WOZ, Onroerende zaakbelastingen (Ozb), heffingen en leges

In document rstukkn. Waalre 2019 Jaarstukken 2020 (pagina 88-92)

Waardebepaling 2020 Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Jaarlijks worden WOZ-beschikkingen met een nieuwe waarde naar de inwoners gezonden. De waardebepaling voor het belastingjaar 2020 vindt plaats op basis van de waarde-peildatum 1 januari 2019. De Wet WOZ schrijft namelijk voor dat gemeenten een waarde vaststellen zoals die gold op 1 januari van één jaar eerder. De gemeente heeft zodoende de tijd om marktcijfers (verkopen, huurprijzen enzovoorts) die in de loop van het jaar gerealiseerd worden te analyseren en een reële schatting te doen van marktsituatie op de waarde-peildatum. De Wet WOZ wordt

voor de inwoner steeds belangrijker. De door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde wordt voor steeds meer belastingen gebruikt (bijvoorbeeld waterschapslasten en erfbelasting).

Inwoners en bedrijven kunnen tegen de WOZ-waarde bezwaar maken en/of beroep instellen bij de rechter.

Onroerende zaakbelastingen (Ozb)

Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden directe belastingen geheven over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken:

• een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak, zijnde een niet-woning, gebruikt krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht.

• een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

De tarieven zijn vastgesteld conform de begroting 2020. De heffingsmaatstaf voor de OZB is jaarlijkse nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. De woningsamenstelling in Waalre is gemiddeld anders dan de rest van Nederland waardoor deze in 2020 bovengemiddeld uitkomt op € 349.000.

Dit betekent dat een gemiddeld huishouden voor de OZB meer betaald dan het landelijk gemiddelde.

Gerealiseerde opbrengst Ozb

Onroerende

Zaakbelastingen 2019 2020

Woningen

Eigendom € 2.872.000 € 3.100.000

Gebruiker € 0 € 0

Niet woningen

Eigendom € 386.000 € 415.000

Gebruiker € 254.000 € 285.000

Totaal € 3.512.000 € 3.800.000

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel, waarbij een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt, zoals is vermeld in de Wet milieubeheer. Wettelijk mag de afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend zijn. Er gelden afzonderlijke tarieven voor eenpersoonshuishoudens en

meerpersoonshuishoudens. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast aan de kosten voor de afvalverwerking en andere uitgaven voor de afvalstoffentaak. In 2020 is het tarief verhoogd ten opzichte van 2019. Het tarief voor een 1 persoons huishouden is van € 126 naar € 130 gegaan en voor een meer persoons huishouden van € 210 naar € 216.

Gerealiseerde opbrengst

Afvalstoffenheffing 2019 2020

Totaal € 1.395.000 € 1.431.000

Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een object die op 1 januari is aangesloten op de riolering. De rioolheffing is gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De gemeente mag geen winst op de rioolheffing maken. In 2020 is het tarief gelijk gebleven aan 2018 (€ 198), conform het vastgesteld GRP 2018.

Gerealiseerde opbrengst

Rioolheffing 2019 2020

Totaal € 1.576.000 € 1.593.000

Leges

Onder de naam leges wordt een aantal verschillende rechten geheven voor door de gemeente, of uit naam van de gemeente verstrekte diensten. Dit kan bijvoorbeeld het verstrekken van een document zijn zoals een rijbewijs, paspoort of trouwboekje of het verstrekken van een vergunning. Waalre streeft zoveel mogelijk naar kostendekkende tarieven voor administratieve diensten. De diensten en bijbehorende tarieven zijn opgenomen in de door de raad vast te stellen legesverordening.

Gemeentelijke belastingdruk per huishouden

In de volgende tabel staat een overzicht van de totale gemiddelde belastingdruk van de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen en heffingen per één- en meerpersoonshuishouden.

Voor de ozb gaan we in deze cijfers uit van een woning met een gemiddelde WOZ waarde in Waalre in 2020 van € 349.000.

Toelichting belastingdruk

Elke gemeente kan in het kader van de gemeentelijke autonomie uitgaven doen voor een hoger voorzieningenniveau en dat kost belastinggeld. De belastingdruk hoeft daarom niet per gemeente gelijk te zijn. Voor de financiële draagkracht voor huishoudens is de gemeentelijke belastingdruk wel belangrijk. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) verzamelt jaarlijks de gegevens voor de belastingdruk van decentrale overheden. Onder belastingdruk verstaan we de jaarlijkse woonlasten per huishouden. Onder de woonlasten wordt gerekend het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Gemiddelde woonlasten 2020 bij vergelijking in de regio

Op de website www.coelo.nl zijn de tarieven van de aan Waalre grenzende gemeenten terug te vinden. Deze site bevat een kaart waarop met de muis kan worden geklikt om de tarieven van elke gemeente in beeld te krijgen. De gemeente Waalre heeft in 2020 van de toen 388 geregistreerde gemeenten en deelgemeenten de 232e plaats voor wat betreft de lastendruk. Uit de tabel op de volgende pagina blijkt, dat de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in de gemeente Waalre iets boven het landelijk gemiddeld niveau liggen. Regionaal gezien staat Waalre, net als in 2019 op de 9e plaats.

Totale gemiddelde belastingdruk 2017 2018 2019 2020 éénpersoonshuishouden € 654 € 679 € 697 € 733 meerpersoonshuishouden € 727 € 757 € 781 € 819 Stijging in % t.o.v. voorgaande jaar 2,20% 3,98% 2,92% 5,01%

Rangnr

plaats huishouden huishouden Rangnr NL Rangnr

NL Rangnr

NL

Regio 1 persoon >1 persoon 2018 2019 2020

1 Bladel

492 688 148 72 39

2 Veldhoven 625 696

8 9 46

3 Geldrop-Mierlo 619 703

30 42 55

4 Best 713 713

68 67 68

5 Eindhoven 639 721

34 63 73

6 Eersel 600 737

150 108 93

7 Bergeijk

614 743 156 123 123

8 Cranendonck 735 801

229 216 199

9 Waalre 733 819

223 232 230

10 Valkenswaard 769 849

267 238 269

11 Nuenen ca

717 924 368 344 338

12 Heeze Leende

797 940 351 346 341

Gemiddeld Nederland 778

Kwijtscheldingbeleid

In de gemeente Waalre kan op verzoek van de minder draagkrachtige belastingplichtige, kwijtschelding van betaling worden verleend voor de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Waalre past hiervoor de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toe. In 1997 is in afwijking van de Uitvoeringsregeling door de Waalrese Raad besloten, in plaats van 90%, 100 % van de genormeerde bijstandsuitkering aan te merken als kosten van bestaan op basis waarvan de draagkracht van belastingplichtige wordt vastgesteld. Hierdoor komt men eerder in aanmerking voor kwijtschelding.

Toeristenbelasting

In december 2017 heeft de raad besloten om per 1 januari 2018 een toeristenbelasting in te voeren. Er wordt een tarief van € 3,50 per persoon per nacht in rekening gebracht bij degene die binnen onze gemeente verblijven in o.a. hotels, pensions en vakantieverblijven en niet als ingezeten zijn ingeschreven. Door het covid-19 zijn er in 2020 ongeveer 50% minder overnachtingen geweest dan in 2019.

Gerealiseerde opbrengst

Toeristenbelasting 2019 2020

Totaal € 184.000 € 96.000

In document rstukkn. Waalre 2019 Jaarstukken 2020 (pagina 88-92)