• No results found

Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jongeren Organisatie Voor Vrijheid en Democratie 1970 - 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jongeren Organisatie Voor Vrijheid en Democratie 1970 - 2013"

Copied!
47
0
0

Hele tekst

(1)

DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN (DNPP)

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Plaatsingslijst behorende bij het archief van de

Jongeren Organisatie Voor Vrijheid en Democratie (JOVD, VVD)

1970 - 2013

N. Koetsier, B.H. de Boer en K.A. Lely

Groningen, 2015

(2)
(3)

Archief van de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD, VVD),

1970-2013

Plaatsingslijst van het archief van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie

(JOVD) ca. 1970-2013; opgesteld door N. Koetsier in 1990, B.H. de Boer in 1994 en K.A. Lely in 2015.

In 1989 werd het archief van het hoofdbestuur en het secretariaat van de JOVD uit de periode 1970-1985 overgedragen aan het DNPP door de toenmalige algemeen secretaris van de JOVD F. van Dijk. Dit deel bestaat uit de nummers 1-288 van deze plaatsingslijst. In 1993 werd een aanvulling op deze archieven ontvangen die grotendeels betrekking had op de jaren 1985 -1992, maar ook een aantal stukken uit de periode voor 1985 bevatte. Dit supplement omvat de nummers 289-538. In 2015 werd wederom een aanvulling ontvangen. Deze betrof overwegend de jaren 1992-2013, maar bevatte ook stukken uit de periode voor 1992. Dit supplement omvat de nummers 539-1488.

Bij de ordening van het archief van de JOVD is zoveel mogelijk de door de vereniging zelf gevolgde indeling intact gelaten. Het archief is niet volledig: het archiefmateriaal uit de jaren vijftig en zestig is zeker niet volledig.

De archieven zijn voor wetenschappelijk onderzoek opengesteld na schriftelijke toestemming van de landelijk secretaris van de JOVD.

Te citeren als: DNPP, archief van de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie, 1970-2013, nr. …

Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling: DNPP, archief JOVD, nr. …

(4)

Archief van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie

Op 26 februari 1949 werd in Den Haag de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD) opgericht.1 Doelstelling van de vereniging was ‘jongeren nader in kennis te brengen met en te doordringen van de verantwoordelijkheden, welke het staatsburgerschap hun oplegt, hen daarbij in het bijzonder voorlichtend omtrent de vrijzinnig-politiek beginselen, zonder een politieke vorming in ruimere zin te verwaarlozen’, aldus de statuten.

In de loop der jaren groeide de ledenaanhang gestaag. In 1951 bedroeg het ledental 350, in de jaren zestig lag het zo rond de 2000. Na een forse terugval aan het begin van de jaren ze ventig (500 leden) brak in het volgende decennium een nieuwe hoogtijperiode aan. In 1987 telde de JOVD maar liefst 6000 leden. Hierop volgde wederom een periode van achteruitgang. In 1994 betrof het ledenaantal 3100. In 2014 had de JOVD 3000 leden.

De oprichting van de JOVD was weliswaar vanuit de VVD voorbereid, formeel nam de

jongerenorganisatie een onafhankelijke positie in. In de loop der tijd leidde dit regelmatig tot spanningen. In 1976 veranderde de relatie tussen de JOVD en de VVD, toen de mogelijkheid werd geopend van subsidiering door de overheid van politieke jongerenorganisaties. Om voor subsidie van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in aanmerking te komen, werd de JOVD erkend door de Tweede Kamerfractie van de VVD. In 1982 werd een commissie ingesteld die de betrekkingen tussen de JOVD en VVD definitief diende te regelen. Twee jaar later kwam de Samenwerkingsovereenkomst (SWO) tot stand, waarbij de JOVD door de VVD als enige liberale jongerenorganisatie werd erkend. Vanwege een aanpassing van de regels met betrekking tot de verlening van overheidssubsidie ging de JOVD in 2000 nauwere banden met de VVD aan. De JOVD kreeg daarbij erkenning als de enige liberale jongerenorganisatie ‘binnen de gelederen van de VVD’. Zij behield ook haar eigen organisatievorm en haar politiek-inhoudelijke vrijheid.

1 Zie over de JOVD: JOVD 35 jaar jong en liberaal. Lustrumalmanak 1949-1984 (Amsterdam, 1984); R. Koole, P. Lucardie en G. Voerman, 40 jaar vrij en verenigd. Geschiedenis van de VVD-partijorganisatie (Houten 1988); E.M. Habben Jansen, De jonge liberalen. Een geschiedenis van de JOVD 1949-1994 (Amsterdam, 1994); E. Klei, De weg naar de macht. Een kroniek van de JOVD 1949-2015 (Amsterdam, 2015).

(5)

Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jongeren Organisatie Voor Vrijheid en

Democratie (JOVD, VVD), 1970 – 2013

Inhoudsopgave

Archief JOVD, 1970-1985 ... 1 Dagelijks- en hoofdbestuur ... 1 Algemene ledenvergadering ... 1

Buitengewone algemene vergadering ... 2

Verenigingsraad... 2

Adviesraad ... 3

Organisatorische commissies ... 3

Politieke commissies – nationaal ... 4

Politieke commissies – internationaal ... 4

Secretariaat ... 4 Districten ... 5 Afdelingen ... 6 Samenwerkingsverbanden ... 7 Externe relaties ... 8 Diversen ... 8 Varia ... 9 Supplement 1985 - 1992 ... 10 Dagelijks- en hoofdbestuur ... 10 Vorming en scholing ... 10 Algemene ledenvergadering ... 11

Buitengewone algemene vergadering ... 11

Adviesraad ... 12

Organisatorische commissies ... 12

Politieke commissies – nationaal ... 12

Politieke commissies – internationaal ... 13

Secretariaat ... 13 Districten ... 14 Afdelingen ... 14 Samenwerkingsverbanden ... 14 Internationaal secretariaat ... 15 Diversen ... 16 Supplement 1992 – 2013 ... 18 Dagelijks- en hoofdbestuur ... 18 Landelijk penningmeester ... 20 Vorming en scholing ... 21 Algemene ledenvergadering ... 22

Buitengewone algemene ledenvergadering ... 23

Voorzittersredes... 24

Adviesraad (voorheen verenigingsraad) ... 24

Rottumerberaad ... 25

Instituut Publiek en Politiek (IPP) ... 25

LEF ... 25

Organisatorische commissies ... 25

Politieke commissies – nationaal ... 27

Politieke commissies – internationaal ... 28

Projectgroepen ... 28 Secretariaat ... 29 Districten ... 33 Afdelingen ... 35 Internationaal secretariaat ... 37 Diversen ... 37

(6)

Varia ... 39 Districtsbladen ... 39 Afdelingsbladen... 40

(7)

Archief JOVD, 1970-1985

Dagelijks- en hoofdbestuur

1-4 Notulen, agenda’s en dergelijke betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1983 ̶ 1986

1 1983

2 1984

3 1985

4 1986

5-19 Notulen, agenda's en andere vergaderstukken betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur, 1974 ̶ 1986

5 1974, 1976 ̶ 1977 6 1978 ̶ 1979 7 1983 8 januari 1984 ̶ april 1984 9 mei 1984 ̶ juni 1984 10 juli 1984 11 augustus 1984 ̶ september 1984 12 oktober 1984 – november 1984 13 december 1984 14 januari 1985 – februari 1985 15 maart 1985 – april 1985 16 mei 1985 – augustus 1985 17 september 1985 ̶ december 1985 18 januari 1986 ̶ mei 1986 19 juni 1986 ̶ december 1986

20-21 Notulen en dergelijke betreffende de vergadering van het politbureau, 1985 – 1986

20 1985

21 1986

22 Jaarverslagen van de algemeen secretaris, 1970 – 1982 23 Jaarverslagen van de algemeen penningmeester, 1966 ̶ 1978 24 Accountantsverslagen, 1981 – 1982

25 Correspondentie van de vicevoorzitter organisatie, 1981 ̶ 1982 26-27 Secretaris Vorming en Scholing, 1984 ̶ 1986

26 Vergaderstukken, notulen, correspondentie en dergelijke, 1984 – 1986 27 Cursusverslagen, 1985

28 Secretaris Public Relations, 1982 – 1986

Algemene ledenvergadering

29-53 Stukken betreffende de algemene ledenvergadering, (1954) 1974 – 1985

29 Gedenkboek eerste lustrumcongres te Amsterdam, 13 en 14 november 1954

(8)

31 Groesbeek, 30 en 31 oktober 1976 32 Staphorst, 5 en 6 november 1977 33 Dordrecht, 4 en 5 maart 1978 34 Slaten, 17 en 18 juni 1978 35 Maastricht, 11 en 12 november 1978 36 Ede, 24 en 25 maart 1979

37 Lustrumboek (congres Ede), 24 en 25 maart 1979 38 Apeldoorn, 23 en 24 juni 1979

39 Zandvoort, 24 en 25 november 1979 40 Dalfsen, 29 en 30 maart 1980 41 Breda, 14 en 15 maart 1980

42 Hoogeveen, 15 en 16 november 1980

43 Scheveningen, 14 en 15 maart 1981 (zie ook 95) 44 Berg en Dal, 13 en 14 juni 1981

45 Hoogeveen, 27 en 28 maart 1982 46 Alkmaar, 19 en 20 juni 1982 47 Vlissingen, 20 en 21 november 1982 48 Bunnik, 25 en 26 juni 1983 49 Groningen, 12 en 13 november 1983 50 Rotterdam, 10 en 11 maart 1984

N.B.: bevat ook stukken betreffende de Lustrum Almanak Commissie

51 Kerkrade, 23 en 24 juni 1984 52 Nijmegen, 17 en 18 november 1984 53 Flevohof, 16 en 17 maart 1985

Buitengewone algemene vergadering

54-62 Stukken betreffende de buitengewone algemene ledenvergadering, 1978 ̶ 1985 54 Rijswijk, 7 oktober 1978 55 Assen, 28 april 1979 56 Amersfoort, 9 februari 1980 57 Moorssenbroek, 31 januari 1981 58 Bunnik, 25 en 26 juni 1983 59 Amersfoort, 24 september 1983 60 Rotterdam, 10 maart 1984 61 Zwolle, 15 september 1984 62 Utrecht, 21 september 1985

Verenigingsraad

N.B.: in 1982 is de Verenigingsraad omgezet in de Adviesraad.

63-70 Convocaties, agenda’s, notulen en dergelijke betreffende de Verenigingsraad, 1977 – 1982 64 1977 65 1978 66 1979 67 1980 68 1981

69 1982, provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht

70 1982, provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg

(9)

Adviesraad

71-73 Convocaties, agenda’s, notulen en dergelijke betreffende de Adviesraad, 1984 – 1986

71 1984

72 1985

73 1986

Organisatorische commissies

74-88 Commissie van Beroep betreffende (de leden van) de afdelingen, 1977 – 1982 74 Rijvodel, 1977 – 1987 75 Zuid Limburg, 1977 76 ’t Gooi, 1978 77 Maastricht, 1978 78 Amersfoort en Utrecht, 1979 79 Baarn, 1980 ̶ 1982 80 Leiden, 1981 81 Naarden-Bussum, 1981 82 Utrecht, 1981 83 Leiden, 1981 84 Noord-Veluwe, 1981 – 1982 85 Gouda, 1982 86 ’t Gooi, 1982 87 Westvoorne, 1982

88 Correspondentie betreffende de samenstelling van de commissie, 1981 ̶ 1982

89-95 Statutencommissie, 1976 – 1981

89 Totstandkoming statuten 19 oktober 1976 / 28 mei1979

90-91 Stukken betreffende de herziening van statuten en huishoudelijk reglement, 1977 ̶ 1980

90 Fase I: eerste ontwerp statuten en huishoudelijk reglement vaststellen statuten, 1977 – 1978

91 Fase II: nieuw eerst ontwerp huishoudelijk reglement, vaststelling huishoudelijk reglement, 1979 – 1980 92-94 Dossier betreffende de statutenwijzigingen, 1979 – 1980

92 a) Statuten

b) Derde versie (februari 1980) 93 c) Commentaren op de tweede versie

d) Tweede versie (december 1979)

e) Brief aan het Hoofdbestuur inzake drie issues f) Verenigingsraadreglement

g) Brief aan ’t Gooi (december 1979) 94 h) Commentaren op eerste versie

i) Eerst versie (september 1979) 95 Amendementen, 1981 (zie ook 43-44) 96 Relatie JOVD-VVD, 1974

97 Vliegende Brigade, 1980 – 1982 97a Trekpaardenconferentie, 1982

(10)

Politieke commissies – nationaal

98 Commissie Liberaal Manifest, 1979 99 Commissie Onderwijs, 1972 – 1982

100 Commissie Verkeer en Vervoer, 1976 – 1978 101 Commissie Ontwikkelingssamenwerking, 1977 102 Commissie Landbouw, 1977 103 Commissie Volkshuisvesting, 1978 – 1980 104 Commissie Emancipatie, 1981 – 1984 105 Commissie Export, 1982 – 1983 106 Commissie Sociaaleconomisch, 1983 107 Commissie Jeugdwerkloosheid, 1983 – 1984 108 Commissie Werkende/werkloze jongeren, 1984 109 Commissie Defensie, 1985

Politieke commissies – internationaal

110 Commissie Oost-West, 1979 – 1980 111 Commissie Europa, 1977 – 1986 112 Commissie Noord-Zuid, 1982 – 1985 113-115 Commissie Midden-Oosten, 1983 – 1986 113 Verslag Midden-Oosten reis, 1983

114 Vergaderstukken, correspondentie en dergelijke, 1984 ̶ 1985 115 Vergaderstukken, correspondentie en dergelijke, 1986 116 Commissie West-West, 1984 – 1986 117 Diversen

Secretariaat

118-131 Correspondentie, 1983 – 1985 118-123 Inkomende correspondentie, 1983 – 1985 118 1983 119 januari 1984 – april 1984 120 mei 1984 – augustus 1984 121 september 1984 – december 1984 122 januari 1985 – april 1985

(11)

123 mei 1985 – november 1985 124-131 Uitgaande correspondentie, 1983 – 1985 124 1983 125 januari 1984 – april 1984 126 mei 1984 – augustus 1984 127 september 1984 – december 1984 128 januari 1985 – februari 1985 129 maart 1985 – mei 1985 130 juni 1985 – augustus 1985 131 september 1985 – december 1985 132 Brievenboek, 1985 133-136 Adressenvraagbaak, 1985 – 1987 133 (ca.) 1985 134 juni 1986 135 juli 1986 136 april 1987

137-138 Correspondentie betreffende bestuursmutaties in verband met de adressenvraagbaak, 1986 – 1987 137 1986 138 november 1986 – 1987 139 Arbeidsovereenkomsten, 1976 – 1978 140 Overzicht contributieafdrachten, 1986 141 Overzichten afdelingen, 1986 142-149 Ledenlijsten, 1985 – 1987

142 Ledenoverzicht per afdeling, 1985 143 Overzicht abonnees HB-info, 1985 144 Ledenoverzicht per afdeling, 12 juni 1986 145 Alfabetisch ledenoverzicht, 15 september 1986 146 Ledenoverzicht per afdeling, 15 oktober 1986 147 Overzicht abonnees Driemaster, 17 november 1986 148 Alfabetisch ledenoverzicht, 2 maart 1987

149 Overzicht abonnees Driemaster, 1987

Districten

150-160 Stukken betreffende de districten, 1962 – 1984 150 Brabant, 1981 – 1982

151 Limburg, 1982

152 Noord, (1954), 1962 – 1984 153 Noord–Holland, 1981 – 1982 154 Oost, 1978-1979

N.B.: in 1979 gesplitst in de districten Gelderland en Overijssel

155 Gelderland, 1979 – 1982 156 Overijssel, 1980 – 1984 157 West, 1978 – 1980 158 West, 1981 – 1983 159 Utrecht, 1981

(12)

160 Zeeland, (1949), 1971 – 1982

N.B.: betreft ook stukken van de afdeling Zeeland

Afdelingen

161-242 Stukken betreffende de afdelingen, 1960 ̶ 1984

161 ABCD (Alkmaar, Bergen aan Zee, Castricum en Den Helder), 1975 ̶ 1982 162 Almere, 1981 – 1982

163 Alphen aan de Rijn, 1977 ̶ 1978 164 Amersfoort, 1976 – 1983 165 Amstelland, 1977 – 1983 166 Amsterdam, 1962 – 1983 167 Apeldoorn, 1967 – 1984 168 Arnhem, 1969 ̶ 1982 169 Asperen-Leerdam, 1978 170 Assen, 1969 ̶ 1982 171 Baarn, 1980 – 1982 172 Barneveld; ongedateerd

173 Baronie van Breda, 1977 – 1982 174 Bergen op Zoom, 1972 – 1981 175 Delfland, 1977 – 1984 176 Den Helder, 1968 – 1978 177 Doetinchem, 1977 – 1983 178 Dordrecht, 1974 – 1982 179 Drachten, 1976 – 1982 180 Ede, 1977 – 1980 181 Edam-Volendam, 1977 – 1982 N.B.: vanaf 1982 afdeling Waterland

182 Eindhoven, 1978 – 1983 183 Fivelingo, 1977 – 1980 184 ‘t Gooi, 1979 – 1980 185 Gouda, 1979 – 1981 186 ‘s-Gravenhage, 1969 – 1982 187 Groningen, 1975 – 1984 188 Haren, 1977, 1981 189 Hardenberg, 1982 190 Harlingen-Franeker, 1978 191 Hart van Brabant, 1977 – 1982 192 Heereveen, 1978 – 1980 193 ‘s-Hertogenbosch, 1976 – 1980 194 Hoogeveen-Zuidwolde, 1981 195 Hoorn, 1978 – 1981 196 Kanaalstreek, 1979 – 1980 197 Kennemerland, 1974 – 1984 198 Land van Cuyk, 1979 – 1982 199 De Langstraat, 1977 – 1981 200 Leeuwarden, 1974 – 1984 201 Leiden, 1974 – 1982 202 Leusden; 1980 203 Maastricht, 1977 – 1982 204 Meppel, 1975 – 1981 205 Midden Drenthe, 1979 206 Midden Limburg, 1975 207 Naarden-Bussum, 1980

(13)

208 Noord Groningen, 1964 – 1984 209 Noordoostpolder, 1978 – 1982 210 Noord Veluwe, 1967 – 1983 211 Noord West Veluwe, 1979 – 1981 212 Nijenrode, 1977 – 1981

213 Nijmegen, 1973 – 1983

214 Oost Gelderland/Zuid West Salland, 1967 – 1984 215 Oost IJsselmonde, 1975 – 1982 216 Oostelijk Flevoland, 1979 – 1982 217 Oostelijke Mijnstreek, 1978 – 1984 218 Purmerend, 1978 219 Roosendaal, 1977 – 1982 220 Ruurlo, 1970 – 1971 221 Rijnmond, 1974 – 1982 222 Rijvodel (Rijswijk-Voorburg-Delft), 1968 – 1978 223 Sneek, 1977 – 1982 224 Soest, 1975 – 1982 225 Steenwijk, 1977 – 1981 226 ‘t Sticht-Bilt-Bilthoven, 1976 – 1981 227 Twente, 1977 – 1982 228 Vechtstreek, 1981 229 Venlo, 1978-1981 230 Wassenaar, 1969 – 1978 231 Weert, 1977 232 West Veluwe, 1968 233 Winschoten, 1981 – 1982 234 Zaanstreek, 1960 – 1978 235 Zeist, 1973 – 1982 236 Zevenhuizen, 1975 237 Zoetermeer, 1975 – 1982 238 Zuid Oost Drenthe, 1968 – 1984 239 Zuid West Salland, 1976 – 1978 240 Zuidlaren, 1963 – 1980

241 Zutphen, 1963 – 1970 242 Zwolle, (1969), 1977 – 1983

Samenwerkingsverbanden

243-246 Nederlands Politieke Jongeren Contact Raad (later omgedoopt in Politiek Jongeren Kontakt), 1975 – 1983 243 1975 – 1977 244 1978 – 1981 245 1982 246 1983 247-249 Motie 50 (M50), 1985 247 januari 1985 – mei 1985 248 juni 1985 249 juli 1985 – december 1985

(14)

251-256 European Federation of Liberal and Radical Youth, 1982 – 1986

N.B.: een voortzetting van nr. 250

251 november 1982 – mei 1983 252 juni 1983 – augustus 1983 253 oktober 1983 – december 1983 254 oktober 1985 – april 1986 255 maart 1986 – oktober 1986 256 november 1986 – oktober 1986

257-263 Nederlands Platform Internationaal Jongerenwerk (Pijon), 1984 – 1988 257 september 1984 – oktober 1985 258 augustus 1986 – oktober 1986 259 november 1986 – december 1986 260 januari 1987 – juli 1987 261 augustus 1987 – september 1987 262 oktober 1987 – februari 1988

263 Pijon Nieuwsbrief, november 1985 – november 1987

Externe relaties

264-265 Betrekkingen tussen de JOVD en de VVD, tevens bevattende stukken betreffende de Commissie Jongerenbeleid, 1982 – 1987

264 1982 – 1984 265 1985 – 1987 266 Correspondentie met D66, 1979

267 Correspondentie met de jongerenorganisatie van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (België), 1977

268 Correspondentie met het Belgisch Liberaal Studenten Verbond, 1977

Diversen

269-272 Redactie van Driemaster, 1964 ̶ 1986

269 1964 – 1975 270 1980 – 1982 271 1983 – 1984 272 1985 – 1986 273 Stikkerstichting, oktober 1978 – 1984 274 – 285 Krantenknipsels, 1971 – 1987

274 Album met krantenknipsels, 1971 – 1977 275 Album met krantenknipsels, 1977 – 1979 276 Album met krantenknipsels, 1975 – 1980 277 november 1983 – mei 1984 278 juni 1984 – december 1984 279 januari 1985 – april 1985 280 mei 1985 – september 1985 281 oktober 1985 – januari 1986 282 februari 1986 – mart 1986 283 april 1986 – mei 1986

(15)

284 juni 1986 – november 1986 285 december 1986 – juli 1987

Varia

286 Foto’s

287 Grammofoonplaat: Gouds JOVD cabaret, geschonken door G.M. de Vries, 1989 288 Receptieboek van de reünie Hoofdbestuur der JOVD, 12 mei 1984 te Hoogland

(16)

Supplement 1985 - 1992

Dagelijks- en hoofdbestuur

289-293 Notulen, agenda’s en dergelijke betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1986 – 1990 289 1986 290 1987 291 1988 292 1989 293 1990

294-312 Notulen, agenda’s en andere vergaderstukken betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur, 1974 – 1975, 1986 –1991 294 september 1974 – december 1974 295 januari 1975 – september 1975 296 augustus 1986 – december 1986 297 januari 1987 – maart 1987 298 april 1987 – juni 1987 299 juli 1987 – augustus 1987 300 september 1987 – december 1987 301 januari 1988 – maart 1988 302 april 1988 – juni 1988 303 juli 1988 – december 1988 304 januari 1989 – maart 1989 305 april 1989 – juni 1989 306 juli 1989 – september 1989 307 oktober 1989 – december 1989 308 januari 1990 – april 1990 309 mei 1990 – augustus 1990 310 september 1990 – oktober 1990 311 november 1990 – december 1990 312 januari 1991

313-315 Notulen en dergelijke betreffende de vergaderingen van het politbureau, 1986 – 1988

313 1986 314 1987 315 1988

316 Jaarverslagen van de penningmeester, 1956 – 1976

317 Stukken betreffende reünies hoofdbestuursleden, 1979 – 1984

318 Stukken betreffende oud-hoofdbestuursleden (adressen, foto’s en dergelijke), 1983 – 1984

319 Stukken betreffende ontzettingsprocedure S. Zollner, februari 1990 – september 1990 320 Stukken betreffende de ontzettingsprocedure F. Akkerman en R. Niemijer, september

1990 – oktober 1990

Vorming en scholing

(17)

321-325 Stukken betreffende de secretaris vorming en scholing, 1975 – 1988

321 Programma topkadercursus en landelijke vormingscursus, 1975 – 1976 322 Vergaderstukken, 1985

323 Vergaderstukken, 1986 324 Vergaderstukken, 1987 325 Cursusverslagen, 1985 – 1988

326-327 Overzicht cursusleider cursussen en topkadercursussen, 1986 – 1987 326 1986 – 1987

327 1986 – 1987

328 Stukken betreffende de vorming- en scholingsdeelraad, 1985 – 1987 329 Rapport van de Commissie van Advies Vorming en Scholing, 1988 330-338 Cursusoverzichten van de districten, 1984 – 1988

330 Gelderland, 1984 – 1988 331 Limburg, 1985 – 1986 332 Noord, 1984 – 1986 333 Noord-Brabant, 1985 ̶ 1986 334 Noord-Holland, 1985 – 1986 335 Overijssel, 1985 – 1986 336 Utrecht, 1985 – 1986 337 West, 1984 – 1986 338 Zeeland, 1985 – 1986

339 Declaratieformulieren vorming en scholing (per district), 1983 – 1986

Algemene ledenvergadering

340-360 Stukken betreffende de algemene ledenvergadering, 1968 – 1992 340 Leiden, 7 en 8 februari 1976

341 Rotterdam, 3 april 1976 342 Groningen, 19 en 20 juni 1976

343 Congresboek Deventer, 21 en 22 november 1987

344 Aanmeldingen voor het congres te Deventer, 21 en 22 november 1987 345 Biddinghuizen, 19 en 20 maart 1988

346 Aanmeldingen voor het congres in Biddinghuizen, 19 en 20 maart 1988 347 Bunnik, 18 en 19 juni 1988

348 Bunnik, 18 en 19 juni 1988

349 Aanmeldingen voor het Congres te Bunnik, 18 en 19 juni 1988 350 Rosmalen, 19 en 20 november 1988

351 Amersfoort, 18 en 19 maart 1989

352 Aanmeldingen van het congres te Amersfoort, 18 en 19 maart 1989 353 Veldhoven (lustrumcongres), 24 en 25 juni 1989

354 Aanmeldingen voor het lustrumcongres te Veldhoven, 24 en 25 juni 1989 355 Amersfoort, 18 en 19 november 1989

356 Deventer, 17 en 18 maart 1990 357 Haren, 16 en 17 juni 1990

358 Dordrecht, 17 en 18 november 1990

359 Congresboek Arnhem, 14 en 15 november 1992 360 Congresredes, 1968 – 1984

(18)

361-362 Stukken betreffende de buitengewone algemene vergadering, 1987 – 1990 361 Bunnik, 20 december 1987

362 Bunnik, 6 mei 1990

Adviesraad

363-368 Convocaties, agenda’s, notulen en dergelijke betreffende de Adviesraad, 1986 – 1991 363 1986 364 1987 365 1988 366 1989 367 1990 368 1991

Organisatorische commissies

369 Rapport betreffende de reorganisatie van de JOVD, 1987 – 1988

Politieke commissies – nationaal

370-372 Commissie Onderwijs, 1984 ̶ 1988 370 juli – oktober 1984

371 juni 1984 – september 1986 372 april 1986 – maart 1988

373-375 Commissie Milieu/Ruimtelijke ordening, 1984 – 1991 373 oktober 1988 – september 1989

374 oktober 1984 – mei 1991 375 oktober 1988 – juni 1989

376 Commissie Milieu/Ruimtelijke ordening, 1990 377 Projectgroep Technologie, 1986 378 Commissie Overheidsfinanciën, 1986 – 1987 379-380 Projectgroep Jeugdwerkgarantieplan, 1986 – 1991 379 1986 – 1987 380 1987 – 1991 381 Projectgroep subsidiestromen, 1986 – 1988 382 Commissie Jeugd- en Jongerenbeleid, 1987 – 1990 383 Projectgroep Minderheden, 1987 – 1991

384 Projectgroep Landbouw, 1989 – 1990

385-386 Projectgroep Onderwijs, 1988 – 1991 385 september 1989 – januari 1991

(19)

387 Projectgroep Leven, 1990 388 Projectgroep Belastingen, 1990 – 1991 389 Projectgroep Communicatie/Informatie, 1990 – 1991 390-391 Projectgroep Jongerenbeleid, 1989 – 1992 390 december 1989 – maart 1991 391 maart 1991 – februari 1992 392 Projectgroep Gezondheidszorg, 1992 393 Projectgroep Exploring, 1992

Politieke commissies – internationaal

394 – 395 Commissie Oost-West, 1982 – 1986 394 maart 1983 – januari 1984 395 maart 1984 – september 1986 396 Commissie Europa, 1985 – 1986

Secretariaat

397-405 Inkomende correspondentie, 1986 – 1990 397 januari 1986 – juni 1986 398 juli 1986 – september 1986 399 oktober 1986 – december 1986 400 januari 1987 – april 1987 401 mei 1987 – augustus 1987 402 september 1987 – december 1987 403 januari 1988 – december 1988 404 januari 1989 – december 1989 405 januari 1990 – december 1990 406-411 Uitgaande correspondentie, 1986 – 1990 406 januari 1986 – juni 1986 407 juli 1986 408 januari 1987 – juni 1987 409 juli 1987 410 februari 1988 – april 1988 411 januari 1990 – december 1990 412-415 Adressenvraagbaak, 1975, 1988 412 juni 1975 413 februari 1988 414 mei 1988 415 september 1988

416-418 Correspondentie betreffende bestuursmutaties in verband met de adressenvraagbaak, 1988 – 1989

(20)

417 1988 – 1989 418 1988 – 1989

419 Adressenlijst. Lijst met adressen van commissies en afdelingssecretariaten van de JOVD, 1958 – 1989

420-424 Ledenlijst, 1985 – 1990

420 Ledenoverzicht JOVD per afdeling, 1 oktober 1985 421 Ledenoverzicht JOVD per afdeling, 31 december 1985 422 Ledenoverzicht afdeling Leiden, 26 juni 1987

423 Ledenadministratie district Noord, juli 1989 – mei 1990 424 Ledenadministratie district Noord, juli 1989 ̶ mei 1990

Districten

425-428 Stukken betreffende de districten, 1968 – 1991 425 Noord-Holland, 1968 – 1969 426 Brabant, 1969 – 1970

427 Rapportages uit de districten naar aanleiding van het project Jongerenaanpak 83 (JA 83), 1983

428 Bestuursmutatieformulieren districten en afdelingen JOVD, 1990 – 1991

Afdelingen

429-438 Stukken betreffende de afdelingen, 1964 – 1969, 1973 – 1974 429 ‘t Gooi, 1964 430 Rotterdam, 1964 – 1965 431 Alkmaar, 1968 – 1969 432 Amstelveen, 1968 433 ‘s-Gravenhage, 1968 – 1969 434 Noord en Merdwerde, 1969 435 Zaanstreek, 1969 436 Zuidlaren, 1969 437 Leiden e.o, 1973 – 1974 438 Rijswijk/Voorburg/Delft, ongedateerd

Samenwerkingsverbanden

439-442 Jongerenplatform, 1987 – 1991 439 1987 440 1988 441 1989 442 1990 – 1991 443-451 Motie 50 (M50), 1984 – 1989 443 januari 1984 – december 1984 444 januari 1985 – december 1985 445 januari 1986 – juni 1986 446 juli 1986 – december 1986 447 januari 1987 – juni 1987 448 juli 1987 – december 1987 449 januari 1988 – juni 1988

(21)

450 juli 1988 – december 1988 451 januari 1989 – december 1989

Internationaal secretariaat

452-469 Correspondentie (algemeen), 1982 – 1991 en inkomende correspondentie, 1982 – 1991 452 september 1982 – december 1982 453 januari 1983 – oktober 1983 454 juni 1984 – oktober 1984 455 januari 1985 – augustus 1985 456 januari 1986 – december 1986 457 januari 1987 – april 1987 458 mei 1987 – augustus 1987 459 september 1987 – december 1987 460 januari 1988 – maart 1988 461 april 1988 – juni 1988 462 juli 1988 – september 1988 463 oktober 1988 – december 1988 464 januari 1989 – maart 1989 465 april 1989 – juni 1989 466 juli 1989 – september 1989 467 oktober 1989 – december 1989 468 januari 1990 – december 1990 469 februari 1991 – juni 1991 470-478 Uitgaande correspondentie, 1979 – 1989 470 1979 471 november 1980 472 januari 1983 – december 1983 473 januari 1984 – november 1984 474 januari 1985 – november 1985 475 augustus 1986 – december 1986 476 januari 1987 – oktober 1987 477 januari 1988 – december 1988 478 januari 1989 – december 1989

479-496 Correspondentie betreffende bepaalde landen (alsmede de NAVO), 1975 – 1989 479 Verre Oosten, 1975 – 1989 480 Verenigd Koninkrijk, 1976 481 Centraal- en Zuid-Amerika, 1982 – 1989 482 Midden-Oosten, 1982 – 1989 483 Zuid-Afrika, 1982 – 1989 484 Sovjet-Unie, 1983 – 1988 485 Angola, 1983 – 1989 486 Polen, 1983 – 1987 487 Oost-Europa, 1983 – 1989 488 Canada, 1984 489 Japan, 1984

490 Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), 1984 491 Israël, 1984 – 1987

492 Verenigde Staten van Amerika, 1984 – 1988

493 Duitse Democratische Republiek (DDR), 1984 – 1989 494 Hongarije, 1988

(22)

495 Noord-Korea, 1988 ̶ 1989 496 Polen, 1988-1989

497-501 Nederlands Platform Internationaal Jongerenwerk (Pijon), 1985 – 1988 497 januari 1985 – december 1985

498 januari 1986 – juni 1986 499 juli 1986 – december 1986 500 februari 1987 – augustus 1987 501 januari 1988 – februari 1988

502 Centrum voor Internationale Jongerenactiviteiten ‘EXIS’ en het Nederlands Comité voor Multilaterale Jongerenwerk ’31, 1990

503-511 International Federation of Liberal and Radica, Youth (IFLRY) en de Liberal and Radical Youth Movement of the European Community (Lymec), 1983 – 1991

503 1983 504 1984 505 1985 506 1986 507 1987 508 1988 509 1989 510 1990 511 1991

512-524 JOVD en internationale zusterorganisaties, 1982 – 1989

512 Verenigde Staten van Amerika (Americans for democratic action), 1982 – 1986

513 Schotland (Scottish Young Liberals), 1983 – 1987

514 België (Jeunes Reformateurs Liberaux & PPV-Jongeren), 1983 – 1988 515 Portugal (Juventude Social Democratica), 1984 – 1986

516 BRD (Deutsche Jungdemocraten), 1983 – 1987 517 BRD (Jung Liberale), 1986 – 1988

518 Denemarken (Venstres Ungdom), 1986 – 1988

519 Spanje (Juventudes Liberales, Juventudes de CDS en Moviment de Critica Radical), 1986 – 1989

520 Italië (Liberta Futura, Centro Italiono de Critica Liberale), 1986 – 1990 521 Frankrijk (Mouvement des Jeunes Radicaux de Gauche), 1987 – 1989 522 Zweden, Noorwegen en Finland, 1987 – 1989

523 Zwitserland (Jungliberale Bewegung der Schweiz), 1988

524 Luxemburg (Jeunesse Democratique Luxembourgeoise), 1988 – 1989

Diversen

525-533 Krantenknipsels, 1988 – 1991 525 april 1988 – december 1998 526 januari 1989 – maart 1989 527 april 1989 – juni 1989 528 juli 1989 – september 1989 529 oktober 1989 – december 1989 530 januari 1990 – maart 1990 531 april 1990 – juni 1990 532 juli 1990 – december 1990 533 januari 1991 – april 1991

(23)

534 Verslag oprichtingsvergadering JOVD, 26 februari 1949 535 Mr. D.U. Stikkerstichting, 1976

536 Bestellijsten JOVD-(promotie)artikelen, 1984 – 1988 537 Receptie-album 40 jaar JOVD, 25 februari 1989 538 Diversen (o.a. stukken betreffende ledenwerving)

(24)

Supplement 1992 – 2013

Dagelijks- en hoofdbestuur

539-550 Notulen, agenda’s en dergelijke betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1961 ̶ 1962, 1983 – 1995

539 november 1961

540 februari – juni 1962

541 november 1983 (zie ook nr. 1)

542 1984 (zie ook nr. 2)

543 februari – juni 1985 (zie ook nr. 3)

544 november 1989 (zie ook nr. 292)

545 januari – juni 1990 (zie ook nr. 293)

546 februari – december 1991 547 januari – september 1992 548 maart – augustus 1993 549 januari – februari 1994 550 januari 1995

551-640 Notulen, agenda’s en dergelijke betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur, 1961 ̶ 1966, 1973 – 2013 551 1961 552 1962 553 1963 554 1964 555 1965 556 1973 557 1977 (zie ook nr. 5) 558 1978 (zie ook nr. 6) 559 1979 (zie ook nr. 6) 560 1980 561 1981

562 januari ̶ augustus 1983 (zie ook nr. 7)

563 september ̶ december 1983 (zie ook nr. 7)

564 januari ̶ februari 1984 (zie ook nr. 8)

565 maart ̶ mei 1984 (zie ook nrs. 8-9)

566 juni ̶ juli 1984 (zie ook nrs. 9-10)

567 augustus ̶ september 1984 (zie ook nr. 11)

568 oktober ̶ december 1984 (zie ook nrs. 12-13)

569 januari ̶ mei 1985 (zie ook nrs. 14-16)

570 juni ̶ december 1985 (zie ook nrs. 16-17)

571 1986 (zie ook nrs. 18-19)

572 1987 (zie ook nrs. 297-300)

573 1988 (zie ook nrs. 301-303)

574 1989 (zie ook nrs. 304-307)

575 januari ̶ juni 1990 (zie ook nrs. 308-309) 576 juli ̶ december 1990 (zie ook 309-311)

577 januari ̶ februari 1991 (zie ook nr. 312)

578 maart ̶ mei 1991 579 juni ̶ augustus 1991 580 september ̶ december 1991 581 januari ̶ maart 1992 582 april ̶ mei 1992 583 juni ̶ augustus 1992

(25)

584 september ̶ december 1992 585 januari ̶ april 1993 586 mei ̶ juni 1993 587 juli ̶ augustus 1993 588 september ̶ december 1993 589 januari ̶ mei 1994 590 juni ̶ december 1994 591 januari ̶ juni 1995 592 juli ̶ december 1995 593 januari ̶ juni 1996 594 augustus 1996 595 september ̶ november 1996 596 december 1996 597 januari ̶ maart 1997 598 april 1997 599 mei 1997 600 juni ̶ augustus 1997 601 september ̶ december 1997 602 januari ̶ mei 1998 603 juni ̶ september 1998 604 oktober ̶ december 1998 605 1999 606 2000 607 2001 608 2002 609 2003 610 januari ̶ april 2004 611 mei 2004 612 juni ̶ juli 2004 613 augustus 2004 614 september ̶ oktober 2004 615 november 2004 616 december 2004 617 januari ̶ februari 2005 618 maart 2005 619 april 2005 620 mei ̶ juni 2005 621 juli ̶ oktober 2005 622 november 2005 623 december 2005 624 januari april 2006 625 mei ̶ december 2006 626 april ̶ augustus 2007 627 september ̶ december 2007 628 januari ̶ maart 2008 629 april ̶ juli 2008 630 augustus ̶ december 2008 631 januari ̶ augustus 2009 632 september ̶ december 2009 633 januari ̶ maart 2010 634 april ̶ november 2010 635 december 2010 636 januari ̶ juni 2011 637 juli ̶ december 2011 638 2012

(26)

639 2013

640 Ongedateerd

641-642 Notulen, agenda’s en dergelijke betreffende vergaderingen van het politbureau, 1984 ̶ 1993

641 1984 ̶ 1988 (zie ook nrs. 21 en 313-315)

642 1990 ̶ 1993

643-658 Jaarverslagen van de algemeen secretaris, 1983 ̶ 2004

643 1983 644 1984 645 1985 646 1986 en 1987 647 1988 648 1989 649 1990 650 1991 651 1992 652 1993 653 1994 654 1995 655 1999 656 2002 657 2003 658 2004

Landelijk penningmeester

659-661 Financiële overzichten, jaarverslagen, begrotingen en andere stukken, 1984 ̶ 2007 659 (1962) (1979) 1984 ̶ 1989

660 1990 ̶ 1994 661 2003 ̶ 2007

662-671 Materiaal betreffende overheidssubsidies, 1990 ̶ 2009

662 1990 663 1991 664 1994 665 1996 666 1997 667 1998 668 2005 669 2006 670 2007 671 2009 672 Kascommissie, 1985 ̶ 1991

673-677 Overzicht betalende leden, 1983 ̶ 1996

673 1983

674 1986 ̶ 1989 675 1990 676 1992 677 1996

(27)

678 JETI Steunfonds en Steunberenfonds, 1989 ̶ 1991 679-686 Correspondentie penningmeester, 1979 ̶ 2009 679 1985 680 1987 681 1988 682 1989 683 1990 684 1991 685 Ongedateerd

686 Kamer van Koophandel, 1979 ̶ 2009

Vorming en scholing

687-696 Stukken betreffende de secretaris vorming en scholing, 1985 ̶ 2006 (zie ook nrs. 322-324)

687 1985 688 1992 689 1993 690 1994 691 1996 692 1998 693 2001 694 2005 695 2006 696 Ongedateerd

697-703 Stukken betreffende cursussen, 1985 ̶ 2004 697 Cursus P en L, 1985

698 Cursus Gemeentepolitiek, 1989 699 Cursus Staatsinrichting, 1990 700 Cursus vicevoorzitter politiek, 2004 701 Wintercourse, 2004

702 Introductiecursus, ongedateerd 703 Politiek festival, ongedateerd

704-709 Stukken betreffende de vorming- en scholingsdeelraad, 1990 ̶ 1996

704 1990 705 1992 706 1993 707 1994 708 1995 709 1996

710-719 Cursusoverzichten van de districten, 1991 ̶ 2004 710 Brabant, 1992 ̶ 1994 711 Gelderland, 1992 ̶ 1994 712 Noord, 1992 ̶ 1994 713 Noord-Holland, 1991 ̶ 1994 714 Overijssel, 1993 ̶ 1994 715 Utrecht, 1992 ̶ 1994 716 Zeeland, 1992 717 Zuid-Holland, 1992 ̶ 1994 718 Evaluaties cursussen, 1992 ̶ 2004 719 Introweekend, 1994

(28)

Algemene ledenvergadering

720-805 Stukken betreffende de algemene ledenvergadering, 1952 ̶ 2013 720 Amsterdam, 18 mei 1952

721 Dordrecht, 15 en 16 november 1952 722 Meppel, 14 en 15 november 1953

723 Amsterdam, 13 en 14 november 1954 (zie ook nr. 29)

724 Eindhoven, 10 en 11 november 1956 725 Amersfoort, 28 en 29 oktober 1967 726 Lunteren, waarschijnlijk 1970 727 Noordwijkerhout, 4 en 5 november 1972 728 Soesterberg, 10 maart 1973 729 Appingedam, 2 juni 1973 730 Oisterwijk, 3 en 4 november 1973 731 Ede, 5 januari 1974 732 Utrecht, 15 en 16 februari 1974 733 Meppel, 8 en 9 juni 1974

734 Ubbergen, 2 en 3 november 1974 (zie ook nr. 30)

735 Leiden, 22 en 23 februari 1975 736 Oenkerk, 21 en 22 juni 1975 737 Ellecom, 1 november 1975

738 Leiden, 7 en 8 februari 1976 (zie ook nr. 340)

739 Rotterdam, 3 april 1976 (zie ook nr. 341)

740 Groningen, 19 en 20 juni 1976 (zie ook nr. 342)

741 Amersfoort, 15 januari 1977 742 Amsterdam, 12 en 13 maart 1977 743 ’s-Hertogenbosch, 18 en 19 juni 1977 744 Amsterdam, 15 oktober 1977

745 Staphorst, 5 en 6 november 1977 (zie ook nr. 32)

746 Dordrecht, 4 en 5 maart 1978 (zie ook nr. 33)

747 Sloten, 18 en 19 juni 1978 (zie ook nr. 34)

748 Vlissingen, 20 en 21 november 1982 (zie ook nr. 47)

749 Deventer, 19 en 20 maart 1983

750 Groningen, 12 en 13 november 1983 (zie ook nr. 49)

751 Kerkrade, 23 en 24 juni 1984 (zie ook nr. 51)

752 Nijmegen, 17 en 18 november 1984 (zie ook nr. 52)

753 Biddinghuizen, 16 en 17 maart 1985 (zie ook nr. 53)

754 Eindhoven, 22 en 23 juni 1985 755 Dordrecht, 9 en 10 november 1985 756 Deventer, 15 en 16 maart 1986 757 Bunnik, 21 en 22 juni 1986

758 Foto’s congres Bunnik, 21 en 22 juni 1986 759 Deventer, 15 en 16 november 1986 760 Dordrecht, 21 en 22 maart 1987 761 Bunnik, 20 en 21 juni 1987

762 Bunnik, 18 en 19 juni 1988 (zie ook nrs. 347-349)

763 Rosmalen, 19 en 20 november 1988 (zie ook nr. 350)

764 Amersfoort, 18 en 19 maart 1989 (zie ook nrs. 351-352)

765 Veldhoven, 24 en 25 juni 1989 (zie ook nrs. 353-354)

766 Amersfoort, 18 en 19 november 1989 (zie ook nr. 355)

767 Deventer, 17 en 18 maart 1990 (zie ook nr. 356)

768 Haren, 16 en 17 juni 1990 (zie ook nr. 357)

769 Dordrecht, 17 en 18 november 1990 (zie ook nr. 358)

770 Lelystad, 16 en 17 maart 1991 771 Utrecht, 6 april 1991

(29)

772 Lelystad, 22 en 23 juni 1991 773 Lelystad, 16 en 17 november 1991 774 Arnhem, 15 en 16 maart 1992 775 Almelo, 20 en 21 juni 1992

776 Foto’s congres Almelo, 20 en 21 juni 1992 777 Gilze-Reijen, 20 en 21 maart 1993 778 Gilze-Reijen, 26 en 27 juni 1993 779 Gilze-Reijen, 13 en 14 november 1993 780 Almelo, 25 en 26 juni 1994 781 Almelo, 19 en 20 november 1994 782 Eindhoven, 27 en 28 mei 1995 783 Nuland, 16 en 17 november 1995 784 Gastenboek lustrumcongres 1999 785 Utrecht, 6 mei 2000 786 Tiel, 24 en 25 juni 2000 787 Utrecht, 13 mei 2001 788 Utrecht, 26 mei 2002 789 Arnhem, 22 en 23 juni 2002 790 Utrecht, 18 mei 2003 791 Utrecht, 23 mei 2004 792 Cuijk, juli 2004 793 Leusden, 20 en 21 november 2004 794 Haarlemmermeer, 9 en 10 april 2005 795 Utrecht, 22 mei 2005 796 Zwolle, 4 en 5 juni 2005 797 Utrecht, 21 mei 2006 798 Utrecht, 11 april 2007 799 Rotterdam, 17 en 18 november 2007 800 Utrecht, Nootdorp, 9/12 en 13 april 2008 801 Utrecht, 14 april 2010

802 Utrecht, 13 en 17 april 2011 803 Utrecht, 18 april 2012

804 Hoofddorp, 16 en 17 november 2013 805 Ongedateerd

Buitengewone algemene ledenvergadering

806-822 Stukken betreffende de buitengewone algemene vergadering, 1975-2013 806 Ede, 19 april 1975

807 Utrecht, 10 mei 1975 808 Utrecht, 30 augustus 1975

809 Utrecht, 21 september 1985 (zie ook nr. 62)

810 Zwolle, 2 maart 1991 811 Den Haag, 14 januari 1994 812 Amersfoort, 19 maart 1994 813 Hilversum, 18 juni 1994 814 Ede, 6 november 1994 815 Utrecht, 19 maart 1995

816 Den Haag, 21 september 2003 817 Utrecht, 1 februari 2004 818 Utrecht, 24 juni 2007

819 Den Haag, 21 september 2007 820 Utrecht, 23 juni 2010

(30)

821 Utrecht, 21 september 2011 822 Utrecht, 15 juni 2013

Voorzittersredes

823-853 Gehouden redes door voorzitters, 1954 ̶ 2008 823 H. Roethof, 1954

824 H.H. Jacobse, 1958 en 1959 825 E.T. Hoven, 1960 en 1961 826 E. Nypels, 1963

827 R.W.A. Heyting, 16e jaarcongres (jaar onbekend) 828 G. van der Meer, 1967

829 H. Bosma, 1968 830 D.J.D. Dees, 19670 831 D.N.M. van Wees, 1971 en 1972 832 R.V.W.M. Lantain, 1973 833 E.H.T.M. Nijpels, 1974 en 1975 834 J.W. Remkes, 1975 ̶ 1977 835 G.M. de Vries, 1977 en 1978 836 F. de Grave, 1978 ̶ 1980 837 R.A.E. de Haze-Winkelman, 1980 838 R.A. Houwing, 1981 en 1982 839 E. Brinckman, 1982 en 1983 840 A.H. Vermeer, 1984 841 J.A. Remarque, 1984 en 1985 842 E.R.M. Balemans, 1986 en 1987 843 M. Rutte, 1989 en 1990 844 K. Petersen, 1992 en 1993 845 A. Toor, 1994 ̶ 1996 846 C. Scheidel, 1996-1998 847 R. Bremekamp, 1998 ̶ 1999 848 J. de Veth, 1999 ̶ 2000 849 F. de Lange, 2002 en 2003 850 P. Laane, 2004 851 H. de Backer, 2005 852 S. Koebrugge, 2007 853 J. Diepemaat, 2008

Adviesraad (voorheen verenigingsraad)

854-859 Convocaties, agenda’s. notulen en dergelijke betreffende de Adviesraad, 1984 ̶ 1991 854 1984 (zie ook nr. 71)

855 april 1985 (zie ook nr. 72)

856 1988 (zie ook nr. 365)

857 1989 (zie ook nr. 366)

858 1990 (zie ook nr. 367)

(31)

Rottumerberaad

860-882 Convocaties, agenda’s, notulen en dergelijke betreffende de Stichting Rottumerberaad, 1987 ̶ 2008 860 1987 861 1988 862 1989 863 1990 864 1991 865 1992 866 1993 867 1994 868 1995 869 1996 870 1997 871 1998 872 1999 873 2000 874 2001 875 2002 876 2003 877 2004 878 2005 879 2006 880 2007 881 2008 882 Ongedateerd

Instituut Publiek en Politiek (IPP)

883 Folders, 1994 ̶ 1995 884 Jaarverslagen, 1994 ̶ 1995

885 Stukken betreffende het Instituut Publiek en Politiek, 1995 ̶ 1996

LEF

886-890 Stukken betreffende LEF, 1985 ̶ 1992 891 Abonnees LEF, 1986

892 Abonnees LEF, ongedateerd

Organisatorische commissies

893-903 Dossiers van de Commissie van Beroep betreffende (de leden van) de afdelingen/districten, 1985, 1990 ̶ 1997

893 Venlo, 1985

894 ’s-Gravenhage, 1990 895 ’s-Hertogenbosch, 1990 896 Heuvelrug, 1990

(32)

897 Maas en IJssel, 1990 898 Heuvelrug, 1991 899 Twente, 1991 900 Zuid-Holland, 1991

901 Beroepsprocedure Akkerma/Niemeyer, 1990 ̶ 1991 902 Beroepsprocedure Bart Wilschut, 1996

903 Beroepsprocedure Olaf Penne e.a.,1997 904-938 Stukken betreffende de statutencommissie, 1981 ̶ 2010

904 Statutenwijziging, 1981

905 Concept statutenwijziging, 1984

906 Rapport reglementsherziening en modelreglement tot 1984, 1984 907 Voorstellen reglementsadviescommissie t.a.v. herziening statuten,

huishoudelijk regelement, districtsreglement en afdelingsstatuten, november 1984

908 Verbeteringen statuten en huishoudelijk reglement (voorbereiding herziene druk december 1985), maart 1985

909 Herziene versie landelijke statuten, december 1985 910 Landelijke statuten, juli 1987

911 Modelstatuten afdelingen en modelreglement districten, april 1988 912 Landelijke statuten, juni 1988

913 Correspondentie statutencommissie, 1989 914 Statutenwijziging, 8 juni 1990

915 Statutenwijziging, 7 januari 1992 916 Landelijke statuten, november 1992

917 Voorstel statuten en reglementswijzigingen, 1994 918 Landelijke statuten, maart 1995

919 Statutenwijziging, 16 februari 1996 920 Landelijke statuten, januari 1998 921 Statutenwijziging, 17 februari 2004

922 Statuten en reglementen der JOVD voor hoofdbestuurders, november 2004, juni 2006

923 Huishoudelijk regelement vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering, 22 mei en 5 juni 2005

924 Huishoudelijk reglement vastgesteld op Buitengewone Algemene Vergadering, 24 juni 2009

925 Correspondentie statutencommissie, 2010

926 Derde tussentijdse verslag van de Projectgroep Integrale Herziening Statuten en Reglementen, 30 maart 2010

927 Landelijke statuten vastgesteld op jaarlijkse algemene vergadering, 14 en 18 april 2010

928 Huishoudelijk reglement vastgesteld op jaarlijkse algemene vergadering, 14 en 18 april 2010

929 Aanvullende notitie rechtspersoonlijkheid afdelingen, ongedateerd 930 Conceptstatuten met opmerkingen, ongedateerd

931 Handleiding bij maken/wijzigen van een eigen afdelingsreglement, ongedateerd

932 Landelijke statuten/huishoudelijk reglement, ongedateerd 933 Modelreglement districten, ongedateerd

934 Modelstatuten afdelingen, ongedateerd 935 Regeling werkgroepen, ongedateerd 936 Reglement van orde, ongedateerd

937 Reglement van orde voor de algemene vergadering, ongedateerd 938 Reglement van orde voor een politiek congres, ongedateerd

(33)

939-940 Relatie JOVD-VVD, 1998 ̶ 1999

939 1998

940 1999

941 Propagandacommissie, 1962 942 Centraal-Kadercommissie, 1962 943 Commissie van Advies, 1983

944 Commissie Hogeschool- en Universiteitsraden, 1984 945 Reglementenadviescommissie, 1985 946 Commissie 10.000, 1985 947-952 Commissie Jongerenbeleid, 1985 ̶ 1990 947 1985 948 1986 949 1987 950 1988 951 1989 952 1990 953 Lustrumcommissie, 1989

954 Commissie Toekomstvisie, ongedateerd 955 Commissie Automatisering, ongedateerd 956. Trekpaardenconferentie, 1970

957 Commissie Subsidie Lokale Participatie, 1990 958 Commissie Actieve Leden, 1998

959 Almanakcommissie, 2008

960 Commissie Jonge Liberalen, 2008 961 Werkgroep Jongerenfractie, ongedateerd

Politieke commissies – nationaal

962 Commissie Onderwijs, ongedateerd 963 Commissie VROM, 1985

964 Commissie Landbouw en visserij, 1985 965 Commissie Economische Zaken, 1985 966 Commissie Financiën, 1985

(34)

967 Commissie Sociale Zaken, ongedateerd 968-969 Commissie Sociale Zekerheid, 1982-1983

968 1982 969 1983

970 Commissie Sociaal Economisch Beleid, ongedateerd 971 Commissie Binnenlandse Zaken en Justitie, 1995

972 Commissie Innovatie en Technologiebeleid, ongedateerd 973 Commissie Filosofische en Ideologische Politiek, 1995 974 Commissie Defensie, ongedateerd

975 Commissie Bevolkingsvraagstuk, ongedateerd

Politieke commissies – internationaal

976 Japan commissie, 1981

977 Commissie Midden-Oosten, 1995

978 Commissie Internationale Economische Betrekkingen en Innovatie, 1995 979 Commissie Buitenland, 1983 ̶ 1997

Projectgroepen

980 Technologie, 1989 981 Dagobert, 1990 982-983 Normvervaging, 1990 ̶ 1991 982 1990 983 1991 984-987 Beursspel, 1989 ̶ 1992 984 1989 985 1991 986 1992 987 Ongedateerd 988-990 Augustusoffensief, 1991 ̶ 1993 988 1991 989 1992 990 1993 991-993 Operatie Gordiaan, 1990 ̶ 1992 991 1990 992 1991

(35)

993 1992

994-1005 Europacongres, 2008 ̶ 2009

994 Correspondentie, maart – mei 2009 995 Deelnemers, mei 2009

996 Draaiboek, 23 en 24 mei 2009 997 Evaluatie, september – oktober 2009

998 Marketing- en communicatieplan, januari – mei 2009 999 Moties en notities, 23 en 24 mei 2009

1000 Nota’s en begrotingen, maart – juni 2009 1001 Offertes, januari 2008 – maart 2009 1002 Planning, april 2008 – november 2009

1003 Overzichten werkgroepen en sprekers, mei 2009 1004 Programma, 23 en 24 mei 2009

1005 Vergaderstukken, januari – mei 2009 1006 Belastingen, ongedateerd

Secretariaat

1007-1036 Inkomende correspondentie, 1960 ̶ 2004 1007 1960 1008 1961 1009 1962 1010 1968 1011 1976 1012 1983 1013 1984 (zie ook nrs. 119-121) 1014 1985 (zie ook nrs. 122-123) 1015 1986 (zie ook nrs. 397-399) 1016 1987 (zie ook nrs. 400-402) 1017 1988 (zie ook nr. 403) 1018 1989 (zie ook nr. 404) 1019 1990 (zie ook nr. 405) 1020 1991 1021 1992 1022 1993 1023 1994 1024 1995 1025 1996 1026 1997 1027 1998 1028 1999 1029 2000 1030 2001 1031 2002 1032 2003 1033 2004 1034 2005 1035 2006 1036 Ongedateerd

(36)

1037-1059 Uitgaande correspondentie, 1961 ̶ 2008 1037 1961 1038 1962, 1979 1039 1984 (zie ook nrs. 125-127) 1040 1985 (zie ook nrs. 128-131) 1041 1986 1042 1987 (zie ook nrs. 408-409) 1043 1988 (zie ook nr. 410) 1044 1989 1045 1990 (zie ook nr. 411) 1046 1991 1047 1992 1048 1993 1049 1994 1050 1995 1051 1997 1052 1998 1053 1999 1054 2000 1055 2001 1056 2004 1057 2005 1058 2008 1059 Ongedateerd 1060-1067 Brievenboeken,1986 ̶ 1994 1060 6 januari 1986 – 14 oktober 1987 1061 15 oktober 1987 – 22 juli 1988 1062 25 juli 1988 – 13 oktober 1989 1063 16 oktober 1989 – 13 november 1990 1064 14 november 1990 – 30 augustus 1991 1065 2 september 1991 – 2 juni 1992 1066 3 juni 1992 – 2 juni 1993 1067 3 juni 1993 – 10 maart 1994 1068 Postlijst, ongedateerd 1069 D9 overleg, 1989 1070-1083 Adressenvraagbaak, 1982 ̶ 2005 1070 1982/1983 1071 1984 (maanden onbekend) 1072 oktober 1985 (zie ook nr. 133)

1073 november 1986

1074 februari, zomer en juli 1989 1075 januari 1990

1076 eerste helft en tweede helft 1991 1077 april 1992

1078 voorjaar 1993

1079 1994 (maand onbekend) en november 1994 1080 maart en juni 1995

1081 december 2000 1082 juni 2004

(37)

1084-1096 Correspondentie betreffende bestuursmutaties in verband met de adressenvraagbaak, 1983 ̶ 1994 1084 1983 1085 1984 1086 1985 1087 1986 (zie ook nrs. 137-138) 1088 1987 (zie ook nr. 138) 1089 1988 (zie ook nrs. 416-418) 1090 1989 (zie ook nrs. 416-418) 1091 1990 1092 1991 1093 1992 1094 1993 1095 1994 1096 Ongedateerd 1097-1098 Overzicht hoofdbesturen, 1949 ̶ 2001 1097 Overzicht hoofdbesturen, 1952 ̶ 1971 1098 Overzicht hoofdbesturen, 1949 ̶ 2001 1099 Overzicht voorzitters, 1949 ̶ 1982 1100-1106 Arbeidsovereenkomsten, 1987 ̶ 1994 1100 1987 1101 1988 1102 1990 1103 1991 1104 1992 1105 1993 1106 1994 1107-1109 Overzicht contributieafdrachten, 1986 ̶ 1990 1107 1986 ̶ 1990 (zie ook nr. 140) 1108 1989 ̶ 1990 1109 Ongedateerd 1110-1111 Overzicht afdelingen, 1992 ̶ 1993 1110 1992 1111 1993

1112-1113 Inventarisatie archiefstukken onder leden, 1983 en 1989

1114 Afdeling inventarisaties met betrekking tot leden, bestuur, afdelingsblad en activiteiten, 1990 ̶ 1992 1115 Rapportage ledenadministratie, 1998 1116-1124 Stemverdelingen, 1960 ̶ 1992 1116 1 oktober 1960 1117 1 oktober 1961 1118 1 april 1962 1119 31 december 1985, juni 1988 1120 1990 ̶ 1992 1121 1 februari 1991 1122 1 november 1991

(38)

1123 1 juni 1992 1124 Ongedateerd

1125-1126 Evaluaties afdelingsbezoeken door HB-lid, 1985 en 1992 1125 februari – april 1985

1126 april – juni 1992

1127 Overzicht abonnees Driemaster, 1990

1128-1131 Activiteitenoverzichten afdelingen, 1993 ̶ 1994 1128 1993 1129 december 1993 – januari 1994 1130 1994 1131 Ongedateerd 1132-1134 Secretaris Welzijnszaken, 1985 ̶ 1987 1132 1985 1133 1986 1134 1987

1135 Secretaris Sociaal Economische Zaken, 1986

1136-1140 Dossier Marcel Gubbels (verlenging inschrijvingsduur tweefasenstructuur), 1984-1988

1136 1984 1137 1985 1138 1986 1139 1987 1140 1988 1141-1143 Correspondentie Belgroep, 1989 ̶ 1993 1141 1989 1142 1992 1143 1993

1144 Stichting Politieke Jongeren Projecten, 1998 1145 Dossier Stutterheim, 2004

1146 Politiek Commissariaat, 2012

1147 Ontwerp beginselgrondslag JOVD, ongedateerd 1148 Plein 19 beraad, 1998 ̶ 1999 1149-1151 VPP Deelraad (internationaal), 1989 ̶ 1991 1149 1989 1150 1990 1151 1991 1152-1155 VVO Deelraad, 1984 ̶ 1990 1152 1984 1153 1985 1154 1986 1155 1990

(39)

Districten

1156-1254 Stukken betreffende de districten, 1960 ̶ 1996 1156-1176 West, 1971 ̶ 1990 (zie ook nrs. 157-158)

N.B.: in 1990 district Zuid-Holland geworden

1156 1971 1157 1974 1158 1975 1159 1976 1160 1977 1161 1978 1162 1979 1163 1980 1164 1981 1165 1982 1166 1983 1167 1984 1168 1985 1169 1986 1170 1987 1171 1988 1172 januari – maart 1989 1173 april – juni 1989 1174 juli – september 1989 1175 oktober – december 1989 1176 1990 1177-1183 Zuid-Holland, 1989 ̶ 1994 1177 januari – juni 1989 1178 juli – december 1989 1179 1990 1180 1991 1181 1992 1182 1993 1183 1994 1184-1198 Brabant, 1985 ̶ 1996 1184 1985 1185 1987 1186 1988 1187 1989 1188 1990 1189 januari – juni 1991 1190 juli – december 1991 1191 januari – augustus 1992 1192 september – december 1992 1193 januari – juni 1993 1194 juli – december 1993 1195 januari – juni 1994 1196 juli – december 1994 1197 1995 1198 1996

(40)

1199-1207 Utrecht, 1986 ̶ 1994 1199 1986 1200 1987 1201 1988 1202 1989 1203 1990 1204 1991 1205 1992 1206 1993 1207 1994 1208-1210 Twente, 1989 ̶ 1991 1208 1989 1209 1990 1210 1991 1211-1216 Gelderland, 1984 ̶ 1994 1211 1984 1212 1990 1213 1991 1214 1992 1215 1993 1216 1994

1217-1230 Overijssel, 1979 ̶ 1994 (zie ook nr. 156)

1217 1979 1218 1980 1219 1981 1220 1982 1221 1983 1222 1984 1223 1985 1224 1986 1225 1988 1226 1989 1227 1991 1228 1992 1229 1993 1230 1994

1231-1236 Noord-Holland, 1960 ̶ 1994 (zie ook nrs. 153 en 425)

1231 1960 1232 1989 1233 1991 1234 1992 1235 1993 1236 1994 1237-1241 Limburg, 1991 ̶ 1994 1237 1991 1238 1992 1239 1993 1240 1994 1241 Ongedateerd

(41)

1242-1251 Noord, 1962 ̶ 1994 (zie ook nr. 152) 1242 1962 1243 1982 1244 1983 1245 1984 1246 1985, 1988 1247 1990 1248 1991 1249 1992 1250 1993 1251 1994 1252-1254 Zeeland, 1992 ̶ 1994 1252 1992 1253 1993 1254 1994

Afdelingen

1255-1268. ‘s-Gravenhage, 1964 ̶ 2007 (zie ook nrs. 186 en 433)

1255 1964 1256 1965 1257 1966 1258 1967 1259 1978 1260 1979 1261 1980 1262 1984 1263 1988 1264 1989 1265 1990 1266 1991 1267 2007 1268 Ongedateerd

1269-1277 Groningen, 1980 ̶ 1992 (zie ook nr. 187)

1269 1980 1270 1981 1271 1982 1272 1983 1273 1984 1274 1985 1275 1987 1276 1990 1277 1992

1278-1287 Eindhoven, 1981 ̶ 1989 (zie ook nr. 182)

1278 1981 1279 1982 1280 1983 1281 1984 1282 1985 1283 1986 1284 1987

(42)

1285 januari – mei 1988 1286 juni – december 1988 1287 1989 1288-1295 Roosendaal, 1984 ̶ 1991 1288 1984 1289 1985 1290 1986 1291 1987 1292 1988 1293 1989 1294 1990 1295 1991 1296-1298 Bilthoven, 1984 ̶ 1989 1296 1984 1297 1988 1298 1989 1299 Meppel, 1986 1300-1310 West-Brabant, 1986 ̶ 1995 1300 1986 1301 1987 1302 1988 1303 1989 1304 1990 1305 1991 1306 1992 1307 1993 1308 1994 1309 januari – juni 1995 1310 juli – december 1995 1311 Noord- en Midden-Zeeland, 1987 ̶ 1989 1312-1315 Heuvelrug, 1988 ̶ 1991 1312 1988 1313 1989 1314 1990 1315 1991 1316 Delfland, 1989 1317 Maas en IJssel, 1989 1318 Rijnmond, 1989 1319 Leiden, 1990 1320-1324 Utrecht, 1991 ̶ 2004 1320 1991 1321 1988 1322 2003 1323 januari – april 2004

(43)

1324 mei – december 2004 1325 Ede Wageningen Plus, 1992 1326 Apeldoorn, 1993 1327 ’t Gooi, ongedateerd 1328 Zoetermeer, ongedateerd

Internationaal secretariaat

1329-1331 Ingaande correspondentie, 1988 ̶ 1998 1329 1988 (zie ook nrs. 460-463) 1330 1996 1331 1998 1332-1336 Uitgaande correspondentie, 1989 ̶ 2008 1332 1989 1333 1994 1334 1996 1335 1997, 2008 1336 Ongedateerd

1337-1340 Vergaderstukken internationaal secretariaat, 1994 ̶ 1997

1337 1994 1338 1995 1339 1996 1340 1997 1341 Beleidsplannen, 1995 ̶ 2002 1342 Jaarverslagen, 1994

1343 Informatieboekje reis Gdansk, 21-27 mei 2002

1344 Nederlands Platform Internationaal Jongerenwerk (Pijon), ongedateerd

1345-1350 International Federation of Liberal and Radical Youth (IFLRY) en de Liberal and Radical Youth Movement of the European Community (LYMEC), 1964 ̶ 2005

1345 IFLRY, 1964

1346 IFLRY, 1983 (zie ook 251-253 en 503) 1347 IFLRY, 2003

1348 Sollicitatiebrieven IFLRY, ongedateerd 1349 LYMEC, 1980, 2005

1350 LYMEC evaluaties, ongedateerd

Diversen

1351-1364 Persberichten, 1978 ̶ 2007

1351 1978

1352 1989 1353 1990

(44)

1354 1993 1355 1995 1356 1996 1357 1997 1358 1998 1359 1999 1360 2003 1361 2004 1362 2005 1363 2006 1364 2007

1365-1375 Redactie van Driemaster, 1986 ̶ 2008 1365 1986 (zie ook 272) 1366 1987 1367 1989 1368 1990 1369 1991 1370 1992 1371 1996 1372 1997 1373 2006 1374 2008 1375 Ongedateerd

1376-1381 Jaarverslagen van Driemaster, 1988 ̶ 2004

1376 1988

1377 1990 1378 1991

1379 2002 (alleen inleiding, rest ontbreekt)

1380 2003 1381 2004

1382-1412 Krantenknipsels, 1958 ̶ 2010 (zie ook nrs. 274-285 en 525-533)

1382 1958 1383 1961 1384 1962 1385 1963 1386 1965 1387 1966 1388 1967 1389 1974 1390 1977 1391 1978 1392 1985 1393 1986 1394 1987 1395 1988 1396 1989 1397 1990 1398 1991 1399 1992 1400 1993 1401 1994 1402 1995

(45)

1403 januari – maart 1996 1404 april – december 1996 1405 1997 1406 1998 1407 2001 1408 2003 1409 2004 1410 2005 1411 2010 1412 Ongedateerd 1413-1415 Speeches, 1989 ̶ 2004 1413 1989 1414 2004 1415 Ongedateerd

1416 Stichting ter verbetering van individuele ontplooiingskansen, 1976 1417 Jongeren ontwikkelingsstichting, 1985

1418 Jongerenredactie jeugdbeleid, 1999 1419 PJO voorzittersoverslag, 2005

1420 Notities politieke onderwerpen, ongedateerd 1421 Ledenwerfactie, ongedateerd

Varia

1422-1425 Foto’s, 1983-1992

1422 Diversen, ongedateerd

1423 Fotoalbum bijeenkomst JOVD Stadskanaal 1983 1424 Secretariaat, ongedateerd

1425 Vergadering landelijk bestuur 1992 1426-1430 (Receptie) Boeken, 1994 - 2004

1426 15-jarig jubileum afdeling De Compagnie, april 1994 1427 Lustrumboek 10e lustrum, 1999

1428 Nieuwjaarsreceptie, 2000

1429 45 jaar JOVD lustrumboek, ongedateerd 1430 Route 55 Lustrumgids 11e lustrum, 2004 1431 Route 55 de Doos, 11e lustrum, 2004

Districtsbladen

1432-1442 Districtsbladen, 1984-1997

1432 DB-info, District Gelderland, (1983) 1991-1995 1433 DB-info, District Noord-Holland, 1995

1434 DB-info, District Overijssel, 1992-1993 1435 DB-info, District Utrecht, 1990-1994

(46)

1436 DB-info, District West, 1984-1990

1437 DB-info, District Zuid-Holland, 1994-1995 1438-1442 DB-info, District Brabant,1991-1997

1438 1991 en 1993 1439 1994 1440 1995 1441 1996 1442 1997

Afdelingsbladen

1443-1488 Afdelingsbladen , 1965-2002

1443 Bij Voorbeeld, afdeling Tiel, 1990

1444 Blauwe Hoedt, afdeling ’t Gooi en omstreken, 1989 1445 Conscientia, afdeling Utrecht en omstreken, 1984-1989 1446 Delfland info, afdeling Delfland, 1983-1985

1447 Desalniettemin, afdeling ’s-Hertogenbosch en omstreken, 1991 1448 Drie Bier, afdeling Zuidoost Utrecht, 1989

1449 Experiment, afdeling Rijswijk-Voorburg-Delft, 1965-1966 1450 In Feite, afdeling Tiel en omstreken, 1992

1451 Info bulletin, afdeling Ede-Wageningen, 1992 1452 Inforo, afdeling Rijnmond, 1982-1984 en 1994 1453 J.O.V.D., afdeling Groningen, 1969

1454 J.O.V.D., afdeling Oost-Groningen, 1987 1455 JOVDeeër, afdeling ’s-Gravenhage, 1990 1456 Joviaal, afdeling ’s-Gravenhage, 1982

1457 Kennemer Liberaal, afdeling Kennemerland, 1992-1994 1458 Leidraad, afdeling Leiden,1985-1996

1459 Liberaal, afdeling Dordrecht, 1990 1460 Liberaal Journaal, afdeling Twente, 1996

1461 Liberale Hart, afdeling ’t Hart van Nederland, 1989

1462 Liberale Schuimkraag, afdeling Amsterdam en omstreken, 1992-2002 1463 Liberalia, afdeling Baronie van Breda, 1990-1996

1464 Liberalia Arcardia, afdeling Amsterdam en omstreken, 1994 1465 Libero, ongedateerd

1466 Liber-Oetel, afdeling ’s-Hertogenbosch, 1988 1467 ‘t Libertaaltje, afdeling West-Brabant, 1990-1997 1468 Libertas, afdeling Voorne, 1985

1469 Lobby, afdeling Arnhem en omstreken, 1991-1992 1470 Nieuwsbrief afdeling Eindhoven, 1992

1471 Nieuwsbrief afdeling ‘s-Hertogenbosch, 1996

1472 Nieuwsbrief afdeling Noord- en Midden-Zeeland, 1992 1473 Nieuwsbrief afdeling Maas en IJssel, 1989

1474 Noordkop, afdeling Alkmaar en omstreken, 1995

1475 Maaslands Kwartiertje, afdeling Kwartier Maasland, 1988 1476 Monde Liberal, afdeling Zeeland, 1993-1997

1477 Pissig!, afdeling Brussel, 1992

1478 Preator, afdeling Eindhoven, 1990-1995

1479 Rondje JOVD, afdeling Noord- en Midden-Zeeland, 1989 1480 Sloepje, afdeling ’s-Gravenhage, 1965-1967

1481 Vaandel, afdeling De Compagnie, 1994

1482 Van de rug af gezien, afdeling Heuvelrug, 1991

(47)

1484 VLAM, Veelkleurig Liberaal Achterhoeks Magazine, afdeling Oost-Achterhoek, 1992

1485 Vox Libera, afdeling Hart van Brabant, 1991-1996 1486 Vraagteken, afdeling Zoetermeer, 1990

1487 Vrijblijvend, afdeling Rijk van Nijmegen, 1991-1992

1488 W.E.B.B., Wageningen Ede Barneveld Bulletin, afdeling Ede-Wageningen Plus, 1991

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De JOVD is door het Nederlands Comité voor Multilateraal jongerenwerk gevraagd om eeen drietal kandidaten te stellen voor de functie van VN jongeren vertegenwoordiger..

binnen de afdeling valt beiden het richtbedrag wensen aan te houden, zullen de leden een acceptgiro ontvangen voor fl. (onder voorbehoud van de definitieve

Daarbij komt dat de decentralisatie op deze manier haar doel voorbij schiet: het welzijnswerk dient dichter bij de burger gebracht te worden, niet dichter bij de

Iedereen wordt vriendelijk verzocht post voor de penningmeester niet naar Roelof ’s huis te sturen, maar naar het algemeen secretariaat te Amsterdam... Regels t.b.v. Alle afspraken

daaraan voorafgaand (om 10.00 uur) amendementenbeurs voor de Midden- Oostenresolutie en modelreglement voor afdelingen en districten.. 18

De districtsvergadering kan de behandeling van en de beslissing over deze onderwerpen niet verwijzen naar een ander orgaan en slechts uitstellen tot een volgende

Landelijke leden van verdienste zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging op vOordracht van het hoofdbestuur of een afdeling, als zodanig door de

HB: ziet wel kandidaten voor die pest, maar is van mening dat er nu een vacature voor het W P - s c h a p is ;en dat daar een geschikte , persoon voor gevonden moet

f 10.000,-, maar dit geldt alleen voor loontrekkenden (de loonbelas- ting houdt geen rekening met spaar- tegoeden). Kleine zelfstandigen - en is het gewaagd te

Vroeger, vele lange jaren geleden, leefde in het donkere Wettenbos een klein mannetje, dat Laks heette. Mammoet vond het zo fijn bij Laks, dat hij vele jaren bij hem

Uit praktische overwegingen (span- ning in de wereld verkleinen), maar vooral ook uit idealisme, moeten we voor de onderontwikkelde gebieden iets doen. De liberale

Congres van de Intern. Federation of Radical en Liberal Youth stelde. Bet liberalisme stelt zich ten doel, elk individu de vrijheid en de gelegen- heid te geven om zijn

Voor serieus (wetenschappelijk) onderzoek, zulks ter beoordeling van het hoofd van het DNPP, zijn geen beperkende voorwaarden aan het raadplegen van dit archief gesteld.

Met betrekking tot het raadplegen van de nummers 1 en 3 van de plaatsingslijst zijn voor een serieus (wetenschappelijk) onderzoek – zulks ter beoordeling van het Hoofd van het DNPP

Na de teleurstellend voor DS’70 verlopen verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 1974 werd zij voorzitter van de zogeheten Strategiecommissie, die zich

15 Stukken betreffende congressen van de Prof.. XX.1 DNPP plaatsingslijst archief L. Bomhoff, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2002. VI. van Pim

88 Archief-Dresselhuys (enige correspondentie, teksten van redevoeringen e.d., van belang voor in de jaren twintig in liberale kring bestaande opvattingen; lijst van stukken, tevens

van der Hoek zijn hierna op lijst gezette persoonlijke archief aan het DNPP overgedragen.. De

2 Plaatsingslijst van de archivalia van het communicatieblad van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) , VVD- INFO, nrs.. KvK

Ondertekend door het voorbereidingscomitie Circulaire Partij van de Arbeid Federatie Eenrum Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 26 juli 1946. Circulaire Partij van de Arbeid voor

04 – 08 Materiaal betreffende het Algemeen bestuur van de afdeling Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), 1948-1979.. Convocaties, presentielijsten,

47 Correspondentie/ stukken met betrekking tot landelijke convocaties van het Algemeen secretariaat van de VVD over de periode 1980 t/m 1984. 48 Correspondentie/ stukken

Schrift inhoudende presentielijsten bij verschillende activiteiten van de afdeling Nieuw Beerta van de Partij van de Vrijheid, later VVD, 25 april 1946 – 1 maart 1966..