• No results found

Onderzoek naar de opbrengsten van tulpebollen in het westen van de Haarlemmermeerpolder

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Onderzoek naar de opbrengsten van tulpebollen in het westen van de Haarlemmermeerpolder"

Copied!
8
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Hi

ONDERZOEK NAAR DE OPBRENGSTEN VAN TULPEBOLLEN IN HET TOSTEN VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER

I n l e i d i n g

Dit onderzoek werd ingesteld ten einde een inzicht te ver-krijgen in de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in het gebied in de Haarlemmerpolder, dat wordt begrensd door de Ring-vaart, de Bennebroekerweg, de Spieringweg en de Kruisweg,

De oppervlakte bouwland in dit gebied bedraagt _+ 400 ha. In totaal zijn in dit gebied 55 bedrijven gelegen, waarop bloem-bollen worden geteeld. Deze bedrijven beslaan tezamen een kadas-trale oppervlakte van 105 ha. Hiervan neemt de bloembollenteelt een oppervlakte in van 69,85 ha, waarvan 28,9 ha- be teel d met tul-pen.

Naast de kwantitatieve opbrengstcijfers over de teeltjaren 1957-1958 en 1958-1959 zijn tevens de geldelijke opbrengsten per eenheid van oppervlakte opgenomen.

B a s i s g e g e v e n s

De i n d i t o v e r z i c h t verwerkte gegevens z i j n , wat de

opper-v l a k t e b e t r e f t , ontleend aan de Landbouwinopper-ventarisatie opper-van h e t

C.B.S. per 1 mei 1959« Daar deze gegevens a l l e e n b e t r e k k i n g h e b

ben op die b e d r i j v e n , waarvan de bedrijfsgebouwen i n h e t b e d o e l

-de gebied z i j n gelegen, wer-den -de ontbreken-de namen en adressen

van n i e t i n de S t a t i s t i e k opgenomen b e d r i j v e n a a n t e r p l a a t s e

bekenden opgevraagd, waarna deze b e d r i j v e n werden b e z o c h t .

Het b e l a n g r i j k s t e deel van h e t bloembollenareaal i n h e t d e s

betreffende gebied wordt door de t u l p e n t e e l t ingenomen ( z i e t a

-bel 9)« Aan de hand van de meetbonnen van h e t Produktschap voor

Siergewassen was h e t mogelijk een c o n t r o l e u i t t e oefenen op de

per b e d r i j f verkregen opgave van de met t u l p e n b e t e e l d e

opper-v l a k t e . Uit de opper-v e r k o o p n o t a ' s z i j n de opbrengsten oopper-vergenomen,

zowel in stuks - g e s p e c i f i c e e r d i n de v e r s c h i l l e n d e maten - a l s

i n p r i j s . Bij h e t berekenen van de g e l d e l i j k e opbrengst per r r 2

i s met de v e r r e k e n i n g van de s u r p l u s h e f f i n g geen rekening

gehou-den.

Om een v e r g e l i j k i n g van de k w a n t i t a t i e v e opbrengsten u i t

h e t g e s t e l d e gebied met die van de Bloembollenstreek mogelijk t e

maken i s gebruik gemaakt van h e t L . E . I . - o v e r z i c h t No, 130s

"Onder-zoek naar de k w a n t i t a t i e v e opbrengsten van Tulpebollen i n de

Bol-l e n s t r e e k en Anna-PauBol-lowna 1957-1958".

(2)

A a n t a l b e d r i j v e n e n b e d r i j f s g r o o t t e I n t a b e l 1 i s een v e r d e l i n g gegeven n a a r h o o f d - en e v e n t u e e l n e v e n b e r o e p van a l l e b o l l e n k w e k e r s , d i e i n h e t o n d e r z o c h t e g e -b i e d e e n -b e d r i j f u i t o e f e n e n » D a a r n a a s t i s h e t a a n t a l d e e l n e m e r s aan h e t o p b r e n g s t e n o n d e r z o e k v e r m e l d . Tabel 1 UNIVERSUM EN STEEKPROEF Beroep Totaalaantal kwekers 1959 a. Bollenkweker 28 b. Bollenkweke/handelaar 9 c. Werknemer/bollenkweker 4 d. Bollenkweker als

ne-venberoep 14

55

Aantal kwekers in het onderzoek 1958 13

5

18 1959 16 4 20

I n t a b e l 2 i s een v e r d e r e s p e c i f i c a t i e gegeven v a n h e t aan-t a l d e e l n e m e r s aan-t e n o p z i c h aan-t e v a n h e aan-t g e h e e l » Heaan-t b l i j k aan-t , d a aan-t op 13 b e d r i j v e n geen t u l p e n worden g e t e e l d , Van de' b e d r i j v e n met t u l p e n werd i n z e v e n g e v a l l e n met 8 , 9 ^ van h e t a r e a a l t u l p e n -geen medewerking o n d e r v o n d e n . Op 15 b e d r i j v e n - met 3 0 , 5 ^ v a n h e t a r e a a l t u l p e n - b l e e k h e t n i e t m o g e l i j k om de g e g e v e n s op t e nemen, d a a r deze o n t b r a k e n of n i e t t e s c h e i d e n w a r e n v a n de o p b r e n g s t e n u i t d a t g e d e e l t e van h e t b e d r i j f , d a t b u i t e n h e t o n d e r z o c h t e g e b i e d i s g e l e g e n . Van 20 b e d r i j v e n welke tezamen 6 0 , 6 ^ van h e t a r e a a l t u l p e n b e t e e l d e n , werden v o l d o e n d e g e g e -v e n s -v e r k r e g e n om e e n o p b r e n g s t e n o n d e r z o e k samen t e s t e l l e n .

Tabel 2 SPECIFICATIE VAN BE BEDRIJVEN IN 1959

Bedrijven met tulp dëelne- merson-derzoek a. Bollonkweker 16 b. Bollenkweker/handelaar 4 c. Werknemer/bollenkweker d. Bollenkweker als

neven-beroep 20 onvol-doende gege-vens 6 4 1 4 15 geen mede- wer-king 2 1 4

7

Bsdrjjren zonder tulp alleen bij-goed 3 1 4

8

onvol-doende gege-vens 1 1

2

geen mede- wer-king 1 2

3

To-taal 28 9 4 14 55 I n t a b e l 3 i s de g e m i d d e l d e b e d r i j f s g r o o t t e p e r g r o e p g e -g e v e n , t e r w i j l t e v e n s h e t -g r o n d -g e b r u i k i s op-genomen. I n h e t ond e r z o e k z i j n a l l e e n ond i e b e ond r i j v e n opgenomen, waarvan onde b o l l e n -t e e l -t , e v e n -t u e e l -tezamen me-t h a n d e l , h e -t h o o f d b e r o e p v o r m -t .

1675

(3)

—J V / l ffl o 4 O CD « Ob O CD P c+ £ M <xi i i 1 1 VJI i VJI l VJI CT\ VD l 1 VO ~ J -P>> ^ 1 OO j VJI 1 —*• ' O l | U J

i

— i . o o o ^ o ; j —^ 1 O 1 O ! VD I ^> ON O O" P CD <! 4 o o t -1 CD C L h d O O 13 C L • CD 0*3 O oq CD <^ G P 1 C u co VD C u CJ^ CO C u i 4^ C u 4^ — i . OJ — 1 . 4^ C u 0 0 *. O ^ C u —^ O v * vo 6 t d O

y

1

3 CD !V CD 4 p M ffi p O <4 O P 1 O • o ^ P CD «* ü O X M P C L CD o g CD CD P 4 C L \ CD o1 O 0*3 l -1 CD M ötj Cu O ^ P £, CD 4 VD 1 4^ C u (T\ 4^ 1 1 CTN 4^ CJ\. VJI ^ u O •* — J — * • V * C u M -J- W « » O O CL M P CD M < CD CD O M P M P ! f C L CD § o s o CD CD ÊV P 4 CD CL CQ 4 CD " \ PJ at) P CD P OtJ CL O O < M

aa

r

11

0

en

s 7

6

—^ — i CTN C D — J - j I\D cu O C u — i - 1 VD VJI - J C u 4 ^ —J r o 0 0 — J 1 4=* —s. 4^ VJI VD C u VJI CO CO U J 0 + * CO 4 ^ r\D - J VJI 4^ 4^ l\D INJ C u VJI s * SA O VD -»• Cu —J - A N * Si> O 4 ^ P INJ ->• b d • • O O CL M P Q H ^ O CD O M p H B S1 C L CD € O S CD O CD I V P 4 CD CL CQ 4 CD OtJ CD» 0*3 CD < O P CB 1 - J tV) CT\ O C u C u VJI VJI (V) 4 ^ — 3 —^ - J O —J (V) _ i VD C u ->• r o ON 0 —t — i . - » • (V) PO V J I —!» — i . - » • C U — J — 0 — 1 CD ON. C u VJI 4 ^ S » VA VJI O Y h J vo 0 V » V « - J . - J p 4 CD P 4 CD p 4 CD P 4 CD P 4 CD P 4 CD P 4 CD P 4 CD P 4 CD "?& ^ P 4 O P P M c + 4 P M CD O

nya

- i

cin

t

crl-£ M •ö 0 p H- p ca 4 1 m & O H-CD c_j. CL | c f c+ p 0 p 1 H-J 0 a £ m 0 p f 4 H -C l . <! H -P OtJ b d h-1 0 CD 3 & 0 M M CD P

?

0 3 c+ 4 c

1-1

M Ot ro 1-CD JL OtJ ff H -• 1

fcl

W ! CD H-1 M 4 P P P P C^ O ! CL CL C l CC H Oq 0 4 C =3 i 1 K3 O O M c + P c+ P CL p c h 1 P | X 1-3 ! c+ P O 4 CL c + P P P CO ^ 1 g s-H- CD p p 03 4 © p P CD 1 M <J CD P p c f 0 <+ M O • o ci-ra pj P 1 1 M <1 CD p ^ P W P d -CL O P c+ m P P P h -1 n> p p c+ p H-1 ^ CD 4 0 CD P c+ . P Otî CD

i

tr1 Ü W H t-\ ^ ) 03 O w o o 1-3

ï l

tel fei Q W O tel bd H 1-3 P cr1 0 Cu

(4)

In tabel 4 is een overzicht gegeven van de spreiding van de deelnemers over de verschillende grootteklassen,, Het blijkt dat, met uitzondering van de grootteklasse 0 - 3 0 are, een

vrij-wel evenredige spreiding van de deelnemende bedrijven bestaatt

Voor het ondersoek is de grootteklasse van 0 - 3 0 are

bloembol-len van geen belang, daar 7 van de 14 bedrijven geen tulpen

te-len, 5 bodrijven enkele aren en slechts 2 bedrijven iets meer dan 10 are„ Tabel 4 INDELING IN GROOTTEKLASSE Grootte-klasse bloem-bollen in are 0- 30 30-100 100-300 > 300 Bollenkweker deel-nemer 8 8 16 onge-schikt 3 2 3 8 geen tulp 1 2 1 4 Bollenkweker/ handelaar deel-nemer 3 1 4 onge-schikt 1 2 1

4

geen tulp 1 1 Werknemer/ bollenkweker onge-schikt 1 1 2 geen tulp 1 • 1 2 Bollenkweker nevenberoep onge-schikt 3 2 3 8 geen tulp

5

1 6 To-taal 14 18 20 3

55

S a m e n s t e l l i n g v a n h e t s o r t i m e n t .De p r o c e n t u e l e v e r d e l i n g van de oppervlakte t u l p e n i n g r o e -pen en h e t a a n t a l r a s s e n per groep i n h e t westen van de Haarlem-mermeerpolder i s gegeven i n t a b e l 5 , n a a s t de overeenkomstige gegevens u i t h e t L . E . I . - o v e r z i c h t i n de Bloembollenstreek 1958. De groep enkele vroege tulpen i s i n de Haarlemmermeerpolder i n b e l a n g r i j k mindere mate vertegenwoordigd dan op de L . E . I „ b e d r i j -ven i n de B o l l e n s t r e e k . De groep Darwintulpen g e e f t een j u i s t

t e g e n g e s t e l d b e e l d te z i e n . De v e r d e l i n g van de r a s s e n over de v e r s c h i l l e n d e groepen geeft s l e c h t s geringe afwijkingen.

1675

O p b r e n g s t e n

I n de t a b e l l e n 6 e n 7 z i j n de k w a n t i t a t i e v e en de g e l d e -l i j k e o p b r e n g s t e n p e r r r 2 (7 r r 2 = 1 a r e ) gegeven over 1958 en 1959„ Van h e t j a a r 1958 i s t e r v e r g e l i j k i n g h e t o p b r e n g s t e n c i j f e r van de B o l l e n s t r e e k g e g e v e n . Rekent men de g e o o g s t e h o e v e e l h e i d b o l l e n om t o t manden,dan b l i j k t h e t a a n t a l manden i n h e t w e s t e n van de Haarlemmermeer g e l i j k t e z i j n aan d a t van h e t L . E . I . o p -b r e n g s t e n o n d e r z o e k i n de B o l l e n s t r e e k ( t a -b e l 8 ) .

Tabel 8 RAAP PER RR2 IN MANDEN

Omschrijving 12/op 1000/mand 11 1300/mand 10 1750/mand kg 30 kg=1 mand Totaal Gemiddelde streek (Ove s tuks/kg 245 156 32 1 1958 Bollen-irzicht 130) mand 0,245 0,120 0,018 0,033 0,416 Gemiddelde 1958, westen Haarlemmermeerpolder stuks/kg 227 179 38 0,8 mand 0,227 0,138 0,022 0,027 0,414

(5)

GROEPSINDELING EN RASSEN 1958

Ta"bel 5

Groepen van tulperassen

Enkele Dubbele Mendel Triumph Darwin + D.hybriden Cottage Parkiet Fosteriana Overige Totale oppervlakte Onderzoek Bollenstreek (L.E.I.-overzicht No.130) aandeel in oppervlakte in io 14,9 7,6 8,0 21,1 22,3 5,3 5,6 9,2 6,0 100 42 ha aantal rassen 14 15 17 36 47 15 12

5

23 184 Onderzoek Westen Haarlemmermeer aandeel in oppervlakte in io 6,5 8,4 '12,5 20s8 30,3 3,5 3,8 8,5 5,7 100. 15,1 ha aantal rassen

8

13 13 26 40 10

7

3

23 143 1675

(6)

Tahel 6 OPBRENGSTEN PER RR , TEELTJAAR 1957-1958

B e d r i j f s n r , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Algemeen g e m i d d e l d e Gemiddelde B o l l e n s t r e e k L . E . I . - o v e r z i c h t No„130 Oogst 1958 12 cm en op s t u k s ? 288 247 225 295 250 171 290 209 293 256 198 216 196 69 36 227 245 11 cm s t u k s •? 256 188 190 183 222 131 158 252 161 194 155 173 134 114 146 179 156 10 cm s t u k s 7 25 81 84 14 17 180 24 -78 28 7 82 6 38 32 t o t a a l s t u k s 631 569 516 499 492 489 482 472 461 454 450 431 417 337 265 188 444 433 k g -0 , 3 -0 , 8 3 , 0 -3 , 8 3,1 -1,4 1,6 -1,2 -0 , 8 1 ,0 o p p l a n t h e r f s t 1958 r r 2 1,07 1,00 1,03 1,25 1,01 1,03 1 ,00 1 ,12 0,97 1,13 o,99 0 , 9 3 1,27 0,81 1,08 0,98' 0 , 9 8 1 , -O p b r e n g s t p e r r r 2 glcL 3 4 , 5 8 3 1 , 9 6 3 5 , 5 9 23,81 3 0 , 0 1 4 2 , 5 0 3 8 , 9 0 3 5 , 9 1 3 9 , 4 4 2 3 , 7 0 2 5 , 9 2 4 5 , 5 8 2 4 , 4 6 2 9 , 6 7 16,91 10,21 3 2 , 5 9 —* 1675

(7)

Tabel 7 OPBBENGSTEN PEE BE2, TEELTJAAE 1958-1959

B e d r i j f s n r . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Algemeen g e m i d d e l d e 12 cm en op s t u k s 7 301 211 209 328 192 292 275 298 265 231 210 234 86 478 380 339 65 242 11 cm s t u k s V 215 148 166 102 148 151 137 194 216 83 132 108 91 237 320 171 201 155 Oogsl 10 cm s t u k s 7 15 72 39 -27 -31 -1 84 203 10 10 10 -51 35 ; 1959 t o t a a l s t u k s 447 531 431 414 430 377 443 443 492 482 398 545 352 187 725 700 510 317 432 k g -2 , 6 - • -1,5 0 , 3 3 , 9 -2 , 8 3S3 -0 , 5 -2 , -2 -1,3 o p p l a n t h e r f s t 1959 r r 2 1,20 1,00 0 , 8 4 0 , 9 4 1,00 1,04 1,08 1,06 1,05 1,06 1 , 0 0 0,57 o , 9 5 7 1,01 7 1,03 1,00 0 , 9 6 O p b r e n g s t p e r r r 2 g l d . 2 1 , 9 2 3 2 , 8 8 3 7 , 8 5 28,81 3 0 , 2 3 3 7 , 2 9 2 9 , 6 0 39,41 2 2 , 4 2 3 6 , 5 4 4 4 , 4 8 26,01 35,57 1 5 , 3 4 36,57 . 4 8 , 5 0 4 2 , 7 9 2 3 , 6 6 3 4 , 7 2 1675

(8)

Uit de bijlagen van het jaarverslag 1958 van het Produkt-schap voor Siergewassen blijkt de gemiddelde oogst in 1958 3022 stuks per are of 432 stuks per rr2 te zijn geweest. Afgezien van de onderverdeling in maten "blijkt dus de oogst in het bedoelde gebied vrijwel overeen te komen met het landsgemiddelde.

D e

P

r o d u k t i e k o s t e n

Gezien de overeenkomst van de t e e l t w i j z e en b e d r i j f s v o e r i n g

met die i n de B o l l e n s t r e e k mag g e s t e l d worden, dat de p r o d u k t i e

-kosten i n beide gebieden n i e t b e l a n g r i j k z u l l e n v e r s c h i l l e n .

Bij de waardering van de p r o d u k t i e k o s t e n voor h y a c i n t , t u l p

en n a r c i s i s h e t L . E . I . - r a p p o r t No. 329 aangehouden. De k o s t e n

voor h e t bijgoed z i j n g e s c h a t ,

ïabel 9

Hyacint Tulp Narcis Bijgoed Totaal Oppervl. W.-Haarlemmermeer

ha

8,83 28,90 4,46 27,66 69,85

rr2

6.181 20.230 3.122 19.362 48.895 Produktiekosten in gld.

rr2

33,08 22,65 18,40 17,50 totaal 204.467,48 458.209,50 57.444,80 338.835,-1.058.955,78

De gemiddelde produktiekosten van 1 ha bloembollen in h e t ge

s t e l d e gebied zouden dus op f. 1 5 . 2 0 0 , - of f. 21,65 per r r 2 z i j n

te s t e l l e n .

S a m e n v a t t i n g

1, De s p r e i d i n g van de i n h e t onderzoek betrokken b e d r i j v e n over

de v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e k l a s s e n g e e f t , behoudens ten aanzien

van de zeer k l e i n e b e d r i j v e n , een j u i s t beeld van de

verhoudin-gen i n d i t gebied.

2. De s a m e n s t e l l i n g van h e t s o r t i m e n t i n h e t g e s t e l d e gebied komt

v r i j w e l overeen met h e t s o r t i m e n t i n h e t opbrengstenonderzoek

voor de Bloembollens t r e e k .

3 . De geoogste hoeveelheid b o l l e n per eenheid van oppervlakte i s

zo goed a l s g e l i j k aan de r a a p , z o a l s deze i s berekend voor de

Bloembollenstreek i n h e t L . E . I . - o v e r z i c h t No. 130 en de

gemid-delde raap voor geheel Nederland, z o a l s deze i n h e t j a a r v e r s l a g

1958 van h e t Produktschap voor Siergewassen i s vermeld.

4, Gezien de overeenkomst van de t e e l t met die i n de B o l l e n s t r e e k

z u l l e n do gemiddelde produktiekosten van 1 ha bloembollen i n

h e t g e s t e l d e gebied ten n a a s t e b i j ' f . I5.OOO, bedragen. De t o

-t a l e j a a r l i j k s e p r o d u k -t i e k o s -t e n van de b l o e m b o l l e n -t e e l -t i n d i -t

gebied, omvattende + 70 ha, z i j n te s t e l l e n op + f. 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ,

J.F.B.M. Schupper

s-Gravenhage, november 1959<

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

The second and third part of the volume re- flect more directly the main aim of the book to offer a new perspective on trav- el cultures, with thought-provoking articles themed

De Dreu uitte zijn waardering voor de wijze, waarop de minister en de staatssecre- taris van Marine, die beiden vrijwel zeker niet in de nieuwe regering zouden terugkeren,

Van der Goes van Naters bracht in herinnering dat deze commissie negen jaar geleden met haar arbeid was aangevangen en inmiddels 8 delen (19 boekwerken) heeft

Antwoorden

Deze middelen worden ingezet voor het integreren van de sociale pijler (onder andere wonen – welzijn – zorg) in het beleid voor stedelijke vernieuwing en voor

Dergelijke inbedding (a) onderstreept de relevantie van integriteit in het dagelijkse werk, (b) draagt bij aan verdere normalisering van het gesprek over integriteit, (c) kan

Ongeveer driekwart geeft aan de GBA in alle relevante werkprocessen te gebruiken.De gemeenten die nog niet in alle relevante werkprocessen de GBA gebruiken (28%), geven daarvoor de

heden om de eigen toegankelijkheidsstrategie te verantwoorden. Verwacht wordt dat het oplossen van deze knelpunten in combinatie met een meer ontspannen houden betreffende