VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hele tekst

(1)

________________________________________________________________________________________________________________

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

GHS - classificatie

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren In overeenstemming met lokale en nationale regelgeving

Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk overeenkomstig richtlijn 1999/45/EG Verordening (EG) nr. 1272/2008 Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

signaalwoord GEVAAR

Gezondheidsgevaren

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 3

Reproductietoxiciteit Categorie 1B

Telefoonnummer voor noodgevallen 866-536-0631 301-431-8585

Outside of the U.S. +1-301-431-8585

Productcode P33311

Identificatie van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

For Veterinary Use only.

Productnaam Pro-Q® Diamond phosphoprotein gel destaining solution Identificatie van de stof of het mengsel

Life Technologies Limited 3 Fountain Drive

Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND 44-141 814-6100 Life Technologies

5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA 92008 +1 760 603 7200

(2)

R-zin(nen)

R60 - Kan de vruchtbaarheid schaden R61 - Kan het ongeboren kind schaden

Specifieke effecten

R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid

Kankerverwekkende effecten Geen MUTAGENE EFFECTEN Geen

Reproductietoxiciteit Kan de vruchtbaarheid schaden Kan het ongeboren kind schaden

Sensibilisatie Geen

S-zinnen

S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen Europese Unie

S24/25 - Aanraking met de ogen en de huid vermijden

S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht

Effecten op doelorganen Geen onder normale gebruiksomstandigheden

________________________________________________________________________________________________________________

OGEN Irriterend voor de ogen.

veiligheidsaanbevelingen

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft

P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen

EU Specifieke gevarenaanduidingen

huid Irriterend voor de huid.

gevarenaanduidingen

H316 - Veroorzaakt lichte huidirritatie

H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden bij inademing

inademing Irriterend voor de ademhalingswegen.

INSLIKKEN KAN SCHADELIJK ZIJN BIJ INSLIKKEN. Inslikken kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

Niet-gevaarlijk

Mogelijke gevolgen voor de gezondheid Fysische gevaren

(3)

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

inademing Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum.

Hantering Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Draag persoonlijke beschermingskleding.

Opslag Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. In correct gelabelde houders bewaren.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel Opmerkingen voor arts De symptomen behandelen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Contact met de huid Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Alle

verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Onmiddellijke medische verzorging is vereist.

Persoonlijke

voorzorgsmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Blootstellingsgrenswaarden

Reinigingsmethoden Absorberen met inert absorberend materiaal.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Contact met de ogen Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.

Milieuvoorzorgsmaatregelen Geschikte blusmiddelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. Voorkomen dat product in afvoeren komt.

Waterspray. Koolstofdioxide (CO2). Schuim. Droog chemisch product.

INSLIKKEN Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Geen braken opwekken zonder medisch advies.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Zie Rubriek 12 voor meer informatie.

Onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermend pak dragen.

Wij adviseren behandelend alle chemische producten met voorzichtigheid.

EINECS-Nr. Massaprocent

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4 212-828-1 7-13

Naam van chemische stof CAS-Nr.

(4)

Naam van chemische stof Oostenrijk Denemarken Polen Zwitserland Geen

Naam van chemische stof

N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4

10 ppm 40 mg/m3 Geen Geen Geen

France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) Italy OEL (TWA)

Naam van chemische stof Ierland Noorwegen Lithuania OEL (TWA) Spain OEL (TWA)

Geen

N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4

Geen Geen 10 ppm 40 mg/m3 10 ppm 40 mg/m3

N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4

40 mg/m3 10 ppm 20 ppm 82 mg/m3 25 ppm 101 mg/m3

Technische maatregelen Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Geen Naam van chemische stof

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used.

EU OEL (TWA)

Naam van chemische stof Sweden - Occupational Exposure Limits - TLVs

(LLVs)

Netherlands OEL (MAC)

Bescherming van de ademhalingswegen

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Spain OEL (TWA) Het Verenigd Koninkrijk EU OEL (STEL)

Naam van chemische stof

N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4

50 ppm LLV; 200 mg/m3 LLV

Bescherming van de handen Ondoordringbare handschoenen.

40 mg/m3 10 ppm 40 mg/m3

Bescherming van de ogen Veiligheidsbril met zijkleppen.

103 mg/m³ 25 ppm Oostenrijk

Huid- en

lichaamsbescherming

Lichtgewicht beschermende kleding.

Belgium (TWA)

Hygiënische maatregelen Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

Denmark (TWA) Finland OEL (TWA)

Naam van chemische stof

Beheersing van milieublootstelling

Voorkomen dat product in afvoeren komt. Het product mag het grondwater niet verontreinigen.

Europese Unie Het Verenigd Koninkrijk France OEL (VME) Germany OEL (TWA) EU Skin Notation

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4

Geen Geen 40 mg/m3 10 ppm 20 ppm 82 mg/m3

________________________________________________________________________________________________________________

N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4

10 ppm 40 mg/m3 Geen 5 ppm 20 mg/m3

Naam van chemische stof Italy OEL (TWA) Portugal Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) Geen

N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4

Geen Geen 40 mg/m3 Geen

N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4

Geen

(5)

stabiliteit

inademing Irriterend voor de ademhalingswegen Stabiel onder normale omstandigheden.

INSLIKKEN KAN SCHADELIJK ZIJN BIJ INSLIKKEN Inslikken kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken Geen informatie beschikbaar

Te vermijden materialen Geen informatie beschikbaar.

Kankerverwekkende effecten Geen Gevaarlijke ontledingsproducten

MUTAGENE EFFECTEN Geen

Geen informatie beschikbaar.

Reproductietoxiciteit Kan de vruchtbaarheid schaden Kan het ongeboren kind schaden Polymerisatie

Sensibilisatie Geen

Geen bij normale verwerking.

Vorm

Effecten op doelorganen Geen onder normale gebruiksomstandigheden Geur

Oxiderende eigenschappen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie Oplosbaarheid in water

Acute toxiciteit

ecotoxiciteit Daphnia magna

oplosbaar

Geen informatie beschikbaar

Mobiliteit see log Pow

Vloeistof

biodegradatie Geen informatie beschikbaar Bioaccumulatie Geen informatie beschikbaar

Naam van chemische stof

Naam van chemische stof Freshwater Algae Data

Water Flea Data Freshwater Fish Species Data

Microtox Data log Pow LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) N-Methyl-2-pyrrolidon = 3598 mg/kg (Rat) Geen gegevens beschikbaar =3.1mg/L(Rat)

Algemene informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Mogelijke gevolgen voor de gezondheid

verschijningsvorm

OGEN Irriterend voor de ogen

huid Irriterend voor de huid

°C Geen gegevens beschikbaar

°F Geen gegevens beschikbaar

°C Geen gegevens beschikbaar

°F Geen gegevens beschikbaar

°F Geen gegevens beschikbaar Smeltpunt / smeltbereik °C Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur

°C Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt / kooktraject °F Geen gegevens beschikbaar

vlampunt

(6)

VN-nr none

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Reden van herziening SDS sections updated N-Methyl-2-pyrrolidon

For Veterinary Use only.

Desmodesmus subspicatus EC50>500 mg/L (72

h)

IATA

Bovenstaande informatie werd dankzij toegewijd zoeken en/of onderzoeken verkregen en de aanbevelingen zijn gebaseerd op verstandige professionele opinies. De informatie mag niet als allesomvattend worden opgevat en mag alleen als richtlijn worden gebruikt. Alle materialen en mengsels kunnen onbekende gevaren voortbrengen en moeten voorzichtig worden gebruikt. Gezien het Bedrijf niet de feitelijke methoden, volumes of omstandigheden van gebruik kan beheersen, kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies als resultaat van het hanteren of van contact met het product, zoals hierin wordt beschreven.

DE INFORMATIE IN DEZE SDS VORMT GEEN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL

Einde van het veiligheidsinformatieblad

Juiste ladingnaam Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

Inhoud/containers afvoeren in overeenstemming met plaatselijke regelgeving.

Daphnia magna EC50=4897 mg/L (48

h)

Gevarenklasse Geen

Ondergeschikte klasse Geen Verpakkingsgroep

RUBRIEK 16: Overige informatie Geen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

logPow-0.46

Naam van chemische stof AICS KECL DSL NDSL

________________________________________________________________________________________________________________

N-Methyl-2-pyrrolidon Listed Listed Listed -

Naam van chemische stof EINECS ELINCS ENCS PICCS

RUBRIEK 15: Regelgeving

N-Methyl-2-pyrrolidon Listed - Listed Listed

Internationale inventarissen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :