YEßZAMELING /^'ff/

486  Download (0)

Full text

(1)

/^'ff/

YEßZAMELING

V A N

murnix îooMoiiÉ \i DE IDERIÄIMDI»

\.

STAATS- en BIJBLADEN,

BENEVENS EENIGE CIRCULAIRES,

EN AANSCHRIJVINGEN, W E L K E NOG N I E T IN H E T BIJBLAD O P H E T S T A A T S B L A D VAN N. I. ZIJN OPGENOMEN,

betrekking hebbende op het Gevangeniswezen,

1)001!

J. H. V. P O P P ,

Gepensionneerd Kapitein der Infanterie, WfL Directeur van 's Lands Gevangenis

te S O E R A B A I A .

S O E R A B A LA

E. FUHE.I & CC.

1896.

(2)

BIBLIOTHEEK KITLV

0093 0501

(3)

VERZAMELING

Y A N

BEfALINGI, VOORKOMENDE IN DE NEDEBLANM-INDIM WETBOEKEN,

STAATS- en BIJBLADEIM,

BENEVENS EENIGE CIRCULAIRES,

EN AANSCHRIJVINGEN, W E L K E NOC NIET IN H E T BIJBLAD OP H E T S T A A T S B L A D VAN N, f. ZIJN OPGENOMEN,

betrekking hebbende op het Gevangeniswezen,

DOOI:

J. H. V. P O P P ,

Gepehsionneerd Kapitein der Infanterie, WlL Directeur van 's Lands Gevangenis

te S O E R A B A I A .

•SO Eli A BALA E. F U I I E J Si C C .

1896.

(4)

*

(5)

VOORWOORD.

Gelijk in zoo menigeii anderen tak van dienst, hebben ook de bepalingen en voorschriften, betreffende het Gevangeniswezen gaandeweg een uitgebreidheid en omvang verkregen, welke het voor de velen, die ge- roepen zijn die bepalingen en voorschriften dagelijks toe te passen, bezwarend maken, daarin den juisten weg te vinden.

Het werk van den Heer J. H. V. P O P P , waarvoor deze regelen tot aanbeveling mogen strekken, komt aan dit bezwaar op hoogst bevredigende wijze te gemoet.

De in verschillende Staats- en Bij bladen verspreide bepalingen zijn hierin, systematisch gerangschikt, bij- eenverzameld, zoodat men de op eenig onderwerp be- trekking hebbende voorschriften steeds alle bijeenvindt, terwijl de praktische bruikbaarheid niet weinig wordt verhoogd door een' aan de verzameling voorafgaanden klapper.

De schrijver heeft ongetwijfeld in eene bestaande behoefte voorzien door de samenstelling van zijn werk, dat aan volledigheid voldoende nauwkeurigheid paart, om een' betrouwbaren gids te vormen voor allen, die met het Gevangeniswezen bemoeienis hebben.

Moge het onder hen zijn' weg vinden !

J. C. MULOCK HOUWER

W E L T E V R E D E N , 6 Maart 1896.

(6)

à

(7)

VERKORTINGEN.

D. v. J.

Cire. . G. B. . G. G. v. î

. . id . * id . id

?. I. id

Bijbl: of Bb. beteekent Bijblad

Directeur van Justitie.

Circulaire.

Gouvernements Besluit.

Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indiö.

H. G. H. v. N. I. id . . Hooggerechtshof van Ne- derlandsch-Indië.

I. E. id . . Reglement op de uitoefe- ning der politie, de Burgerlij- ke Rechtspleging en straf- vordering onder de Inlanders en met hen gelijkgestelde personen op Java en Madura [zgn. Inlandsen Reglement].

Ov. . . . id . . Bepalingen omtrent de in- voering van-en den overgang tot de nieuwe wetgeving.

R. .(). . . . id . . Reglement op de rechter- lijke organisatie en het be- leid in Neêrlandsch-Indië.

R. R. . . . id . . Reglement op het beleid der Regeering in Neêrlandsch- Indië.

R. v. O. en T. id . . Reglement van orde en tucht onder de gevangenen in Neêrlandsch-Indië en tot voorloopige regeling van hun- nen arbeid.

(8)

Rv. . . . beteekent Reglement op de Burger- lijke rechtsvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hooggerechtshof van Neêrlandsch-Indië.

S. E. . . . id . . Wetboek van strafrecht voor Europeanen.

S. I. . . . id . . Idem voor Inlanders.

Stbl. of St: . id . . Staatsblad.

Sv id . . Reglement op de strafvor- dering voor de Raden van Justitie en het Hooggerechts-

hof in Neêrlandsch-Indië, mitsgaders voor de Residen- ten op Java en Madura.

(9)

r

(10)

Algemeen beheer

II

Algemeen toezicht

K Ju A r

op de bepalingen, voorkomende in de Wetboeken, betrekking hebbende op

Eeglement van orde en tucht onder de gevan- genen in N. I. en tot voorloopige regeling van hunnen arbeid, benevens eene toelichting van som- mige artikelen van dat Eeglement, verstrekt bij circulaire van den Directeur van Justitie dd. 30 September 1871 No. 2585.

a. Het gevangeniswezen behoort tot den werk- kring van het Departement van Justitie.

b. Uitlegging van hetgeen onder gevangeniswe- zen verstaan moet worden.

a. Toezicht van het Hooggerechtshof van N. I- en de Raden van Justitie over de gevangenissen

b. Idem van de omgaande rechters op Java en Madura over idem.

e. Idem van de Hoofden van gewestelijk bestuur op Java over idem.

d. Idem van de Hoofden van gewestelijk be- stuur op Java over idem.

e. Idem van de Kegenten op Java en Madura over idem.

(11)

LI

I» E R

Staats- en bijbladen, enz. van Nederlandscb - Indië, bet gevangeniswezen.

Wet- ten.

»

»

»

»

R. 0 . Sv.

R. 0 . J. R.

» J. R,

S T A A T S B L A D .

[

Jaartal.

1871

»

1870

»

>

• >

»

>

1867

»

No

78

>

42

>

>

»

*

»

114

»

Bijblad.

No.

•»

2499

>

2448

»

>

»

>

»

>

Artikel.

»

>

1 §e en f.

>

140 en 178 367

107 90 Instr: A 23

70

Circulaires, enz.

*

Pa- gina.

1

B 7

37

38 38

39 39 39 40

(12)

Ill

Hoofd, stuk.

I I . Alge- meen toezicht.

I I I . Inspectie.

I V . Gevange- nissen in het alge meen.

0 M 8 C H E I J V I N G.

/ • g-

h.

i.

y.

a.

b.

b.

a.

b.

c.

Toezicht van de djaksa's op Java en Madura over de gevangenissen.

Idem in het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden over idem.

Idem in de Vorstenlanden op Java over idem.

Idem in de Residentie Banka over idem.

Idem in het Gouvernement van Sumatra's West- kust over idem.

Aanstelling van een inspecteur voor het ge- vangeniswezen.

I. Voorschriften betreffende de inspectie die 's Lands Gevangenissen van inlanders en met hen gelijkgestelde personen in N. T.

•II. Als boven.

Omtrent gevangenissen, beboorende bij liet Hooggerechtshof en de Raden van .Justitie op Java,

Omtrent gevangenissen voor inlanders en met hen gelijkgestclden op Java

Opsluiting van veroordeelden tot tuchthuis- of- gevangenisstraf in tuchthuisgevangenissen.

(13)

IV

Wet- ten.

I. E.

2>

»

»

»

»

>

Sv.

I. E, S. E.

Ov.

E. E.

S. I.

E. 0 . E. E.

STAATSBLAD

Jaartal.

»

1824 1847 1874 1874

1873

1892 1894

»

»

»

»

>

»

»

»

No.

*

31il

30 33 94''

274

84 264

.

X

»

»

»

11

»

*

Bijblad.

No.

>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Artikel.

G 4

Eegl. artt.

27-38 25 271,297 en 299.

293,320 en 322.

»

1

>

361-369 64,70 en

90 11,13-15 3 en 4 75.

15.

4 84

Circulaires, enz.

Pa- gina.

40

41 43 43 44

45

46 49

49

52 53 54 55 54 56 57

(14)

Y

stuk. O M S C H R I J V I N G

I V . Gevange- nissen in het alge-

meen.

V . Localen voor ge- vangenis-

sen.

V I Personeel bij de ge- vangenis-

sen.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

Aanwijzing der gevangenis, waarin een ver- oordeelde zijn straf moet ondergaan

Bepaling omtrent de verlichting der localen voor gevangenissen.

Hygiëne in de localen voor idem.

Reiniging van gevangenisgebouwen

Regelen in acht te nemen bij het maken van projecten voor het bouwen, vergrooten en verbe- teren van gevangenissen.

Waterleidingen dooi de vertrekken der ge- vangenissen

Voorschriften ten opzichte der inrichting van gevangenissen.

Samenstelling van het personeel bij de gevan- genissen in de Preanger Regentschapi>en.

Personeel bij de gevangenissen in het Gou- vernement van Celebes en Onderhoorigheden

Idem te Sampang.

d. Idem te Soerabaia.

e. Indienststelling van eene oppaster bij de ge- vangenis te Soerabaia.

(15)

VI

Wet- ten.

*

»

>

>

>

>

>

»

>

»

»

»

y

»

>

STAATSBLAD.

Jaartal.

»

1829 1849

»

»

»

»

»

1860 1870 1862 1862 1869 1870 1874 1864 1864 1871

No.

»

73 27

»

ï

»

»

»

48 124 76 157 80a 153 22 53 174 62

Bij blad No.

298

»

» 1991 4541

2663 1308 2425

>

»

»

»

Artikel.

>

Ie

$

*

»

>

»

»

3,7"

>

3

»

>

2''

>

>

Circulaires l Pa- en/,, gina.

57

58 58 59 60

61 71 74

75 56 76 77 78 78 79 79 80 83

(16)

vu

Hoofd- stuk.

T I Personeel bij de ge- vangenis-

sen.

O M S C H R I J V I N G .

/ • Personeel bij de gevangenissen in de Wester Afdeeling van Borneo.

ff- h.

i.

j - k.

1.

m

n.

0.

p.

«•

Idem te Telok-Betong.

Bezoldiging van inlandselae cipiers op Java en Madoera, de Preanger-Regentschappen uitgezon- derd.

Personeel bij de gevangenis te Koetoardjo.

Idem te. Modjokerto.

Idem te Eiouw.

Bezoldiging van den cipier te Pekalongan.

Personeel in de Residentie Kedirie.

Idem bij de gevangenissen te Demak, Kraksaän, Loemadjang, Lamongan en Sidajoe.

Idem bij de centrale gevangenis voor Europe- anen en met deze gelijkgestelden te Semarang.

Indienst stelling van oppassers bij de gevangenis te Palembang.

Idem van een cipier en vier oppassers bij de gevangenis in de Residentie Tegal.

(17)

Wet- ten

»

»

»

»

»

i

»

»

»

>

>

»

»

>

»

»

»

»

>

>

S T A A T S B L A D

Jaartal.

1865 1877 1866

1867 1872 1873 1873 1879

1874 1874 1875 1878

1874 1882

1874 1875 1876

1875 1875

»

No.

48 9 103a

125 46 .11 11 53

39 51 47 279

51 261

131 312 38

47 254

»

VIII Bij blad

No.

>

*

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

*

»

»

»

»

» 3697

Artikel.

»

» I

4 §r.

2, §e.

I I I

»

»

» 2 §a en b

»

»

s

I

2 §o.

»

>

Circulaires enz.

Pa- gina.

83 84 84

85 85 86 86 87

87 87 88 89

89 90

91 92 93

93 94 94

(18)

I \ Hoofd-

stuk.

O M S C H R IJ V I N G.

VI.

Personeel bij de ge- vangenis-

sen.

r. Indienststelling van meer personeel bij de ge- vangenis te Buitenzorg en bij de inrichting tot verpleging van beri-berilijders.

s. Indienststelling van personeel bij de gevangenis- sen op Sumatra's Westkust.

t. Uitbreiding van personeel bij de gevangenis te Magetan.

u. Bezoldiging van het bij de gevangenissen te Probolinggo en Bezoeki aanwezige personeel.

v. Bezoldiging van de vrije mandoers, belast met het toezicht over de tot dwangarbeid of ten ar- beidstelling aan de openbare werken veroordeel- den te Bezoeki.

tv. Personeel bij de gevangenissen te Bengkalis en Deli.

x. Idem in de X. en O. Afdeeling van Borneo.

ij Bezoldiging der oppassers bij de gevangenis te T erna te.

g. Personeel bij de gevangenis te Soerakarta.

au. Idem te Patjitan.

bh. Reorganisatie van het personeel bij de gevan- genissen te Magelang en Temanggoeng.

cc. Indienststelling van personeel bij het gevan- niswezen te D j o k j a k a r t a .

dd. Formatie van het personeel bij de gevangenis te Pandeglang.

ce. Idem bij de gevangenissen te Cheribon, Indra- maijoe, Madjalengka, Tjiamis en Koeningan.

(19)

\

Wet- ten.

»

»

»

»

*

»

t

»

$

>

»

»

»

»

»

»

STAATSBLAD-

Jaartal.

1875 1876 1879 1876 1876

1876 1877 187 7 1878 1878 1894 1878 1878 1879

»

»

No.

319 37 37 39 43

71 5 32 54 56 76 64 220 24

»

»

Bij blad No.

»

>

»

»

»

$

»

»

»

?

»

»

>

» 3546 3653

Artikel.

>

»

»

»

»

»

» 2 J.

y

»

»

»

»

»

»

»

Circulaires, enz.

Pa- gina.

95 96 96

97 97

>

98 9 S 99 100 101 101 102 102 103 104

(20)

XI Hoofd

stuk.

O M S C H R I J V I N G.

VI.

Personeel bij de ge- vangenis- sen.

ff. Formatie van het personeel bij de gevangenis te Poerwokerto.

gg. Indienststellung van personeel bij de gevan- genissen te Menado en Tondano.

lïli. Verhooging van bezoldiging van den inlaud- schen cipier bij 's Lands gevangenis te Bondowoso.

n. Indienststellung van een cipier en een kadji- neman bij 's Lands gevangenis te Boeleleng en van een cipier bij die te Negara.

jj. Eeorganisatie van het personeel bij 's Lands gevangenis te Mr. Cornelis.

kk. I Kleeding, onderscheidingsteekenen en bewa- pening van het personeel bij 's Lands gevan- genissen.

kk. I I Voorziening in de kleeding, onderscheidings- teekenen en bewapening van het personeel bij s'Lands gevangenissen en straf-of werkplaatsen van veroordeelden en van het personeel, belast met het toezicht en de bewaking der veroordeelden bij hunnen arbeid.

II. Distinctief van de geleiders van gevangenen en van bewakers van districtsgevangenissen.

mm. Pajoug, staatsie en gevolg van inlandsche cipiers op Java en Madoera

nn. Oplegging van geldboeten aan liet inlandsen personeel.

oo. Wijziging van de formatie van het personeel bij de gevangenis te Serang.

pp. Verandering van liet personeel bij de gevan- genis te Poerwakarta.

qq. Verandering van het personeel bij de gevan- genis te Banjoemas.

rr. Idem te Pekalongan en Batang.

ss. Idem ter hoofdplaats Pasoeroean.

tt. Eeorganisatie van liet personeel bij 's Lands gevangenis te Buitenzorg.

(21)

XLL

Wet- ten.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

STAATSBLAD

Jaartal

»

»

»

1882 1883

1874

1876 1 S95 1874 J879 1884 1884 1884 1884 1884 1884

No.

»

»

»

319 305

131

97 64 2 2') 225 134 158 158a 204 214 216

Bij blad No.

3654 3659 3660

»

»

»

»

»

»

»

»

»

2

»

»

»

Artikel.

»

»

»

»

»

ten derde.

>

»

»

»

»

»

»

»

»

«

Circulaires enz.

Pa- gina.

104 105 105

106 106

107

113 114 115 115 116 116 117 117 118 118

(22)

X I I I

Hoofd- stuk.

O M S C H R IJ V I N G.

VI.

Personeel bij de ge

tng(

sen.

uu. Vervanging van de benaming van cipier en substituut cipier bij het civiel en militair gevangen- huis te Weltevreden, respectievelijk door die van Directeur en cipier.

vv. Reorganisatie van het personeel bij 's Lands gevangenis te Makassar.

ww. Regeling van liet ontslag en de benoeming van het inlandsch personeel beneden den rang van cipier bij 's Lands gevangenissen buiten de gewestelijke hoofdplaatsen.

xx. Verhooging der bezoldiging van cipier bij 's Lands gevangenis te Medan.

yy' Intrekking der bij §a 2e van het besluit in Stbl. 1875 No. 319 in dienst gestelde 2 oppassers ter bewaking der in het gebouw van de syphili- tische vrouwen te Buitenzorg nachtverblijf houden- de politioneel veroordeelden.

sz. Bewapening van het inlandsch personeel bij de gevangenissen en straf- of werkplaatsen voor veroordeelden en van dat, belast met het toezicht en de bewaking der veroordeelden bij hunnen arbeid, zoomede van de oppassers bij de inlandsche officieren van Justitie.

Aa. Intrekking van het bij de thans opgeheven 's Lands gevangenis te Kartasoera in dienst ge- steld personeel

(23)

XIV Wet-

ten.

>

>

»

»

»

»

»

»

STAATSBLAD.

Jaartal.

1885

1886

1889

1890

1893

1894 1894

1894

No.

116

262

48

29

92

25 260

76

Bij blad No.

»

»

»

»

»

»

>

»

Artikel.

»

»

»

*

•»

»

»

»

Circulaires, enz.

Pa- gina.

119

119

120

120

120

121 122

122

(24)

w

Hoofd- stuk.

O M S C H R I J V I N G .

VI

Personeel bij de ge-

sen.

V I I Registers

en Controle

Bb. De betrekking van cipier bij 's Lands gevan- genissen op de gewestelijke en afdeelings hoofd- plaatsen kunnen vervuld worden door gewezen gegradueerde Europeesehe militairen.

Cc. Indienststellung van een cipier en twee oppassers bij 's Lands gevangenis te Taroena.

Dd. Indienststelling van een'Europeeschen cipier bij 's Lands gevangenis te Magelang.

a. Registers van Europeesche gevangenen dooi- de officieren van Justitie en den procureur-gene- raal aan te houden.

b. Registers door de cipiers aan te houden.

c. Idem van inlandsche gevangenen en veroor- deelden aan te houden.

d. Vermelding in de registers, bedoeld bij art: 91 I. R., of de strafzaken van personen, die voor de landraden zijn terechtgesteld, reeds ter revisie zijn opgezonden.

e. Omtrent de aanhouding der gevangenis-registers ƒ. Modellen voor die registers.

ff. Opmerkingen omtrent het aanhouden dier registers.

(25)

XVI

Wet- ten.

»

»

» .

E, 0 . E. 0 .

Sv.

1. E.

»

>

3*

J

STAATSBLAD.

Jaartal.

>

1895 1895

»

S

»

»

» 1871

>

»

No

»

269 271

>

»

»

»

» 78

»

$

Bijblad.

No.

»

»

*

*

*

»

»

1992

i

2488

32 7 7

Artikel.

»

>

144 182 362-365 64, 91 en

92

»

3- 5 en 42

»

;.

Circulaires, enz.

Circ. Gouvts Secretaris

19 Juni 1890 No. 1435

.

Pa- gina

122

410 410

123 133 124 125 126

»

126 127 127

143

(26)

XVII

O M S C H R I J V I N G .

h.' Contrôle te houden door de Fiskaals en officie- ren bij de verschillende Raden Aan Justitie in N. I. van alle tot dwaug-en kettingarbeid ver- oordeelde personen.

i. Indiening van den maandelijkschen staat der veranderingen onder de veroordeelden tot dwang- arbeid.

;'. Indiening vau den maandelijkschen staat van veranderingen door tusschenkomst van den Direc- teur van Justitie.

k. Nieuwe modellen voor de dagstaten van ge- vangenen, behoorende tot de inlandsche of daar- mede gelijkgestelde bevolking en mutatiestaten van dwangarbeiders.

a.. De Hoofden van gewestelijk bestuur bevoegd verklaard tot het vaststellen van eene instructie voor de cipiers.

b. Buitenwerking stelling van de instructie voor de cipiers van het Hooggerechtshof en van de Raden van Justitie op Java.

