Kit Components iq-check Campylobacter Kit

32  Download (0)

Hele tekst

(1)

Kit Components 06/15/2015

Product code Description

3578135 iQ-Check Campylobacter Kit Components:

3578138 iQ™-Check Lysis Reagent

10047496 iQ™-Check Fluorescent Probes

10048796 iQ™-Check Amplification Solution

10044291 iQ™-Check Negative Control

10047497 iQ™-Check Positive Control

(2)

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

· 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam: iQ™-Check Lysis Reagent

· Artikelnummer: 3578138, 10044081, 10044288

· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Toepassing van de stof / van de bereiding Laboratoriumchemcaliën

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

· Fabrikant/leverancier:

Bio-Rad Laboratories B.V.

Fokkerstraat 2-8 3905 KV Veenendaal

The Netherlands phone: 31-318-540666 fax: 31 318-542216

e:mail contact: techsupport.holland@bio-rad.com

· Inlichtingengevende sector:

Technical services, customer support.

techsupport.holland@bio-rad.com

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 31-318-540666

*

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Corr. 1A H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG Vervalt.

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

· Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

· 2.2 Etiketteringselementen

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictogrammen

GHS05

· Signaalwoord Gevaar

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

proclin 300

· Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Vervolg op blz. 2) NL

(3)

Bladzijde: 2/7

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

Handelsnaam: iQ™-Check Lysis Reagent

(Vervolg van blz. 1)

· Voorzorgsmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

· 2.3 Andere gevaren

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke inhoudstoffen: vervalt

· Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

*

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen

· Na inslikken: Laten braken en medische hulp inroepen.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen

· Geschikte blusmiddelen:

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 5.3 Advies voor brandweerlieden

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

*

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijke beschermingskleding dragen.

(Vervolg op blz. 3) NL

(4)

Handelsnaam: iQ™-Check Lysis Reagent

(Vervolg van blz. 2)

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Met veel water verdunnen.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

*

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

· Opslag:

· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Volgens de produktbeschrijving

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.

· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

*

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· 8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

· Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.

· Handbescherming: Veiligheidshandschoenen

· Handschoenmateriaal Handschoenen uit synthetisch rubber

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming: Veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene gegevens

· Voorkomen:

Vorm: Suspensie

Kleur: Geel

· Reuk: Reukloos

(Vervolg op blz. 4) NL

(5)

Bladzijde: 4/7

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

Handelsnaam: iQ™-Check Lysis Reagent

(Vervolg van blz. 3)

· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

· pH-waarde bij 20 °C: 12

· Toestandsverandering

Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.

Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.

· Vlampunt: Niet bruikbaar.

· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar.

· Ontstekingstemperatuur:

Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.

· Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Ontploffingsgrenzen:

Onderste: Niet bepaald.

Bovenste: Niet bepaald.

· Stoomdruk bij 20 °C: 23 hPa

· Dichtheid: Niet bepaald.

· Relatieve dichtheid Niet bepaald.

· Dampdichtheid Niet bepaald.

· Verdampingssnelheid Niet bepaald.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water: Volledig mengbaar.

· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.

· Viscositeit

Dynamisch: Niet bepaald.

Kinematisch: Niet bepaald.

· Oplosmiddelgehalte:

Organisch oplosmiddel: 0,0 %

Water: 91,6 %

· 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

*

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit

· 10.2 Chemische stabiliteit

· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.

· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

NL (Vervolg op blz. 5)

(6)

Handelsnaam: iQ™-Check Lysis Reagent

(Vervolg van blz. 4)

*

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over toxicologische effecten

· Acute toxiciteit:

· Primaire aandoening:

· op de huid:

Geen prikkelend effect.

Sterk bijtend effect op de huid en de slijmvliezen.

· aan het oog: Geen prikkelend effect.

· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.

*

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Verdere ecologische informatie:

· Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 8: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Wegspoelen van grotere hoeveelheden in rioleringen of waterlopen kan tot een stijging van de pH-waarde leiden. Een hoge pH-waarde beschadigt in het water levende organismen. In de verdunning van de toepassingsconcentratie vermindert de pH-waarde aanzienlijk, zodat na het gebruik van het product het afvalwater dat in de riolering geraakt maar een gering gevaar vormt voor het water.

