Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming Taintronix BV

KvK 12027973

statutair gevestigd te Wanssum

vestigingsadres: 5815 CR Merselo, Endepoel 20

handelend onder de naam: STAGEFACT, STAGEFACTS, SOUNDFACT, LIGHTFACT,SHOWFACT, SHOWSTORE.NL, SHOWSTORE,EU, SHOWSTORE

Activiteiten onderneming

Groothandel in licht-en geluidsapparatuur, groothandel in ledverlichting. Installatie van licht-en geluidsapparatuur. Verhuur van licht-en geluidsapparatuur. Onderhoud van licht-en geluidsapparatuur. Groothandel in stage benodigdheden.

Omzetgegevens Geconsolideerd 2012: 182.652 2013: 153.423 2014: 84.890 2015: 43.922 2016 in onderzoek

Personeel gemiddeld aantal 0

Saldo einde verslagperiode nihil

Verslagperiode

7 november tot en met 4 december 2017

Bestede uren in verslagperiode PM

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000016337:F002 07-11-2017

mr. BRM de Bruijn

Curator: mr. M.M. Gerrits

Insolventienummer: F.03/17/337

(2)

Bestede uren totaal PM

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is R.S.C. Holding BV en bestuurder is de heer R.H.P. Langohr, geboren op 20 maart 1971 te Heerlen. De activa van Taintronix BV zijn door Langohr indertijd overgenomen van zijn toenmalige werkgever en ondergebracht in de

vennootschap in 2005. Taintronix BV is opgericht op 31 mei 2005 en ingeschreven bij het handelsregister op 6 juni 2005.

In 2007 zouden de activa verkocht zijn aan een bedrijf genaamd Controllux in

Hoofddorp, bij welke vennootschap de bestuurder in dienst trad doch na een half jaar weer vertrok. Binnen Taintronix BV richtte de bestuurder zich vervolgens op de verkoop van te importeren ledverlichting. Deze vennootschap nam een medewerker in dienst en huurde een bedrijfspand in Venray. De kwaliteit van de inkoop ging echter achteruit waardoor de kwaliteit van de leveringen slecht was en de omzet terugliep.

Noodgedwongen werd afscheid genomen van het enige personeelslid en de

KXXURYHUHHQNRPVWWHQDDQ]LHQYDQKHWEHGULMIVSDQGZHUGEHsLQGLJG'HEHVWXXUGHUWUDG

elders in loondienst en de verkoop van ledverlichting stagneerde verder. Sinds 2016 stonden de vennootschappen onder toezicht van Bijzonder Beheer bij de Rabobank als huisbankier. Er zou getracht zijn om een crediteurenakkoord te realiseren doch deze poging strandde. Onder druk van de bank zijn nagenoeg alle activa verkocht. De curator onderzoekt deze verkoop. Herfinanciering bleek niet mogelijk zodat uiteindelijk de bestuurder zich genoodzaakt zag om op 2 november 2017 aangifte tot faillietverklaring te doen van zowel de holding als het dochterbedrijf. Op 7 november 2017 heeft de rechtbank beide vennootschappen in staat van faillissement verklaard.

1.2 Winst en verlies Geconsolideerd 2014 3.685 2015 -6.886 2016 in onderzoek 2017 in onderzoek

1.3 Balanstotaal

31-12-2012: 190.794 31-12-2013: 192.672 31-12-2014: 180.067 31-12-2015: 168.334 31-12-2016: in onderzoek

1.4 Lopende procedures niet bekend

(3)

1.5 Verzekeringen

'HJHEUXLNHOLMNHYHU]HNHULQJHQOLMNHQDOOHWH]LMQEHsLQGLJG%H]LHQ]DOZRUGHQRIQRJ

premierestitutie is te verwezenlijken.

1.6 Huur

Sedert enige tijd is de vennootschap gevestigd in het woonhuis van de bestuurder, met wie geen formele huurovereenkomst is gesloten.

1.7 Oorzaak faillissement

Zie hierboven onder "directie en organisatie". De curator heeft de gestelde oorzaken in onderzoek.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 0

2.3 Datum ontslagaanzegging niet van toepassing

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Niet aanwezig

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet aanwezig. De curator onderzoekt de plaatsgevonden hebbende verkoop.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

(4)

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet aanwezig. De curator onderzoekt de plaatsgevonden hebbende verkoop.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet aanwezig. De curator onderzoekt of de handelsnamen en website van gefailleerde nog verkoopbaar zijn.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

$OOHGHELWHXUHQ]RXGHQLQPLGGHOVJHwQG]LMQ

4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) Rabobank: 40.821,94

5.2 Leasecontracten niet van toepassing

5.3 Beschrijving zekerheden

Verpanding van debiteuren, voorraad en inventaris. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij.

5.4 Separatistenpositie Ja

5.5 Boedelbijdragen

(5)

5.6 Eigendomsvoorbehoud niet ingeroepen

5.7 Retentierechten niet ingeroepen

5.8 Reclamerechten niet ingeroepen

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving Niet van toepassing

6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek bij de faillissementsboekhouder van de curator. In het volgend verslag zullen de resultaten daarvan worden gedeeld.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeerd op 30 november 2016.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

(6)

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus 16.681

8.3 Pref. vord. van het UWV 0

8.4 Andere pref. crediteuren 0

8.5 Aantal concurrente crediteuren 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 62.894,66

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling opheffing bij gebrek aan baten

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

(7)

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

afhankelijk van uitkomst rechtmatigheidsonderzoek

10.2 Plan van aanpak

rechtmatigheidsonderzoek

10.3 Indiening volgend verslag 5 maart 2018

10.4 Werkzaamheden

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :