Hervormde Gemeente Giessendam/Neder- Hardinxveld Wijkgemeente 2 Noord. Kerkdienst in De Parel (Talmastraat 9) zondag 4 oktober 2020, aanvang 10.

Hele tekst

(1)

1

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder- Hardinxveld

Wijkgemeente 2 Noord

Kerkdienst in De Parel (Talmastraat 9) zondag 4 oktober 2020, aanvang 10.45 uur

Voorganger: Ds. Chr. Van Andel, Amsterdam

Liederen die worden gespeeld/gezongen voor de dienst:

Doe je met ons mee Je kunt God loven

met drumstel en met rockgitaren, of Hem verhogen met een psalm of gezang

in een kathedraal.

Je kunt God eren door met je armen in de lucht te zwaaien

of zachtjes bidden

als je niets moet hebben van zoveel kabaal Doe je met ons mee….woohhoo

al ben je negentig of nog maar vier je mag de Here prijzen op je eigen manier doe je met ons mee….wooohooo

al ben je blank of bruin of bijna zwart want God geniet van ieder

die Hem prijst in zijn hart.

Je kunt God loven door te klappen en door hard te juichen

of Hem verhogen als je zingend onder de douche gaat staan.

Je kunt aanbidden

door voor Hem eerbiedig neer te buigen of Hem vereren door te dansen,

voor Hem uit je dak te gaan.

Refrein

Halleluja, Halleluja, Halleluja,

prijs de Heer. ) 2x

Doe je met ons mee…woohhoo al ben je negentig of nog maar vier, je mag de Here prijzen op je eigen manier.

Doe je met ons mee…woohhoo al ben je negentig of nog maar vier, je mag de Here prijzen op je eigen manier Doe je met ons mee….woohhoo

al ben je blank of bruin of bijna zwart, want God geniet van ieder

die Hem prijst in zijn hart.

(2)

2 Ik kom bij U

Jezus ik wil bij U komen.

U vertellen wat ik voel.

Mijn moeite en mijn grote dromen.

U weet precies wat ik bedoel.

Jezus ik wil U bedanken, want U gaf alles op voor mij.

Zelfs Uw leven werd gebroken.

U droeg elke fout van mij.

Ik kom bij U en U komt bij mij.

Samen zijn maakt mijn hart zo blij.

Ik ben van U, voor altijd dichtbij.

Ik hou van U want U hield het eerst van mij.

Jezus ik wil bij U komen.

Bij U ben ik nooit alleen.

U komt zelfs in mijn hart wonen.

Uw liefde stroomt naar iedereen.

Jezus ik wil U aanbidden, want U bent zo eindeloos.

Mooier dan ik kan verzinnen.

Uw liefde maakt mij sprakeloos.

Ik kom bij U en U komt bij mij.

Samen zijn maakt mijn hart zo blij.

Ik ben van U, voor altijd dichtbij.

Ik hou van U want U hield het eerst van mij.

Ik doe mijn handen omhoog.

U bent alles voor mij.

Zoals de hemel zo hoog is Uw, liefde voor mij.

Ik doe mijn handen omhoog.

U bent alles voor mij.

Zoals de hemel zo hoog is Uw, liefde voor mij.

Ik kom bij U en U komt bij mij.

Samen zijn maakt mijn hart zo blij.

Ik ben van U, voor altijd dichtbij.

Ik hou van U want U hield het eerst van mij.

Liturgie Binnenkomst kerkenraad

Afkondigingen door ouderling Stil gebed

Bemoediging en groet

Intro op het thema

(3)

3

Zingen Psalm 36 vers 3a/2b (gecombineerd) Bij U, HEER, is de levensbron;

Uw licht doet, klaarder dan de zon, ons 't heuglijk licht aanschouwen.

Wees, die U kennen, mild en goed, en toon d' oprechten van gemoed Uw recht, waar z' op vertrouwen.

Hoe groot is Uw goedgunstigheid, hoe zijn Uw vleug’len uitgebreid!

Hier wordt de rust geschonken;

hier 't vette van Uw huis gesmaakt.

Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken.

Gods gebod

Zingen Op Toonhoogte 19 vers 5 (Psalm 51 vers 5 nb) Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen,

verwerp mij niet van voor Uw aangezicht.

Ontneem mij niet Uw Heil’ge Geest, o God, laat in Uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op Uw gebod, dan zal ik zondaars op Uw wegen leiden.

Gebed

Schriftlezing Ezechiël 47 : 1 – 12 Kindermoment

Kinderlied Op Toonhoogte 491 (collectemoment onder naspel) Elk couplet wordt 2x achtereen gezongen

1 Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, in mijn hart.

2 Een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap,

in mijn hart.

(4)

4

3 Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus, in mijn hart.

4 Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, ik heb lief als mijn Jezus, in mijn hart.

Zingen Psalm 119 vers 3 en 86

Och, schonk Gij mij de hulp van Uwe Geest!

Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken!

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;

dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.

Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden;

wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;

want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER;

Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

Verkondiging - thema: “Kopje-onder in de Geest” n.a.v. Ezech.47 : 5

Zingen Psalm 92 vers 7 en 8

7 't Rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon,

bij 't koest'ren van de zon, de palm en ceder groeien.

Zij, die in 't huis des HEEREN, in 't voorhof zijn geplant,

zien door des Hoogsten hand hun wasdom steeds vermeêren.

8 In hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis;

zij zullen, groen en fris, gewenste vruchten dragen;

om met verheugde monden te roemen 't recht mijns Gods.

In Hem, mijn vaste rots, is 't onrecht nooit gevonden.

Dankgebed en voorbeden

(5)

5

Zingen Op Toonhoogte 379 vers 1 en 3 1 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen Waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Kom, Jezus kom,

Vul dit land met Uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.

Zend Uw rivier, laat uw heil Heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, Uw woord:

Dat het licht overwint.

3 Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein) Zegen

Lied dat wordt gespeeld/gezongen bij het verlaten van de dienst:

Ik ben

Je voelt Me in de zon.

je ziet Me in de maan.

je ruikt Me in de bloemen die thuis op tafel staan, je kunt Me zelfs proeven, eet maar eens een vrucht;

je hoort Me in het fluiten van de vogels in de lucht.

Ik ben het begin en Ik ben het eind.

Ik ben er altijd al geweest en zal er altijd zijn;

nergens ben Ik niet, Ik ben overal,

de Maker van het leven, de God van het heelal, de Maker van het leven, de God van het heelal.

(6)

6 Je voelt Me in de wind,

je ziet Me in het mos, je ruikt Me als het regent in de geuren van het bos, je proeft Me in de honing, zo heerlijk en zo zoet, je hoort Me in de stilte, luister maar eens goed.

Ik ben het begin ... (2x)

Je kunt Me leren kennen misschien toch wel het meest wanneer je in de Bijbel over Jezus leest;

want Hij is mijn Zoon en Ik ben in Hem,

dus als je Hem leert kennen weet je wie Ik ben;

als je Hem leert kennen weet je wie Ik ben;

als je Hem leert kennen weet je wie Ik ben!

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :