Welcome to Palestine: 72 uur gevangen in cel 13 in Israëlische Givon prison

In document NIEUWSBRIEF Nummer 7 September-Oktober 2011 (pagina 21-26)

Rozvoj řečových schopností, rozvíjení slovní zásoby u dětí.

Toto opatření souvisí obecně s komunikací. Komunikace s dítětem probíhá již v prenatálním věku. Pokud matka na své dítě konejšivě mluví, zpívá mu, dokáže ho její hlas záhy po narození uklidnit. Dítě vnímá vše, co se kolem něho děje všemi svými smysly. Mezi nejlépe osvědčené metody pro rozvoj slovní zásoby dítěte a jeho komunikačních schopností patří společné prohlížení obrázkových knížek, dětských časopisů, společné rodinné výlety, dovolené a jiné další akce pořádané s dětmi.

Velmi důležité je udržovat s dítětem kontakt. Neustále na něho mluvit, klást otázky přiměřené věku a schopnostem dítěte. Dotazovat se, co kde viděl zajímavého, co se mu nejvíce líbilo, ptát se na jeho pocity a nechat si dítětem vyprávět dojmy z prožitého. Sem lze zařadit čtení. Každý rodič by měl svému dítěti číst. Přečíst

64

společně nějaký příběh a nechat si dítětem vyprávět ho znovu. Tímto způsobem rozvíjíme nejen řečové a komunikativní dovednosti, ale rozvíjíme i jeho sluchové schopnosti. Tyto schopnosti a dovednosti jsou velmi důležité právě pro správný nácvik čtení, psaní. Pokud má dítě bohatou aktivní slovní zásobu, má výhodu, že posléze bude čteným slovům rozumět a chápat obsah textu.

Neméně důležité je na dítě správně mluvit, nešišlat, nepoužívat zkomoleniny a vulgarismy. Každý rodič je pro své dítě velkým vzorem. Dítě se velkou většinou učí nápodobou, pokud rodič nesprávně na dítě mluví, mluví nesprávně i jeho dítě.

Velkým pomocníkem při rozvoji slovní zásoby je hra. Dětská hra tvoří v životě dítěte hlavní část učení. Hrou se dítě učí chování, jednání, řešení různých situací, se kterými má možnost se setkat. Nejvhodnější formou hry pro rozvoj slovní zásoby jsou pexesa. Široká nabídka témat uspokojí každé dítě. Během hry opakujeme slova a ptáme se dítěte, co vidí, co to je, jak se to jmenuje, kdo to je, co dělá, kam patří. Lze si spolu s dítětem vymyslet různé příběhy na daná témata.

Tato forma podpory rozvoje řeči a slovní zásoby patří k oblíbeným činnostem část testu dopadla hůře než pokud děti měly přiřadit k obrázku slovo. Vizuální vnímání při této části testu sehrálo velkou roli.

Obohacování aktivní slovní zásoby dítěte používáním slov pasivní slovní zásoby lze dosáhnout častým opakováním těchto slov. Rodič nebo jiná dospělá osoba, musí dítěti vhodným způsobem, přiměřeně věku, jeho schopnostem a dovednostem, podat vysvětlení významu těchto pro něj nových slov. Tohoto lze právě dosáhnout společným vyprávěním příběhů. Aby dítě aktivně mohlo používat nová slova, musí nejprve pochopit jejich význam.

Rozvoj řečových a komunikativních dovedností probíhá uceleně v rámci předškolního vzdělávání. Pro dítě je proto důležitá docházka do mateřské školy, návštěvy různých společenských a kulturních akcí. Tam všude se jeho slovní zásoba může rozvíjet a obohacovat o nová slova.

65 V mateřské škole

Rozvoj slovní zásoby v mateřské škole může probíhat například následujícími způsoby.

Rytmizací – vytleskávání názvů slov, svého jména. Oblíbenou činností je hra na tělo, kdy se při vytleskávání zapojuje opravdu celé tělo, slabiky lze vydupávat, vyklepávat atd.

Písničky, básničky – zpěvem a recitací si děti hravou formou rozšiřují slovní zásobu a zároveň posilují svoji paměť.

Sluchovým vnímání – dítě se učí rozlišovat délku slova, první a poslední písmeno ve slově. Tato činnost je motivována porovnáváním délky jmen dětí ve třídě, kdo pozná nebo ví více slov, která začínají na zadané písmeno.

Určování rozdílů mezi slovy a pojmy – formou vysvětlování nadřazených a podřazených pojmů by mělo být schopno schválně tyto pojmy rozlišit. Učit dítě rozlišovat rozdíly mezi vícevýznamovými slovy – například co vše si lze představit pod slovem kohoutek.

Rozvoj souvislého vyjadřování – jde o popis, vyprávění, volný příběh dle vlastní fantazie nebo po přečteném příběhu. Mohou popisovat jednotlivé děje, které jsou zachyceny na obrázku, pomocí obrázků převyprávět pohádku ostatním dětem, dramatizací pohádek. Dítě se učí dodržovat správnou dějovou linii, posloupnost. Tímto způsobem si děti upevňují nejen komunikační kompetence, ale zároveň mohou posilovat své sebevědomí.

Hra – stolní hry pexesa, puzzle, člověče nezlob se a další. Všechny tyto hry nutí dítě mluvit, vyjadřovat se. Učitel by měl při této činnosti klást dětem otázky, co vidí, kde tento obrázek leží, jakou barvu mají jeho figurky apod.

Komentované čtení – při společném čtení učitelka vysvětluje dětem význam slova, kterým děti nerozumí nebo naopak požaduje vysvětlení významu přečtených slov.

Projektové dny – při projektových dnech, které jsou vázány vždy na určité téma, si učitelka zvolí několik nových tematických slov, které dětem nejen vysvětlí, ale názorně pomocí obrázku ukáže. Děti po tomto vysvětlení mohou rovněž toto slovo namalovat, vyjádřit se, zda se jim slovo líbí.

Návrhy pro rodiče

Jednou z nejvíce osvědčených metod pro rozvoj slovní zásoby, je čtení, povídání si s dětmi nad obrázkovými knížkami. Neustálá motivace k mluvení. Rodič

66

by měl požadovat po dítěti slovní hodnocení jeho prožitků. Vyjádření názoru dítěte. Je ovšem samozřejmostí, že se dítěti od rodiče dostane adekvátní zpětné vazby. A i rodič by měl dítěti sdělovat své dojmy a pocity ze společných činností.

ZÁVĚR

Hlavním cílem bakalářské práce bylo charakterizovat problematiku osvojování slovní zásoby v předškolním věku a zjistit, jakým způsobem a kdy mohou pedagogové v předškolním věku zachytit děti s rizikovým vývojem této řečové dovednosti.

Výzkumnou otázkou byla úroveň slovní zásoby v závislosti na věku dítěte, případná identifikace základních činitelů ovlivňujících tento proces. Získat údaje a informace, které budou významné pro školní dovednosti např. čtení s porozuměním.

Teoretická část zpracovávala problematiku vývoje lidské řeči. Touto oblastí se zabývala první kapitola. Byly zde objasněny některé pojmy, které jsou pro řečový vývoj podstatné. Šlo například o pojmy jako komunikace, samotná ontogeneze řeči a jazyka, jazykové roviny. Bylo zde rovněž popsáno období předškolního věku z pohledu vývoje řeči. Druhá kapitola se věnovala slovní zásobě. Zde byla popsána její velikost, její druhy. Třetí kapitola práce se věnovala kurikulárním dokumentům. Jsou v ní popsány podmínky, za kterých se může uskutečňovat předškolní výchova, která má velký význam pro slovní zásobu dětí.

Praktickou část bakalářské práce tvoří testování dětí. Dětem ve věku od čtyř do sedmi let byla formou testu zjišťována jejich pasivní i aktivní slovní zásoba. Test se skládal ze dvou částí. První byla věnována pasivní zásobě. Formou předložených obrázkových archů bylo dítě dotazováno na zadaná slova. Děti měly jen ukázat, který obrázek slovo znamená. Druhá část testu byla věnována aktivní slovní zásobě. Dětem bylo postupně řečeno deset slov a ony měly za úkol říci, co si myslí, že dotazované slovo je, znamená, popřípadě co o něm samy vědí.

Toto dotazování má souvislost mezi fantazijní schopností dítěte a jeho asociační dovedností. Schopnost asociace jim usnadní prvopočátky čtení. Rozsah slovní zásoby je proto také jedním z dalších důležitých faktorů pro čtení s porozuměním. Slovní zásobu dítěte je tak nutné vhodně rozvíjet.

67 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

BERANOVÁ, Zuzana., 2002 Učíme se správně mluvit. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-247-0257-6.

BRUCEOVÁ, Tina., 1996. Předškolní výchova. 1. vyd. Praha. Portál. ISBN 80-7178-068-5.

BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona., 2007. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 978-80-210-4454-8.

ČAČKA, Otto., 2007. Psychologie dítěte. 3. doplň. vyd. Tišnov: Sursum. ISBN 80-85799-03-0.

ČERNÝ, Jiří., 1998. Úvod do studia jazyka. 1. vyd. Olomouc: Rubico. ISBN 80-85839-24-5.

DVOŘÁK, Josef., 2007. Logopedický slovník. 3. upr. a rozš. vyd. Žďár nad Sázavou:

Logopedické centrum. ISBN 978-80-902536-6-7.

HAUSER, Přemysl., 2003. Základní pojmy z nauky o slovní zásobě a tvoření slov. 2.

vyd. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 80-210-3081-X.

HUBÁČEK, Jaroslav. JANDOVÁ, Eva. SVOBODOVÁ, Jana., 2002. Čeština pro učitele. 3. vyd. VADE MECUM BOHEMIA E, s.r.o. ISBN 80-86041-30-1.

KLENKOVÁ, Jiřina. KOLBÁBKOVÁ, Helena., 2003. Diagnostika předškoláka – správný vývoj řeči dítěte. 1. vyd. Brno: MC nakladatelství. ISBN 8594042250261.

KLENKOVÁ, Jiřina., 2006. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1110-2.

KOCUROVÁ, Marie., 2002. Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy. 1.

vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk. ISBN 80-86473-23-6.

KRAHULCOVÁ, Beáta., 2002. Dyslalie/ patlavost. 1. vyd. Praha: Beáta Krahulcová – Beakra. ISBN 978-80-903863-0-3.

KROBOTOVÁ, Milena., 1992. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. 1.

vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci. ISBN 80-7076-112-2.

KUTÁLKOVÁ, Dana., 1996. Logopedická prevence: průvodce vývojem dětské řeči. 1.

vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-115-0.

KUTÁLKOVÁ, Dana., 2010. Vývoj dětské řeči krok za krokem. 2. aktual. a doplň. vyd.

Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3080-6.

LECHTA, Viktor a kolektiv., 2005. Terapie narušené komunikační schopnosti. 1. vyd.

Praha: Portál. ISBN 80-7178-961-5.

68

MAŠKOVÁ, Drahuše., 2005 Český jazyk, přehled středoškolského učiva. 1. vyd.

Třebíč: Petra Velanová. ISBN 80- 902571-5-1.

MSMT, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. [online]. [vid. 2011-12-21]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani.

OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv., 1998. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd.

Praha: Libri. ISBN 80-85983-76-1.

PEUTELSCHMIEDOVÁ, Alžběta. VITÁSKOVÁ, Kateřina., 2006. Speciální pedagogika 4. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 80-244-1212-8.

PRŮCHA, Jan (ed)., Pedagogická encyklopedie. 2009. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-546-2.

PRŮCHA, Jan. WALTEROVÁ, Eliška. MAREŠ, 2008. Jiří., Pedagogický slovník. 4.

aktual. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-416-8.

SOCHOROVÁ, Marie., 2007. Český jazyk v kostce. 1.vyd. Praha. Fragment. ISBN 978-253-0189-0.

SOVÁK, Miloš., 1981. Uvedení do logopedie. 2. vyd. Praha. SPN.

STYBLÍK, Vlastimil. ČECHOVÁ, Marie. HAUSER, Přemysl. HOŠNOVÁ, Eva., 2004.

Základní mluvnice českého jazyka. 1. vyd. Praha: SPN. ISBN 80-7235-018-8.

SVOBODOVÁ, Eva a kol., 2010. Vzdělávání v mateřské škole. 1. vyd. Praha: Portál.

ISBN 978-80-7367-774-9.

ŠKODOVÁ, Eva. JEDLIČKA, Ivan., 2006. Klinická logopedie. 1. vyd. Praha: Portál.

ISBN 80-7178-546-6.

UHER, František., 1998. Nauka o slovní zásobě. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně. ISBN 80-210-1766-X. program pro předškolní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Tauris. ISBN 80-87000-00-5.

69 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 Test slovní zásoby

Příloha č. 2 Výsledkové tabulky dle věkových kategorií

PŘÍLOHA Č. 1 TEST SLOVNÍ ZÁSOBY Obrázkový list A: Zvířata

Obrázkový list B: Dopravní prostředky

Obrázkový list C: Povolání

Obrázkový list D: Oblečení

Obrázkový list E: Jídlo

Obrázkový list F: Drogerie

Obrázkový list G: Nářadí

Obrázkový list H: Domácí potřeby

Obrázkový list I: Zájmy

Obrázkový list J: Kancelářské potřeby

část I. Identifikační informace

skóre kompozitní standart skóre %

subtest

odpověď skóre odpověď skóre

část IV. Expresivní slovník - ES

úkol body pojmy

1 odpočinek

2 nůž

3 pes

4 klobouk

5 trouba

6 voňavka

7 citrón

8 šerif

9 obálka

10 šampón

11 slovní

12 školník

13 řev

celkové skóre

část I. Identifikační informace

skóre kompozitní standart skóre %

subtest

odpověď skóre odpověď skóre

část IV. Expresivní slovník - ES

úkol body pojmy

1 pták

2 banán

3 hračka

4 jablko

5 rukavice

6 sporák

7 kalendář

8 čepel

9 pilot

10 rajské jablko

11 prádelna

12 golf

13 kompas

celkové skóre

PŘÍLOHA Č. 2 VÝSLEDK OVÉ TABULKY DLE VĚKOVÝCH K ATEGORIÍ

Skupina P6 - Varianta A

VARIANTA A - SKUPINA P6 jméno

dítěte D CH zvířata doprava povolání oblečení jídlo

osobní

potřeby nářadí

domácí

potřeby rekreace kancelář.potřeby součet

Samík 0 1 4 5 4 2 4 0 1 1 5 2 28

Honza 0 1 6 7 5 4 6 3 3 4 6 5 49

Vítek 0 1 7 7 6 3 7 3 3 5 9 5 55

Martin 0 1 5 4 2 3 5 4 2 1 4 4 36

Dan 0 1 5 6 5 2 5 5 2 4 6 4 44

Míša 1 0 6 7 4 3 5 3 3 5 6 3 45

Filip 0 1 2 3 3 2 3 3 1 2 5 3 27

Tom 0 1 4 7 6 2 6 2 2 5 7 4 45

Terezka 1 0 4 6 6 2 5 5 4 3 7 5 47

Markétka 1 0 7 4 6 2 4 4 2 3 6 7 45

Marťa 0 1 5 2 3 2 5 1 2 3 5 1 29

Péťa 1 0 7 4 4 2 5 2 3 1 6 3 38

Eliška 1 0 5 6 6 4 7 6 4 7 6 5 58

Anička 1 0 6 5 3 5 7 4 1 4 6 3 44

Páťa 0 1 5 6 5 2 5 2 3 4 6 3 41

průměr 5,2 5,26667 4,53333 2,66667 5,27 3,1333 2,4 3,46667 6 3,8 42,067

Skupina P6 - Varianta B 1

VARIANTA B - SKUPINA P6

jméno

dítěte D CH zvířata doprava povolání oblečení jídlo

osobní

potřeby nářadí

domácí

potřeby rekreace kancelář.potřeby součet

Terezka 1 0 1 4 5 3 2 2 3 2 5 3 30

Péťa 1 0 4 5 2 5 2 4 4 1 1 3 31

Markétka 1 0 3 5 4 4 6 4 3 0 5 5 39

Marťa Š 0 1 2 3 5 4 2 3 3 4 2 1 29

Honzík H 0 1 1 5 4 4 3 1 3 2 4 1 28

Filip 0 1 0 5 5 3 2 2 3 3 4 4 31

Tom V 0 1 5 7 6 3 2 3 3 5 3 4 41

Víťa 0 1 6 5 7 4 5 4 4 3 5 5 48

Vendy 1 0 4 4 5 5 5 4 3 2 4 4 40

Jirka 0 1 6 7 5 4 6 4 4 4 4 7 51

Lenka 1 0 4 4 6 6 4 5 4 4 4 5 48

Áďa Z. 0 1 4 7 6 4 5 5 4 4 5 5 49

Natálka 1 0 4 4 5 4 6 3 4 5 5 4 44

průměr 3,385 5 5 4,07692 3,85 3,38462 3,462 3 3,92308 3,92308 39,1538

VARIANTA A - SKUPINA P5 jméno

dítěte D CH zvířata doprava povolání oblečení jídlo

osobní

potřeby nářadí

domácí

potřeby rekreace

kancelářské

potřeby součet

Eliška 1 0 6 5 5 6 7 5 3 6 8 5 56

Naty 1 0 5 5 7 4 5 5 2 4 9 5 49

Anička 1 0 3 3 5 3 3 6 2 4 6 3 38

Sára 1 0 2 5 2 2 3 3 2 4 6 5 34

Míša B 1 0 2 2 1 3 3 2 3 4 6 3 29

Janička 1 0 5 5 6 3 6 3 2 4 8 3 45

Nela 1 0 6 2 3 2 6 5 2 2 8 4 40

Terezka 1 0 5 1 2 2 5 5 1 4 7 3 35

Tom 0 1 3 1 2 1 4 3 2 2 3 1 21

Vojta 0 1 4 4 4 3 5 2 1 3 5 4 35

Tom 0 1 5 3 5 3 6 5 2 5 5 5 44

Michal 0 1 2 4 2 2 1 2 1 2 6 4 26

Ládík 0 1 5 5 4 2 2 3 1 2 5 3 32

Adam 0 1 3 2 2 2 4 2 1 2 3 1 22

Petr 0 1 6 7 5 4 7 3 2 3 8 4 49

Míša 0 1 3 3 2 0 4 2 1 1 4 1 21

David 0 1 5 6 5 4 5 3 3 4 8 5 48

průměr 4,1176 3,70588 3,64706 2,705882 4,471 3,47059 1,82353 3,29412 6,176471 3,47058824 36,706

Skupina P5 – Varianta B

VARIANTA B - SKUPINA P5

jméno

dítěte D CH zvířata doprava povolání oblečení jídlo osobní

potřeby nářadí domácí

potřeby rekreace kancelář.potřeby součet

Vojta V 0 1 5 4 6 4 3 4 2 4 4 1 37

Janička K 1 0 7 4 6 4 6 4 4 2 4 4 43

VitamČ 1 0 6 7 4 4 4 4 3 3 5 1 41

Marťa R 0 1 2 5 6 4 0 4 3 3 4 2 33

Ládík D 0 1 1 8 7 5 4 3 3 4 1 7 43

Terezka S 1 0 3 1 1 5 2 3 3 4 3 1 26

Níkča B 1 0 5 7 6 4 7 5 4 6 4 4 52

Michal Z 0 1 1 0 1 1 3 2 3 2 4 1 20

Nela A 1 0 4 2 4 4 5 3 4 2 5 4 37

Honzík V 0 1 4 4 5 3 1 2 2 4 4 2 31

Míša Be 1 0 0 2 3 2 1 0 2 2 0 2 14

Sára P 1 0 5 4 6 6 3 1 2 2 4 1 34

Daník 0 1 4 6 5 6 4 6 4 4 7 6 52

Anička V 1 0 5 4 5 2 3 3 4 2 3 0 31

Naty N 1 0 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 36

Danča 1 0 6 4 6 4 5 5 3 4 5 5 47

Anička Z 1 0 5 3 5 4 5 7 4 4 4 4 45

Románek 0 1 4 7 6 4 5 7 3 4 5 5 50

Nikča D 1 0 6 4 6 5 5 7 3 4 5 5 50

průměr 4 4,210526 4,842105 3,894737 3,63 3,894737 3,1579 3,368421 3,947368 3,0526316 38

Skupina P4 - Varianta A

VARIANTA A - SKUPINA P4

jméno

dítěte D CH zvířata doprava povolání oblečení jídlo

osobní

potřeby nářadí

domácí

potřeby rekreace kancelář.potřeby součet

Kevin 0 1 2 1 2 0 3 1 1 0 3 2 15

Jan 0 1 3 2 4 0 2 2 2 1 4 3 23

Ellen 1 0 3 3 3 1 4 3 2 2 5 4 30

Pavel 0 1 1 3 4 3 3 1 2 2 6 2 27

Matěj 0 1 4 6 4 2 4 4 3 4 7 5 43

Klára 1 0 3 1 4 1 0 1 1 1 3 2 17

Tomi 0 1 4 2 4 2 3 3 2 3 4 3 30

Ondřej 0 1 2 0 4 0 2 1 1 1 3 1 15

Michal 0 1 2 2 0 0 2 1 1 0 2 1 11

Matteo 0 1 3 3 2 1 4 1 2 3 3 3 25

průměr 2,818 2,18182 3,18182 1,09091 2,82 1,63636 1,727 1,81818 4,09091 2,636364 24

Tabulka č. Skupina P4 - Varianta B 1

VARIANTA B - SKUPINA P4

jméno

dítěte D CH zvířata doprava povolání oblečení jídlo osobní

potřeby nářadí domácí

potřeby rekreace kancelář.potřeby součet

Emma 1 0 1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 13

Adéla 1 0 2 3 4 2 2 4 2 1 3 4 27

Martin 0 1 3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 20

Lukáš 0 1 3 2 5 2 4 2 2 3 3 2 28

Pavel 0 1 3 2 5 1 3 3 3 2 2 2 26

Ondřej 0 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 20

Sabina 1 0 2 1 3 1 3 2 1 0 2 0 15

Jan 0 1 2 1 4 2 2 2 1 0 0 1 15

Léňa 1 0 2 3 3 2 3 2 3 1 2 1 22

Tom 0 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 19

Davídek 0 1 3 3 3 3 4 3 3 1 4 2 29

Natálka 1 0 3 1 2 1 4 1 1 2 3 2 20

Linda 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12

průměr 2,231 1,76923 3,15385 1,84615 2,69 2,23077 1,769 1,0769 2,07692 1,615385 20,46

In document NIEUWSBRIEF Nummer 7 September-Oktober 2011 (pagina 21-26)

GERELATEERDE DOCUMENTEN