Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xifra B.V., voorheen handelend onder de naam Klaruw Weg- en Vloeronderhoud B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5071 NT) Udenhout aan de Handelsweg nr. 11, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

ondernummer 18022459.

Activiteiten onderneming

Het door middel van mechanische of andere werkwijzen ruw-, stroef- en schoonmaken van wegen en andere oppervlakten, of deze bewerkingen door derden te laten uitvoeren. Voorts het vervaardigen van machines tot het stroef maken van wegen, de constructie en

metaalwaren, het uitvoeren - al dan niet als aannemer- van grondwerken en werken op het JHELHGYDQZHJHQZDWHUERXZKHWGULMYHQYDQKDQGHOLQPDFKLQHULHsQHQPDWHULDOHQ

Eveneens behoort tot het doel er vennootschap het oprichten, verwerven en financieren van-, het deelnemen in -, het zich interesseren bij- en het voeren van de directie over andere ondernemingen en vennootschappen. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat me dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Omzetgegevens 2014: nog niet bekend 2015: € 2.273.489,-- 2016: € 416,--

Personeel gemiddeld aantal 4

Saldo einde verslagperiode

€ 20.000,--

€ 20.560,74

€ 20.565,23

€ 20.566,15 Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000004942:F001 29-03-2016

mr. TJ van Gessel

Curator: Mr. H.J. Alberts

Insolventienummer: F.02/16/164

(2)

Verslagperiode

29 maart 2016 t/m 20 april 2016

21 april 2016 t/m 6 juli 2016

7 juli 2016 t/m 27 september 2016

28 september 2016 t/m 21 december 2016

Bestede uren in verslagperiode mr. H.J. Alberts: 28,2 uur

mr. B.E.H. Bekkers: 0,5 uur

mr. H.J. Alberts: 14,8 uur mr. B.E.H. Bekkers: 3 uur

mr. H.J. Alberts: 5,8 uur

mr. H.L.J.M. van Grinsven: 0,2 uur

mr. H.J. Alberts: 3,7 uur

Bestede uren totaal 28,7 uur

46,5 uur

51,9 uur

55,6 uur

Toelichting

(3)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie aangehecht organogram, waaruit blijkt van de groep van vennootschappen waarvan de gefailleerde vennootschap deel uit maakt. Ook Ximach B.V. verkeert in staat van faillissement en wel sedert 23 februari 2016.

Enig aandeelhouder van de vennootschap is Klaruw Tilburg B.V., van wie de bestuurders zijn:

1: Johannes Nicolaas Gijsbertus Klaasen;

2: Klaruw Tilburg B.V.

1.2 Winst en verlies nog niet bekend

2014: in onderzoek 2015: - € 73.973,-- 2016: - € 281.762,--

1.3 Balanstotaal nog niet bekend

2014: in onderzoek 2015: € 1.376.451,-- 2016: € 588.329,--

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave directie geen.

Afgerond.

1.5 Verzekeringen

:RUGHQJHwQYHQWDULVHHUG

Zijn waar nodig opgezegd. Afgerond.

(4)

1.6 Huur

De vennootschap was gevestigd in het pand Handelsweg 11 te Udenhout, hetwelk eigendom is van Jan Klaassen Beheer B.V. Deze huurovereenkomst is per 7 april jl. opgezegd na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

Tevens is na verkregen toestemming de huur van de navolgende depots bij brief van 7 april jl.

opgezegd:

- Heel, Rijksweg 17a, 6097 NK;

- Drachten, Tussendiepen 29, 9206 AA;

- Hoofddorp, Rijnlanderweg 948, 2132 MP;

- Spankeren, Edyweg 7a, 6456 BA.

Afgerond.

1.7 Oorzaak faillissement

De vennootschap is volgens mededeling van de directie in een positie komen te verkeren dat ]LMQLHWPHHUDDQKDDUILQDQFLsOHYHUSOLFKWLQJHQNDQYROGRHQZDDURQGHUEHWDOLQJYDQ

crediteuren, de loonbelasting en de netto lonen van haar personeel. Er zijn geen opdrachten PHHUHQGH]HZRUGHQELQQHQDI]LHQEDUHWHUPLMQRRNQLHWYHUZDFKW+LHUPHHLVGHILQDQFLsOH

positie van de vennootschap niet alleen acuut slecht geworden, maar was er daarnaast ook JHHQHQNHO]LFKWRSILQDQFLsOHYHUEHWHULQJ'HJHVWHOGHRRU]DNHQ]XOOHQZRUGHQRQGHU]RFKW

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 5

2.3 Datum ontslagaanzegging

30 maart 2016, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

2.4 Werkzaamheden

De intake door het UWV is inmiddels afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving n.v.t.

(5)

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In het voormalige huurpand van Xifra aan de Handelsweg te Udenhout, bevinden zich inventariszaken welke op verzoek van Klaruw Holding B.V. op 24 maart 2016 zijn getaxeerd door ZNEB Expertise en Taxatie B.V. te Breda.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst nog niet bekend

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage nog niet bekend

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus nog niet bekend, maar waarschijnlijk van toepassing

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden verkoop inventariszaken

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De voorraden van de onderneming bevinden zich aan het voormalig bedrijfspand te Udenhout aan de Handelsweg nr. 11. Ook deze voorraadzaken zijn op verzoek van Klaruw Holding B.V.

op 24 maart 2016 getaxeerd door ZNEB Expertise en Taxatie B.V. te Breda.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst nog niet bekend

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage nog niet bekend

(6)

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden verkopen voorraad

3.15 Andere activa: Beschrijving in onderzoek

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst nog niet bekend

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek naar eventueel bestaande andere activa.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van de directie van de onderneming zou de debiteurenstand per faillissementsdatum nihil zijn. Dat wordt onderzocht.

4.2 Opbrengst n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage n.v.t.

4.4 Werkzaamheden onderzoek debiteuren

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De onderneming hield diverse bankrekeningen aan bij Rabobank Tilburg en omstreken. Op de faillissementsdatum was er sprake van een vordering van de Rabobank van € 7.723,16, te vermeerderen met p.m.

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van een drietal operationele leasecontracten met betrekking tot voertuigen.

'H]HOHDVHRYHUHHQNRPVWHQ]LMQLQPLGGHOVEHsLQGLJGHQGHYRHUWXLJHQ]LMQRSJHKDDOG

Afgerond.

(7)

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank Tilburg en omstreken heeft de navolgende zekerheden verkregen:

- een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 1.021.005,-- te vermeerderen met rente en kosten op het registergoed Centaurusweg 148 te Tilburg;

- hoofdelijke medeaansprakelijkheid van Klaruw Tilburg B.V. en XIMACH B.V. (voorheen handelend onder de naam Klaruw Machines B.V.). Laatstgenoemde vennootschap is per 23 februari 2016 in staat van faillissement verklaard.

5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud in onderzoek

n.v.t., afgerond.

5.7 Retentierechten in onderzoek

n.v.t., afgerond.

5.8 Reclamerechten in onderzoek

n.v.t., afgerond.

5.9 Werkzaamheden

- De werkzaamheden ten aanzien van de bank zullen beperkt van aard zijn. Ten aanzien van het debetsaldo per faillissementsdatum, zo heeft de bank aangegeven, zal verhaal worden gezocht bij Klaruw Tilburg B.V.

- De financiering van de onderneming vond feitelijk plaats via Jan Klaassen Beheer B.V., welke vennootschap gelden in rekening-courant aan Xifra B.V. ter beschikking heeft gesteld, waarvoor zij als zekerheden heeft bedongen pandrechten op voorraden, debiteuren en inventariszaken. De vordering van Jan Klaassen Beheer B.V. per faillissementsdatum beloopt een bedrag van € 288.084,86, te vermeerderen met p.m. De zekerhedenpositie van Jan Klaassen Beheer B.V. dient te worden afgewikkeld.

Daarover vinden onderhandelingen plaats.

Er is inmiddels verhaal gezocht en gevonden bij Klaruw Tilburg B.V.

(8)

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden n.v.t.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De mogelijkheden worden onderzocht.

6.5 Doorstart: Verantwoording n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

In onderzoek is of er een (beperkte) doorstart kan plaatsvinden.

Deze lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht in onderzoek

7.2 Depot jaarrekeningen in onderzoek

(9)

7.3 Goedk. Verkl. Accountant in onderzoek

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap is opgericht op 17 mei 1979.

7.5 Onbehoorlijk bestuur in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen in onderzoek

7.7 Werkzaamheden uitvoeren onderzoeken

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen nog niet bekend

€ 2.441,90

€ 2.441,90

€ 2.441,90

8.2 Pref. vord. van de fiscus nog niet bekend

€ 32.248,--

€ 12.133,83

€ 12.133,83

8.3 Pref. vord. van het UWV nog niet bekend

(10)

8.4 Andere pref. crediteuren

Dit betreffen vorderingen van personeelsleden van € 32.248,-- + p.m.

€ 32.248,-- + p.m.

€ 32.248,-- + p.m.

€ 32.248,-- + p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 3

31

32

34

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 325.065,31

€ 331.822,82

€ 331.566,43

€ 334.547,40

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden

inventariseren crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) n.v.t.

(11)

9.2 Aard procedures n.v.t.

9.3 Stand procedures n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Volgens opgave directie is er van lopende procedures geen sprake.

Geen procedures. Afgerond.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak

10.3 Indiening volgend verslag 21 juli 2016

7 oktober 2016

29 december 2016

22 maart 2017

10.4 Werkzaamheden

- Onderzoek oorzaak faillissement;

- Verkoop inventariszaken;

- Verkopen voorraad;

- Onderzoek naar eventueel bestaande andere activa - Onderzoeken debiteuren;

- Onderzoeken verhaal;

- Onderzoek financiering;

- Onderzoeken of er een (beperkte) doorstart kan plaatsvinden;

- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken;

- Inventariseren crediteuren;

- Volgens opgave directie is er van lopende procedures geen sprake;

- Afwikkeling Jan Klaassen Beheer B.V.

Pagina 11 van

(12)

- Onderzoek oorzaak faillissement;

- Verkoop inventariszaken;

- Verkopen voorraad;

- Onderzoek naar eventueel bestaande andere activa - Onderzoeken debiteuren;

- Onderzoeken verhaal;

- Onderzoek financiering;

- Onderzoeken of er een (beperkte) doorstart kan plaatsvinden;

- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken;

- Inventariseren crediteuren;

- Afwikkeling Jan Klaassen Beheer B.V.

- Onderzoek oorzaak faillissement;

- Verkoop inventariszaken;

- Verkopen voorraad;

- Onderzoek naar eventueel bestaande andere activa - Onderzoeken debiteuren;

- Onderzoeken verhaal;

- Onderzoek financiering;

- Onderzoeken of er een (beperkte) doorstart kan plaatsvinden;

- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken;

- Inventariseren crediteuren;

- Afwikkeling Jan Klaassen Beheer B.V.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :