Operatie aan de plasbuis (poliklinisch)

Hele tekst

(1)

Operatie aan de plasbuis

(poliklinisch)

(2)
(3)

3

Inleiding

Zoals u van de uroloog heeft vernomen, heeft u een vernau- wing (urethrastrictuur) in uw plasbuis. In overleg met uw arts zal dit worden verholpen door een operatieve verwijding, die 'urethrotomie volgens Otis' wordt genoemd. Uw uroloog heeft u verteld wat u bij zo'n operatie kunt verwachten. In deze folder staan aanwijzingen over de wijze waarop u zich op de behande- ling dient voor te bereiden en vindt u informatie over het ver- loop van de behandeling.

Andere vormen van behandeling

Naast de urethrotomie is het in een aantal gevallen mogelijk om de vernauwing in de plasbuis met speciale instrumenten op te rekken. Nadeel hiervan is dat de kans op terugkeren van de vernauwing veel groter is en dat het oprekken vaker moet ge- beuren (pijnlijk). Bij vaak terugkeren van de vernauwing moet zelfkatheterisatie aangeleerd worden om dit voor te zijn. In uw geval is echter, in onderling overleg, besloten tot een eenvou- dige inwendige ingreep via de plasbuis (urethrotomie).

De voorbereiding

Op de polikliniek is er een afspraak gemaakt wanneer u gehol- pen wordt. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afde- ling Opname in de centrale hal. U wordt na de inschrijving naar de afdeling Dagbehandeling gebracht. Na een korte anamnese (voorgeschiedenis waarbij u ook andere mogelijk relevante za- ken met de verpleegkundige kunt bespreken) wordt u voorbe- reid op de ingreep. U krijgt een rustgevend middel en een ta- blet antibiotica. Tevens krijgt u operatiekleding aan.

Let op: niet nuchter komen!

Belangrijk

Het is belangrijk dat u ruim van tevoren, op voorschrift van de uroloog, gestopt bent met het gebruik van bloedverdunnende medicijnen. (bijvoorbeeld Sintromitis, ASA of Acetylsalicylzuur).

Meestal is dit op de polikliniek al met u geregeld. Mocht dit ver- geten zijn, maakt u dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar.

(4)

De operatie

Bij een urethrotomie wordt de ringvormige vernauwing gekliefd via de plasbuis met een speciaal hiervoor ontwikkeld mesje. De operatie wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Bij deze laatste techniek wordt via een prik in de schaamstreek het ge- bied rond de plasbuis verdoofd. Het voordeel van deze methode is, dat u er normaal 'bij' bent. De operatie duurt ongeveer

vijf tot tien minuten.

Na de operatie

Na de operatie heeft u een katheter die aangesloten is op een urinezak.

Met deze katheter gaat u naar huis.

Soms is er om de penis een verband aangelegd. Dit om te voorkomen dat er een bloeduitstorting in de penis (plasbuis) optreedt.

De volgende dag wordt u weer verwacht op de polikliniek Uro- logie (tijdstip krijgt u bij ontslag mee) en wordt de katheter verwijderd.

Aanvankelijk gaat het plassen nog niet zo goed, omdat de plas- buis van binnen nog opgezet is. De plas is schrijnend, doordat de urine de wond in de plasbuis passeert. Dit gevoel verdwijnt betrekkelijk snel, zeker wanneer u de eerste dagen flink drinkt.

In het begin kan er nog wat bloed en stolseltjes in de urine zit- ten. Dit wordt geleidelijk minder. Toch kan het vaak nog weken duren eer alle stolseltjes verdwenen zijn. Ook kan het voorko- men dat een eenmaal heldere urine plotseling weer bloedspo- ren vertoont (loskomen van wondkorstjes). Wanneer u op zo’n dag wat extra drinkt, verdwijnt dit vanzelf.

Mogelijke risico’s en complicaties

Nabloeding

Een enkele keer komt het voor, dat er bloed uit de plasbuis gaat stromen wanneer de katheter verwijderd is. Meestal is het dan voldoende om weer een katheter voor één of twee dagen te plaatsen.

(5)

5

Katheterproblemen

Het komt vrij regelmatig voor, dat de blaas wordt gehinderd door het feit dat de katheter aanwezig is. Blaaskrampen (pijn- lijke aandrang) met lekkage langs de katheter kunnen daarvan het gevolg zijn. Deze blaaskrampen zijn met medicijnen goed te verhelpen.

Incontinentie

Incontinentie is maar zelden een gevolg van urethrotomie.

Meestal komt dit doordat de urine nu gemakkelijker door de plasbuis kan passeren. Met enige oefeningen van de sluitspier en de bekkenbodem is dit meestal snel te verhelpen.

Urineweginfectie

Deze infectie komt niet vaak voor en reageert goed op een eenvoudige antibioticumkuur.

Geen nadelig effect op de seksualiteit

Veel mannen verkeren in de mening dat ingrepen via de plas- buis impotentie kunnen veroorzaken. Dat is beslist niet het ge- val. Een urethrotomie heeft geen invloed op de erectie en het seksuele leven.

Na ontslag

Als bij u de volgende dag de katheter is verwijderd is het be- langrijk, dat u goed blijft drinken gedurende de eerste weken.

Het is niet wenselijk de eerste drie weken gebruik te maken van de fiets, motor, of bromfiets.

Het is eveneens niet verstandig om de eerste drie weken sek- suele gemeenschap te hebben.

Daarna voorzichtig zijn. Immers, de wond die zich binnen dicht bij het kruis bevindt, moet de rust krijgen om te genezen. Het met mate gebruiken van alcohol kan geen kwaad.

Controle

U krijgt een afspraak mee voor een volgend polikliniekbezoek.

Om te beoordelen hoe het plassen gaat, wordt u verzocht om met een gevulde blaas te komen, zodat een flowmetrie (urine- straalmeting) gedaan kan worden. Daarna wordt met de echo gekeken of er urine in de blaas achterblijft (residu). Zo nodig wordt dit onderzoek na drie tot zes maanden herhaald.

(6)

Niet vergeten

Vergeet niet uw ponsplaatje en legitimatie mee te nemen bij elk (poli-)kliniek bezoek.

Vragen

In deze folder hebben we alleen de meest belangrijke vragen beantwoord. Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dit dan aan de verpleegkundige.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de polikliniek Uro- logie van de Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Lucas

0597-459 505.

Indien gewenst kan er een afspraak gemaakt worden voor een aanvullend gesprek.

Reacties

Wij willen graag weten of de folder voldoet. Als u op- of aan- merkingen heeft of van mening bent dat bepaalde informatie ontbreekt, dan horen we dat graag van u. U kunt uw reactie kenbaar maken bij de verpleegkundigen van de afdeling.

Met uw reactie kunnen we verder werken aan verbetering van onze service.

Uw reactie kunt u ook sturen naar:

Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Lucas Afdeling Communicatie

Antwoordnummer 218 9670 WB Winschoten

(7)

7

(8)

Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Lucas Gassingel 18 - 9671 CX Winschoten

Postbus 30.000 - 9670 RA Winschoten Telefoon: 0597 - 459 111

E-mail: info@ozg.eu Web: www.ozg.eu

1270353 (12-11) © OZG, locatie Lucas

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :