OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 1 juni 2015

Gegevens onderneming : WONDERS BERGEN B.V., statutair gevestigd te Bergen (NH), (voorheen) zaakdoende te Bergen (NH) aan de Breelaan 19 (1861 GC)

Faillissementsnummer : C/15/15/155 F Datum uitspraak : 31 maart 2015

Curator : Mr. A.M.H.J.L. Claus (voorheen Mr. A. Dunselman) Rechter-commissaris : Mr. M. Wouters

Activiteiten onderneming : Horecagelegenheid Personeel gemiddeld aantal : 25

Verslagperiode : 31 maart tot en met 1 juni 2015 Saldo einde verslagperiode : € 1.302,04

Bestede uren verslagperiode : 41 uren en 42 minuten Bestede uren totaal : 41 uren en 42 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 12 oktober 2012 opgericht.

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is de besloten vennootschap JoKu B.V. Enig bestuurder van deze vennootschap is mevrouw Brenda de Jong-Kuil.

Feitelijk leidinggevende was de heer Richard de Jong.

De vennootschap exploiteerde een horecagelegenheid in het centrum van Bergen (NH) onder de naam “Wonders Eten & Drinken Bergen” en/of “Wonders Bergen”.

(2)

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen

2015 287.351 44.869 (42.678)

2014 1.793.366 (9.412) (87.547)

2013 1.736.030 (35.316) (78.135)

2012 135.034 (42.820) (42.819)

De cijfers 2012 en 2013 zijn afkomstig uit de jaarrekening 2013.

De cijfers 2014 en 2015 zijn afkomstig uit de afgegeven kolommenbalansen.

Met name in het jaar 2015 zijn diverse kosten-/balansposten nog niet verwerkt, zodat de cijfers een vertekend beeld geven.

1.3 Balanstotaal

€ 248.358,-- per ultimo 2014 volgens de conceptcijfers 2014.

1.4 Lopende procedures Zie 9.1.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn of zullen opgezegd worden.

1.6 Huur

Tussen curanda en de besloten vennootschap Wonders Group B.V. was een exploitatieovereenkomst gesloten, welke overeenkomst de huur van de bedrijfsruimte aan de Breelaan 9-11 te Bergen (NH), de handelsnaam en de inventaris omvat.

Bij vonnis van 13 maart 2015 is curanda op vordering de besloten vennootschap Wonders Group B.V. (onder meer) veroordeeld om het gehuurde aan de Breelaan 9-11 te Bergen (NH) met al degenen en al hetgeen dat zich daarin of daarop vanwege Wonders Bergen bevinden respectievelijk bevindt, binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis, volledig en behoorlijk te verlaten en te ontruimen, met achterlating van alle roerende zaken eigendom van Wonders Group en eigendom van derden en met afgifte van de sleutels, ter vrije beschikking van Wonders Group te stellen, en vervolgens verlaten en ontruimd te worden, zulks met machtiging aan Wonders Group bij gebreke van volledige voldoening hieraan deze verlating en ontruiming en dit vervolgens verlaten en ontruimd te houden zelf te bewerkstelligen met behulp van de sterke arme van politie op kosten van Wonders Bergen, met gelasting aan Wonders Bergen deze kosten op vertoon van de daartoe benodigde bescheiden aan Wonders Group te voldoen.

Nadat dit vonnis aan curanda betekend is, heeft curanda het gehuurde op 27 maart 2015 aan de Wonders Group ter beschikking gesteld.

(3)

1.7 Oorzaken faillissement

De besloten vennootschap Wonders Group is een onderneming die zich onder andere bezighoudt met de exploitatie van de franchiseformule Wonders.

In diverse steden worden dergelijke franchiseformules geëxploiteerd, onder meer in Zaandam, Schagen, Heerhugowaard en Egmond aan Zee. Deze ondernemingen zijn zelfstandige entiteiten, en niet bij het faillissement van Wonders Bergen betrokken. Daarbij zij wel opgemerkt dat Wonders Egmond aan Zee eveneens door de heer en mevrouw De Jong geëxploiteerd wordt.

Tussen curanda en de Wonders Group B.V. was een exploitatieovereenkomst gesloten, welke overeenkomst de huur van de bedrijfsruimte aan de Breelaan 9-11 te Bergen (NH), de handelsnaam en de inventaris omvat.

In de exploitatieovereenkomst is een exploitatievergoeding overeengekomen van

€ 340.000,-- exclusief BTW, vermeerderd met de huur van een containerruimte

ad € 3.000,-- exclusief BTW per jaar. De wekelijkse voorschotbetaling bedroeg

€ 7.981,35.

De directie van curanda stelt zich op het standpunt dat het voor haar op basis van deze exploitatievergoeding onmogelijk was een rendabele bedrijfsvoering te voeren. De directie van curanda stelt dat zij getracht heeft met de Wonders Group tot nadere afspraken te komen, doch dat dit niet tot een gewenst resultaat heeft geleid.

De Wonders Group heeft curanda in rechte betrokken ter zake van het niet c.q. niet tijdig voldoen van de exploitatievergoeding, hetgeen geleid heeft tot het ontruimingsvonnis van 13 maart 2015. Zie punt 1.6 van dit verslag.

Nadat dit vonnis ten uitvoer is gelegd, is op verzoek van de Wonders Group op 31 maart 2015 het faillissement van curanda uitgesproken. In eerste instantie is mr. A. Dunselman van Schenkeveld Advocaten te Alkmaar tot curator benoemd. Bij beschikking van 1 april 2015 is mr. A.M.H.J.L. Claus tot curator benoemd.

De Wonders Group heeft een concurrente vordering ad € 460.947,84 ingediend in het faillissement.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement: 32 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : +/- 30

2.3 Datum ontslagaanzegging :

Bij schrijven van 2 april 2015 zijn de verschillende arbeidsovereenkomsten met schriftelijke machtiging van de Rechter-Commissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is opgezegd, een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen.

(4)

Het UWV is van dit ontslag in kennis gesteld. In verband met de overname van de loonverplichtingen heeft op 10 april 2015 een collectieve intake door het UWV plaatsgevonden.

Werkzaamheden:

Gesprek met personeel, onderzoek personeelsadministratie, aanzegging ontslag en organiseren, alsmede bijwonen collectieve intake UWV.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen:

3.2 Beschrijving 3.3 Verkoopopbrengst 3.4 Boedelbijdrage

Voorraad € 1.302,04 N.v.t.

Inventaris N.v.t. N.v.t.

De inventaris en overige activa in het pand aan de Breelaan 9-11 te Bergen (NH) werden door curanda gehuurd van de Wonders Group. Daarnaast had curanda na het sluiten van de exploitatieovereenkomst activa in eigen beheer verworven.

Nadat de betalingsproblemen zich openbaarden hebben er diverse besprekingen plaatsgevonden tussen het bestuur van curanda, het bestuur van de Wonders Group en de respectievelijke adviseurs. In dat kader is overeengekomen dat de apparaten die in de periode tot 1 januari 2014 door curanda aangeschaft en betaald waren, eigendom zouden worden van de Wonders Group. De overname som is verrekend met een gedeelte van de betalingsachterstand.

De curator heeft deze verrekening onderzocht, en berust in de gekozen constructie.

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement beschikte curanda niet over verdere activa, buiten een geringe drankvoorraad, welke aan Wonders Egmond aan Zee verkocht is voor een bedrag ad € 1.302,04.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang faillissement.

3.5 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.

Voorraden/onderhanden werk

3.8 Beschrijving : Zie punt 3.2. van dit verslag.

3.9 Verkoopopbrengst : € 1.302,04

(5)

Werkzaamheden:

Andere activa

3.11 Beschrijving Niet van toepassing.

3.12 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang faillissement

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : N.v.t.

4.2 Opbrengst : N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden:

Wel is er sprake van een aanzienlijke rekening-courant vordering op de (middellijk) bestuurders van curanda. Er vindt thans overleg plaats tussen de (middellijk) bestuurders, hun accountant, en de curator over de voldoening van deze vordering aan de boedel.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 De bekende banken zijn aangeschreven om hun vordering in te dienen. Volgens de (middellijk) bestuurders van curanda was er geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

(6)

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. De leveranciers die aanspraak konden maken op een geldig eigendomsvoorbehoud zijn of worden in de gelegenheid gesteld hun rechten veilig te stellen.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang faillissement.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Nadat het vonnis d.d. 13 maart 2015 geëxecuteerd is, heeft de Wonders Group per 3 april 2015 zelfstandig de exploitatie van de horecagelegenheid ter hand genomen. Zie punt 1.6 en 1.7 van dit verslag.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Doorstart:

6.3 Beschrijving Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

Een eerste administratieve QuickScan heeft inmiddels plaatsgevonden. De administratie zal komende verslagperiode uitgebreid onderzocht worden.

(7)

7.2 Depot jaarrekeningen 2013: 2 februari 2015 2012: 31 januari 2014

De jaarrekening 2013 is niet tijdig gedeponeerd, waarbij de afwijking van de deponeringstermijn gering is. De curator behoudt zich ter zake alle rechten voor.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurders : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 112.940,00 + p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 4 + P.M.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 491.998,73 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

(8)

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedure Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Administratief onderzoek;

* Inning RC-vordering;

* Onderzoek onbehoorlijk bestuur;

* Onderzoek paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op 1 september 2015 worden ingediend.

Alkmaar, 1 juni 2015 Mr. A.M.H.J.L. Claus, curator

(9)

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 8 juni 2015

in het faillissement van:

faillissementsnummer C. 15 / 15 / 155 F.

datum uitspraak 31-3-2015

rechter-commissaris curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas -

bank - -

giro - - -

2. opbrengsten verkopen

verkoop voorraad 1.302,04 1.302,04 199,39

kosten ivm verkoop - - - -

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren -

boedeldebiteuren - - - -

4. overige baten

notaris - - -

restitutie -

rente -

5. totaal - 1.302,04 1.302,04 199,39

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN /

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal

Terug te

ontvangen BTW

salaris curator - - - -

courtage/kosten veiling -

verschotten - - -

gas / water / electra - - - - verzekeringen - - -

fiscus - - - UWV - - -

6. totaal - - - -

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A - 1.302,04 1.302,04 totaal B - - - 7. saldo boedelrekening - 1.302,04 1.302,04

Wonders Bergen B.V.

Mr. M. Wouters Mr. A.M.H.J.L. Claus

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :