De verspreiding van de amfibieën in een deel van het stroomgebied van de Strijper Aa

16  Download (0)

Hele tekst

(1)

De verspreiding van de amfibieën

in een deel van het stroomgebied

van de Strijper Aa

A.H.P. Stumpel

r

Rijksinstituut voor Natuurbeheer

Arnhem, Leersum en Texel

(2)

DE VERSPREIDING VAN DE AMEIBIEEN IN EEN DEEL VAN HET STROOMGEBIED VAN DE STRIJPER AA

A.H.P. Stumpel

1982

Overneming v/an gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding

(3)

-1-Voorwoord

In het kader van een multidisciplinair landschapsecologisch onderzoek in het stroomgebied van de Strijper Aa is in de periode van 10 maart t/m 18 juli 1981 een inventarisatie van de amfibieën uitgevoerd. Het onder­

zoek was behalve ecologisch ook methodologisch gericht. Een aspect van dit laatste was dat de inventarisatie vlakdekkend moest zijn. Alle km-hokken zijn even freguent en even intensief onderzocht teneinde de dichtheden per biotooptype goed te kunnen vergelijken. Dit betekent wel dat de inventarisatie niet volledig is geweest, waardoor niet alle plaatsen waar de soorten leven zullen zijn gekarteerd. Desondanks is aan te nemen dat alle voorkomende soorten zijn aangetroffen.

Vooruitlopend op verdere evaluaties van het onderzoekmateriaal en vergelijkingen met andere zoölogische verspreidingsgegevens geeft dit rapport alleen de verspreidingsgegevens per ha-hok. Voor verdere infor­ matie over het amfibieënonderzoek zijn op dit moment de onderstaande referenties beschikbaar.

Bons,M. (1981): Onderzoek naar verspreiding, biotoop en terreingebruik van amfibieën en reptielen in een deel van het stroomdal van de Strijper Aa; deel 1. Rapport Rijksinstituut voor Natuur­ beheer, Leersum. 42 p.

Posthoorn,R. (1981): Idem, deel 2. Rapport Rijksinstituut voor Natuur­ beheer, Leersum. 35 p.

Stumpel,A.H.P., F.J.Kragt & M.W.J.Bons (1982): Een biotoop van de Knoflookpad in de gemeente Maarheeze. De Levende Natuur 84(3): 69-76.

Leersum, November 1982 A.H.P. Stumpel

(4)

2

(5)
(6)

124 125 126 127 128 129 130 Triturus alpestris ) waterbiotoop LEGENDA I I Bos Heide

I I Moeras open water Waterloop

(7)

124 125 126 127 128 129 130 Triturus vulgaris waterbiotoop 131 132 133 134 5 -104 105 106 107 LEGENDA I I Heide

r~i

Moeras open water — Waterloop

(8)
(9)
(10)

Rana arvalis en Rana temporaria Voortplantingsplaatsen beide soorten Rana temporaria Rana arvalis 1 5 16 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 8 -LEGENDA I I Bos Heide

I I Moeras open water — Waterloop

(11)
(12)

LEGENDA i 1 Heide

i 1 Moeras open water —— Waterloop

(13)

124 125 126 127 128 129 130 Pelobates fuscus voortplantingsplaats • landbiotoop 39 131 132 133 134

-11-O

4 3 104 105 106 107 106 109 112 113 116 117 LEGENDA

I I

Heide

t . I Moeras open water — Waterloop

(14)
(15)

124 125 126 127 128 129 130

Bufo cal ami ta

voortplantingsplaats 138 139 131 132 133 134 -13-104 106 106 ÏÖf 106 109 112 113 LEGENDA l . . I Bos I l Heide

I l Moeras open water —— Waterloop

(16)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :