei, ich habe Storno!“ Oder: „Die Bonrolle klemmt.“

Toen di gouc1myne by di rifiir Saeramente ontdek word, had by dadelik 'n paar stoombute klaar, sodat.. by in 'n paar jarc eeu

• De DIV-medewerker ziet zijn taken verschuiven van het verwerken van de bij hem of haar gedeponeerde archiefbescheiden naar een begeleidende rol voor de medewerkers bij