• No results found

Het Recept van Dokter Ecologie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Het Recept van Dokter Ecologie"

Copied!
3
0
0

Hele tekst

(1)

V

an fruitige uitjes tot waterzuivering, ecologie is nauw

vervlochten met de samenleving. Toch is fundamenteel

ecologisch onderzoek niet altijd even makkelijk uit te leggen. Met

Dokter Ecologie maakt NIOO-KNAW haar onderzoek voor een breder

publiek toegankelijk. Als fictieve personage, compleet met witte

doktersjas, beantwoorden Stijn van Gils en Sven Teurlincx vragen die

ogenschijnlijk niets met ecologie te maken hebben.

HET RECEPT VAN

DOKTER ECOLOGIE

Dokter Ecologie is een fictief personage van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Het NIOO-KNAW doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. Met Dokter Ecologie wil het NIOO complexe onderwerpen vertalen naar een breed publiek. De interactie tussen wetenschap en dagelijkse praktijk die op die manier ontstaat, neemt het instituut op haar beurt weer mee in het onderzoek. De dokter houdt sinds een paar weken prak-tijk op Facebook waar een groeiend aantal mensen hem inmiddels heeft weten te vinden. Ze komen in de virtuele praktijk met allerhande vragen. Van de

psychologische tot de meer pragmatische huis-, tuin- en keukenproblematiek. Die ervaring had hij ook tijdens de recente jaarlijkse open dag, waar Dokter Ecologie echt spreekuur hield voor de bezoeker.

Spervuur aan vragen

Hoe is het idee ontstaan? “Regelmatig werd me gevraagd wat ik eigenlijk precies doe”, vertelt Stijn van Gils, promovendus bij de afdeling Terrestrische Ecologie van het NIOO-KNAW. “Die vraag is vaak moeilijk

te beantwoorden. Ik betrap mezelf er soms op dat mijn uitleg te ver afstaat van de gewone wereld en ik onbewust vaktermen gebruik. Dat frustreert me, want sectoren waarvan hun bijdrage aan de maatschappij niet onmiddellijk duidelijk is, hebben het moeilijk. Tijdens een brainstorm draaide ik dat perspectief om. Als ecoloog bekijk ik de samenleving op een andere manier. Waarom zou je willen dat de samenleving zich naar ons verplaatst als ik ecologie ook in de samenleving kan stoppen?” Zo werd het idee ‘Dokter Ecologie’ geboren: een fictief personage, gekleed in doktersjas, dat

persoonlijke en maatschappelijke vragen beantwoordt vanuit een

ecologisch perspectief.

Moet ik werken of

doorstuderen?

De vragen lijken vaak niets met de natuur te maken te hebben. Maar schijn bedriegt. Neem een vraag als ‘Moet ik werken of doorstuderen?’ Van Gils: “Een wezenlijke ‘mensenvraag’, die toch verrassend dicht staat bij de vraag waarom er biodiversiteit is. Op zo’n vraag kun je de ecologische complexiteit prima projecteren. Eigenlijk is de keuze van studenten verge-lijkbaar met de strategie van verschillende

soorten sluipwespen. Een sluipwesp kan eitjes leggen in rupsen. De ene sluipwespen-soort groeit snel, terwijl een andere sluipwespen-soort langzaam groeit. Een snelle ontwikkeling van sluipwespen heeft als voordeel dat ze snel volwassen zijn. Ze verkleinen daarmee de kans dat hun gastheer tijdens de ontwik-keling wordt opgegeten of op een andere manier verdwijnt. Aan de andere kant heeft langzaam groeien ook z’n voordelen. Een langzame ontwikkeling maakt dat de rups zelf ook kan blijven groeien. Daarmee is er meer voedsel beschikbaar en kan de jonge sluipwesp dus uiteindelijk groter worden en meer eieren leggen, met als nadeel dat de kans op tussentijds opgegeten worden groter is. Nu terug naar de keuze voor studeren of werken. Meteen een baan accepteren houdt in dat je direct je eigen

‘Dok ter Ecologie

is vooral bedoeld

om ecologie

tastbaarder

te maken’

36 Tijdschrift Milieu, november 2013

Fo to ’s : N IO O -K N A W 8511_V01_fc.indd 36 04-11-13 16:36

(2)

geld gaat verdienen, maar vergroot de kans dat je als je ouder bent een lager salaris hebt. Immers, hoger opgeleiden verdienen vaak meer. Meteen gaan werken of eerst studeren leveren beiden voor- en nadelen op, net als de groeisnelheid van de sluipwespen.”

Hoe verkoop ik mijn huis?

Een geheel andere vraag kwam van een dame die er moedeloos van werd dat zij haar huis maar niet verkocht kreeg. Ook met zo’n vraag weet de dokter prima raad: “Ecologische kennis over bijvoorbeeld de wisselwerking tussen

planten en bodem blijkt inzicht te kunnen bieden in het effect van mensen op hun eigen omgeving. Planten beïnvloeden de bodem waarop ze groeien en daarmee de groeiomge-ving voor hun eigen soort-genoten en van anderen. Veel

plantensoorten maken de bodem minder geschikt voor hun soortgenoten, terwijl de bodem juist geschikter wordt gemaakt

voor andere soorten. Daardoor wordt het makkelijker gemaakt voor plantensoorten om elkaar op te volgen. Die kennis uit de ecologie geeft nieuw inzicht bij de vraag-stelster. Tot nu toe zag ze bij het verkopen van haar huis alleen het huis en niet dat ze ook zelf invloed heeft op haar omgeving. Zij bekijkt met het verkregen inzicht nu of ze haar oude woonwijk gezelliger kan maken en kan helpen de buurt schoner te houden. Daardoor vergroot ze de kans om haar huis te kunnen verkopen.”

Hoe maak ik mijn bedrijf

succesvol?

Naast Stijn van Gils kruipt ook Sven Teurlincx

regel-matig in de huid van de dokter. Teurlincx is promo-vendus van de afdeling Aquatische Ecologie van het NIOO. Zo verdiepte hij zich onlangs in de vraag ‘Hoe een bedrijf succesvol te maken?’ “Niet alleen complexiteit, ook het onzichtbare kan inzichtelijk gemaakt worden door het uit de context te trekken. Eén van de hypothesen

waarom invasieve exotische planten zich zo uit kunnen breiden is dat ze in hun nieuwe leefgebied minder natuurlijke vijanden hebben. Exotische planten hoeven daarom veel minder te investeren in verdedigings-mechanismen tegen vijanden en kunnen dus harder groeien en daarmee concurre-rende inheemse plantensoorten overtreffen. In wezen is dit hetzelfde wat nieuwe bedrijven met een innovatief product kunnen ondervinden. Voor een nieuw product bestaan nog geen concurrenten en jonge bedrijven hebben veel minder last van overhead en trage bedrijfsprocessen. Natuurlijk moet elk jong bedrijf perfect zijn aangepast aan het lokale ondernemingskli-maat. Door slechte aanpassingen aan het lokale ondernemingsklimaat redden veel startende bedrijven het niet, maar dat is voor exotische planten niet anders. Als die slecht zijn aangepast aan de temperatuur en regenval van hun nieuwe leefomgeving, redden ze het evenmin”

Krijgt onze zoon een

gameverslaving?

Sven Teurlincx bood ook de juiste receptuur aan een bezorgde ouder die zich met de handen in het haar afvroeg of er bij zoonlief sprake is van een ‘gameverslaving’, met als gevolg verlies van sociale contacten. Simpelweg door er een ecologische onder-zoeksmethodiek op los te laten. “Indirect staat die vraag heel dicht bij de ecologie van meren en de kantelpunttheorie. In meren zijn twee stabiele toestanden aan te wijzen: één vol met planten en een rijk leven, de ander als een groene algensmurrie waarin vissen doodgaan. Boosdoener is de hoeveelheid fosfaat, maar het is vooraf moeilijk te voorspellen wanneer er precies te veel fosfaat is. Een techniek die nu wordt gebruikt om meren te onderzoeken is de hersteltijd na een kleine verstoring. Een meer dat dicht bij een kantelpunt staat, doet er na verstoring langer over om terug te keren naar de oude staat dan wanneer het meer in gezonde toestand verkeert. De competitie van de waterplanten met de algen wordt heviger naarmate de ecolo-gische toestand van het meer dichter op een kantelpunt staat, waardoor het langer

‘Keuze tussen

werken of studeren

is vergelijkbaar

met strategie

sluipwespen’

37

Tijdschrift Milieu, november 2013

(3)

duurt voordat de algen verdrongen worden door de waterplanten. De bezorgde ouders passen dit idee toe door te gaan kijken hoe snel hun zoon na het gamen weer normaal gedrag vertoont en actief deelneemt aan gesprekken aan de keukentafel. Als hij zich aan tafel sociaal gedraagt, is er niets aan de hand, maar als het na het gamen enige tijd duurt voordat hij weer op

normale manier deel neemt aan gesprekken is er reden tot zorg.”

Cirkel rond

“Natuurlijk is ecologie niet direct op de gewone samenleving toe te passen, laat Van Gils weten. “Onze adviezen moet je daarom met een korreltje zout nemen. Dokter Ecologie is vooral bedoeld om ecologie tastbaarder te maken. Dit doen we door het in een context te plaatsen die dichter bij het publiek staat dan het jargon dat de ecoloog gebruikt in de

communicatie met vakgenoten. Maar dat neemt niet weg dat ecologie zeker nieuwe inzichten kan leveren buiten het vakgebied. Zo stond er in februari 2008 in het gezagheb-bende tijdschrift Nature een artikel getiteld ‘Ecology for bankers’. Op grond van ecologi-sche principes werd hierin uitgelegd dat de stabiliteit van banken gevaar liep. Enkele

maanden later klapte het bankensysteem volledig in elkaar op een manier die in het artikel werd uitgelegd. Hadden ze maar beter gelezen!” Andersom hoopt Van Gils dat een gewone vraag hem een nieuw ecolo-gisch inzicht oplevert. “Ik hoop nog eens een onverwachte vraag te krijgen die mij een waanzinnig nieuw idee gaat geven.”

‘Jong bedrijf

gedijt bij perfecte

aanpassing aan

lokaal

onderne-mingsklimaat ’

38 Tijdschrift Milieu, november 2013

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Veel van de huidige sociale huisvestingsmaatschappijen zijn duidelijk niet van plan om nog te investeren op plaatsen waar ze in de toekomst niet meer actief mogen zijn.. Ze

Licht: De plan t kan meer lich t opvangen door de kring van bladeren die v lak boven de grond liggen. Hierdoor kan de plan t veel glucose en bouw stof fen maken en

- In kwartaal 3 van 2018 zijn 358 bedrijven in woningen ingeschreven*. Dit zijn er 20 meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gemiddeld genomen zijn er per kwartaal 371

Meer bedrijven zouden een kachel met boiler moeten aanschaffen als ze het hout toch hebben liggen. Waarom zou je het

Dat het soms niet meer zijn moet Isaac Newton zag een appel en Dacht zie ik dat goed. Het is niet wat

• In kwartaal 4 van 2018 zijn 571 bedrijven in woningen ingeschreven*. Omdat in het 4e kwartaal van 2018 zijn niet 3 maar 4 wekengroepen zijn meegenomen in de analyse, zijn de

The consumption and price data used in this study were obtained from the Namibian Statistics Agency, while the auction prices for meat products were obtained from the

It should be noted that, while Richards’ proposals are for developing language curriculum, in this paper, his forward design dimension model, which ‘means

Daarnaast wordt er ruimte gemaakt voor een nieuw contract – zoals ontwikkeld door de sociale partners – dat meer aansluit bij de bestaande uitkeringsovereen- komsten.. Dit

Toch, als we hem dan opnemen, moet dat wel met grote wijsheid geschieden, want ook deze gehandicapte, en zeker diegene die 'alleen maar' blind is, zal overgevoelig

De Belgische wetgeving rond homohuwelijk, abortus en euthanasie is dus helemaal geen uiting van permissiviteit, maar kwam tot stand vanuit een moreel uitgangspunt: respect voor

Mensen kunnen zich niet blijven verstoppen als konijnen in het bos van ‘het deugt niet’.. We kunnen boeken vullen over wat ‘er gebeurt’, wat ‘ze doen’ en wat ‘men

Uw raad heeft onder andere besloten om het jaarverslag 2014 ter kennisgeving aan te nemen en pas ermee in te stemmen zodra deze is voorzien van een positieve verklaring van

Doordat er veel overeenkomende elementen te zien zijn, zoals de wijn die wordt wijn geschonken aan de man, een flink stuk decolleté bij de vrouw en de luit, kan gezegd worden dat

De kunstenaar heeft dus een vierde kleur nodig en kiest ervoor om vlak nummer 5 geel te kleuren.. Het is mogelijk om de rest van het kunstwerk in te kleuren zonder een tweede keer

Veel van de parttime ondernemers zullen echter nog niet de stap maken naar fulltime ondernemerschap, want in 2012 zijn er nog veel parttime ondernemers die aanzienlijk minder

De ernstige bedreiging die de vooropgestelde werken en het daarmee samenhangen- de grondverzet vormen tegenover het mogelijk aanwezige archeologische erfgoed, zijn immers van die

Maar de arnhemsche neef had nog niet uitgesproken Hij zag Machteld met eerbiedige hoogachting aan, en terwijl hij van de bank opstond, plaatste hij zich naast haar stoel, terwijl

In uw beraadslagingen over de locatie Sonneheerdt wil ik u vragen rekening te houden met de huidige sociale betekenis van Villa van Alles voor de buurt en de inwoners van

© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 1 van 4 Argus Clou Natuur en Techniek | groep 7/8 | Je ziet het niet, maar het is er wel?. ARGUS CLOU NATUUR EN TECHNIEK | LESSUGGESTIE |

Laat het eerste fragment van YouTube zien zonder het eind.. Vraag: ‘Wie snapt hoe

7 Geef de plant elke dag water, maar niet te veel. Een avocadoplant kan, als je hem goed verzorgt, na drie tot vier jaar

- dat type ‘begrijpend lezen’-onderwijs is zeer goed te toetsen omdat vormkenmerken van teksten bevraagd worden, maar het levert volgens PISA een vorm van leesbegrip op die