• No results found

Praktijkkaart behandelen smetten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Praktijkkaart behandelen smetten"

Copied!
2
0
0
Laat meer zien ( pagina)

Hele tekst

(1)

Praktijkkaart Behandeling, richtlijn Smetten preventie en behandeling, september 2018

PRAKTIJKKAART BEHANDELING SMETTEN

- blad 1 van 2 -

Aanbevelingen

Symptomen

Stel vast of er sprake is van smetten aan de hand van de onderstaande symptomen. Consulteer bij twijfel een meer ervaren deskundige.

Smetten Smetten met nattende huid Smetten met geïnfecteerde huid

■ intacte huid ■ felrode huid ■ symptomen van smetten met

■ licht rode tot felrode, glanzende huid ■ nattende, kapotte huid een nattende huid én een of

■ jeuk (niet altijd) ■ verweking van de huid meerdere van de volgende

■ schrijnend, branderig gevoel (niet altijd) ■ erosies symptomen: ■ scherpe, rode wondlijn (fissuur) zichtbaar ■ pustels (puistjes)

op breuklijn tussen beide huidplooien ■ natten

■ jeuk (niet altijd) ■ geel/groen exsudaat

■ schrijnend, branderig gevoel (niet altijd) ■ randschilfering ■ eilandjes voor de kust

(bij candida-infectie) ■ pus

■ korstvorming

■ een onaangename geur

Interventies

Behandel de verschillende verschijningsvormen van smetten op de volgende wijze:

Smetten Smetten met nattende huid Smetten met geïnfecteerde huid

■ één of meer preventieve maatregelen, ■ één of meer preventieve maatregelen ■ consulteer een deskundige

minimaal 2x daags minimaal 3x daags ■ preventieve maatregelen

■ bij een felrode, glanzende huid ■ Zinkoxidesmeersel FNA (dun!)* minimaal 3x daags

Zinkoxidesmeersel FNA (dun!)* of ■ eventueel lokaal een antischimmelpreparaat ** ■ 1-2 daags combinatie(preparaat) een barrièreproduct, minimaal 2x daags ■ gebruik geen barrièreproduct (hecht niet) van Zinkoxidesmeersel FNA en

■ raadpleeg bij twijfel een meer deskundige antischimmelpreparaat (dun!) ** ■ gebruik miconazol niet samen met

een oraal antistollingsmiddel ■ gebruik alleen barrièreproduct ter

bescherming van de droge huid

Gebruik bij overmatig exsudaat een niet-verklevend wondverband. niet op de nattende smetplek zelf * verwijder altijd eerst de resten van Zinkoxidesmeersel FNA (=zinkolie) van een vorige behandeling met olie

** eerst antischimmelpreparaat, daarna Zinkoxidesmeersel FNA opbrengen óf gelijktijdig in een combinatiepreparaat. Altijd dun opbrengen! * gebruik (combinatiepreparaten met) corticosteroïden alleen in opdracht van de arts

(2)

Praktijkkaart Behandeling, richtlijn Smetten preventie en behandeling, september 2018

- blad 2 van 2 -

Inschakelen meer deskundige

- Raadpleeg bij twijfel en in ieder geval bij geïnfecteerde smetten een meer deskundige (dermatologie verpleegkundige, verpleegkundig specialist, wondconsulent, huisarts, verpleeghuisarts of dermatoloog).

- Lokale behandeling is afdoende om zowel de objectieve als de ervaren pijn- en jeukklachten te bestrijden; als de klachten verergeren of voortduren na de start van de behandeling, dient een meer deskundige ingeschakeld te worden.

Inschakelen andere discipline

- Schakel, afhankelijk van de problematiek, een andere zorgverlener in voor advies of begeleiding wanneer smetten de participatie of het dagelijks functioneren beïnvloedt. (bijvoorbeeld een ergotherapeut, een maatschappelijk werkende of een bedrijfsarts)

Evaluatie

- Evalueer de behandeling op dag 3, 7 en 14 na het starten van de behandeling aan de hand van objectieve symptomen en de ervaren klachten (zie boven).

- Evalueer de behandeling bij twijfel en altijd bij smetten met een geïnfecteerde huid samen met een deskundige.

- Stel, wanneer de klachten verergeren tijdens de behandeling, opnieuw vast om welke verschijningsvorm van smetten het gaat en pas zo nodig de behandeling aan.

- Overweeg, bij 14 dagen behandeling zonder verbetering of een microbiologische kweek meerwaarde heeft om verdere behandeling te kunnen bepalen

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Door blokkades van de lumbale sympathicus wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven.. Bij een lumbale

Vóór de behandeling dompelen we de handen en/of voeten eerst vijftien minuten onder in een badje met trioxaleen-oplossing om de huid gevoeliger te maken voor de

Gebruik geen andere medijnen tegen de pijn naast de medicijnen die de arts heeft voorgeschreven. Hiermee bedoelen we medicijnen die u vrij kunt kopen bij de drogist, apotheek

Als u besluit mee te doen aan het onderzoek, dan zal er worden geloot (gerandomiseerd) welke behandeling u zult krijgen: endoscopisch oprekken van de

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand.. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter

Indien de klager zich niet kan vinden in de wijze waarop zijn klacht is behandeld door de teamleider, neemt de eenheidsmanager – hierbij ondersteund door de.. klachtencoördinator –

Als u op de dag van de behandeling koorts hebt, neemt u dan con- tact op met de secretaresse van de polikliniek Pijnbestrijding, tele- foonnummer (0314) 32 92 42.. Bij afwezigheid

Indien klager hiervan wenst af te zien dan wel niet binnen vier weken tot herstel overgaat neemt de commissie de klacht op deze grond niet in behandeling en zal dat binnen twee

De klacht dient te bevatten, zo duidelijk mogelijk, een omschrijving van de gedraging (datum, tijdstip) waarop de klacht betrekking heeft, mededeling wie zich aldus heeft

Indien het bezwaar niet aan de eerder gestelde eisen voldoet, zal DNV GL de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en in de gelegenheid stellen de gegevens

Er is een kleine absolute afname te constateren in de jaren 1999 en 2000 maar uit de interviews blijkt dat advocatenkantoren en de Dekens (voorzitters van bestuur van de lokale

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met een poliklinie- kassistente van Noordwest Pijncentrum. U kunt dit nummer ook bellen met eventuele

Hierbij wordt de methode FoodPrint dus niet toegepast voor één bedrijf of keten, maar voor een hele sector?. Als laatste toepassing noemen we het gebruik van Foodprint in het

Om een schatting van de jaarlijkse uitgaven voor plattelandsontwikkeling voor Bulgarije en Roemenië in de periode 2007-2013 te maken, gaan we er vanuit dat Bulgarije en

Benigne en maligne viscerale pijn in bovenbuik: pancreas, maag, milt, lever, galblaas. Acute en

De klager, de aangeklaagde, alsmede de bij de procedure betrokkenen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord, worden indien de klachtencommissie dat

Gemiddeld duurt het 2-3 weken voordat er een effect van de behandeling merkbaar wordt. Er volgt altijd een controle afspraak 6-8 weken na de behandeling om het tot dat moment behaalde

Neem voor de behandeling contact op met de polikliniek Pijnbestrijding als 1 of meerdere van onderstaande punten op u van toepassing zijn en u dit nog niet hebt besproken met

• wanneer na het horen feiten of omstandigheden bekend worden, die voor de op het bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt dit aan

Heeft u, wanneer u weer thuis bent, nog vragen of klachten die te maken hebben met uw opname of behandeling. Dan kunt u de eerste twee weken daarna nog contact met

Laat uw arts weten dat u een account heeft aangemaakt zodat uw arts de analyse opdracht kan klaar zetten voor u... wanneer uw arts een analyse voor u

Deze vragen hebben betrekking op de mogelijkheid om de productiviteit van publieke voorzieningen te kunnen meten, evenals de effecten van instrumenten op de productiviteit..

10.1 Zowel de klager, als de betrokken medewerker, als de betrokken organisatie waarover geklaagd wordt, worden door de Klachtencommissie tijdens een hoorzitting in de gelegenheid