Zelfevaluatie

In document BELEIDSPLAN Autodelen.net (pagina 20-24)

3. Omgevingsanalyse

3.2 Zelfevaluatie

3.2.1 Herkomst gegevens

Onderstaande gegevens betreffende de sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, aspiraties, resultaten en de daaraan gekoppelde conclusies voor de toekomst zijn het resultaat van volgende acties en methodieken:

Intern traject (onder professionele begeleiding) om tot de nieuwe missie en visie te komen

Bevraging van de leden en vrijwilligers in 2018 en 2019

Meerdere gesprekken met Vlaamse autodeelorganisaties (apart en in groep) in 2018 en 2019

Bevraging AVIRA-projecten in 2018

Besprekingen in de RvB en AV van Autodelen.net

De omgevingsanalyse (zie punt 4.1)

Bevraging en evaluatie green deal gedeelde mobiliteit ondertekenaars in 2018 en 2019

De visitatiecommissie (oktober 2018) gaf Autodelen.net een positieve beoordeling zonder aanbevelingen.

Hier en daar gaven ze advies over toekomstige acties die de werking kunnen versterken. De meesten zitten vervat in de SWOART maar om ze scherp te stellen worden ze hier nog even apart opgesomd.

Suggesties adviescommissie

De organisatie geeft aan dat ze ooit beginnende ideeën had om een website op te stellen waarbij de basisvragen rond autodelen beantwoord staan. Ze is ook bezig met het diversifiëren van haar communicatie op basis van verschillende doelgroepen. De commissie moedigt die ideeën aan.

De commissie is van mening dat de organisatie nog ‘actiever’ mag zijn in haar diversiteitsbeleid. Zo kan de organisatie haar vacatures bijvoorbeeld verspreiden via andere kanalen.

De organisatie beseft dat ze meer vraaggericht moet werken en met experten en ervaringsdeskundigen moet samenzitten rond diversiteit en interculturaliteit. De commissie kan dit alleen maar aanmoedigen.

De organisatie is van plan om aan impactmeting te doen en dit toe te passen op enkele van haar methoden. De commissie waardeert het plan van de organisatie en stimuleert de organisatie om haar bevindingen te delen met de sociaal-culturele sector.

De organisatie heeft voornamelijk kwantitatief gerapporteerd over de educatieve functie en daagt de organisatie uit om ook na te denken over en te expliciteren wat de educatieve waarde is van autodelen.

De organisatie wil inzetten op impactmeting. De commissie waardeert het plan van de organisatie en stimuleert de organisatie om haar bevindingen te delen met de sociaal-culturele sector.

Op vlak van inspraak van de vrijwilligers bij de organisatie kan Autodelen.net nog groeien. De commissie raadt Autodelen.net aan om participatie van vrijwilligers in de organisatie verder vorm te geven en na te denken over de plaats van de vrijwilligers in de organisatie.

De commissie moedigt Autodelen.net aan om een analytische boekhouding op te stellen

3.2.2 SWOART

Uit alle gegevens die we ontvangen en verzameld hebben, werden telkens de vijf belangrijkste gekozen om mee verder te werken.

Sterktes Kansen

Autodelen.net beschikt over een uitgebreid nationaal en Europees netwerk bestaande uit o.a. overheden, (gedeelde) mobiliteitsorganisaties, organisaties actief binnen de deeleconomie, Europese koepelorganisaties en is ingebed in relevante structuren zoals de Vlaamse mobiliteitsraad (MORA) en Transitienetwerk middenveld.

Bovendien zijn we medeoprichter van het netwerk green deal gedeelde mobiliteit.

De individuele en maatschappelijke voordelen van gedeelde mobiliteit spelen in op actuele thema’s en problemen en diverse beleidsuitdagingen van de overheid bv. klimaatopwarming, congestie, basismobiliteit, sociale cohesie, ruimtelijke ordening LEZ, ,... Het concept wordt vandaag gezien als een essentiële schakel in duurzame mobiliteit.

Autodelen.net is expert op vlak van gedeelde mobiliteit.

Bovendien hebben we uitstekende relaties met alle bestaande en nieuwe autodeelaanbieders en slagen we erin gezamenlijke standpunten over te brengen aan het beleid.

Ook ons netwerk aanbieders gedeelde mobiliteit groeit .

Gedeelde mobiliteit zit in algemeen de lift. Diverse stakeholders (lokale overheden, bedrijven, projectontwikkelaars, enz.) willen inzetten op innovatie projecten + mogelijkheden tot samenwerking met logische en natuurlijke partners zoals samenhuizen, LETS, transitie, peerby, … Autodelen.net is sterk in het vinden van vernieuwende

samenwerkingsverbanden en innovatieve gedeelde mobiliteitsopties (bv. AVIRA, delen gemeentelijk wagenpark, mobipunten, Cozycar …). Bovendien zijn we ook verfrissend en innovatief op vlak van communicatie en organisaties van events (bv. Shared Mobility Rocks, autodeelparty’s, communicatiecampagne Gent,...).

Gebruikers van gedeelde mobiliteit behoren tot een vrij homogene doelgroep. Er is nog een groot potentieel om het concept te activeren binnen andere doelgroepen zoals nieuwkomers, vierde wereld, senioren,… maar ook in minder verstedelijkte gebieden, bij woningbouwprojecten, bij installatie mobipunten, enz.

Autodelen.net beschikt over een geëngageerd, dynamisch en kwalitatief sterk team met diverse expertises.

Bovendien kunnen we beroep doen op een steeds groter wordende pool van enthousiaste vrijwilligers.

Er is nood aan ondersteuning voor gedeelde mobiliteit organisaties m.b.t. tot collectieve bekommernissen zoals parkeerregeling, incentives van de overheid, samenwerking openbaar vervoer, verzekeringen, algemene promotie, …

Autodelen.net slaagde erin om haar inkomsten te diversifiëren. De grootste inkomstenpost is goed voor ca.

30% van de totale omzet.

Er is nood aan duidelijke info over alle vormen van gedeelde mobiliteit voor zowel de consument, de overheid als de bedrijven.

Zwaktes Bedreiging

Autodelen.net heeft veel activiteiten. Welke zijn een echte meerwaarde voor aanbieders gedeelde mobiliteit en welke voor de burger. We maken te weinig keuzes en focussen op te veel activiteiten.

Afhankelijk van de beleidsbeslissingen van de overheid (in kader van overheidsbesparingen kunnen subsidies verminderen, de gunstige fiscale regeling betreffende bedrijfswagens,...).

Zowel bij de burger als bij de aanbieders van gedeelde mobiliteit is er verwarring in de relatie Cozycar-Autodelen.net.

Negatieve perceptie van sommige nieuwe vormen van deelmobiliteit en greenwashing. Niet elke vorm van gedeelde mobiliteit strookt met onze missie en visie.

De principes van goed bestuur worden (nog) niet bewust

meegenomen in de interne werking. Potentieel conflict tussen de rol als netwerk (vertegenwoordiger van alle autodeelorganisaties) en het blijven ondersteunen van onderling (particulier) autodelen.

We zijn nog te weinig bezig met data en impactmeting zowel intern (Hoeveel mensen hebben we nodig om te bereiken wat we (willen) doen) als extern (Hoeveel mensen bereiken we effectief door infosessies).

Onze netwerkfunctie wordt moeilijker op te nemen door de snelle veranderingen in gedeelde mobiliteit en concurrentie van federaties zoals Renta en Febiac die ook plannen hebben om bv.

autodelen (selectief) te overkoepelen.

We missen bepaalde kennis bv. op juridisch en digitaal

vlak. Hoewel veel initiatieven gedeelde mobiliteit In

rurale gebieden blijven veel mensen afhankelijk van de wagen. De initiatieven worden nu vaak ondersteund door de lokale overheid. Wat als het daar niet onmiddellijk werkt. Blijft steun bestaan?

Aspiraties Resultaten

We zijn het expertisecentrum en autoriteit op vlak van gedeelde mobiliteit en worden hiervoor ook gevraagd (opinies, nieuwe wetten, beleid, media). We hebben hiervoor een uitgebreid netwerk van diverse stakeholders en kunnen onze analyses funderen door deskundig onderzoek op vlak van impact, doelgroepen en gedragsverandering.

Autodelen.net maakt het pad vrij voor gedeelde mobiliteit bij overheden. Relevante beleidsdossiers worden in het voordeel van gedeelde mobiliteit beslecht. Lokale overheden voeren een doordacht meerjarenbeleid omtrent het versnellen van gedeelde mobiliteit. Bovendien is er een standaard met minimale kwaliteitseisen op Vlaams niveau.

Alle (de meeste) aanbieders gedeelde mobiliteit willen met ons samenwerken, lid worden en zien een duidelijk meerwaarde in Autodelen.net. Er is vertrouwen om hen te vertegenwoordigen (naar beleid, consument en bedrijven) en een tweerichtingscommunicatie.

De pers, media, overheden, aanbieders van gedeelde mobiliteit krijgen en gebruiken up-to-date basisdata betreffende gedeelde mobiliteit.

Bovendien wordt de impact van gedeelde mobiliteit gestoffeerd door kwalitatief onderzoek.

Autodelen.net maakt, samen met een breed spectrum aan partners, gedeelde mobiliteit mainstream in Vlaanderen, België en Europa. Gedeelde mobiliteit wordt door zoveel mogelijk mensen gezien als een volwaardig alternatief voor privé autobezit. We activeren mensen tot gedragsverandering in hun mobiliteitskeuzes.

Er is een duidelijke interne taakverdeling, uitgeschreven procedures en optimale interne kennisdeling. De principes van goed bestuur worden reflexmatig en toch doordacht toegepast.

Autodelen.net is een professionele organisatie met een goede interne structuur, veel zelfstandigheid en medezeggenschap van het personeel, vrijwilligers, RvB, AV en aanbieders van gedeelde mobiliteit.

De potentiële autodeler heeft een transparant en duidelijk overzicht en kan een keuze maken die voldoet aan de persoonlijke behoeften.

Autodelen.net is trendsetter op vlak van innovatieve vormen van gedeelde mobiliteit, communicatie, organisatie events en werven van vrijwilligers.

De vrijwilligers krijgen een goede ondersteuning en vinden het leuk en interessant om bij Autodelen.net te zijn.

Op basis van bovenstaande SWOART maakten we een confrontatiematrix. Die is te vinden in bijlage 7.

In document BELEIDSPLAN Autodelen.net (pagina 20-24)