Wat verwachten stakeholders?

In document Handreiking Stakeholderparticipatie | RIVM (Page 37-40)

&$!!%'&,,'& 

 !,+-!$,-.!,- )+'.-!'&' -+',1.$!-2,.$-,--!&!& $&.$,,+''%:,!&',+/-!'&,!&2+E0!, $,,,%- ' '+-)+'.-!'&7- '.,!,'&- )+'.-!'&',1.$!-2!&- !&-+< -!'& -0& - - +7 - ).)!$, & - - !& %-+!$ !& - $,,< +''%0'+#0!- - +, '+-,-'+!,: !%!,-')+'$%-!3- 02 -+'< ,1.$!-2!,!&+)+'.,-#&'++&-7'- - +'. - '&-&-' - , '+-,-'+!,&- +'. - !&-+-!'&!&$,,+'.&- ,-'+!,: &$2,,, '0,- -- '&-!&.'.,.&%+#)+,&' -+',1.$&++< -!/,,+/,.$-#+'.&!&- , '+-,-'+!,&!,'$$'0.)!&- - !&!&!-,'.,'&- +%-.+!,)-,'0+!-!&, '+-,-'+2+- + - &'&- %&!&%#!&,)-,'0+!-!&&+!&: )+-!,' -#!& -+',1.$!-2'++&-+)+'. -+',1.$!-2,.$-!&- $,,+''%70 ! +)+'.,!-,&'+%-!/70 !$,-$,'+-!&)'!$ $02: 20'+,9 -+'&'+%-!/!--7,1.$!--7,)+#.&+/!,&!& &$!!%'&,,'&7 -.&-7)+-%&-'.-!'&&)!$.< -!'&7&!/+,!-2''- &.+7Angelica.Simonsson@ped.gu.seInledning

I den här artikeln behandlas frågor om relationen mellan språk, språkunder- visning och sexualitet. Problematiseringen utgår från en queerteoretisk för- ståelse av hur konstruktioner av sexualitet också samtidigt är konstruktioner av makt, kunskap och identitet, samt att sexualitet är en viktig del av relat- ioner, interaktion och kunskap (Alexander, 2008). Utgångspunkt i artikeln är att sexualitet och subjektivitet skapas i och genom språket (Butler, 1993/2011). Alexander (2008:1) menar att språk, språkundervisning och sexualitet är sammankopplade, bland annat i berättelser om intimitet och

Sivenbring, J. (2016). Man vill skrika ut det över världen, jag kan lika gärna skriva det på facebook - ungdomar och vänskap on-line.  Educare,  1, 42- 63.

Ström, A. (1974). Diktstruktur  och  diktupplevelse. Diss. Stockholm: Stock- holms Universitet.

Sveningsson Elm, M., Lövheim, M., & Bergquist, M. (2003). Att  fånga  nä-­ tet:  Kvalitativa  metoder  för  internetforskning. Lund: Studentlitteratur. Svensk författningssamling: SFS. Högskoleförordningen 1993:100.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-­lagar/dokument/svensk-­ forfattningssamling/hogskoleforordning-­1993100_sfs-­1993-­100. Hämtad 2017-07-07.

Svensson, C. (1985). The   construction   of   poetic   meaning:   A   cultural-­ developmental   study   of   symbolic   and   non-­symbolic   strategies   in   the   in-­ terpretation  of  contemporary  poetry (1 uppl.). Malmö: LiberFörlag. Svensson, C. (1989). Barns   och   ungdomars   läsning:   Problemöversikt   och  

förslag  till  forskning. Linköping: Tema, Univ.

Sverige. Skollagen (2010:800), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-­ lagar/dokument/svensk-­forfattningssamling/skollag-­2010800_sfs-­2010-­ 800. Hämtad: 2017-07-07.

Sverige. Skolverket. (2011). Kursplan  Litteratur  100  p.     https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och- program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=sve#anchor4     Hämtad:  2017-­07-­07.  

Thavenius, J. (1999). Svenskämnets  historia. Lund: Studentlitteratur. Vetenskapsrådet. (2011). God  forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Warnqvist, Å. (2007). Poesifloden:  Utgivningen  av  diktsamlingar  i  Sverige  

1976-­1995. Lund: Ellerström.

Wolf, L. (1995). Som  barn  är  man  alltid  diktare:  om  lyrik  i  skolan. Härnö- sand: Inst. för kultur och humaniora.

Wolf, L. (1998). "Ikaros" på högstadiet: en aspekt på begreppet litterär med- vetenhet. I Bäckman, S. (Red.) Litteraturdidaktik:  texter  om  litterär  kom-­ petens  och  lyrik  i  skolan. Härnösand: Rapport Institutionen för kultur och humaniora, Härnösand, Mitthögskolan.

Wolf, L. (2003). -­Och  en  fräck  förgätmigej:  mer  om  att  läsa  och  skriva  poesi   i  skolan. Lund: Studentlitteratur.

Wolf, L. (2004). Till  dig  en  blå  tussilago:  att  läsa  och  skriva  lyrik  i  skolan (2, [utök] uppl ed.). Lund: Studentlitteratur.

&$!!%'&,,'& 

 !,+-!$,-.!,- )+'.-!'&' -+',1.$!-2,.$-,--!&!& $&.$,,+''%:,!&',+/-!'&,!&2+E0!, $,,,%- ' '+-)+'.-!'&7- '.,!,'&- )+'.-!'&',1.$!-2!&- !&-+< -!'& -0& - - +7 - ).)!$, & - - !& %-+!$ !& - $,,< +''%0'+#0!- - +, '+-,-'+!,: !%!,-')+'$%-!3- 02 -+'< ,1.$!-2!,!&+)+'.,-#&'++&-7'- - +'. - '&-&-' - , '+-,-'+!,&- +'. - !&-+-!'&!&$,,+'.&- ,-'+!,: &$2,,, '0,- -- '&-!&.'.,.&%+#)+,&' -+',1.$&++< -!/,,+/,.$-#+'.&!&- , '+-,-'+!,&!,'$$'0.)!&- - !&!&!-,'.,'&- +%-.+!,)-,'0+!-!&, '+-,-'+2+- + - &'&- %&!&%#!&,)-,'0+!-!&&+!&: )+-!,' -#!& -+',1.$!-2'++&-+)+'. -+',1.$!-2,.$-!&- $,,+''%70 ! +)+'.,!-,&'+%-!/70 !$,-$,'+-!&)'!$ $02: 20'+,9 -+'&'+%-!/!--7,1.$!--7,)+#.&+/!,&!& &$!!%'&,,'&7 -.&-7)+-%&-'.-!'&&)!$.< -!'&7&!/+,!-2''- &.+7Angelica.Simonsson@ped.gu.seInledning

I den här artikeln behandlas frågor om relationen mellan språk, språkunder- visning och sexualitet. Problematiseringen utgår från en queerteoretisk för- ståelse av hur konstruktioner av sexualitet också samtidigt är konstruktioner av makt, kunskap och identitet, samt att sexualitet är en viktig del av relat- ioner, interaktion och kunskap (Alexander, 2008). Utgångspunkt i artikeln är att sexualitet och subjektivitet skapas i och genom språket (Butler, 1993/2011). Alexander (2008:1) menar att språk, språkundervisning och sexualitet är sammankopplade, bland annat i berättelser om intimitet och

velse, om det är i och genom språket vi blir till som förståeliga människor, då innebär begränsningar till identifikationsmöjligheter i undervisningsmil- jön problem på ett djupare plan som handlar om elevers möjligheter att vara i klassrummet. Om språket formar subjektet blir tillgänglighet i språket en förutsättning för existens och görande i ett sammanhang: ”Om jag är någon som inte kan vara utan att göra, då är förutsättningarna för mitt görande, delvis, förutsättningarna för min existens.” (Butler, 2006:25). Den som i ett klassrum ska förstå och använda ett språk måste också skapas genom språ- ket, vilket gör att frågan om erkännande (Butler, 2004), alltså vad som känns igen som subjektivitet, blir viktig att studera i relation till elevers möjligheter att bli till som elever i språkundervisningen. Frågan om möjligheter till iden- tifikation i relation till sexualitet är alltså även en fråga om existensvillkor och rättigheter.

Kappra och Vendrick (2006) har i en intervjustudie med queeridentifie- rande studenter visat att dessa kände att de behövde censurera sig själva med avseende på sin sexuella identitet i klassrummet. Liddicoat (2009) har visat att studenter som gjorde referenser till queera relationer fick dessa referenser tolkade som ”linguistic failures” av språkläraren, eftersom exempelvis det pronomen som användes inte låg inom ramen för det heteronormativt för- väntade. Moore (2016:95) visar att japanska queeridentifierande studenter som studerat engelska var obekväma när de pratade om vardagliga saker eftersom de då ofta ombads berätta om exempelvis vad de gjort under helgen och de kände att de inte kunde dela med sig av sina privata erfarenheter på samma sätt som övriga studenter gjorde. Mot denna bakgrund övergår jag nu till att presentera artikelns teoretiska ramverk samt metod och material.

In document Handreiking Stakeholderparticipatie | RIVM (Page 37-40)

Related documents