(27)

. .- . • :.-. -

W i l l Wet-

ten.

»

»

J

>

»

»

»

»

STAATSBLAD.

Jaartal.

1847

>

»

>

»

»

»

1871

1872

No.

28

»

»

»

»

»

»

78

60

B ij blad.

No.

>

618 4548

267 2476

2716

4268

»

»

Artikel.

»

»

»

»

>

»

41

»

Circulaires, enz.

Pa- gina.

145 147 148

150 1 52

153

154

165

165

(28)

\ l \ Hoofd-

stuk.

IX.

Orde en tucht.

O M S C H R I J V I N G

a. Strafbepalingen tegen verzet door gevangenen gepleegd.

b. Strafbepalingen tegen het ontvluchten van gevangenen of het verbergen van misdadigers.

e. Toepassing der straf van rottanslagen op ver- oordeelden.

cl. Reglement van orde en tucht onder de ge- vangenen in N . . 1 . en tot regeling van hunnen arbeid.

e. Toepassing van het Reglement van orde en tucht.

ƒ. Intrekking van art: 60 van idem.

g. Aanvulling van art. 12 van idem.

h. Wijziging van art. 61 van idem en bepalin- gen omtrent het dwangarbeiders-etablissement op Onrust.

i. Wijziging van art: ï'ó van idem.

j . Tegengans: van herhaalde ontvluchting van veroordeelden.

k. Toepassing van het R. v. o en t. [Afschaffing van het kromsluiten).

I. Regeling omtrent de bevoegdheid tot het op- leggen van straffen, wegens schending der orde en tucht aan de bij de krijgsmacht te Atjeh in- gedeelde dwangarbeiders.

(29)

^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^

Wet- ten.

8. E.

8. 1 S. E.

S. I.

«

>

»

»

•»

»

>

f

»

»

»

»

»

>

>

S T A A T S B L A D .

Jaartal.

»

*

»

» 1876 1866

>

»

1871 1889

»

» 1874 1874

1876 1879

»

»

1884

No.

»

»

»

J

134 15

»

>

78 70

»

>

131 132

299 221

»

»

117

W Bij blad

No.

»

»

»

»

»

» 1792 1902

»

» 2499 4149

»

3

»

S

2887 4149

»

Artikel.

154 en 155 1 56 169- 179 170 - 1 80

»

» 2e, § o,

»

»

»

»

>

3

>

*

»

»

»

>

Circulaires, enz.

Pa- gina.

166 167 167 171 171 174 175 175

176 176 176 176 177 177

177 178 178 179

179

(30)

XXI

IX.

Orde en tucht.

m.

P

Bevoegdheid tot het opleggen van disciplinaire

•straffen aan de dwangarbeiders, die bij den aan- leg van de spoorweglijn Preanger-Tjilatjap zijn te werk gesteld.

Toepasselijk verklaring der voorschriften tot handhaving van orde en tucht onder de dwang- arbeiders, ingedeeld bij de krijgsmacht in het Gouvernement van Atjeh en Onderhoorigheden, op alle dwangarbeiders, die bij militaire expedi- tion of excursion in andere deelen van N. I. zijn ingedeeld.

Bevoegdheid tot het opleggen van disciplinaire straffen aan dwangarbeiders, die bij de exploitatie der Ombilièn-kolenvelden zijn te werk gesteld.

Intrekking van Stbl: 1893 No. 119 [zie boven punt o.]

X.

Arbeid. a. Europeesche veroordeelden tot tuchthuis-of gevangenisstraf zijn tot arbeid verplicht.

b. Inlandsche veroordeelden tot dwangarbeid of ge- vangenisstraf zijn tot arbeid verplicht.

c. Veroordeelden tot dwangarbeid moeten uitslui- tend voor den lande werken.

(31)

,

W. 1.1 Wet-

ten.

>

>

>

»

Ö. E.

S. I.

>

S T A A T S B L A D .

Jaartal.

1892

1890

1893 1894

»

»

1828 No.

95

117

119 120

>

»

16

Bijblad No.

»

»

>

»

»

»

»

Artikel.

»

»

>

»

11 15

9

Circulaires, enz.

Pa- gina.

180

181

182 183

183 183

184

(32)

XXIII

X

Arbeid. c.

f.

il

k.

i.

k.

Algemeeue regelen voor den arbeid der tot straf veroordeelden.

Buiten werkingstelling van eenige bepalingen, in verband met de opheffing van het Marine- etablissement te Onrust.

Te werkstelling der op de politierol tot arbeid veroordeelden.

Aanwending der werkkrachten van de tot dwangarbeid veroordeelden voor werken van al- gemeen nut Nadere regeling der strafplaatsaanwij- zing.

Eegelen in acht te nemen bij het samenwerken van dwangarbeiders en vrije lieden aan 's Lands werken.

Uitvoering van burgerlijke openbare werken met behulp van dwangarbeiders.

Omtrent het behoorlijk partij trekken van de werkkrachten der dwangarbeiders en der ver- oordeelden tot ten arbeidstelling aan de publieke werken.

Aanvulling van art. 12 van liet E. v. O. en T.

onder de gevangenen in 1ST. I.

Veroordeelde militairen tot dwangarbeid, die niet uit het Leger zijn verwijderd, moeten bin- nen de muren der gevangenis te werk gesteld worden.

m. Het schoon houden van de localen der in- landsche scholen kan worden opgedragen aan veroordeelden tot dwangarbeid, doch naar be- hoefte maar ééns of tweemalen 's weeks.

(33)

\ XI v

Wet- ten.

»

»

»

»

>

»

>

»

>

>

STAATSBLAD.

Jaartal.

1871

1889

»

»

»

»

>

1885

»

»

No.

78

70

*

»

»

»

» 117

»

>

Bij blad No.

»

» 1792

2467

2601 4126

4031 '»

4265

4266

Artikel.

9 t/m 17

» 2 £b

i

>

>

»

»

»

t

Circulaires Pa- enz. ; gina.

184

184 185

!85

189 192

193 194

195

195

(34)

\ \ V Hoofd-

stuk.

O M S C H R I J V I N G .

Arbeid.

XI.

Voeding

eii

versnape- ringen.

n.

/ ' •

b.

x d.

f-

9-

i.

J-

Dwangarbeiders niet te bezigen voor huiselijke diensten.

Onderhoud erven Residents woningen door tot dwangarbeid veroordeelde inlanders.

Inlandsche sehepelingen der oorlogsmarine, met ten arbeidstelling, enz. gestraft, moeten binnen de gevangenis werken.

Betreffende het schoonmaken van Gouverne- ments erven door gestraften.

Dwangarbeiders of gesti aften mogen niet ge- bezigd worden tot particuliere of huiselijke diensten.

Bepaling omtrent de verstrekking van voeding en sirihgeld aan de dwangarbeiders.

Plaatsing van verklaringen op de onkost- rekeningen voor het onderhoud van gevangenen.

