FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 december 2012

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

Datum: 1 december 2012

Gegevens onderneming : XS Networks B.V., statutair gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende te

(2023 VR) Haarlem aan de Pijnboom- straat 143 rd

Faillissementsnummer : F12/572

Datum uitspraak : 30 oktober 2012

Curator : mr. P. Ingwersen

R-C : mr. W.S.J. Thijs

Dossiernummer curator : 92460

Activiteiten onderneming : netwerkbeheerder, hosting, serverinstal- latie, webdesign, andere webdiensten, advies op ict-gebied

Omzetgegevens : Netto omzet 2008: € 514.235,-- Netto omzet 2009: € 308.454,-- Netto omzet 2010: € 245.367,-- Netto omzet 2001: € 60.196,-- Personeel gemiddeld aantal : 2

Verslagperiode : 30 oktober 2012 t/m 30 november 2012 Bestede uren in verslagperiode : 6 uur en 6 minuten

Bestede uren Totaal : 6 uur en 6 minuten

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten:

www.potjonker.nl 1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

XS Networks B.V., hierna ook te noemen “XS Networks” of “de vennootschap” is opgericht op 11 april 2003. Bestuurders van XS Networks zijn Maarten Engelen Holding B.V. en Eric Veraart Holding B.V., zij zijn tevens (en ieder voor de helft) aandeelhouders. Bestuurders en enig aandeelhouders van Maarten Engelen Holding B.V. en Eric Veraart Holding B.V. zijn respectievelijk de heer M.J. Engelen en de heer E.C.

Veraart.

1.2 Winst en verlies:

Resultaat na belastingen:

2008: € 3.590,--

2009: - € 93.576,-- 2010: € 65.545,-- 2011: € 20.014,--

2012: verlies t/m 30 juni 2012 € 9.292,-- (voor belastingen) 1.3 Balanstotaal:

2008: € 203.869,--

2009: € 139.823,--

(2)

2010: € 54.420,-- 2011: € 20.595,--

In 2008 had de vennootschap een positief eigen vermogen. In 2009 en 2010 was het eigen vermogen negatief. In 2011 was het eigen vermogen positief.

Voornoemde financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van de vennootschap. Deze zijn opgesteld door BDO accountants die daarover een samenstellingsverklaring heeft afgegeven.

1.4 Lopende procedures:

Er lopen thans geen procedures meer. Voorafgaand aan het faillissement heeft wel een procedure gelopen tussen XS Networks en de Stichting BREIN, waarover onder 1.7 meer.

1.5 Verzekeringen:

Er loopt enkel nog een WA-verzekering. Deze is voor het jaar 2012 vooruitbetaald.

1.6 Huur:

Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement:

Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. Uit de omschrijving bij de aangifte alsook toegelicht door de heer Veraart aan de curator, volgt dat de bestuurders de activiteiten van de vennootschap al op 1 februari 2012 gestaakt hebben en de vennootschap in de loop van 2012 wilden liquideren. Eind januari 2012 is er echter door de Stichting BREIN een rechtszaak aangespannen tegen XS Networks. Stichting Brein vorderde (o.a.) dat XS Networks zou stoppen met het hosten van de website Sumotorrent omdat zij daarmee auteursrechten zou schenden. Uiteindelijk heeft de rechtszaak geleid tot een vonnis van de rechtbank Den Haag van 24 oktober 2012 waarin XS Networks (o.a.) is veroordeeld tot het offline halen van de betreffende website. Daarnaast is zij veroordeeld om aan Buma/Stemra schade te vergoeden welke nader bij staat opgemaakt dient te worden. XS Networks is ook veroordeeld in de proceskosten ad

€ 2.009,64. Omdat XS Networks geen activiteiten meer ontplooide waren er geen baten om de proceskosten te betalen. Voor het overige heeft XS Networks voldaan aan hetgeen waartoe zij veroordeeld was (waaronder het offline halen van de site en het verstrekken van de gegevens van de klant aan Stichting Brein).

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.:

0

2.2 Aantal in jaar voor faill.:

3

2.3 Datum ontslagaanzegging:

Niet van toepassing.

(3)

3. Activa Onroerende zaken Niet aan de orde.

Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving:

Omdat XS Networks haar activiteiten al had gestaakt, zijn de bedrijfsmiddelen al geveild en/of verkocht. Op de balans staat thans nog een Tomtom ter waarde van € 55,--. Deze is door de heer Veraart voor voornoemd bedrag overgenomen.

3.6 Verkoopopbrengst:

€ 55,--.

3.7 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus:

Niet aan de orde.

Voorraden/ onderhanden werk Niet aan de orde.

Andere activa

Vanwege het feit dat de activiteiten van de vennootschap al gestaakt waren, is er geen andere activa aanwezig. Op de bankrekening bij de Rabobank stond op datum faillissement een creditsaldo van € 27,61.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren:

Er is sprake van één debiteur. Het dossier van deze debiteur is door de vennootschap aan Atradius uit handen gegeven. De curator heeft daaromtrent contact opgenomen met Atradius. Overigens wordt de vordering door de debiteur betwist. Atradius heeft het dossier inmiddels op economische gronden gesloten.

4.2 Opbrengst:

Niet aan de orde.

4.3 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

5. Bank / Zekerheden Niet aan de orde.

6. Doorstart / voortzetten Niet aan de orde.

(4)

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht:

De curator heeft de boekhouding in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen:

De jaarrekeningen zijn op tijd gepubliceerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant:

De accountant (BDO) heeft samenstellingsverklaringen afgegeven over de opgestelde jaarrekeningen.

7.4 Stortingsverpl. aandelen:

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:

In onderzoek.

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen:

P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus:

P.M.

8.3 Pref. vord. van het UWV:

P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren:

P.M.

8.5 Bedrag concurrente crediteuren:

P.M.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

Nog niet bekend

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.:

Op dit moment niet te voorspellen.

9.2 Plan van aanpak:

Aanschrijven crediteuren, onderzoek administratie en oorzaken faillissement.

9.3 Indiening volgend verslag:

Over drie maanden

(5)

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. www.potjonker.nl
Gerelateerde onderwerpen :