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

· Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

· Niet gereinigde verpakkingen:

· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer

· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

(Vervolg op blz. 6) NL

(7)

Bladzijde: 6/7

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

Handelsnaam: iQ™-Check Lysis Reagent

(Vervolg van blz. 5)

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· klasse vervalt

· 14.4 Verpakkingsgroep:

· ADR, IMDG, IATA vervalt

· 14.5 Milieugevaren:

· Marine pollutant: Neen

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar.

· VN "Model Regulation": -

*

RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Nationale voorschriften:

· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 8: Saneringsinspanning A

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Environmental Health and Safety.

· Contact-persoon:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741- 1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(Vervolg op blz. 7) NL

(8)

Handelsnaam: iQ™-Check Lysis Reagent

(Vervolg van blz. 6) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

NL

(9)

Bladzijde: 1/6

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

· 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam: iQ™-Check Fluorescent Probes

· Artikelnummer:

10047496, 10048791, 10048792, 10048787, 10048790, 10048788, 10048789, 10044289, 10047501, 10047499, 10044085, 10044084, 10044086, 10044083, 10044199, 10044200, 10044201, 10044038, 10048793

· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Toepassing van de stof / van de bereiding Laboratoriumchemcaliën

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

· Fabrikant/leverancier:

Bio-Rad Laboratories B.V.

Fokkerstraat 2-8 3905 KV Veenendaal

The Netherlands phone: 31-318-540666 fax: 31 318-542216

e:mail contact: techsupport.holland@bio-rad.com

· Inlichtingengevende sector:

Technical services, customer support.

techsupport.holland@bio-rad.com

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 31-318-540666

*

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG Vervalt.

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

· Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

· 2.2 Etiketteringselementen

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt

· Gevarenpictogrammen vervalt

· Signaalwoord vervalt

· Gevarenaanduidingen vervalt

· 2.3 Andere gevaren

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke inhoudstoffen: vervalt

(Vervolg op blz. 2) NL

(10)

Handelsnaam: iQ™-Check Fluorescent Probes

(Vervolg van blz. 1)

· Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

*

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen

· Na inslikken: Laten braken en medische hulp inroepen.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen

· Geschikte blusmiddelen:

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 5.3 Advies voor brandweerlieden

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

*

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijke beschermingskleding dragen.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Mechanisch opnemen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

· Opslag:

· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Volgens de produktbeschrijving

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.

(Vervolg op blz. 3) NL

(11)

Bladzijde: 3/6

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

Handelsnaam: iQ™-Check Fluorescent Probes

(Vervolg van blz. 2)

· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· 8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

· Handbescherming: Veiligheidshandschoenen

· Handschoenmateriaal Handschoenen uit synthetisch rubber

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming: Veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene gegevens

· Voorkomen:

Vorm: Vloeistof

Kleur: Kleurloos

· Reuk: Reukloos

· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

· pH-waarde bij 20 °C: 8,3

· Toestandsverandering

Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.

Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.

· Vlampunt: Niet bruikbaar.

· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bepaald.

· Ontstekingstemperatuur:

Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.

· Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Ontploffingsgrenzen:

Onderste: Niet bepaald.

Bovenste: Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 4) NL

(12)

Handelsnaam: iQ™-Check Fluorescent Probes

(Vervolg van blz. 3)

· Stoomdruk bij 20 °C: 23 hPa

· Dichtheid: Niet bepaald.

· Relatieve dichtheid Niet bepaald.

· Dampdichtheid Niet bruikbaar.

· Verdampingssnelheid Niet bruikbaar.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water: Volledig mengbaar.

· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.

· Viscositeit

Dynamisch: Niet bruikbaar.

Kinematisch: Niet bruikbaar.

· Oplosmiddelgehalte:

Organisch oplosmiddel: 0,0 %

Water: 71,4 %

Gehalte aan vaste bestanddelen: 100,0 %

· 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

*

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit

· 10.2 Chemische stabiliteit

· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.

· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over toxicologische effecten

· Acute toxiciteit:

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

Oraal LD50 14500 mg/kg (rat)

· Primaire aandoening:

· op de huid: Geen prikkelend effect.

· aan het oog: Geen prikkelend effect.

· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.

· Aanvullende toxicologische informatie:

Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig.

Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid

NL (Vervolg op blz. 5)

(13)

Bladzijde: 5/6

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

Handelsnaam: iQ™-Check Fluorescent Probes

(Vervolg van blz. 4)

*

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Verdere ecologische informatie:

· Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Over het algemeen geen gevaar voor water

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

· Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

· Niet gereinigde verpakkingen:

· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer

· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· klasse vervalt

· 14.4 Verpakkingsgroep:

· ADR, IMDG, IATA vervalt

· 14.5 Milieugevaren:

· Marine pollutant: Neen

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar.

· VN "Model Regulation": -

NL (Vervolg op blz. 6)

(14)

Handelsnaam: iQ™-Check Fluorescent Probes

(Vervolg van blz. 5)

*

RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Nationale voorschriften:

· Gevaarklasse v. water:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A In het algemeen niet gevaarlijk voor water.

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Environmental Health and Safety.

· Contact-persoon:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741- 1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

NL

(15)

Bladzijde: 1/6

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

· 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam: iQ™-Check Amplification Solution

· Artikelnummer: 10048796, 10044290, 10048795

· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Toepassing van de stof / van de bereiding Laboratoriumchemcaliën

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

· Fabrikant/leverancier:

Bio-Rad Laboratories B.V.

Fokkerstraat 2-8 3905 KV Veenendaal

The Netherlands phone: 31-318-540666 fax: 31 318-542216

e:mail contact: techsupport.holland@bio-rad.com

· Inlichtingengevende sector:

Technical services, customer support.

techsupport.holland@bio-rad.com

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 31-318-540666

*

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG Vervalt.

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

· Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

· 2.2 Etiketteringselementen

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt

· Gevarenpictogrammen vervalt

· Signaalwoord vervalt

· Gevarenaanduidingen vervalt

· 2.3 Andere gevaren

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke inhoudstoffen:

Proprietary Reagent WL 1 2,5-5%

(Vervolg op blz. 2) NL

(16)

Handelsnaam: iQ™-Check Amplification Solution

(Vervolg van blz. 1)

· Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

*

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen

· Na inslikken: Laten braken en medische hulp inroepen.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen

· Geschikte blusmiddelen:

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 5.3 Advies voor brandweerlieden

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

*

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijke beschermingskleding dragen.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Met veel water verdunnen.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

· Opslag:

· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Volgens de produktbeschrijving

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.

(Vervolg op blz. 3)

(17)

Bladzijde: 3/6

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

Handelsnaam: iQ™-Check Amplification Solution

(Vervolg van blz. 2)

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.

· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· 8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

· Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.

· Handbescherming: Veiligheidshandschoenen

· Handschoenmateriaal Handschoenen uit synthetisch rubber

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming: Veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene gegevens

· Voorkomen:

Vorm: Vloeistof

Kleur: Kleurloos

· Reuk: Reukloos

· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

· pH-waarde bij 20 °C: 8,3

· Toestandsverandering

Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.

Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.

· Vlampunt: Niet bruikbaar.

· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar.

· Ontstekingstemperatuur: 400 °C

· Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.

· Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Ontploffingsgrenzen:

Onderste: Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 4) NL

(18)

Handelsnaam: iQ™-Check Amplification Solution

(Vervolg van blz. 3)

Bovenste: Niet bepaald.

· Stoomdruk bij 20 °C: 23 hPa

· Dichtheid: Niet bepaald.

· Relatieve dichtheid Niet bepaald.

· Dampdichtheid Niet bepaald.

· Verdampingssnelheid Niet bepaald.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water: Volledig mengbaar.

· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.

· Viscositeit

Dynamisch: Niet bepaald.

Kinematisch: Niet bepaald.

· Oplosmiddelgehalte:

Organisch oplosmiddel: 6,3 %

Water: 77,5 %

Gehalte aan vaste bestanddelen: 16,2 %

· 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

*

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit

· 10.2 Chemische stabiliteit

· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.

· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over toxicologische effecten

· Acute toxiciteit:

· Primaire aandoening:

· op de huid: Geen prikkelend effect.

· aan het oog: Geen prikkelend effect.

· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.

· Aanvullende toxicologische informatie:

Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig.

Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid

NL (Vervolg op blz. 5)

(19)

Bladzijde: 5/6

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

Handelsnaam: iQ™-Check Amplification Solution

(Vervolg van blz. 4)

*

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Verdere ecologische informatie:

· Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen.

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

· Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

· Niet gereinigde verpakkingen:

· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer

· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· klasse vervalt

· 14.4 Verpakkingsgroep:

· ADR, IMDG, IATA vervalt

· 14.5 Milieugevaren:

· Marine pollutant: Neen

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 6) NL

(20)

Handelsnaam: iQ™-Check Amplification Solution

(Vervolg van blz. 5)

· VN "Model Regulation": -

*

RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Nationale voorschriften:

· Technische aanwijzing lucht:

Klasse aandeel in %

NK 5-10

· Gevaarklasse v. water:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Saneringsinspanning B WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Environmental Health and Safety.

· Contact-persoon:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741- 1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

NL

(21)

Bladzijde: 1/6

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

· 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam: iQ™-Check Negative Control

· Artikelnummer: 10044291

· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Toepassing van de stof / van de bereiding Laboratoriumchemcaliën

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

· Fabrikant/leverancier:

Bio-Rad Laboratories B.V.

Fokkerstraat 2-8 3905 KV Veenendaal

The Netherlands phone: 31-318-540666 fax: 31 318-542216

e:mail contact: techsupport.holland@bio-rad.com

· Inlichtingengevende sector:

Technical services, customer support.

techsupport.holland@bio-rad.com

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 31-318-540666

*

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG Vervalt.

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

· Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

· 2.2 Etiketteringselementen

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt

· Gevarenpictogrammen vervalt

· Signaalwoord vervalt

· Gevarenaanduidingen vervalt

· 2.3 Andere gevaren

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke inhoudstoffen: vervalt

(Vervolg op blz. 2) NL

(22)

Handelsnaam: iQ™-Check Negative Control

(Vervolg van blz. 1)

· Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

*

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen

· Na inslikken: Laten braken en medische hulp inroepen.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen

· Geschikte blusmiddelen:

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 5.3 Advies voor brandweerlieden

· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

*

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijke beschermingskleding dragen.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Met veel water verdunnen.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

· Opslag:

· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Volgens de produktbeschrijving

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.

(Vervolg op blz. 3) NL

(23)

Bladzijde: 3/6

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

Handelsnaam: iQ™-Check Negative Control

(Vervolg van blz. 2)

· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· 8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

· Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.

· Handbescherming: Veiligheidshandschoenen

· Handschoenmateriaal Handschoenen uit synthetisch rubber

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming: Veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene gegevens

· Voorkomen:

Vorm: Vloeistof

Kleur: Geel

· Reuk: Reukloos

· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

· pH-waarde bij 20 °C: 8,3

· Toestandsverandering

Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.

Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.

· Vlampunt: Niet bruikbaar.

· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar.

· Ontstekingstemperatuur:

Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.

· Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Ontploffingsgrenzen:

Onderste: Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 4) NL

(24)

Handelsnaam: iQ™-Check Negative Control

(Vervolg van blz. 3)

Bovenste: Niet bepaald.

· Stoomdruk bij 20 °C: 23 hPa

· Dichtheid: Niet bepaald.

· Relatieve dichtheid Niet bepaald.

· Dampdichtheid Niet bepaald.

· Verdampingssnelheid Niet bepaald.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water: Volledig mengbaar.

· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.

· Viscositeit

Dynamisch: Niet bepaald.

Kinematisch: Niet bepaald.

· Oplosmiddelgehalte:

Organisch oplosmiddel: 0,0 %

Water: 98,8 %

· 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

*

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit

· 10.2 Chemische stabiliteit

· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.

· 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over toxicologische effecten

· Acute toxiciteit:

· Primaire aandoening:

· op de huid: Geen prikkelend effect.

· aan het oog: Geen prikkelend effect.

· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.

· Aanvullende toxicologische informatie:

Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig.

Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid

NL (Vervolg op blz. 5)

(25)

Bladzijde: 5/6

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 15.06.2015 Herziening van: 15.06.2015

Handelsnaam: iQ™-Check Negative Control

(Vervolg van blz. 4)

*

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Verdere ecologische informatie:

· Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 8: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Geen gevaar voor water bekend.

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

· 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

· Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

· Niet gereinigde verpakkingen:

· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer

· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· klasse vervalt

· 14.4 Verpakkingsgroep:

· ADR, IMDG, IATA vervalt

· 14.5 Milieugevaren:

· Marine pollutant: Neen

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar.

NL (Vervolg op blz. 6)

(26)

Handelsnaam: iQ™-Check Negative Control

(Vervolg van blz. 5)

*

RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Nationale voorschriften:

· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 8: Saneringsinspanning A

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Environmental Health and Safety.

· Contact-persoon:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741- 1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

NL

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :
Outline : Overige informatie