FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 september 2014

Hele tekst

(1)

„.. SCHENKEVELD„aduocaten - -

83283

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 september 2014

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Raymond Jansma

Internationaal B.V., Meerweg 21, 1 746 CE Dirkshorn Nummer faillissement : F14/13/390

Datum uitspraak : 28 augustus 201 3

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : Voorheen: mr. H.A. van den Berg, mr. K.G. Witteman Thans mr. M.S. Lamboo

Activiteiten onderneming : Fokken en houden van pluimvee respectievelijk groothandel in veevoeder (volgens handelsregister Kamer van Koophandel).

Omzetgegevens : 2010: nihil 2011: nihil

2012: niet bekend 2013: niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal : geen Saldo einde verslagperiode : nihil

Rekeningnummer Kasbank : NL17KASA 0223163554

Verslagperiode : 3 (31 januari 2014- 2 september 2014)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Raymond Jansma Internationaal B.V. is opgericht bij

(2)

SCHENKEVELD yiduocate,

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

notariele akte van 5 november 2008. Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap Raymond jansma Beheer B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Raymond jansma Beheer B.V. is de heer R. jansma.

Raymond jansma Beheer B.V. is eveneens bij vonnis van 28 augustus 2013 in staat van faillissement verklaard. De heer R. jansma is bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 25 juni 2013 in staat van faillissement verklaard.

1.2 Winst en verlies

2010: € 6.360,-- verlies

2011: € 3.762,-- verlies

2012: niet bekend.

2013: niet bekend.

1.3 Balanstotaal

2010: € 15.073,-- 2011: € 12.103,-- 2012: niet bekend.

2013: niet bekend.

1.4 Lopende procedures N.v.t.

1.5 Verzekeringen N.v.t.

1.6 Huur N.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Raymond jansma Internationaal B.V. is uitgesproken op eigen

(3)

3

Faillissementsverslag rechtspersoon

aangifte. De eigen aangifte is verzorgd door ondergetekende in de hoedanigheid van de curator in het faillissement van de heer Raymond jansma in prive, die enig aandeelhouder en bestuurder is van Raymond jansma Beheer B.V.

Raymond jansma Beheer B.V. is tezamen met haar dochtervennootschappen, waaronder Raymond jansma Internationaal B.V. op grond van een compte joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst aansprakelijk voor een vordering van de ING Bank N.V. tot een bedrag van € 2.287.772,91 per 24 juni 2013. Daarnaast had Raymond jansma Internationaal B.V. per ultimo 2011 nog enkele andere schulden, waaronder aan Kukeletok V.O.F., die eveneens in staat van faillissement verkeerd.

Aangezien er geen liquide middelen voorhanden zijn waarmee de schulden kunnen worden voldaan, is besloten tot het doen van eigen faillissementsaangifte.

Raymond jansma Internationaal B.V. heeft volgens de heel- jansma al enige jaren geen bedrijfsactiviteiten ontwikkeld.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.

2.2 Aantal in jaar voor faill.

2.3 Datum ontslagaanzegging

3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

N.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst N.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek N.v.t.

SCHENKEVELD :aduoca

(4)

4

Faillissementsverslag rechtspersoon

3.4•Boedelbijdrage N.v.t.

Bedrijfsmiddelen 3 5 Beschrijving

N.v.t.

3.6 Verkoopopbrengst N.v.t.

3.7 Boedelbijdrage N.v.t.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus N.v.t.

Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving

N.v.t.

3.10 Verkoopopbrengst N.v.t.

3.11 Boedelbijdrage N.v.t.

Andere activa 3.12 Beschrijving

N.v.t.

3.13 Verkoopopbrengst N.v.t.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Rekening-cou rant

Blijkens de jaarrekening 2011 van Raymond Jansma Internationaal B.V. had zij per

CHENKEVELD

(5)

SCHENKEVELD _advocate , _

5

Faillissementsverslag rechtspersoon

ultimo 2011 in rekening-courant een vordering op de besloten vennootschap Raymond Jansma Beheer B.V. tot een bedrag van € 12.020,--.

Er is geen administratie van Raymond Jansma Internationaal B.V. voorhanden vanaf 1 januari 2012.

4.2 Opbrengst

Er bestaat geen reele verwachting of voldoening van de vordering door Raymond Jansma Beheer B.V., nu zij is staat van faillissement verkeerd, en geen actief voorhanden is.

4.3 Boedelbijdrage

5. Bank / Financiers

5.1 Vordering van de bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend in het faillissement van Raymond Jansma Internationaal B.V. tot een bedrag van € 2.370.597,30 + p.m. De vordering

van ING Bank N.V. is als volgt samengesteld:

- Ut Eierhortje V.O.F. € 2.343.682,61 debet - Raymond Jansma Beheer B.V. 83,39 debet - Raymond Jansma Onroerend Goed B.V. € 26.765,81 debet - Raymond Jansma Exploitatie B.V. 75,57 debet - Raymond Jansma Internationaal B.V. 10,08 credit

Raymond Jansma Internationaal B.V. is door INC Bank N.V. in deze aangesproken op grond van een compte joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst.

5.1 Leasecontracten

5.2 Beschrijving zekerheden

INC Bank N.V. heeft voor haar vordering de navolgende zekerheden verkregen:

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

- pandrecht op vorderingen;

- pandrecht op roe rende zaken;

- compte joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst afgegeven door Ut Eierhortje V.O.F., Kukeletok V.O.F., Raymond Jansma Beheer B.V., Raymond Jansma Onroerend Goed B.V., Raymond Jansma Exploitatie B.V. en Raymond Jansma Internationaal B.V.

Daarnaast heeft ING Bank N.V. in verband met de verstrekte hypothecaire

geldlening een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 1.240.000,-- op het onroerend goed aan de Hemweg 8 te Wijdenes.

5.3 Separatistenpositie

5.4 Bedongen boedelbijdragen N.v.t.

5.5 Eigendomsvoorbehoud N .v.t.

5.6 Reclamerechten N.v.t.

5.7 Retentierechten N.v.t.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden N.v.t.

6.2 Financiele verslaglegging N.v.t.

(7)

0.1

0

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

Doorstart

6.3 Beschrijving N.v.t.

6.4 Verantwoording N.v.t.

6.5 Opbrengst N.v.t.

6.6 Boedelbijdrage N.v.t.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen administratie voorhanden vanaf 1 januari 2012. Aan de boekhoudplicht vanaf 1 januari 2012 is niet voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die van het boekjaar 2011, welke gedeponeerd is op 4 juli 2012, mitsdien tijdig in de zin van de wet. De

jaarrekeningen van voorgaande jaren tot en met 2008 zijn eveneens steeds tijdig in de zin van de wet gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In de akte van oprichting is vermeld, dat de volstorting van het aandelenkapitaal heeft plaatsgevonden, hetgeen zou blijken uit de aan de akte gehechte verklaring als bedoeld in de wet.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

Ii

(8)

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 2

Het onderzoek is gaande.

Verslagperiode 3

Er zijn geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

Verslagperiode 2

Het onderzoek is gaande.

Verslagperiode 3

Er zijn geen aanwijzingen voor paulianeus handelen.

8. Crediteuren

Verslagperiode 3

In de gehele crediteurenpositie is geen wijziging opgetreden sinds het vorige vers lag.

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Door de belastingdienst zijn geen vorderingen ingediend.

SCHENI<EVELD aduocat

Verslagperiode 2

Ten opzicht van de voorgaande periode heeft er geen wijziging plaatsgevonden.

(9)

SCHENKEVELD.!- ,duoca

9

Faillissementsverslag rechtspersoon

8.3 Pref. vord. van het UVVV N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Door een andere preferente crediteur is een vordering ingediend tot een totaalbedrag van € 2.370.597,30 + pm.

Verslagperiode 2

Ten opzicht van de voorgaande periode heeft er geen wijziging plaatsgevonden.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3 concurrente crediteuren hebben hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het totale bedrag dat is ingediend is een bedrag van € 7.929,12.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal het faillissement eindigen bij gebrek aan baten.

Verslagperiode 3

Gelet op de stand van de boedel en de omvang van de vorderingen van de preferente schuldeisers in de faillissementen van Kukeletok V.O.F., Ut Eierhortje

V.O.F. en Raymond Jansma Onroerend Coed B. V. valt een uitkering uit deze faillissementen niet te verwachten. Vanwege het ontbreken van enig actief, komt het faillissement in aanmerking voor opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 76 Faillissementswet.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) N.v.t.

(10)

N.v.t.

lkmaar, 2 september 2014

j. Dunselman,

Faillissementsverslag rechtspersoon

9.2 Aard procedure N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling fail!.

Niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

De navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur/paulianeuze handelingen.

Verslagperiode 2

De navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur/paulianeuze handelingen.

10.3 Indiening volgend verslag:

Curator :TIIIMI1*%1111f.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :