• No results found

De verspreiding van de amfibieën in een deel van het stroomgebied van de Strijper Aa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "De verspreiding van de amfibieën in een deel van het stroomgebied van de Strijper Aa"

Copied!
16
0
0

Hele tekst

(1)

De verspreiding van de amfibieën

in een deel van het stroomgebied

van de Strijper Aa

A.H.P. Stumpel

r

Rijksinstituut voor Natuurbeheer

Arnhem, Leersum en Texel

(2)

DE VERSPREIDING VAN DE AMEIBIEEN IN EEN DEEL VAN HET STROOMGEBIED VAN DE STRIJPER AA

A.H.P. Stumpel

1982

Overneming v/an gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding

(3)

-1-Voorwoord

In het kader van een multidisciplinair landschapsecologisch onderzoek in het stroomgebied van de Strijper Aa is in de periode van 10 maart t/m 18 juli 1981 een inventarisatie van de amfibieën uitgevoerd. Het onder­

zoek was behalve ecologisch ook methodologisch gericht. Een aspect van dit laatste was dat de inventarisatie vlakdekkend moest zijn. Alle km-hokken zijn even freguent en even intensief onderzocht teneinde de dichtheden per biotooptype goed te kunnen vergelijken. Dit betekent wel dat de inventarisatie niet volledig is geweest, waardoor niet alle plaatsen waar de soorten leven zullen zijn gekarteerd. Desondanks is aan te nemen dat alle voorkomende soorten zijn aangetroffen.

Vooruitlopend op verdere evaluaties van het onderzoekmateriaal en vergelijkingen met andere zoölogische verspreidingsgegevens geeft dit rapport alleen de verspreidingsgegevens per ha-hok. Voor verdere infor­ matie over het amfibieënonderzoek zijn op dit moment de onderstaande referenties beschikbaar.

Bons,M. (1981): Onderzoek naar verspreiding, biotoop en terreingebruik van amfibieën en reptielen in een deel van het stroomdal van de Strijper Aa; deel 1. Rapport Rijksinstituut voor Natuur­ beheer, Leersum. 42 p.

Posthoorn,R. (1981): Idem, deel 2. Rapport Rijksinstituut voor Natuur­ beheer, Leersum. 35 p.

Stumpel,A.H.P., F.J.Kragt & M.W.J.Bons (1982): Een biotoop van de Knoflookpad in de gemeente Maarheeze. De Levende Natuur 84(3): 69-76.

Leersum, November 1982 A.H.P. Stumpel

(4)

2

(5)
(6)

124 125 126 127 128 129 130 Triturus alpestris ) waterbiotoop LEGENDA I I Bos Heide

I I Moeras open water Waterloop

(7)

124 125 126 127 128 129 130 Triturus vulgaris waterbiotoop 131 132 133 134 5 -104 105 106 107 LEGENDA I I Heide

r~i

Moeras open water — Waterloop

(8)
(9)
(10)

Rana arvalis en Rana temporaria Voortplantingsplaatsen beide soorten Rana temporaria Rana arvalis 1 5 16 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 8 -LEGENDA I I Bos Heide

I I Moeras open water — Waterloop

(11)
(12)

LEGENDA i 1 Heide

i 1 Moeras open water —— Waterloop

(13)

124 125 126 127 128 129 130 Pelobates fuscus voortplantingsplaats • landbiotoop 39 131 132 133 134

-11-O

4 3 104 105 106 107 106 109 112 113 116 117 LEGENDA

I I

Heide

t . I Moeras open water — Waterloop

(14)
(15)

124 125 126 127 128 129 130

Bufo cal ami ta

voortplantingsplaats 138 139 131 132 133 134 -13-104 106 106 ÏÖf 106 109 112 113 LEGENDA l . . I Bos I l Heide

I l Moeras open water —— Waterloop

(16)

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

kostenbegrotingen en plannen moet vervaardigen voor Opdrachtgever dan is Aannemer gerechtigd de kosten daarvan vergoed te krijgen indien de Overeenkomst niet doorgaat. Indien

Deze nog niet uitgekomen knoppen worden door Japanners gebruikt voor een middel tegen kanker, waarvan sinds 2015 het effect wetenschappelijk zou zijn aangetoond.. Auteur: Santi

Voor veel bijenonderzoekers is duidelijk dat deze sterfte niet door de nieuwe groep van bestrij- dingsmiddelen werd veroorzaakt, maar door virussen die worden overgebracht

Deze vragen hebben betrekking op de mogelijkheid om de productiviteit van publieke voorzieningen te kunnen meten, evenals de effecten van instrumenten op de productiviteit..

Grondstoffen ontgonnen binnen Vlaanderen (productieperspectief) en door de Vlaamse consumptie (consumptieperspectief) in 2016 volgens het Vlaamse IO-model... MOBILITEIT,

14.00 - Aanvullingsspoor grondeigendom voor programmamanagers, Sarah Ros (VNG) en Jeroen Huijben (BZK)!. 14.40

• Als is geparticipeerd, moet aanvrager bij de aanvraag aangeven hoe is geparticipeerd en wat de resultaten zijn. Aanvraag omgevingsvergunning voor

› Regels in omgevingsplan als basis voor verhaal. › Voor integrale of

- In het verlengde daarvan: nu een anterieure overeenkomst sluiten, terwijl het planologisch besluit volgt onder de Omgevingswet betekent dat je achteraf geen aanvullende kosten

Die verskeie afdelings in die vraelys was daarop gerig om in ooreenstemming met die doelstellings van die studie, onderwysers se kennis en vaardighede ten opsigte van

3.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Aannemer, maar ook ten behoeve van: haar bestuurders, aandeelhouders en alle personen die voor

Buiten onze thuismarkten verkopen we speculoos onder het merk Lotus Biscoff.. Dat is de sa- mentrekking van Biscuit

t. Verenigd Koninkrijk, waarbij een onderzoek naar politiegeweld dat acht jaar duurde niet aangemerkt kon worden als voortvarend genoeg. Het Nederlandse feitenonderzoek voldoet

Chemical pollutants are ubiquitous and present in excessive amounts in Dutch surface water, exceeding the norms set by the 2027 European Water Framework Directive (EWFD) in

•Surgical antimicrobial prophylaxis update, education and surveillance.. Awareness of Staff and Doctors.. BAPCOC Quality Indicators and Goals for 2019. •AB indication noted in

Het valt ook op dat 39 procent van de mensen die een euthanasie aanvragen, verkiezen thuis te sterven, terwijl normaal slechts een vierde van de mensen

 Kennis van samenstellingen en eigenschappen van cement- en harsgebonden dekvloermortels  Kennis van voornaamste bindmiddelen, toeslagstoffen, hulpstoffen, specifieke additieven,

familiefilm tekenfilm spannende film natuurfilm soort film groep 6 groep 7 groep 8. Welke film werd in 2 groepen even

familiefilm tekenfilm spannende film natuurfilm soort film groep 6 groep 7 groep 8. Welke film werd in 2 groepen even

Deze vooringenomenheden zijn bij de meeste HRM-afdelingen niet bekend; hierdoor wordt er veelal niet aan vrouwen gedacht voor bepaalde functies 27 en hebben ze ook niet altijd

“Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen” (Lukas 13:24). Nu is het merkwaardige aan dit alles dat, alhoewel

* Helder water: daarom werd specifiek geadviseerd om alle bomen en struiken rond het ven te verwijderen, het plagsel te verwijderen en in de slootjes en grotere sloten eerst

3.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Aannemer, maar ook ten behoeve van: haar bestuurders, aandeelhouders en alle personen die voor