Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Livo Cleaning B.V., tevens h.o.d.n.

Karin¶s nail fashion, statutair gevestigd te Sint-Oedenrode en kantoorhoudende te (5627 JM) Eindhoven aan de Fransebaan 606.

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister bestonden de activiteiten uit: ³Schoonmaak, glasbewassing, het verlenen van technisch onderhoud en kleine reparaties en de groothandel in

schoonmaakmaterialen. Zetten van kunstnagels en aanverwante verzorging.´

Omzetgegevens

Nog onbekend. De (digitale) administratie is bij de bestuurder van de failliet en bij de boekhouder van de failliet opgevraagd.

De omzet tot aan juli/augustus 2016 bedroeg € 99.201,61.

De omzet over 2015 vanaf het moment van oprichting d.d. 18 juni 2015 bedroeg € 95.296,73.

Personeel gemiddeld aantal

Ten tijde van het faillissement was er 1 werknemer in dienst. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de arbeidsovereenkomst opgezegd.

Saldo einde verslagperiode Verslag 1: € 0,00.

€ 0,00

€ 0,00.

Verslagperiode 1.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000009910:F001 13-12-2016

mr. S.J.O. de Vries

Curator: mr. R. van den Berg Jeths

Insolventienummer: F.01/16/591

(2)

2.

3.

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1: Periode van 13 december 2016 tot en met 12 januari 2017: 25,3 uur.

Periode van 13 januari tot en met 25 juni 2017: 26,5 uur.

Periode van 26 juni tot en met 19 december 2017: 18 uur.

Bestede uren totaal Verslag 1: Totaal: 25,3 uur.

Totaal: 51,1 uur.

Totaal: 65,83 uur.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet is mevrouw C.L.A. Linders-Vos.

1.2 Winst en verlies Verslag 1:

Nog onbekend. De (digitale) administratie is bij de bestuurder en boekhouder van de failliet opgevraagd.

Uit de winst- en verliesrekening over 2016 blijkt dat er een verlies is geleden van € 34.656,04.

Over 2015 zou een winst zijn behaald van € 21.672,39. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de failliet per 18 juni 2015 de activiteiten van VOF Livo Cleaning heeft overgenomen/per 18 juni 2015 is aangevangen met haar bedrijfsactiviteiten.

1.3 Balanstotaal

Verslag 1: Nog onbekend. Zie 1.2.

Uit een balansoverzicht per datum faillissement blijkt dat het balanstotaal € 53.192,40 bedraagt.

(3)

1.4 Lopende procedures Geen, aldus de bestuurder.

1.5 Verzekeringen

9HUVODJ'HYHU]HNHULQJHQZRUGHQJHwQYHQWDULVHHUG

$OOHYHU]HNHULQJHQORSHQGHRYHUHHQNRPVWHQ]LMQEHsLQGLJG

1.6 Huur Verslag 1:

De bestuurder van de failliet gaf aan dat de failliet een ruimte huurde aan de Fransebaan 606 te Eindhoven voor een bedrag van € 250,00 per maand. De huurovereenkomst is reeds bij de bestuurder en bij de verhuurder opgevraagd. Een en ander is in onderzoek.

'HKXXURYHUHHQNRPVWLVPHWZHGHU]LMGVJRHGYLQGHQSHUIHEUXDULEHsLQGLJG

1.7 Oorzaak faillissement

De rechtsvoorganger van de failliet, Livo Cleaning VOF heeft in 2010 de activiteiten van de curator van de destijds gefailleerde Linders Groep VOF overgenomen. Linders Groep VOF exploiteerde een schoonmaakbedrijf. Livo Cleaning VOF werd in 2015 omgezet naar Livo Cleaning BV, de huidige rechtsvorm van de failliet. Vanwege gezondheidsproblemen van de bestuurder alsmede van haar echtgenoot (die tevens in het schoonmaakbedrijf werkzaam was) verliep de exploitatie van het schoonmaakbedrijf vanaf het begin al zeer moeizaam, aldus de bestuurder.

De bestuurder gaf aan dat vanwege concurrentie de activiteiten vanaf het begin vrijwel tegen NRVWSULMVZHUGHQJHs[SORLWHHUGZDDUGRRUGHZLQVWPDUJH]HHUODDJODJ

De bestuurder gaf aan dat in juli/augustus 2016 de activiteiten van het schoonmaakbedrijf waren gestaakt, nadat de Belastingdienst zou hebben aangegeven dat hij niet bereid zou zijn om een regeling te treffen ten aanzien van de openstaande belastingschulden en dat hij het faillissement zou aanvragen. De Belastingdienst heeft uiteindelijk het faillissement Livo Cleaning VOF aangevraagd. Het faillissement van Livo Cleaning BV is vervolgens op eigen aangifte uitgesproken.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement Verslag 1:

1. De arbeidsovereenkomst is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 4, aldus de bestuurder.

(4)

2.3 Datum ontslagaanzegging 21 december 2016.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1:

Aan activa is nog aanwezig een (zeer) beperkte voorraad aan schoonmaakmaterialen en een aantal schoonmaakapparaten. De curator zal trachten de restantvoorraad te verkopen. Een en ander is in onderzoek.

Gelet op de zeer beperkte voorraad (en op de inhoud van de voorraad) was het niet opportuun om te trachten om deze goederen te verkopen nu de kosten die gepaard zouden gaan met de verkoopinspanningen een eventuele opbrengst zouden overstijgen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Verslag 1: Nog onbekend.

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1: Niet van toepassing. Zie verder 5.1.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Verslag 1: In onderzoek.

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving Verslag 1: Zie 3.5.

(5)

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1: In onderzoek.

Niet van toepassing.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst Verslag 1: Nog onbekend.

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Verslag 1:

De bestuurder gaf aan dat er op dit moment geen openstaande debiteurenvorderingen meer zijn. De bestuurder gaf aan dat nadat de activiteiten in juli/augustus 2016 waren gestaakt, de UHVWHUHQGHGHELWHXUHQYRUGHULQJHQZHUGHQJHwQFDVVHHUG

Uit de administratie van de failliet blijkt dat de failliet een vordering heeft op de bestuurder/de directie van de failliet ten bedrage van € 4.085,59. De curator tracht deze vordering te incasseren.

De curator is thans nog doende om de vordering op de bestuurder/de directie van de failliet te incasseren.

4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) Verslag 1:

De failliet werd niet bancair gefinancierd, aldus de bestuurder. De failliet bankierde bij de ING Bank. De ING Bank heeft een vordering ingediend voor een bedrag van € 47,94.

(6)

5.2 Leasecontracten Verslag 1:

De bestuurder gaf aan dat er 1 printer werd geleased. Een en ander is in onderzoek.

De printer die voorheen door de failliet werd geleased is inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: Niet van toepassing. Zie 5.1.

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: Niet van toepassing. Zie 5.1.

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1: Niet van toepassing. Zie 5.1.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Verslag 1: In onderzoek.

Daarvan is niet gebleken.

5.7 Retentierechten Verslag 1: In onderzoek.

Daarvan is niet gebleken.

5.8 Reclamerechten Verslag 1: In onderzoek.

Daarvan is niet gebleken.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

(7)

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1: Een doorstart lijkt vooralsnog niet mogelijk.

6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht Verslag 1:

De digitale administratie is bij de bestuurder en de boekhouder van de failliet opgevraagd. De fysieke administratie is reeds door de curator ingenomen. Deze zal nader worden onderzocht.

De administratie is tevens door de curator ontvangen en is thans in nader onderzoek.

De (fysieke en de digitale) administratie is thans nog onderwerp van onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: De failliet is in 2015 opgericht. Er is nog geen jaarrekening gepubliceerd. Een en ander is in onderzoek.

Een en ander is in onderzoek.

Niet van toepassing. De failliet is op 18 juni 2015 opgericht. Het eerste boekjaar betrof het verlengd boekjaar 2015/2016. De jaarrekening over het boekjaar 2015/2016 had uiterlijk op 31 januari 2017 moeten worden gepubliceerd. Het faillissement is op 13 december 2016 uitgesproken.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Verslag 1: In onderzoek.

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen Verslag 1: In onderzoek.

Niet van toepassing.

(8)

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslag 1: In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen Verslag 1: In onderzoek.

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1: Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus Verslag 1:

De fiscus heeft 19 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 40.905,00.

De fiscus heeft 19 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 39.234,80.

De fiscus heeft 22 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 45.609,80.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1: Het UWV heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren Verslag 1: Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Verslag 1: 2.

11.

12.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslag 1: € 832,88.

(9)

€ 22.145,99.

€ 22.630,79.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Verslag 1: Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Geen. aldus de bestuurder.

9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Verslag 1: Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak Verslag 1:

De curator zal trachten de restant voorraad/materialen te verkopen. Daarnaast zal de curator de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement alsmede de administratie nader onderzoeken.

De curator zal trachten het onderzoek naar de administratie alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement de komende periode af te ronden. Tevens zal de curator trachten de openstaande debiteurenvordering te incasseren.

De curator zal trachten het onderzoek naar de administratie alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement de komende periode af te ronden. Tevens zal de curator trachten de openstaande debiteurenvordering te incasseren.

10.3 Indiening volgend verslag 13 juni 2017.

13 december 2017.

(10)

13 juni 2018.

10.4 Werkzaamheden

Pagina 10 van

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :