Nummer: 3. 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW FASHION CONCEPTS

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:Nummer:Nummer:Nummer: 3333 Datum: Datum: Datum: Datum: 6666 mei 2014mei 2014mei 2014mei 2014

Gegevens ondernemingen :

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW FASHION CONCEPTSNEW FASHION CONCEPTSNEW FASHION CONCEPTSNEW FASHION CONCEPTS B.V.

B.V.

B.V.

B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk gevestigd aan de Lemmerkade 1 te (3826 AL) Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51358018, (hierna te noemen: “New FashionNew FashionNew FashionNew Fashion”);

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WOLFORD PARTNERWOLFORD PARTNERWOLFORD PARTNERWOLFORD PARTNER BOUTIQUE

BOUTIQUE BOUTIQUE

BOUTIQUE AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT AMERSFOORT B.V.B.V.B.V.B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk gevestigd aan de Lemmerkade 1 te (3826 AL) Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32124059, (hierna te noemen:

“WolfordWolfordWolfordWolford”);

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANN OKKESANN OKKESANN OKKESANN OKKES B.V.B.V.B.V., h.o.d.n. B.V.

BIJANN, statutair gevestigd te Heerhugowaard, feitelijk gevestigd aan de

Lemmerkade 1 te (3826 AL) Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37087146 (hierna te noemen: “Ann Ann Ann Ann Okkes

Okkes Okkes Okkes”).

Faillissementsnummers : New Fashion : 16/13/1121 F Wolford : 16/13/1123 F Ann Okkes : 16/13/1175 F

Data uitspraken : New Fashion : 8 oktober 2013 Wolford : 8 oktober 2013 Ann Okkes : 15 oktober 2013

(2)

Curator : mr. F.B. Bosvelt

R-C : mr. A.K. Korteweg

Activiteiten onderneming : New Fashion : winkel in modeartikelen Wolford : winkel in modeartikelen Ann Okkes : houdstervennootschap

Omzetgegevens : Zie verslag 1.

Personeel gemiddeld aantal : New Fashion : 1 Wolford : 0 Ann Okkes : 0

Verslagperiode : 7 februari 2014 t/m 5 mei 2014

Bestede uren in verslagperiode : New Fashion : 12 uur en 45 minuten Wolford : 3 uur en 00 minuten Ann Okkes : 12 uur en 40 minuten

Bestede uren totaal : New Fashion : 47 uur en 25 minuten Wolford : 14 uur en 05 minuten Ann Okkes : 19 uur en 55 minuten

Saldo faillissementsrekening : New Fashion : EUR 3.004,70 (per 10 april 2014) Wolford : Nihil.

Ann Okkes : Nihil.

(3)

Dit verslag is te raadplegen op www.wijnenstael.nl

In het verslag worden de drie gefailleerde vennootschappen steeds separaat besproken, tenzij één antwoord van toepassing is op alle vennootschappen.

1.

1.

1.

1. InventarisatieInventarisatieInventarisatieInventarisatie : Afgewikkeld in verslag 2.

2.

2.

2.

2. PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel : Afgewikkeld in verslag 1.

3.3.

3.3. ActivaActivaActivaActiva

3.1 t/m 3.4 : Afgewikkeld in verslag 1.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving :

New Fashion

De veiling van de paspoppen, het kassasysteem en een aantal showmeubels heeft een bedrag van EUR 451,57 opgebracht. Alle bedrijfsmiddelen van New Fashion zijn hiermee verkocht.

3.6 Verkoopopbrengst : EUR 451,57.

3.7 Boedelbijdrage : N.v.t.

Voorraden/onderhanden werk

3.8 Beschrijving :

New Fashion

De veiling van de voorraad schoenen van New Fashion heeft tot op heden een nettobedrag van EUR 993,35 opgebracht. Vier paar schoenen zijn nog onverkocht gebleven. De

verwachting is dat deze schoenen in de komende verslagperiode zullen worden verkocht.

(4)

3.9 Verkoopopbrengst : Vooralsnog EUR 993,35 3.10 t/m 3.12 : Afgewikkeld in verslag 1.

4.

4.

4.

4. DebiteurenDebiteurenDebiteurenDebiteuren

4.1 t/m 4.3 : Afgewikkeld in verslag 1.

4.4 Rekening-courant posities : Ann Okkes

Ann Okkes heeft een vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding op de bestuurder. Na onderzoek blijkt de vordering EUR 26.702,58 te bedragen. De curator heeft de bestuurder van Ann Okkes verzocht dit bedrag te voldoen aan de boedel van Ann Okkes.

5 5 5

5.... Bank/ZekerhedenBank/ZekerhedenBank/ZekerhedenBank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : Wolford: Afgewikkeld zie verslag 1.

Ann Okkes: Afgewikkeld in verslag 1.

New Fashion: Bij ABN AMRO Bank staat een creditsaldo geblokkeerd van EUR 6.110,73 als zekerheid voor een ten gunste van de verhuurder gestelde bankgarantie. Deze bankgarantie is niet getrokken door de verhuurder. De bankgarantie verviel volgens de voorwaarden zes maanden nadat de huurovereenkomst is beëindigd en het gehuurde feitelijk is opgeleverd.

De huurovereenkomst is per 10 juli 2013 ontbonden. De datum van feitelijke oplevering is 31 oktober 2013. De garantie is derhalve op 1 mei 2014 vervallen. Daarom heeft de curator ABN AMRO Bank verzocht het voorheen geblokkeerde creditsaldo over te maken op de boedelrekening van New Fashion.

5.2 t/m 5.8 : Afgewikkeld in verslag 1.

6.6.

6.6. Doorstart/voortzettenDoorstart/voortzettenDoorstart/voortzettenDoorstart/voortzetten : Afgewikkeld in verslag 1.

(5)

7.7.

7.7. RechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen : Afgewikkeld in verslag 1.

7.3 Goedk. verkl. accountant : Afgewikkeld in verslag 1.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Afgewikkeld in verslag 1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.

8.

8.

8.

8. CrediteurenCrediteurenCrediteurenCrediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Vooralsnog geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

New Fashion : EUR 561,-.

Wolford : EUR 600,-.

Ann Okkes : EUR 226,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV : N.v.t.

8.4 Andere preferente crediteuren : Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

New Fashion : 11.

Wolford : 3.

Ann Okkes : 0.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

New Fashion : EUR 59.492,25.

Wolford : EUR 28.833,81.

(6)

Ann Okkes : Nihil.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend.

9.

9.

9.

9. OverigOverigOverigOverig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.

9.2 Plan van aanpak :

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

a) afronden veiling voorraad, zie hiervoor sub 3.8;

b) incasso rekening-courantverhouding met de bestuurder, zie hiervoor sub 4.4;

c) incasseren creditsaldo ten behoeve van de bankgarantie, zie hiervoor sub 5.1;

d) rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek oorzaken faillissement), zie hiervoor sub 7;

e) overige onderwerpen.

9.3 Indiening volgend verslag : 6 augustus 2014

Utrecht, 6 mei 2014

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :