X1 OVERIGE ARCHIEVEN

In document STUDIES OVER DE SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN LIMBURG (pagina 150-158)

Archief van de 'Stichting Limburg 1y4oY, I ~ ~ O - I ~ * O .

De Stichting Limburg 1940 werd 3 juni 1940 opgericht op instiga- tie van de Commissie Oorlogsschaden (Commissie Van Leeuwen).

De stichting stelde zich ten doel het economisch leven in Limburg te stimuleren door het verlenen van credieten. Aanvankelijk beperkte de stichting zich tot het inventariseren van oorlogsschade. Deze werkzaamheden droeg zij vrij spoedig over aan de Schade-Enquête- commissie. De stichting ontving haar financiële middelen voor het overgrote gedeelte van het Rijk. Ingevolge de Wet op de Materiële Oorlogsschaden werd de stichting in I y 50 ontbonden.

I. Stukken betreffende de oprichting, 1940. I omsl.

z. Jaarverslagen, 1940-1 949. I omsl.

3. Verslagen van de bestuursvergaderingen, 1940- I 950. I omsl.

4. Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, 1940-1950.

10 port.

5. Stukken betreffende de liquidatie van de stichting, 1950 I omsl.

Totale omvang: 1 1 port. Toegang: Inventaris, in bewerking. EAN 466.

Archief van de stichting 'Limburgs Volksherstel' 1946-1948.

In februari 1946 werd de Stichting 'Limburgs Volksherstel' opge- richt, met het doel een administratief apparaat ter beschikking te stellen aan de verenigingen en stichtingen, die zich bezig hielden met het lenigen van de na-oorlogse nood in de provincie Limburg. De provinciale stichting vormde een onderdeel van de landelijke organi- satie 'Nederlands Volksherstel'. Voor haar werkzaamheden beschikte

de provinciale stichting over een bureau te Roermond, alsmede over zes contact-secretarissen in de provincie. O p 28 mei 1948 werd de stichting geliquideerd en trad het Provinciaal Opbouworgaan in haar plaats. Het onderhavige archief is op het bureau gevormd.

I . Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1946-1948.

I omsl.

2. Briefwisseling aangaande geldelijke uitkeringen, 1946-1948. z port.

3. Briefwisseling aangaande overige zaken, 1946-1948. 2 port.

Totale omvang: 7 port. Toegang: Overzichtsstaat, getypt. EAN 514.

Archief van de Stichting 'Veritas', voorheen Comité 'Dagblad Veri- tas', 1944-1968.

In september 1944 werd op last van de overheid de uitgave van 'De Limburger Koerier' gestaakt. Het Comité 'Dagblad Veritas' gaf daar- op onder haar eigen naam een dagblad uit, hierbij gebruik makend van het druk- en verspreidingsapparaat van 'Neerlandia', de voor- malige uitgever van 'De Limburger Koerier'. In 1945 werd de naam 'Veritas' gewijzigd in 'Gazet van Limburg'. In hetzelfde jaar werd het comité omgezet in een stichting. Vier jaar later droeg de stich- ting het recht van uitgave over aan 'Neerlandia'. De Stichting Ve- ritas fungeert sindsdien als beheersorgaan van de 'Gazet van Lim- burgy, die na een aantal naamsveranderingen momenteel onder de naam 'De Limburger' verschijnt.

I . Stukken betreffende de oprichting, 1945. I omsl.

2. Statuten, 1949, 1911. I omsl.

3. Stukken betreffende de inschrijving van stichting 'Veritas' in het openbaar

stichtingsregister, 1959-1960. I omsl.

4. Notulen van de algemene bestuursvergaderingen, 1945-191 I . I omsl.

5. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1944-1946, 1948-1949,

1952-1964, 1966-1969. I omsl.

6. Stukken betreffende wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, 1946,

19~8-1960, 1963. I omsl.

7. Notulen van de vergaderingen van de door 'Veritas' ingestelde 'Werkcommissie',

'956. I omsl.

8. Notulen van de vergaderingen van de redactieraad van de 'Gazet van Limburg'

('De Limburger'), 195 1-1 969. 2 omsl.

9. Stukken betreffende wijzigingen in de samenstelling van de redactieraad, 1956.

I omsl.

10. Stukken betreffende de benoeming van directeuren en hoofdredacteuren, 1914-

1956, 1959-1961, 1963-1964. 3 omsl.

11. Stukken betreffende de naamsverandering van 'De Gazet van Limburg' in 'De

Nieuwe Limburger', 1915. I omsl.

12. Stukken betreffende de instelling en verlening van d e 'Veritasprijs', 1961-1962.

I omsl.

13. Stukken inzake de verhouding tussen de Stichting 'Veritas' en Uitgeversmaat- schappij 'Neerlandia', 1944, 1946, 1948-1949, 191 5-191 8. 4 omsl.

14. Financiële bescheiden, 1941-1947, 1949-1960. 1 2 omsl.

Totale omvang: 7 port. Toegang: Ontbreekt. E A N 452.

Archief van het notariskantoor Jaspers te KLIMMEN, 1852-1948, met retro-acta tot 1752.

Het onderhavige archief bestaat uit het notariëel archief, zonder het notariëel protocol (minuten, registers, repertoria). De notariële pro- tocollen van de notarissen Jaspers en A. V. M. Lemmens berusten bij de beheerder van de notariële archieven van de griffie der arrondis- sementsrechtbank te Maastricht. De notariële protocollen van de notarissen N. J. Bex (I 8 5 2-1 89 I), te Klimmen, J. A. Lemmens, ( I 8 59- 1881), te Heerlen, en A. V. M. Lemmens (18g2-1921), te Klimmen berusten tot I 895 in de rijksarchiefbewaarplaats in Limburg. De dos- siers zijn gevormd door de notarissen die elkaar hebben opgevolgd. De praktijkboekhouding en de privé-boekhoudingen van de notarissen en hun familieleden lopen door elkaar heen.

I. Dossiers en bescheiden (W.O. kladregisters) die gediend hebben voor de opma- king van het notariëel protocol, 1852-1934, met retro-acta tot 1752.

190 port., 23 dl.

N.B.: De stukken zijn achtereenvolgens ontvangen en opgemaakt door de no- tarissen N. J. Bex (1852-1891), A. V. M. Lemmens (1892-1921) en M. H. Th.

Jaspers (1919-1934)~ allen te Klimmen en J. A. Lemmens (1859-1881) te Heer- len.

2. Praktijkboekhouding, registers op de administratie van hypotheken, pachten en verzekeringen, vermengd met privé-boekhoudingen, 1891-1948.

zr port., 57 dl.

Totale omvang: 211 port., 80 dl. Toegang: a. Overzichtsstaat, getypt. b. Klappers (klad). EAN 612.

Archief van de 'St. Lucasy-vereniging te MEIJEL, 194 1-195 8.

De vereniging vormde een onderlinge ziektekostenverzekering met een bescheiden werkgebied.

r. Statuten, 1941. I dl.

2. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1946-1952. I dl.

3. Briefwisseling, 1951-1918. 4 port.

4. Financiële bescheiden, 1948-1958. r dl., 2 omsl.

Totale omvang: 5 port. Toegang: Overzichtsstaat, getypt. E A N 681.

Archief van de Vereniging 'Oranje Comité' te MAASTRICHT, 1936-1950.

De vereniging 'Oranje Comité' werd opgericht in 1936. Zij stelde zich ten doel het voorbereiden, verzorgen en leiden van feesten op de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis, alsmede op natio- nale feestdagen.

r. Statuten en huishoudelijk reglement, I 936-1938. I omsl.

2. Notulen van de ledenvergaderingen, 1936-1939. I dl., I omsl.

3. Stukken betreffende activiteiten van de vereniging (waarin opgenomen de briefwisseling hierover), 1937-1939, 1910. 9 omsI.

Totale omvang: I port. Toegang: Overzichtsstaat, gestencild. EAN 83.

Archief van het Werkcomité Limburg van 'Varend Nederland', 1956-1917.

In 1956 bereikte prinses Beatrix de 18-jarige leeftijd. Vanuit de scheepvaartwereld werd een comité opgericht, dat zich ten doel stel- de gelden in te zamelen voor een zeilvaartuig, dat aan de prinses aan- geboden zou worden. In elke provincie werd een werkcomité opge- richt.

I . Stukken betreffende de samenstelling van het Werkcomité Limburg, 1956.

I omsl.

2. ~ r i e f w i s s e l i n ~ , 1956-1917. Z omsl.

3. Stukken betreffende het geldelijke resultaat van de actie in de provincie Lim-

burg, 1957. I omsl.

Totale omvang: 4 omsl. Toegang: Ontbreekt. EAN 664.

Archief van het Burger Comité Vertrekkende Militairen (BUCO- MI), afdeling MAASTRICHT, 1946-1950.

H e t comité stelde zich ten doel aan de militairen van het rqde Regi- ment Infanterie ontspanningsavonden aan te bieden, voordat de mi- litairen naar het toenmalige Nederlandsch Indië vertrokken. Bij te- rugkeer van de militairen werd een welkom georganiseerd. In 1950 beëindigde het comité haar werkzaamheden en droeg de secretaris het archief over.

I . Stukken betreffende de oprichting, 1946-1947.

2. Jaarverslag over 194811949, 1949.

3. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1946-1910.

4. Financiële bescheiden, 1948.

5. Krantenknipsels, 1947-1910.

3 omsl.

I St.

I omsl.

z omsl.

I omsl.

Totale omvang: I port. Toegang: Overzichtsstaat, getypt. EAN 123.

Archief van de provinciale commissie van het 'Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag' (N.I.S.W.G.), opgericht 1948.

'Met instemming van de regering heeft zich een instituut gevormd, dat zich ten doel stelt, voortdurend medewerking te verlenen aan door de regering te vormen organen tot steun van het gezagsappa- raat. Het instituut draagt de naam van 'Instituut Steun Wettig Ge- zag' en zal optreden in landelijk, gewestelijk en plaatselijk verband.

De leiding berust bij een nationale commissie. De organisaties welke zich tot dusverre op dit gebied hebben bewogen, te weten: De Bij- zondere Vrijwillige Landstorm, Volksweerbaarheid, de voormalige Binnenlandse Strijdkrachten, Nationale Bijstand, Organisatie Natio-

nale Hulp en de Vereniging van Vrijwillig Politiepersoneel stelden haar werkkracht en ervaring tesamen met andere groepen uit de be- volking ter beschikking van het instituut'. (Keesings Historisch Ar- chief 1948, no. 880, blz. 7572).

H e t onderhavige archief is afkomstig van de secretaris van de com- missie in de provincie Limburg.

I . Ingekomen stukken, 1948-1957.

2. Uitgegane stukken, 1948-1956.

6 omsl.

I omsl.

3. Brochures en stukken van uiteenlopende aard, 1949-1910. I omsl.

N.B.: Uit de stukken blijkt dat er notulen zijn gemaakt. Deze zijn niet overge- leverd.

Totale omvang: z port. Toegang: Overzichtsstaat, getypt. E A N 125.

Archief van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (V.V.V.) te HEERLEN, opgericht 1929,1929-1959.

I . Stukken betreffende de oprichting, 1928-1929 en de koninklijke goedkeuring,

1932-1936. z omsl.

z. Jaarverslagen, 1929-I 938. I omsl.

3. Notulen van bestuursvergaderingen, 1929-1942, en ledenvergaderingen, 1929-

1930. l omsl.

4. Ledenlijsten, 1933-1940. I omsl.

5. Stukken betreffende de contacten met de leden, de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (A.N.V.V.), de Limburgse Federatie van Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer (L.F.V.V.) en de Zuid-Limburgse Fe- deratie van Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer (Z.L.V.V.), 1929-19rg.

13 omsl.

6. Boekhouding, 1929-1941, 1946-1948. 4 dl., 2 omsl.

7. Verslagen van de kascommissie, 1 9 z ~ - 1 g j o . I omsl.

8. Stukken betreffende activiteiten, voornamelijk betreffende d e publicaties ter stimulering van het vreemdelingenwezen in de mijnstreek, 1929-1939.

I port.

Totale omvang: 3 port. Toegang: Overzichtsstaat, getypt. E A N 526.

Archief van het Nederland-Amerika Instituut, afdeling Limburg, 1912-1971.

Het archief omvat in chronologische volgorde de notulen en de briefwisseling betreffende bijeenkomsten en evenementen, georgani- seerd door het Instituut, 1912-1971.

Totale omvang: zo port. Toegang: ontbreekt. EAN 671.

Archief van de 'Grande Société' MAASTRICHT, opgericht 1760, in 1907 gefuseerd met de sociëteit 'Emulatie' te Maastricht, sindsdien geheten 'Groote Sociëteit en Emulatie', I 760- I 922.

I . Statuten, 1760-1863. 3 dl.

2. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1863-1883. zdl.

3. Registers van ballotage van leden, alsmede registers van leden van de buiten- sociëteit 'Slavante', 1760-1780, I 866-1883, I 886-1894, 1907-1922.

9 dl.

4. Klachtenboeken, 1837-1873. r dl.

5. Kasboeken, 1839-1866, 1874-1901. z dl.

6. Stukken betreffende muziekuitvoeringen door militaire muziekcorpsen, 1869-

1879. I omsl.

N.B.: Een ander gedeelte van het archief van deze instelling wordt bewaard in de archiefbewaarplaats van de gemeente Maastricht.

Totale omvang: 6 port. Toegang: Overzichtsstaat, getypt. EAN yoz.

Archief van de Sociëteit 'Momus' te MAASTRICHT, opgericht in

I 839, geliquideerd in 1939.

I. Register houdende de obligaties der sociëteit, 1899-1938. I dl.

z. Stukken betreffende de liquidatie, 193 1-1939. I port.

Totale omvang: 2 port. Toegang: geen. EAN $03.

N.B.: Een deel van dit archief wordt bewaard in de archiefbewaarplaats van de gemeente Maastricht.

Archief van de Emma

-

Hoensbroek Combinatie, voorheen de R.K.

Sportvereniging Staatsmijn Emma te Treebeek, opgericht in I g r 7, 1922-1964.

I. Stukken betreffende het ledenbestand, 1927-1963. z port., I omsl.

s. Stukken betreffende de werkzaamheden, 1922-1964. r port.

3. Financiële bescheiden, 1945-1948, 1958-1959. 3 dl.

Totale omvang: 5 port. Toegang: ontbreekt. E A N 302

In document STUDIES OVER DE SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN LIMBURG (pagina 150-158)