FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 16 augustus 2013 Nummer: 1

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 16 augustus 2013 Nummer: 1

Gegevens gefailleerde : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROEK OPSLAG EN TRANSPORT B.V., statutair gevestigd te Hoogezand, kantoorhoudende te (9601 MA) Hoogezand aan de Produktieweg 12.

Faillissementsnummer : Surseance: C/18/13/19 S Faillissement: 18/13/276 F

Datum uitspraak : Surseance: 15 juli 2013

Faillissement: 17 juli 2013

Curator : Mr. M.J. Ubbens

Rechter-commissaris : Mr. G.H. Boekaar

Activiteiten onderneming : Roek Opslag en Transport B.V. houdt zich bezig met het uitvoeren van transporten over de weg.

Omzetgegevens : 2012: € 6.514.999,-; 2011: € 6.910.686,- Personeel gemiddeld aantal : 2012: 34 (ten tijde van faillissement 14)

Verslagperiode : Eerste verslag

Saldo einde verslagperiode : Zal bij het volgende verslag worden verantwoord.

Bestede uren in verslagperiode : Zal bij het volgende verslag worden verantwoord.

Bestede uren totaal : Zal bij het volgende verslag worden verantwoord.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap is Roek Beheer B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van Roek Beheer B.V. is D. Roek Holding B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van D. Roek Holding B.V. is de heer D. Roek.

1.2 Winst en verlies

In 2012 beliep het verlies € 652.016,- en in 2011 € 496.634,-.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal beliep per 31 december 2012 € 2.255.905,- en per 31 december 2011 € 2.531.707,-

1.4 Lopende procedures

De failliete vennootschap is eiser in een gerechtelijke procedure tegen de belastingdienst. Deze procedure is door de rechtbank op de rol geplaatst voor oproeping curator. De curator heeft op het moment van het opstellen van dit verslag nog geen oproeping ontvangen.

(2)

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn voortgezet voor de periode waarin doorgewerkt wordt.

1.6 Huur

De activiteiten van de failliete vennootschap worden uitgevoerd aan de Produktieweg 12 te Hoogezand. Het bedrijfspand van de failliete vennootschap is eigendom van Roek Beheer B.V. en wordt gehuurd door de failliete vennootschap.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is naar zeggen van de heer Roek veroorzaakt door slechte marktomstandigheden en ziekte van de heer Roek. Daarnaast zijn voorafgaand aan het faillissement een groot aantal vrachtwagencombinaties achtergehouden door een schuldeiser, welke schuldeiser naar eigen zeggen haar aan de failliete vennootschap uitgeleende werknemers de vrachtwagencombinaties heeft laten meenemen naar de woonadressen van de werknemers in Oost-Europa. Onderzocht zal nog worden of en in hoeverre deze situatie heeft bijgedragen aan het faillissement. De vrachtwagencombinaties zijn inmiddels teruggebracht door de schuldeiser.

1.8 Werkzaamheden

De oorzaken van het faillissement zullen verder worden nagegaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Bij de failliete vennootschap waren op datum faillissement 14 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In 2012 had de vennootschap circa 34 werknemers in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De werknemers van de failliete vennootschap zijn ontslagen op 20 juli 2012 in een gezamenlijke bijeenkomst tussen de curator, het personeel en het UWV.

2.4 Werkzaamheden Afgerond.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving Niet van toepassing.

(3)

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving

De failliete vennootschappen hebben een bedrijfs- en kantoorinventaris en rollend materieel. Het rollend materieel is deels eigendom (ex-lease) en deels financial en operational lease. De betrokken leasemaatschappijen zijn Paccar Financial Nederland B.V., Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. en ING Lease Nederland B.V.

De bedrijfs- en kantoorinventaris is door Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. getaxeerd op een executiewaarde ad € 35.600,00 (bodemzaken € 25.600,00 en niet-bodemzaken € 10.000,00). Het eigen rollend materieel is getaxeerd op een executiewaarde van € 101.620,00. Het leasematerieel (financial) is getaxeerd op € 279.600,00.

3.7 Verkoopopbrengst

Onderhandelingen met een gegadigde hebben niet geleid tot een bieding waarmee de curator en de betrokken financiers konden instemmen. Op dit moment wordt in overleg met de betrokken financiers bezien of een veiling zal worden georganiseerd.

3.8 Boedelbijdrage

Aan de financiers (leasemaatschappijen en ABN Amro Bank) is een boedelbijdrage gevraagd van 5%

indien er een veiling georganiseerd gaat worden.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus

Zie 3.6. Er is sprake van een forse fiscale schuld, waarvoor het bodemvoorrecht van de fiscus geldt.

3.10 Werkzaamheden Verkoop activa.

(4)

Voorraden/onderhanden werk

3.11 Beschrijving

De voorraden van de failliete onderneming bestaan uit diverse reserve-onderdelen voor de vrachtwagencombinaties en olie. De voorraden zijn getaxeerd door Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. op een executiewaarde van € 1.500,00.

De curator heeft de werkzaamheden na faillissementsdatum in beperkte mate voortgezet in afwachting van een doorstart. Een deel van de exploitatiekosten is daarbij voorgeschoten door een partij waarmee de failliete vennootschap nauw samenwerkt. De beoogde doorstart heeft inmiddels, zij het in beperkte mate, plaatsgevonden middels een transactie met deze partij. Deze partij heeft de immateriële activa overgenomen en ook het onderhanden werk tegen een vergoeding aan de boedel van 85% van de nominale waarde van het onderhanden werk per 9 augustus 2012 minus de door deze partij tijdens de periode van doorwerken in het faillissement voorgeschoten kosten. Dit komt neer op een opbrengst voor de boedel van € 209.907,-.

3.12 Verkoopopbrengst

De voorraden zijn nog niet verkocht. Het onderhanden werk is verkocht voor € 209.907,-.

3.13 Boedelbijdrage

De opbrengst voor het onderhanden werk komt de boedel volledig toe. Een deel van het verkochte onderhanden werk is weliswaar verpand aan ABN Amro Commercial Finance (factoringmaatschappij), maar waarschijnlijk zal ABN Amro Commercial Finance volledig voldaan worden uit de aan haar verpande debiteurenvorderingen.

3.14 Werkzaamheden

Inventarisatie en verkoop onderhandenwerk.

Andere activa

3.15 Beschrijving

De bedrijfsnamen, het recht om de opdrachten van opdrachtgevers over te nemen, telefoonnummers enz. (de immateriële activa) zijn verkocht (zie verder hoofdstuk 6).

3.16 Verkoopopbrengst

De ontvangen koopsom voor de immateriële activa beloopt € 7.500,00. Die opbrengst komt toe aan de boedel.

3.17 Werkzaamheden Afgerond.

(5)

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De debiteurenvorderingen worden in eerste instantie geïnd door ABN AMRO Commercial Finance B.V. (factoring). Er was per datum faillissement € 614.000,- te vorderen van debiteuren. De vordering van ABN AMRO Commercial Finance N.V. bedroeg per datum faillissement € 371.000,-. De curator heeft ABN AMRO Commercial Finance N.V. verzocht de incassowerkzaamheden te staken zodra de vordering van ABN AMRO Commercial Finance N.V. is ingelost. Met de partij die de immateriële activa heeft overgenomen is de curator overeengekomen dat de doorstarter de incassowerkzaamheden ten behoeve van de boedel vervolgens op zich zal nemen tegen een vergoeding van 10% van de opbrengst. Gebleken is dat ABN AMRO Bank geen tweede pandrecht heeft op de debiteurenvorderingen.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend; in het volgende verslag zal hierop nader worden ingegaan.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Inventarisatie en monitoren incasso.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank N.V. heeft per datum faillissement op de failliete vennootschap een (hoofdelijke) vordering van circa € 700.000,-. ABN AMRO Commercial Finance N.V. had op de failliete vennootschap een vordering van € 371.000,-. ABN AMRO Commercial Finance N.V. is thans nagenoeg ingelost uit de betalingen door de debiteuren.

5.2 Leasecontracten

De failliete vennootschap heeft verschillende vrachtauto’s en opleggers in lease bij drie verschillende leasemaatschappijen. De betrokken leasemaatschappijen zijn Paccar Financial Nederland B.V., Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. en ING Lease Nederland B.V. De financieringsstructuur is door de diverse betrokken financiers en de verschillende financieringsconstructies nogal complex. De curator is nog in gesprek met de diverse financiers omtrent het organiseren van een eventuele gezamenlijke veiling. Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. heeft te kennen gegeven het bij haar geleasete materieel te willen terughalen en via haar eigen kanalen te willen verkopen. De andere financiers hebben de intentie om de zaken te veilen. De voorbereidingen voor de veiling zijn in gang gezet.

(6)

Het rollend materieel dat via operational-leasecontracten werd geleased is opgehaald door de verschillende leasemaatschappijen.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V.: verpanding inventaris, waaronder rollend materieel, en voorraden.

ABN AMRO Commercial Finance B.V.: verpanding vorderingen.

Paccar Financial Nederland B.V.: financial lease.

Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V.: operational en financial lease ING Lease Nederland B.V.: operational en financial lease.

5.4 Separatistenpositie

Zie hetgeen onder 5.1. en 5.2 is vermeld.

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet bekend; in het volgende verslag zal hierop nader worden ingegaan.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn verschillende crediteuren die zich gemeld hebben met eigendomsvoorbehoud. De komende verslagperiode zullen de betreffende crediteuren uitgenodigd worden om hun rechten uit te oefenen.

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

5.8 Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op het retentierecht.

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie en afhandeling aanspraken.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

Na de datum van het faillissement zijn de werkzaamheden van de failliete vennootschap in beperkte mate voortgezet, dit in afwachting van een eventuele doorstart. Een deel van de exploitatiekosten is daarbij voorgeschoten door een partij waarmee de failliete vennootschap nauw samenwerkt. Deze partij heeft uiteindelijk ook de immateriële activa en het onderhanden werk van de failliete vennootschap gekocht. Tevens zal deze partij tegen een vergoeding van 10% van de opbrengst de debiteurenincasso voor de boedel verzorgen nadat de pandhouder is ingelost.

(7)

6.2 Financiële verslaglegging

De omzet tijdens het doorwerken bedroeg circa € 155.000,-. De omzet is verkocht voor 85%, dat wil zeggen voor € 131.750,-. Het grootste gedeelte van de kosten is voorgeschoten door de koper van de immateriële activa en onderhanden werk. Deze kosten beliepen circa € 85.000,-. Daarnaast zijn er nog de gebruikelijke out of pocket kosten zoals onder andere verzekeringen. Deze kosten belopen circa € 30.000,-. Het resultaat van het doorwerken is uiteindelijk circa € 15.000,-.

6.3 Werkzaamheden Afgerond.

Doorstart

6.4 Beschrijving

Er heeft zich slechts één gegadigde voor een doorstart gemeld in het faillissement. De curator heeft daarnaast ook zelf partijen benaderd maar dat heeft niet tot biedingen geleid. Met de enige gegadigde heeft de curator gesprekken gevoerd over eventuele verkoop van de activa. De door deze gegadigde uitgebrachte bieding bleek echter dermate lager dan de getaxeerde executiewaarden dat de curator en de betrokken financiers de bieding hebben afgewezen. De curator heeft vervolgens wel overeenstemming met de gegadigde kunnen bereiken omtrent de verkoop van de immateriële activa van de failliete vennootschap en het onderhanden werk. De overgebleven activa zullen waarschijnlijk middels een veiling door de curator en/of de betrokken financiers worden verkocht.

6.5 Verantwoording

Voor de immateriële activa en het onderhanden werk heeft zich geen andere geïnteresseerde gemeld.

De curator verwacht ook niet dat zich alsnog een partij zal aandienen die meer wenst te bieden voor de immateriële activa en het onderhanden werk. Het alternatief zou zijn dat de curator het onderhanden werk zelf zal uitfactureren en incasseren. Dit zal naar verwachting minder opbrengen voor de boedel dan de opbrengst van de huidige transactie.

6.6 Opbrengst

De koopsom voor de immateriële activa bedraagt € 7.500,- en voor het onderhanden werk

€ 209.907,-.

6.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden

Inventarisatie, onderhandelingen en uitvoeren activaovereenkomst.

(8)

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderzocht zal worden of aan de boekhoudplicht is voldaan. Vooralsnog ziet de boekhouding er verzorgd uit.

7.2 Depot jaarrekeningen

Alle jaarrekeningen zijn ruim op tijd gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderzocht zal worden of aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog niet bekend.

7.6 Paulianeus handelen Nog niet bekend.

7.7 Werkzaamheden Onderzoek rechtmatigheid.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Nog niet bekend.

8.2 Preferente vordering van de fiscus Nog niet bekend.

8.3 Preferente vordering van het UWV Nog niet bekend.

8.4 Andere preferente crediteuren Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Nog niet bekend.

(9)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Nog niet bekend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

De schuldenlast zal worden geïnventariseerd.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Zie 1.4.

9.2 Aard procedure Nog niet bekend.

9.3 Stand procedure

Staat op de rol voor oproeping curator.

9.4 Werkzaamheden

Inventariseren of er nog andere procedures lopen.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak - uitvoeren doorstart;

- verkoop overige activa;

- inventariseren schuldenlast;

- onderzoek administratie;

- onderzoek rechtmatigheid;

- afwikkeling.

10.3 Indiening volgend verslag 16 november 2013

(10)

Groningen, 16 augustus 2013

M.J. Ubbens Curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :