Voorwaarden

In document Samenwerken in de wijk (Page 6-9)

Heeft u al een samenwerkingsverband en wilt u deze verder ontwikkelen? Of wilt u starten met een wijkteam? Dan dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen als u de module ‘Samenwerken in de wijk’ wilt contracteren. Deze voorwaarden hebben we in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.

Voorwaarden voor het starten van een wijkteam 1. Een wijkscan

2. Een wijkplan

3. Samenwerkingsovereenkomst praktijkteam, wijkteam, overige zorgverleners 4. Scholing

5. Tussentijdse evaluaties 6. Verantwoording

7. Jaarlijks reflectieverslag

8. Deelname aan intercollegiale spiegelbezoeken

2.1 Wijkscan

Vanuit het uitgangspunt ‘data, dialoog, doen’ begint u met het maken van een wijkscan om de problematiek in de wijk of het gebied in kaart te brengen. Deze scan is gebaseerd op

populatiegegevens en relevante (para)medische data (HIS-gegevens en interviews met diverse stakeholders) van de diverse zorgaanbieders.

Problemen die professionals in de dagelijkse praktijk signaleren zijn een belangrijke factor om met elkaar de relevante data vast te stellen. De wijkscan kan met ondersteuning van Proscoop, de GGD en CMO Flevoland worden uitgevoerd.

Meer informatie hierover:

https://www.medrie.nl/media/23iitw1m/presentatie_startbijeenkomst_proscoop.pdf

2.2 Wijkplan

Op basis van de uitkomsten van de wijkscan en de beoogde doelen stelt het wijkteam een gezamenlijk wijkplan op. Hierin is opgenomen:

- Een korte beschrijving en typering van de wijk, met de gesignaleerde problemen, met verwijzing naar de onderliggende data.

- Welke problemen worden opgelost, hoe groot is het probleem, wat zijn de ambities en de beoogde resultaten, etc.

- De beoogde doelen, zoveel mogelijk SMART geformuleerd en meetbaar.

- De werkwijze van het praktijk-wijkteam, met taken, verantwoordelijkheden, overlegstructuur en beslissingsbevoegdheden van alle betrokken partijen.

- Begroting en tijdsinvestering (personeel en middelen).

- Projecten/pilots die extra financiering vragen met betrekking tot infrastructuur, bijvoorbeeld pilots eHealth, onderbouwd met financiële cijfers.

7/15 - De wijze waarop het wijkteam uitkomsten en werkwijze regelmatig meet en evalueert. De

uitkomsten en werkwijzen zoals deze genoemd zijn in het zorgprogramma ouderen en GGZ liggen hieraan ten grondslag.

Wijkplannen hebben een begin- en een einddatum. Bij voorkeur is de looptijd niet langer dan één jaar en wordt het wijkplan na evaluatie herzien.

Zie de website van Medrie, https://medrie.nl/samenwerken-de-wijk, voor een format wijkplan, begroting en SMART doelstellingen.

2.3 Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking met de verschillende disciplines in de wijk vraagt een goede communicatie en afstemming. In het begin vraagt dit extra inspanning van alle betrokkenen om elkaars ‘taal te

spreken’, vooral in situaties waarbij zorg en welzijn nog niet vaker samengewerkt hebben. Van beide partijen vraagt dit ‘anders kijken en denken’. Uit de praktijk blijkt dat het opzetten van een

projectstructuur met project- en werkgroepen, en een coördinator, goed werkt voor het operationaliseren van de wijkplannen. De coördinator kan een praktijkmanager,

praktijkverpleegkundige, POH of doktersassistent, eventueel met regionale ondersteuning zijn. Het investeren in de relatie is een belangrijke succesfactor voor het slagen van een succesvolle

wijksamenwerking. Het praktijkteam sluit met Medrie een ‘samenwerkingsovereenkomst praktijkteam’ af. Naast de focus op dialoog en communicatie is het ook van belang dat met de betrokken zorg- en welzijnswerkers een ‘samenwerkingsovereenkomst wijkteam’ wordt aangegaan, waarin alle betrokkenen zich committeren aan het gezamenlijk opgestelde plan. Zorgverleners met declaratierecht ontvangen daarnaast vanuit Medrie een ‘samenwerkingsovereenkomst overige zorgverleners’ om op basis daarvan te kunnen declareren bij Medrie.

Meer informatie over de samenwerkingsovereenkomsten (praktijkteam; wijkteam; overige zorgverleners met declaratierecht) vindt u op connect: https://connect.medrie.nl/groups/76-samenwerken-in-de-wijk/welcome

2.4 Scholing

Alle functionarissen uit het praktijkteam kunnen tenminste één keer per jaar meedoen aan een gezamenlijke scholing of andere leer- en kennis(start)bijeenkomsten of symposia met betrekking tot

‘Samenwerken in de wijk’, welke door Medrie worden georganiseerd. Relevante scholingen voor Samenwerken in de wijk zijn bijvoorbeeld scholingen op het gebied van ouderenzorg, GGZ, JZOJP, leefstijl, inspiratie-/startbijeenkomsten en (scholings-)bijeenkomsten met de wijk.

Andere wensen op scholingsgebied kunnen worden gefinancierd uit de samenwerken in de wijk huisartsgelden.

8/15 2.5 Tussentijdse evaluaties

In het wijkplan is vastgelegd hoe de voortgang van de afspraken en de beoogde tussentijdse resultaten worden geëvalueerd. De coördinator praktijkteam stuurt minimaal eenmaal per kwartaal het declaratieformulier voor wat betreft de inzet van zorgverleners met declaratierecht.

Een format voor het declaratieformulier vindt u op: https://medrie.nl/samenwerken-de-wijk 2.6 Verantwoording

Zilveren Kruis vraagt de declaraties per kwartaal op basis van het totaal aantal ingeschreven-op-naam verzekerden (ION). Om het totaal aantal verzekerden te kunnen aanleveren bij de

zorgverzekeraar, zal Medrie ieder kwartaal hiervoor een beroep op u doen.

2.7 Reflectieverslag

In het jaarlijkse reflectieverslag (zie: https://medrie.nl/samenwerken-de-wijk) reflecteert u op de gezamenlijke doelstellingen, welke doelen zijn gerealiseerd en welke worden bijgesteld. Daarnaast reflecteert u als gezamenlijk wijkteam op de formatieve inzet en kwaliteit van samenwerking. Hoe wordt de samenwerking ervaren door de medewerkers? Hoe wordt omgegaan met verschillende visies, is er ruimte voor leren en ontwikkelen van en met elkaar? Wat merken patiënten hiervan, hoe is hun ervaring?

2.8 Intercollegiale spiegelbezoeken

Het doel van de intercollegiale spiegelbezoeken is te leren van elkaar en innovaties te versnellen en te verbreden. Dit zal (optioneel) eenmaal per drie jaar plaatsvinden. U gaat met elkaar in gesprek op basis van ‘appreciative inquiry’ op zoek naar goede praktijkvoorbeelden die mogelijk gedeeld kunnen worden.

9/15

In document Samenwerken in de wijk (Page 6-9)

Related documents