FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 november 2013

14  Download (0)

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG        Nummer: 2    Datum: 22 november 2013   

Gegevens onderneming  :  De besloten vennootschap met beperkte  aansprakelijkheid  

NLSV BEHEER MAATSCHAPPIJ  B.V.,   statutair gevestigd te Rotterdam, kantoor‐

houdende aan het Beursplein 37 te Rotter‐

dam. 

Insolventienummer      :  C/10/13/718 F  Rechtbank      :  Rotterdam  Datum uitspraak      :  16 juli 2013  Curator      :  mr. V. Terlouw  Rechter‐Commissaris         :  mr. A.J. van Spengen 

Eigen aangifte  :  Het faillissement is uitgesproken op verzoek  van een werknemer. 

Activiteiten onderneming  :  Volgens de Kamer van Koophandel: Beheer  van onroerend goed. 

 

    Feitelijk hield de onderneming zich sinds 

eind 2012 bezig met de verkoop van vast‐

goedcertificaten (of beter: vastgoedobliga‐

ties). Het was de bedoeling dat met de aan‐

getrokken gelden onroerend goed zou wor‐

den aangekocht (en ontwikkeld) rondom  Vliegveld Eelde. Dit laatste is echter niet ge‐

beurd. 

 

De activiteiten van NLSV zijn namelijk abrupt  tot een einde gekomen toen op 15 april  2013 na een tip van de AFM de FIOD is bin‐

nengevallen op verdenking van – kort ge‐

zegd – fraude.  

(2)

Omzet

Person Verslag Vorige  Bested Bested Aantal      ______

In lijn m gemer de boe ten on     1. I

  1.1 D

N c g   D z  

gegevens 

neel gemidde gperiode 

verslagen  de uren in ve de uren totaa

bijlagen      __________

met de uitsp kt dat dit ve edel of een v tlenen aan d

nventarisati

Directie en o NLSV Beheer cember 2012 gelijke delen

De heer Smit zijn exacte ro

   

eld aantal          erslagperiode

al              ___________

praak van H erslag niet b volledig inzic

dit verslag. 

ie 

organisatie  r Maatschap 2. Bestuurde  gehouden d

t had ook be ol zal nader o

    :

    :

    :

    :

e    : 

    :

    :

   

___________

oge Raad va eoogt om ve cht te geven

ppij B.V., nad er is de heer  door de hee

emoeienis m onderzoek w

Niet alle a aangewen strekt war vastgoed. 

aangewen Een en and Omzet ove  Omzet ove zeven  14 august 1. 13 augu 48,6 uur  85,3 uur  1. Crediteu 2. Tussent __________

an 21 januar erantwoord n. Individuel

der te noeme P.W.J.M. Ko r C.H. Smit e

met de dageli worden verri

angetrokken nd voor het d ren: de aank

Een deel va nd voor ande

der zal nade er 2012: nog er 2013: nog

us t/m 22 no ustus 2013 

urenlijst  tijds financie ___________

ri 2005 (JOR ding af te leg

le schuldeise

en: “NLSV”,  oppejan. De  en de heer J.

ijkse gang va icht. 

n gelden zou doel waarvo

oop/ontwik n de gelden  ere (privé) u er worden on

g onbekend  g onbekend  ovember 20

eel verslag  __________

2005/104) w ggen over de

ers kunnen g

is opgericht aandelen w .C. Gejas. 

an zaken bij 

uden zijn  or ze ver‐

keling van  is ook  itgaven. 

nderzocht. 

13 

_________ 

wordt op‐

e stand van  geen rech‐

 op 24 de‐

worden voor 

NLSV. Naar 

(3)

  N ( r  

  D

g t v d d i  

V N n b t   B f n h v   T O w v s  

G E

NLSV hield zi

“obligaties”

rente per jaa

De bedoeling gaan aankop ting dat de w vanwege de  dusdanig zijn de maandelij nleg na 3 jaa

Voor de goed NLSV Beheer noemd bestu betrokken. O

erdam. 