Verstrekking van sirih-en extra sirihgelden aan inlandsche gevangenen en veroordeelden.

Bepaling dat a r t : 1 van het Staatsblad No. 73 van 1829 van toepassing is op geheel N. I.

Verstrekking van tabaksgeld aan Europeesche gevangenen.

Toepasselijk verklaring der voorschriften van art. 1 van het besluit dd. 12 Augustus 1845 No. 12 (Stbl. 1850 No 2) op de voorloopig in hechtenis gestelde Europeanen en met dezen ge- lijkgestelden.

Idem op de tot tuchthuis- en kruiwagenstiaf veroordeelde Europeanen en met dezen gelijk- gestelden.

Rosten voor verstrekking van voeding aan gegijzelden.

Bepaling ten aanzien van de betaling van het kostgeld voor gevangenen bij transport.

Bepaling omtrent de voeding der gevangenen, bedoeld bij art. 50 J. R

Voeding der inlandsche veroordeelden en be- klaagden, gedurende het vervoer.

(35)

W VI Wet-

ten.

»

»

»

»

»

»

>

»

»

»

*

>

>

»

>

»

S T A A T S B L A D .

Jaartal.

>

»

»

>

»

182!) 1830 1848 1849 1850

1871 1871

1877 1852 1860

»

No.

>

»

»

»

»

73 17 27 27 2

20 76

141 36 84

»

Bijblad.

No

1676 227

>

»

»

»

»

»

>

»

»

>

»

>

970

Artikel.

»

S

*

>

S

»

»

»

>

»

»

»

>

»

s

Circulaires, enz.

f Cire. Dir. v.J.

15 Maart 1892 l No. 1966.

Idem dd. 4

> Sept. 1894 Nu.

( 6142, [ Idem dd. 25 { Februari 1895 1 No. 1426.

Pa- gina

197 198

199 200 2(11 201 203 304 2(15

205

206 206

207 20 7

20 S 209

(36)

XXVII Hoofd-

stuk .

O M S C H R U Y I N G

XI.

Voeding en Versnape

l. Voorziening in de kosten van voeding, on- derhoud en gevangenis van door de burgerlijke en militaire rechtbanken veroordeelde personen.

m. Voeding der preventieve gevangenen en tot politiestraf veroordeelde inlanders en met hen gelijkgestelde personen.

n. Verbod op de verstrekking van versnaperingen op feestdagen aan inlandsche veroordeelden.

o. Bevestiging der bestaande voorschriften om- trent de verstrekking van voeding aan gevangenen.

p. Voorschriften omtrent de voeding der Euro- peesche en met hen gelijkgestelde burgerlijke gevangenen en civiel gegijzelde inlanders en met hen gelijkgestelde personen, zoomede van in- landers, die voor eene Europeesche rechtbank terechtstaan en in de gevangenis voor Europeanen worden opgenomen.

q. Kosten voor verstrekking van voeding aan gegijzelden.

r. Verstrekking van geld en levensbehoefte uit eigen middelen.

5. Voeding van dwangarbeiders, te werkgesteld bij militaire zieken-inrichtingen.

/. Verstrekking van tabaksgeld aan tot tuchthuis- of kruiwagenstraf veroordeelde Europeanen en met hen gelijkgestelde personen.

u Betreffende liet melding maken op de rekening van den aannemer voor de levering van voeding, enz. aan gevangenissen, van de door hem be-

gane tekortkomsten, waarvoor hem boete is op- gelegd geworden.

(37)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

\ XVIII

^ ^ ^

011- Lijke len.

tot hen gen om- ïen.

uro- ijke met

in- ank neu aan efte

eld nis- en ing ng, be- op-

Wet- ten.

t>

»

>

»

»

» 8. E.

S. I.

»

»

>

i

S T A A T S B L A D .

Jaartal.

1862

1864

1871

1875 1877

»

t

1871 L876

1871

»

No.

32

7

* 78

127 14 J

»

» 78 SJ2

141

>

Bij blad No.

»

X

2130

»

»

»

»

f>

»

»

,-

»

Artikel.

»

,2''

» 18,33, 33 en 3 5

»

» 1 5 en ov.

4 19 en ov. 4

33 Ten derde,

»

>

Circulaires, enz.

Girc: 1). v. J.

dd. 22 Novr.

1892 No.

8425.

Pa.

gina

211

212 ,212 214

214 217 218 219 219 219 220

220

221

.4

(38)

XXIX Hoofd-

stuk.

O M S C H R I J V I N G.

XII.

Kleeding en ligging

a. Kleeding der veroordeelden tot dwangarbeid.

b. Verstrekking van kleeding. Aanschaffing van kussensloopen.

c. Aanschaffing van kleedingstukken.

d. Verstrekking van kleedingstukken aan dwang- arbeiders.

e. Bepaling ten aanzien van de verstrekking van kleedingstukken aan tot gevangenisstraf veroor- deelde Europeanen en met deze gelijkgestelde personen.

Verstrekking van kleeding aan de voorloopig in hechtenis gestelde Europeanen en met deze gelijkgestelde personen.

Verstrekking van kleeding aan de tot tuchthuis- en kruiwagenstraf veroordeelde Europeanen en met deze gelijkgestelde personen.

Verstrekking van meerdere kleedingstukken aan de Europeesche tot gevangenis-, tuchthuis- en kruiwagenstraf veroordeelden.

De tot dwangarbeid veroordeelden worden, zoodra het vonnis waarbij zij zijn veroordeeld, geëxecu- teerd is, van 's lands wege gekleed.

Bevestiging der voorschriften omtrent de klee- ding en ligging der gevangenen.

Verstrekking van hoofdkussen en ligmatjes aaii inlandsche en met deze gelijkgestelde ge- vangenen.

Scheepskleeding van veroordeelden.

Betreffende het verstrekken van twéé stellen kleeding per jaar in ééns aan de veroordeelden, instede van twéé koeren 'sjaars één stel.

/

9

h

. ) •

k

1.

m.

(39)

XXX

Wet- ten.

>

»

»

»

•»

»

»

»

»

»

»

«

STAATSBLAD.

Jaartal.

1828

»

»

>

1850

1871

1871

1877

ï>

1871

1873

«

No.

16

»

»

»

2

20

76

20

» 78

12

»

Bij blad No.

» 1372 1417 4439

>

>

»

»

1954

>

» 4333

Artikel.

11

»

»

»

»

»

»

>

»' 18,20, 32,

34, 35 en 36.

*

»

Circulaires, enz.

Dil', vim Justitie

«ld. 17 Mei 1893 No. 35!)5.

Pa- gina.

222 222 224 224

225

226

227

227

227 23 1

231 231

232

(40)

XXXI Hoofd-

stuk. O M S C H R I J V I N G . X I I I .

Genees- kundige behande- ling.

a. Bepaling omtrent de geneeskundige behande- ling van gevangenen, bannelingen en veroordeel- den bij ziekte.

b. Aanvulling van art. 1 § a van Staatsblad 1847 No 53, betreffende de behandeling van zieke ge- vangenen, bannelingen en veroordeelden.

c. Intrekking van het voorschrift, dat de kosten wegens gedane verstrekkingen van ver verschil) gen, ten behoeve der zieke gevangenen, aan de goed- keuring der Regeering moeten worden onderworpen.

Geneeskundige inspectie der dwangarbeiders.

Behandeling der zieke of tot den arbeid te zwak geoordeelden.

Verpleging van krankzinnige dwangarbeiders- Bepaling omtrent het geneeskundig onderzoek en behandeling der gevangenen.

Betreffende de opmaking der aanvragen om lederen hoofdkussens en ligmatjes (ziekeninrich-

tingen.) d.

e.

XIY.

Verzen- ding en vervoer.

a. Bepaling betreffende het verzenden van ban- nelingen naar plaatsen, buiten het eiland Java gelegen.

b. Verzending van bannelingen van Soerabaia.

c. Idem van de te Pekalongan en Oostwaarts veroordeelde en naar Padang verbannen personen.

(41)

XXX 11 Wet-

ten.

STAATSBLAD.

Jaartal No.

1847

1866

1884

1.87.1

53

51

171

78

1818 63 1819 72 1820 6

Bijblad No.

455 1364

1361

Artikel Circulaires, enz.

Pa- gina.

7,26 en 27.

234

234

235

235 236 237

237

238 245 246

(42)

XXXLI I Hoofd

stuk.

O M S C H R I J V I N G .

XIV.

Verzen- ding en vervoer. e-

/ • 9-

cl. Verzending van bannelingen, die voor Benkoe len bestemd zijn.

Transporten van bannelingen.

Verzending van bannelingen naar plaatsen buiten Java en Madura gelegen.

Last tot spoedige verzending van tot dwangar- beid veroordeelden naar de plaats hunner bestem- ming.

Voorschriften voor het vervoer over zee van inlandsche gevangenen.

Vervoer van bannelingen op het dek der schepen.

Bepaling ten aanzien van de betaling van het kostgeld voor gevangenen bij transport.

Overzending naar Nederland van blanke mi- litaire veroordeelden, om daar hunne straf te ondergaan.

I. Verklaring dat het Koninklijk besluit van den 1™ April 1853 L Y. 6 [«tbl. 1853 No. 46] niet van toepassing is op de tot tuchthuis-of kruiwa-

veroördeelde, in Indië geborene of op- gen s traf

gevoede blanke militairen.

m. Verzending naar Nederland van militaire veroordeelden (Stbl. 1853 No. 40).

n. 'Last om voor den arbeid ongeschikte veroor- deelden niet naar Bandjermasin te zenden.

o Geneeskundige inspectie der dwangarbeiders onder weg naar de plaats hunner bestemming-

(43)

X X \ I Y

Wet- tan

»

» /

»

»

»

»

»

y/

»

»

>

»

s>

»

»

STAATSBLAD

Jaartal.

1826 1829 1834

» 1847 1852 1852

1853

1856

»

S>

» 1878

s

>

»

No

18 50 33

» 46 19 36

46

57

»

» 181

»

»

•*

Bijbiad No.

»

»

«

563

»

»

»

•»

» (19

» 4086 4146

»

365 387 1183

i

Artikel.

>

»

»

» 2

»

>

»

»

»

>

»

»

,

»

»

Circulaires, enz.

Pa- gina.

246 247 247

248 249 249 250

251

252 253 256 257 258

259 259 261

(44)

W W

Hoofd- stuk.

O M S C H R I J V I N G .

p. Handboeien bij vervoer van gevangenen.

q. Geene verzending van veroordeelden tot dwang- arbeid mag plaats hebben dan op een genees- kundig certificaat.

r. Bij de verzending van dwangarbeiders steeds volledige afschriften der hen betreffende vonnissen en arresten mede te geven.

s. Wijze van vervoer van gevangenen over zee.

/. Vervoer van gevangenen door middel van heerendienst in de Residentie Menado.

u. Aanvragen van passage aan boord van de stoomschepcn der N. I. Stoomvaart-maatschappij voor veroordeelden en certificaten van aankomst.

v. Vervoer van gevangenen over land in het Gouvernement van Sumatra's Westkust door middel van heerendienst.

w. Indienststelling van ] 2 oppassers, speciaal voor het begeleiden van gevangenen en veroor- deelden over zee.

x. Vervoer van gevangenen door middel van den spoorweg.

ij Vervoer van gevangenen over land op Java en Madoera door middel van heerendienst.

z Voeding van politiedienaren, belast met het vervoeren van gevangenen.

(45)

XXXVI Wet-

ten.

»

»

»

*

>

»

»

»

»

>

»

»

»

D

S T A A T S B L A D .

Jaartal.

>

»

s

1867 1881

»

1877

.1878

»

» 1883 1885

1880 1884

No.

»

»

)>

98 193

»

•24:8

23

»

» 27 7

184

241 201

Bijblad No.

326

11

624

»

»

2620

»

s

3419 3780

»

»

»

»

Artikel

»

»

»

» I. § 1 6 .

»

»

»

»

» 14 12

I. § 14, f

»

Circulaires enz.

Pa- gina.

262

263

265 266

267

268

269 270 270 272 272

273 273

i-m*

(46)

XXXVII Hoofd-

stuk.

O M S C H R I J V I N G .

XIV.

Verzen- ding en vervoer.

XV.

Aanwij- zing van

straf- plaats.

aa. Bij opzending van veroordeelden naar een ander gewest, gelijktijdig een volledig extract uit het betrekkelijk register te zenden.

a. Bepaling omtrent de aanwijzing van strafplaats.

b. Verandering van strafplaats wegens ziekte.

c. Ambachtslieden zijn bestemd voor Onrust.

d. Aanwijzing van dezelfde strafplaats aan man en vrouw, beiden tot dwangarbeid buiten den ketting veroordeeld.

e. Opgave van de gevallen, waarin het veranderen van strafplaats het verleenen van gratie daarstelt.

ƒ. Dwangarbeid voor langer dan één jaar mag ook worden ondergaan ter plaatse der veroor- deeling.

g. Aanwijzing van strafplaats van de door den militairen rechter veroordeelde inlanders.

h. Strafplaats-aanwijzing van veroordeelde vrouwen.

Strafplaats- aanwijzing van Europeesche schepe- lingen.

Idem van veroordeelde schepelingen van de Marine.

Welke personen van de zeemacht naar Nederland worden opgezonden en in welke gevallen zij daar hunne straf ondergaan.

(47)

XXXVIII Wet-

ten.

S T A A T S B L A D .

Jaartal. No.

Bij blad No.

Artikel. Circulaires,

enz.

Pa- gina-

I. E.

S. I.

I. R

1872

18S3

1875 1889

1886

131

280

210 124

38

11 19

754 1062

3351

4267 4427

324 Ov. 3

10 I. §c, 9e

G. B. 12 Oct. 1893

No. 16

274

274 275 275 275 276 276

277 278

278 280 281 285

285 286

290

(48)

X X X I X

straf- plaats.

XYI.

Hals- banden.

XVII.

Toezicht over de

veroor- deelden bij den

arbeid.

I. Hoe de militaire gevangenisstraf bij de Land- macht wordt ondergaan.

a. Bepaling dat de tot kettingslag veroordeelden allen afzonderlijk in den ketting worden geklonken.

b. Vervanging der ketting en voetbeugels door halsbanden.

c. Afmetingen der halsbanden. Uitbesteding en levering daarvan. Opgaven der noodig geachte halsbanden.

d. Bepaling omtrent het afnemen der halsbanden.

a. Bepaling van het aantal mandoers bij het toezicht over de veroordeelden bij den arbeid.

b.

c.

Bestendiging der bepalingen omtrent het toe- zicht over de veroordeelden.

Toekenning van bezoldiging aan de mandoers, belast met het toezicht over de veroordeelden tot dwangarbeid of tot ten arbeidstelling aan cle openbare werken te Djokdjakarta.

(49)

XL Wet-

ten.

»

»

»

>

»

»

»

»

>

»

S T A A T S B L A D .

Jaartal.

1883

1817 1835

>;

»

»

»

» 1.871

1.875

No.

54

47 42

»

»

»

»

» 78

109

Bij blad No.

»

»

»

1371 542

291 292 1943

»

»

Artikel,

22

»

»

»

»

»

» 15

»

Circulaires, enz.

Pa- gina.

292

292 293

294 295

296 297

298

300

(50)

XLL Hoofd-

stuk.

X V I I . Toezicht

over de veroor- deelden

bij den arbeid.

X V I I I . Vrouwen en kinde- ren van

veroor- deelden.

X I X . Jaarlij lö- sche voor-

drachten tot verlee- ning van gratie.

O M S C H R I J V I N G .

cl.

e.

f-

ff- h.

i.

j .

a.

b.

a.

b.

e.

d.

Idem in de Eesidentie Soerakarta.

Idem in de Eesidentie Cheribon.

Idem in het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden.

Idem in de Eesidentie Besoeki.

Idem in de Wester Afdeeling van Borneo.

Idem in de Residentie Menado.

Idem in de Eesidentie Probolinggo.

Aan vrouwen en kinderen mag niet meer wor- den toegestaan hen naar hunne strafplaatsen te vergezellen.

Terugvoer van vrouwen en kinderen van veroordeelden.

*

Bepaling, welke veroordeelden voor gi*atie mo- gen worden aanbevolen.

Verbod om in de jaarlijksche voordracht tot verleening van gratie tot boeten veroordeelden te begrijpen.

Wenken op te volgen bij het indienen van jaarlijksche voordrachten tot verleening van gratie.

Eegelen in acbt te nemen bij de jaarlijksche voordracht tot verleening van remissie bij gelegen- heid der verjaring van 's Koningsgeboortedag.

(51)

Wet- ten.

»

»

»

»

»

»

»

»

>

S T A A T S B L A D .

Jaartal

1875 1875 1875 1876 1878 1880

»

1877

»

»

»

»

»

No

172 268 277 71 290 111

164

»

»

»

»

»

XLII Bij blad

No.

»

>

>

» 3840

»

3496

108

74 497

2025 2381 2400 3365 3532

Artikel.

»

»

»

»

>

»

»

»

»

»

»

Circulaires, enz.

Pa- gina.

301 301 301 301 301 302 302

303 304

305

306 307

308 310 312 313 315

M

(52)

X 1,111

O M S C H. R I J V I N G.

a. Bepaling omtrent het bewijs van ontslag aau ontslagen veroordeelden te verleenen.

b. Bannelingen, wier straftijd verstreken is, mogen niet tegen hun wil naar hunne laatste woonplaats worden teruggezonden.

c. Wijze van vervoer van ontslagen gevangenen en veroordeelden.

tl. Nopens den terugkeer naar hunne vroegere woonplaats van ontslagen, tot gevangenis-of tucht- huisstraf veroordeelde Europeanen

e. Terugzending van ontslagen inlandsehe ver- oordeelden naar hunne geboorteplaats of laatste woonplaats moet geen plaats vinden, als er door hen niet instantelijk om verzocht wordt.

f. Nadere toelichting te dier zake.

g. Kwijtschelding van den nog overigen straftijd van inlandsche veroordeelden, lijdende aan beri- beri, wier verpleging in een ziekengesticht geen uitzicht op herstel geeft.

(53)

WAX Wet-

ten.

STAATSBLAD.

Jaartal. No.

Bij blad.

No.

Artikel. Circulaires, enz.

Pa- gina.

1819

186 7

1873

55

98

234

1546 4103 4136

4103 4136

4331

316

317 318 319

320

320

323

323

(54)

XLV

XXI.

Inland- sche hoof-

den en aanzien-

lijke in- landers.

a. Inlandsche hoofden en aanzienlijke inlanders, op wie Staatsblad 1867 No. 10 van toepassing- is, worden veroordeeld tot de straf van wegzending naar een oord van ballingschap.

b. Voorziening in het onderhoud van inlandsche hoofden en aanzienlijke inlanders, die bij gerechte- lijk gewijsde tot verbanning zijn veroordeeld.

c. Voeding van inlandsche hoofden en aanzienlijke inlanders, die voor eene Europeesche rechtbank te- rechtstaan en in de gevangenis voor Europeanen worden opgenomen.

d. Aan personen (bannelingen), die naar een be- paald oord zijn gezonden, kan niet worden toege- staan, zich van tijd tot tijd elders te begeven.

e. Onderhoud van te Batavia geïnterneerde inlanders.

XXII.

Preven- tieve ge- vangenen

a. Bepalingen omtrent de preventieve gevangenen

b. Vervoer van Europeesche preventieve gevange- nen te Batavia per huurrijtuig.

c. Eeis-en verblijfkosten van preventieve gevangenen behoorende tot de Europeanen en met hen gelijk- gestelde personen.

d. Beperking der preventieve hechtenis van inlan- ders en daarmede gelijkgestelde personen.

e. Preventieve gevangenen mogen niet naar andere plaatsen worden verwijderd.

(55)

Wet- ten.

S. I.

»

»

»

»

»

»

»

»

>

STAATSBLAD

Jaartal.

»

»

1875

»

»

1871

»

1873

»

»

No.

»

»

127

»

»

78

»

234

»

»

X L t l B ij blad

No.

>

2202

»

2846 4402

»

2674

»

4162

»

Artikel.

8, 15, 20 en 21

»

I, §c

»

»

8, 10, 17, 19, 28

en 30

»

1-3

»

»

Circulaires enz.

Cire. I), v. J. 20 Nov. 1891 No.

8696.

Pa- gina.

326

327

330

330 331

334

334

334 334

|340

(56)

MA 11 Hoofd-

stuk. O M S C H R I J V I N G . X X I I I

Gegijzel- den.

X X I V . Centrale nis te Semarang

a. In gijzeling stelling van Europeanen en met hen gelijkgestelde personen.

b. Idem van inlanders en met deze gelijkgestelde personen.

c. Behandeling der gegijzelden in het algemeen.

d. • Voeding van civiel gegijzelden.

e. Gegijzelden, wier schuldeischers niet tijdig de kosten van onderhoud voorschieten, kunnen slechts krachtens eene beschikking van den rechter in vrijheid gesteld worden. Voorziening in hunne voeding.

ƒ Lijfsdwang in strafzaken moet als middel van contreinte worden toegepast, zoolang voldoende zekerheid van het onvermogen van den veroor- deelde niet verkregen is.

g. Verklaring te stellen op de rekeningen voor de levering van voeding, zoowel krachtens als zonder contract.

h. Door wien de kosten van voeding van gegij- zelden, verdacht van bankbreuk, moeten worden betaald.

a. Indienststelling van personeel bij de centrale gevangenis te Semarang.

b. Opzending van gevangenen naar idem.

c. Aanwijzing der gevangenissen, waarin tot ge- vangenisstraf veroordeelde Europeanen en met dezen gelijkgestelden hunne straf moeten ondergaan.

(57)

XL VIII Wet-

ten.

E. v.

I. K.

n

J 1

V

n

) )

1 )

1 ?

: i

" i

S T A A T S B L A D .

Jaartal.

? !

) 1

1871 1875 1877

7 1

f >

? )

) )

1874

5 5

No.

n

78 127 141

J 1

))

) ?

7 1

141 ))

J :

Bij blad No.

) )

? 5

) ) )/'

3 J

4330

n

j )

Ï 3

2489

J )

298

Artikel.

I 587, 591 j 600, 606 212-216 } 10,23,28 j en 30.

art. L § b.

n

i j

i ?

i j

n

>'

n

Circulaires, enz.

Cire. Proc. gen. H.

G . H . van N. [. dd.

I'.) Juli I81HI No.

1 i 7 6 .

('ire. 1). v. •!. dd. i Januari ISO 1 No. 1

Missile 1). v. J - d d . S April 18U5 No.

2533.

G. IS. dd. 3 April 1895 No. 8.

Missive D v .1.

dd. 11 April lsiir, No. 2633.

Pa- gina..

341

345 347 347 348

348

349

350

351

352 353 355 H 5 6 3 56

(58)

XL1X Hoofd-

stuk.

O M S C H R I J V I N G .

XXIV.

Centrale gevange-

nis te Semarang

XXV.

Dwang- arbeiders

etablisse- ment op

Onrust.

X X V I . Etablis-

sement van Land-

bouw te Banjoe- wangie.

X X V I I . Strafin- richting voor vrou-

welijke veroor- deelden.

d. Inrichting van de 's Lands gevangenis te Semarang tot eene centrale strafinrichting voor veroordeelde Europeanen en met hen gelijkgestelden.

a. Verstrekkingen aan de veroordeelden op On- rust.

Dagloonen aan ambachtslieden bij het dwang- arbeidersetablissement op Onrust.

Ambachtslieden zij u bestemd voor Onrust.

Vertrekking van zeep en dekens.

Bepaling ten aanzien van het dwangarbeiders- etablissement op Onrust.

a. Bepaling omtrent het tewerkstellen van per- sonen op de etablissementen van Landbouw.

b. Opheffing van het landbouwetablissement te Soekaradja(Banjoewangie) (Zie hoofdstuk X X V I I a.

a. Oprichting eener strafinrichting voor vrouwe- lijke veroordeelden. Opheffing van het landbouw- etablissement te Soekaradja (Banjoewangie).

(59)

Wet- ten.

n

M

n

J)

))

;>

j '

STAATSBLAD

Jaartal.

>!

I )

1873

1858 1887

1887

No.

n

J?

18

4 77

77

L Bij blad

No.

2490

282 284 19

?>

>)

j >

Artikel

u

M

)!

!!

))

Circulaires enz.

Pa- gina.

357

364 364 365 366

367 368

368

m

(60)

LI Hoofd-

stuk.

O M S C H R I J V I N G

XXVIII.

Dwangar- beiders bij de Bur-

gerlijke Openbare Werken.

XXIX

Dwangar- beiders

bij de militaire zickenin-

riehtin-

XXX

Dwangar- beiders bij

de kust- licht- etablisse-

menten.

a. Dagloonen van de ambacbtslieden onder de dwangarbeiders bij de Burgerlijke Openbare Werken

i de Buitenbezittingen.

b. Affectatie van de uitgaven wegens huisvesting, enz. van dwangarbeiders bij de Burgerlijke Open- bare Werken te werk gesteld.

a. Verstrekking van sirih en kleeding aan de dwangarbeiders bij de militaire ziekeninrichtingen.

b. Voeding der dwangarbeiders bij de militaire ziekeninrichtingen te werk gesteld.

a. Detacheering van dwangarbeiders bij de kust- licht-etablissementen en aanstelling van mandoers

daarbij.

(61)

Wet- ten.

Lil

S T A A T S B L A D .

Jaartal. No.

Bij blad.

No.

Artikel. Circulaires, enz.

Pa- gina.

1876

303

4168

92

169

32;

ten derde

Eerstelijk IV.

370

372

373

374

(62)

un

Hoofd- stuk.

XXXI.

Schepe- lingen der

koop- vaardij- schepen.

X X X I I . Staatsge-

vange- nen

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

0 M S C H R I J V I N G.

Verzekerde bewaring van schepelingen der koopvaardijschepen in het geval verkeerende, be- doeld bij het Ie lid van art. 5 van Stbl. L861 No. 100.

Behandeling van dergelijke zeelieden.

Loon voor het opsporen ea opvatten van sche- pelingen.

Bepaling betreffende de rekeningen voor gele- verde voeding aan schepelingen.

Idem betreffende de ontvangen gelden, wegens de aanhouding en bewaring van schepelingen.

Behandeling van staatsgevangenen.

Voeding van staatsgevangenen bij vervoer aanboord van Z. M. Oorlogsschepen,

Kennisgeving van liet overlijden van staats- gevangenen.

Onderhoud van staatsgevangenen.

(63)

LLV

STAATSBLAD.

Wet-

ten. Jaartal. No.

B ij blad.

No.

Artikel. Circulaires, enz.

Pa-

1861 1871 1872

1829 1850

1853 101

78 . G7

73 27

500 103

§

o /

§ 3 en 4

3 74 3 75 375

Cire. I), v. .1.

del 13 Juli 1893 No. 5028.

Idem 12 De«. 1893

No. 8921.

376

377

377 378

378 379 379

m

Figure

Updating...

References

Related subjects :