Beide venno icaten/oblig nootschap zi heer Gejas, w van vastgoed

Tweede vers Onderzoek h waren bij de  vastgoed aan ste is ook erk

Geplaatst en EUR 1.000,‐‐

ich – kort ge ) vanaf een  ar gegarande

g was dat NL pen rondom  waarde van d

ontwikkelin n dat hierme jkse renteve ar terugbeta

de orde wor r B.V. is uitge uurder was. 

Ook deze ven

otschappen  gaties. In bei

jn onttrokke welke gelden d door de ve

slag 

eeft uitgewe gang van za ngekocht. Er kend door de

 gestort kap . 

ezegd – bezig bedrag van  eerd en een 

LSV met de a Vliegveld Ee deze grond b g van het vli ee (1) de ope ergoeding aa aald kon wor

rdt erop gew esproken – F De heer Gej nnootschap 

hielden zich de gevallen  en door, alth n aangewen ennootschap

ezen dat de  aken bij cura r is sprake va e heer Smit.

pitaal 

g met de ver EUR 10.000, 100% kapita

aangetrokke elde (nimme binnen afzien

iegveld. Dez erationele ko an de belegg

rden.  

wezen dat op F.10/13/546 jas voornoem

was gehuisv

h dus bezig m is er sprake  hans ten beh d hadden m p. Een en and

heren Gejas anda. Met de

an aanzienlij

rkoop van va ,‐‐ met een l aalsgarantie 

en gelden on er gebeurd). 

nbare tijd aa e waardestij osten betaal gers betaald 

p 30 mei 201 6 ‐ waarvan d

md was ook  vest aan het 

met de verko van dat er g hoeve van, d oeten word der wordt an

 en Smit ook e aangetrokk jke (privé)on

astgoedcerti ooptijd van  op einddatu

nroerend goe Men had de anzienlijk zo

jging zou vo ld konden w kon worden

13 het failliss de heer Smit bij NLSV Be Beursplein 3

oop van vast gelden aan d de heer Smit  en voor de a nder onderz

k intensief be ken gelden i nttrekkingen

ificaten  3 jaar, 8% 

um.  

ed zou  e verwach‐

u stijgen  lgens NLSV  worden (2) 

n en (3) de 

sement van  t voor‐

heer B.V. 

37 te Rot‐

tgoedcerti‐

de ven‐

en/of de  aankoop 

ocht. 

etrokken  is geen  n. Dit laat‐

(4)

A W  

1.2 W R R   1.3 B

B B   1.4 E

E E   1.5 L

O   1.6 V

D   T U   1.7 H

C k   T H h  

Aandelenvol Wordt onder

Winst en ver Resultaat na  Resultaat pe

Balanstotaal  Balanstotaal  Balanstotaal 

Eigen vermo Eigen vermo Eigen vermo

Lopende pro Op datum fa

Verzekeringe De lopende v

Tweede vers Uit de admin

Huur  Curanda hou komst is met

Tweede vers Het huurpan huurder opge

storting  rzocht. 

rlies 

belastingen r datum fail

ultimo 2012 per datum f

gen 

gen ultimo 2 gen per datu

ocedures  illissement w

en 

verzekeringe

slag 

nistratie volg

udt kantoor a t machtiging

slag 

d is de afgel eleverd. 

n 2012: nog o lissement: (N

2: nog onbek faillissement

2012: nog on um faillissem

waren er gee

en zijn in ond

gen geen lop

aan het Beu g rechter‐com

lopen versla

onbekend  Nog) niet be

kend  t: (Nog) niet

nbekend  ment: Nog ni

en lopende 

derzoek. 

pende verzek

rsplein 37 te mmissaris op

gperiode lee ekend 

t bekend 

iet bekend.

procedures.

keringen. 

e Rotterdam pgezegd ex a

eg en bezem   

m. De huurov art 39 Fw. 

schoon aan  vereen‐

de ver‐

(5)

1.8 O E t m n g ( n   N r   T H e v E   2. P

  2.1 A

Z   2.2 A

G   2.3 D

B c      

Oorzaak faill Eén van de o

hans in dete middel van d niet (volledig goed, maar d privé) uitgav nanciële mid

Naar de over richt. 

Tweede vers Het niet aanw en/of ontwik voor andere  Een en ander Personeel 

Aantal ten tij Zeven 

Aantal in jaa Geen 

Datum ontsla Bij schrijven  commissaris 

issement  oorzaken zal 

entie zit vanw de uitgegeve g) zijn aange door de heer ven. Hierdoo ddelen om aa rige oorzake

slag 

wenden van kkeling van v (privé) uitga r wordt verd

jde van failli

r vóór failliss

agaanzeggin van 17 juli 2 de werknem

zijn het feit  wege de rol  en vastgoedc wend voor d r Smit en de or – althans  an alle verpl en van het fa

 de opgehaa vastgoed, ma aven lijkt de  der onderzoc

ssement 

sement 

ng 

2013 heeft d mers van cur

dat – zoals  die justitie h certificaten o de verwervin  heer Gejas  mede hierdo ichtingen te aillissement z

alde financië aar deze mid

voornaamst cht. 

e curator m randa ontsla

is erkend do hem toedich opgehaalde  ng en/of ont ook zijn aan oor – waren e kunnen vol zal nader on

ële middelen ddelen (voor te oorzaak v

et machtigin ag aangezegd

oor de heer S ht bij dit alle

financiële m twikkeling va ngewend voo n er onvoldoe

doen. 

nderzoek wo

n voor de ver rnamelijk) ge van het faillis

ng van de re d ex artikel 4

Smit welke  s – de door  middelen 

an vast‐

or andere  ende fi‐

orden ver‐

rwerving  ebruiken  ssement. 

chter‐

40 Fw. 

(6)

3. A  

O 3.1 B G  

B 3.2 B C   3.3 V

D t   T G v   3.4 B

D ju  

V 3.5 B N   3.6 B

N        

Activa 

Onroerende z Beschrijving  Geen. 

Bedrijfsmidd Beschrijving  Curanda is ei

Verkoopopb De kantoorin

er‐commiss

Tweede vers Genoemd be vangen. 

Bodemvoorr De fiscus hee

uncto artike

Voorraden/o Beschrijving  Niet van toep

Beschrijving  Niet van toep

zaken 

delen  igenaar van 

rengst  nventaris is v

aris verkoch

slag 

edrag van EU

echt fiscus  eft een voor el 21 lid 2 Iw 

onderhanden voorraad  passing. 

onderhande passing. 

een beperkt

voor EUR 80 ht. De koopp

UR 800,‐‐ exc

recht op de 1990. 

n werk 

en werk 

te kantoorin

0,‐‐ excl. BTW rijs is nog ni

cl. btw is inm

bodemzake

nventaris. 

W met toest iet ontvange

middels op de

n als bedoel

temming va en. 

e boedelreke

ld in artikel 2

n de rech‐

ening ont‐

22 lid 3 Iw 

(7)

3.7 O O v t   4. E

  4.1 E

N   4.2 R

N   4.3 R

N   5. D

  5.1 O

G   6. B

  6.1 V

C O   6.2 L

E n    

Overig actief Op de bankre van EUR 48.2 e dragen. He Eigendomsvo

Eigendomsvo Niet van toep

Reclamerech Niet van toep

Retentierech Niet van toep Debiteuren 

Omvang deb Geen. 

Bank/zekerh

Vordering va Curanda ban Op datum fa

Lease  Een geleased nes zijn afgeg

ekening van 222,48. De c et bedrag is  oorbehoud 

oorbehoud  passing. 

hten  passing. 

hten  passing. 

biteuren 

heden 

an de bank  nkierde bij IN

illissement w

de kopieerm geven aan d

 curanda sto urator heeft inmiddels o

NG Bank N.V was er sprak

machine, wat e eigenaar.

ond op faillis t de bank ve op de boedel

ke van een c

ercooler, fri

ssementsdat erzocht dit be

lrekening on

reditsaldo va

sdrankautom

tum een cre edrag aan d ntvangen. 

an EUR 48.2

maat en koff

ditsaldo  e boedel af 

222,48. 

fiemachi‐

(8)

6.3 B   G  

U N   7. D

  7.1 E

D a   7.2 D

N   8. A

  8.1 T

D z 1   D   T D   Z c n n g g

Beschrijving  Geen. 

Uitwinning z Niet aan de o Doorstart/vo

Exploitatie  De exploitati april 2013. 

Doorstart  Niet van toep Administrati

Toestand adm De FIOD hee zich genome 17 juni 2013  De administr

Tweede vers De fysieke en

Zoals uit dit v curanda uitsp niet voorhan niet (altijd) w gen zijn geda geboekt waa

zekerheden

ekerheden  orde. 

oortzetten 

ie van de on

passing.  

ie 

ministratie  ft bij de inva n in het kad

deze admin ratie wordt o

slag 

n digitale ad

verslag blijkt praken te do nden en voor werden door aan die nerg artegenover   

derneming i

al in april 20 er van het s nistratie van  op dit mome

dministratie i

t is het niet m oen over de  r de cijfers 20 rgegeven aan gens op geba

geen inkoop

is beëindigd

13 alle fysie trafrechtelij de FIOD mo ent nader be

is inmiddels 

mogelijk om cijfers 2012  012 en 2013 n de accoun aseerd kunne pfactuur staa

 na voormel

ke en digital ke onderzoe ogen ontvang

estudeerd. 

(grotendeels

m op basis va en 2013. Ee 3 geldt dat be

tant ter verw en worden e at.  

lde inval van

le administr ek. De curato

gen. 

s) bestudeer

an de admini n jaarrekeni etalingen/in werking, er k en er betaling

n de FIOD in 

atie onder  or heeft op 

rd. 

istratie van   ing 2012 is  nkomsten 

kasbetalin‐

gen zijn    

(9)

  D w   8.2 G

N   9. P

  9.1 V

W   E k w d r   D b d   T O In li a  

N s is s

Daarnaast is waarvan vols

Goedkeuring Niet van toep Pauliana/ver

Verdachte tr Wordt – zoal

Er is sprake v ken gelden v waarvoor ze  derzocht waa rechtelijke as

Daarnaast he bedrijf wat e der worden o

Tweede vers Onderzoek n n dit kader h ig werkneme allemaal pre

Nader onder schap (“More

s betaald aa steld dat dez

 er dus sprak strekt ondui

g verklaring a passing. 

rrekening 

ransacties  ls te doen ge

van – dit is n van de vastgo

aangetrokke arbij overleg specten en g

ebben er bet eveneens aan onderzocht.

slag 

aar de geple heeft overleg ers en de Ov

cies is gebeu

rzoek ter zak etus NV”) he an Moretus. 

ze bedragen 

ke van een g delijk is wat  accountant

ebruikelijk ‐

namelijk beve oedcertificat en (en verst g met de FIO gevolgen van

talingen plaa n de heren S

 

eegde fraude g plaatsgevo vJ en FIOD om

urd en waar 

ke van de bet eeft opgelev

De curator h door curand

groot aantal t er met deze

onderzocht.

estigd door  ten niet altij rekt) zijn. Ee OD en/of OvJ n een en and

atsgevonden Smit en Geja

e vindt plaat onden met d m te achterh de opgenom

talingen aan verd dat in to heeft zich jeg da onverplich

l pinopname e gelden is g

de heer Smi jd zijn aange en en ander  J zal plaatsvi der.  

n aan een in as is gelieerd

ts.  

de heer Smit  halen wat er men gelden t

n de in België otaal EUR 15

gens Moretu ht, althans o

es en overboe ebeurd (zie h

it – dat de aa ewend voor 

zal nader w nden over d

 België geve d. Een en and

(bestuurder r afgelopen m

terecht zijn g

ë gevestigde 55.000,‐‐ doo us op het sta onverschuldi

ekingen  hieronder).

angetrok‐

het doel  orden on‐

de straf‐

estigd       der zal na‐

r), voorma‐

maanden  gekomen.  

e vennoot‐

or curanda  andpunt ge‐

igd aan 

(10)

M t   H b t u g    D n v   V ja 8 t t r k   D o F r v p   9.2 M

N    

Moretus zijn  ten. 

Het was de c bedrag van E tariskantoor  uitbleef, heef gen op voorn

De curator he niet verschen vember 2013

Voorts is het  an, op 15 ap 8.500 contan trent verklaa toezeggingen ring van de h kunnen word

De curator he opnemen van Fw, althans e rechtmatige  van voornoem pen in dezen

Maatregelen Nog niet van

betaald en 

curator kenb EUR 60.000,‐

te Groninge ft de curator noemd bedra

eeft Moretu nen in de pro 3 voor verste

de curator g pril 2013, de  nt heeft opge ard dat hij vo n van uitbet heer Koppeja den.  

eeft zich op j n EUR 8.500 ex artikel 47 

selectieve b mde geldopn

 toepassing.

terugbetaal

baar geworde

‐‐ stond gep en. Nu zowel r zich genoo ag. 

us gedagvaar ocedure. De  ekvonnis. 

gebleken da dag van voo enomen. De oorzag dat d alingen door an op curand

jegens de he 0 om daarme 7 Fw is gewee etaling. De h name betwis

d moeten w

en dat er ten arkeerd op e l een reactie

dzaakt gezie

rd voor de R procedure is

t de bestuur ornoemde in  heer Koppej door de ontw r curanda te da van EUR 3

eer Koppejan ee zichzelf te

est, althans  heer Koppeja

st. De Curat

orden. More

n behoeve va een kwaliteit e als een beta

en om conse

Rechtbank Ro s verwezen n

rder van cura nval van de F ejan heeft dit wikkelingen m

er zake van e 30.000 niet w

n op het stan e betalen pau dat er sprak an heeft het or beraad zi

etus heeft di

an Moretus  tsrekening v aling zijdens ervatoir besla

otterdam. M naar de rol v

anda, de hee FIOD, in tota t erkend en h met de FIOD  een vermeen waargemaa

ndpunt gest ulianeus ex a ke is gewees t paulianeuze ich over verd

it nagela‐

nog een  van een no‐

s Moretus  ag te leg‐

Moretus is  van 27 no‐

er Koppe‐

aal EUR  hierom‐

die dag,  nde vorde‐

kt zouden 

teld dat het  artikel 42  t van on‐

e karakter  dere stap‐

(11)

T V   10. B

  10.1 B

I   10.2 D

E g   10.3 S

O   10.4 O

W   T V   11. F

  11.1 V

D   T D   11.2 V

H  

Tweede vers Verwezen wo Bestuurdersa

Boekhoudpli n onderzoek

Depot jaarre Er is gezien d gedeponeerd

Stortingsverp Onderzoek n

Onbehoorlijk Wordt – als t

Tweede vers Verwezen wo Fiscus/UWV/

Vorderingen  De fiscus hee

Tweede vers De fiscus hee

Vorderingen  Het UWV hee

slag 

ordt naar pu aansprakelij

cht  k. 

keningen  de oprichting

d. 

plichting aan naar het vols

k bestuur  te doen gebr

slag 

ordt naar 9.1 /overige pre

van de fiscu eft tot op he

slag 

eft tot op hed

van het UW eft (nog) gee

unt 9.1 van d jkheid 

g eind decem

ndelen  storten van d

ruikelijk – on

1 van dit ver eferente vor

us 

eden een vor

den een vord

WV 

en vordering

dit verslag. 

mber 2012 n

de aandelen

nderzocht.

rslag. 

rderingen 

rdering inge

dering inged

g ingediend.

nog geen jaa

 zal plaatsvin

diend van EU

diend van EU

  

rrekening op

nden.  

UR 62.281,‐‐

UR 67.442,‐‐.

pgesteld en 

‐.  

.  

(12)

T H   11.3 O

G   T E   12. C

  12.1 A

T m   T T   12.2 B

D h   D n v   T D b c  

12.3 W N

Tweede vers Het UWV hee

Overige pref Geen. 

Tweede vers Een werknee Crediteuren 

Aantal concu Tot op heden met een vord

Tweede vers Tot op heden

Bedrag concu De partijen m hebben tot o

De verwacht nistratie van  verkocht. 

Tweede vers De partijen m ben tot op he currente vord

Wordt het ee Nog niet bek

slag 

eft een vord erente cred

slag 

emster heeft 

urrente cred n hebben 6 c dering vanw

slag 

n hebben 15

urrente cred met een vord op heden ing

ing is dat ko curanda blij

slag 

met een vord eden ingedie dering inged

en eigenlijke kend. 

dering ingedi iteuren 

t een vorderi

iteuren  crediteuren  wege de aang

5 crediteuren

diteuren  dering vanw gediend EUR

omende peri jkt dat er vo

dering vanwe end EUR 305 diend voor EU e opheffing o

iend van EUR

ing ingedien

hun vorderi gekochte vas

n hun vorde

wege de aang R 170.000,‐‐ 

ode dit bedr oor EUR 467.

ege de aang 5.000,‐‐ aan 

UR 55,35. 

of een veree

R 80.369,09.

d van EUR 4

ng ingedien stgoedcertif

ring ingedie

gekochte vas aan vorderin

rag zal toene 500,‐‐ aan v

gekochte vas vorderingen

envoudigde a

4.120,‐‐ bruto

d. Dit betref ficaten. 

nd. 

stgoedcertif ngen. 

emen nu uit vastgoedcert

stgoedcertifi n. Daarnaast

afwikkeling  o. 

ft partijen 

icaten 

 de admi‐

tificaten is 

icaten heb‐

t is 1 con‐

(13)

12.4 W N   13. R

  13.1 T

N   13.2 T

N   13.3 T

O z t   13.4 T

O e   13.5 T

O t   13.6 T

N   T O s    

Wordt aan co Nog niet bek Rechtbank 

Toestemmin Niet van toep

Toestemmin Niet van toep

Toestemmin Op 16 juli 20 zien van de w

e mogen zeg

Toestemmin Op 16 juli 20 ex artikel 39 

Toestemmin Op 12 august

ot verkoop v

Toestemmin Niet van toep

Tweede vers Op 14 augus servatoir bes

oncurrente c kend. 

g afkoelings passing. 

g voortzetti passing. 

g ontslag  013 is machti

werknemers ggen. 

g opzegging 013 is machti Fw op te mo

g activatran tus 2013 is t van de bepe

g procedere passing. 

slag 

tus 2013 is m slag te legge

crediteuren 

speriode 

ng bedrijf 

iging van de  van curand

g huur  iging van de ogen zeggen

sacties  toestemming erkte kantoo en 

machtiging v en en een pro

uitgedeeld

 rechter‐com a ex artikel 4

 rechter‐com n. 

g van de rec orinventaris t

van de recht ocedure te e

mmissaris ve 40 Fw de arb

mmissaris ve

chter‐commi te mogen ov

ter‐commissa entameren je

erkregen om beidsoveree

erkregen om

issaris verkre vergaan. 

aris verkrege egens Moret

m ten aan‐

enkomst op 

m de huur 

egen om 

en om con‐

tus NV. 

(14)

13.7 T N   13.8 P

I k a b c d e f g

14. G N   15. O

  D       Indieni   Rotterd     V. Terlo curato

Termijn afwi Nog niet bek

Plan van aan n de komen krijgen: 

a. bestud b. onderz c. inventa d. onderz e. onderz f. voortga g. Overwe

  Garantstellin Niet van toep Overig  De boedel be

ing volgend  dam, 22 nov

ouw  r 

kkeling failli kend. 

pak 

de periode z

dering admin zoek oorzake arisatie van  zoek naar mo zoek eventue

ang procedu egen opstar

ngregeling  passing.  

eschikt op di

verslag: 22 f vember 2013

ssement 

zullen met n

nistratie; 

en faillisseme de crediteur ogelijke acti ele bestuurde ure jegens M

ten procedu

t moment ov

februari 201 3. 

name de volg

ent; 

ren; 

va; 

ersaansprak Moretus; 

ure jegens de

ver een bedr

14. 

gende onder

kelijkheid en  e heer Koppe

rag van: EUR

rwerpen aan

onregelmat ejan; 

R 48.156,68.

ndacht ver‐

tigheden; 

 

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :