VOOR ARBEIDERS IS ONDERSTAANDE TABEL VAN TOEPASSING

In document NIEUWE LONEN VANAF 1 JANUARI (pagina 29-33)

Wanneer een arbeider ontslagen wordt in het kader van zijn brugpensioen, dan wordt de opzegtermijn voor periode vanaf het begin van het contract tot 31/12/2013 verminderd :

• 56 dagen indien meer dan 20 jaar dienst

• 28dagen indien minder dan 20 jaar dienst.

VOOR ARBEIDERS IS ONDERSTAANDE TABEL VAN TOEPASSING

ANCIËNNITEIT

(in jaren) OPZEGTERMIJN

in weken (tot 31/12/2013) ANCIËNNITEIT

(in jaren) OPZEGTERMIJN

in weken (tot 31/12/2013)

0 1w 17 13,9

1j 5,7w 18 13,9

2j 5,7 19 13,9

3 5,7 20 18,4

4 5,7 21 18,4

5 6,9 22 18,4

6 6,9 23 18,4

7 6,9 24 18,4

8 6,9 25 18,4

9 6,9 26 18,4

10 9,1 27 18,4

11 9,1 28 19

12 9,1 29 19,6

13 9,1 30 20,1

14 9,1 31 20,6

15 13,9 32 21,1

16 13,9 33 +0,5 w/j

Minder dan 32.254 € tussen 32.254 en 64.508 € 64.508 € en meer

3 maanden per begonnen periode van 5 jaar

De werknemer en werkgever moeten een op-zegtermijn overeenkomen ten vroegste op het

moment dat het ontslag gegeven wordt.

(minimum 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar)

Overeen te komen tussen werknemer en werkgever, uiterlijk op het moment van de

aanwerving.

(3 maanden per begonnen periode van 5 jaar)

VOOR DE CONTRACTEN VANAF 01.01.2012

Minder dan 3 jaar 91 dagen

3 jaar maar minder dan 4 jaar 120 dagen

4 jaar maar minder dan 5 jaar 150 dagen

5 jaar maar minder dan 6 jaar 182 dagen

6 jaar maar minder dan 7 jaar 210 dagen

Minstens 7 jaar. 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit

2.2. Periode na 1 januari 2014

De opzegtermijn voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot de betekening van het ontslag wordt berekend op basis van de nieuwe regels (zie hierboven : 1.

contract begonnen na 01/01/2014). In deze berekening wordt de anciënniteit teruggebracht tot nul vanaf 1 januari 2014!

VOORBEELD

Een arbeider wordt ontslagen door zijn werkge-ver. De arbeider heeft 21 jaar dienst (of anciënni-teit). Hij wordt ontslagen op 1 januari 2022. In dit geval bedraagt de opzegtermijn 9,1 weken voor de periode tot 31/12/2013 en 27 weken voor de periode vanaf 1 januari 2014. In totaal bedraagt de opzegtermijn dus 36,1 weken.

Heeft hij recht op een compensatie? Ja, aangezien hij 21 jaar anciënniteit heeft op het moment van zijn ontslag (01/01/2022). De ontslagvergoeding bedraagt: 48 weken – 36,1 weken = 11,9 weken in de vorm van vergoeding.

Er werden compensaties voorzien voor arbeiders die een lange carrière hebben vóór 2014 en die ontslagen worden. Zij krijgen :

• een ontslagcompensatievergoeding betaald door de werkgever (1) of

• een ontslaguitkering betaald door de RVA (2) (1) Het betreft het verschil tussen de opzegter-mijn indien alle jaren berekend zouden worden volgens de nieuwe regeling en de opzegtermijn zoals hierboven uitgelegd, wanneer het contract begint voor 2014. Dit resultaat wordt omgezet in een vergoeding betaald door de werkgever.

(2) Werknemers die geen recht hebben op de eer-ste vergoeding (ontslagcompensatievergoeding) hebben hier recht op !

• Contract na 01/01/2012: 1250 euro netto

• Contract voor 01/01/2012:

• Minder dan 5 jaar anciënniteit: 1250 euro netto

• 5-9 jaar anciënniteit : 2500 euro netto

• 10 jaar of meer : 3750 euro netto

31

6 ONTSLAG EN ONTSLAGNAME

A. VOOR ARBEIDERS IS ONDERSTAANDE TABEL VAN TOEPASSING

B. VOOR BEDIENDEN IS ONDERSTAANDE TABEL VAN TOEPASSING:

ANCIËNNITEIT (IN JAREN) VOOR DE CONTRACTEN VANAF 01.01.2012

Minder dan 1 jaar 3 dagen

Tussen 1 en 20 jaar 14 dagen

20 jaar of meer 28 dagen

LOON OP 31/12/2013 OPZEG MAXIMUM

Minder dan 32.254 EUR 1,5 maand per begonnen 5 jaar 3 maanden

Meer dan 32.254 EUR 1,5 maand per begonnen 5 jaar 4,5 maanden

Meer dan 64.508 EUR 1,5 maand per begonnen 5 jaar 6 maanden

ONTSLAG DOOR DE WERKNEMER

Contract begonnen na 01/01/2014 Wanneer een werknemer ontslag neemt, heeft hij recht op de helft van de opzegtermijn die voorzien is in geval van ontslag door de werkgever. Deze wordt naar beneden afgerond en bedraagt maximum 13 weken.

VOORBEELD

Een arbeider dient zijn ontslag in. Hij heeft 6 jaar dienst (of anciënniteit). In dit geval bedraagt de opzegtermijn 10 weken.

Een tegenopzeg blijft mogelijk, maar is beperkt tot 4 weken.

2

Contract begonnen vóór 01/01/2014 Wanneer een werknemer ontslagen wordt door de werkgever, wordt de opzegtermijn in twee delen bere-kend:

2.1. Periode voor 1 januari 2014:

Voor de berekening van de opzegtermijn voor de peri-ode vanaf het begin van het contract tot 31 december 2013, worden de oude regels toegepast.

betekening van het ontslag wordt berekend volgens de nieuwe regeling (helft van de voorziene opzegter-mijn, naar beneden afgerond en maximum 13 weken).

In deze berekening wordt de anciënniteit terugge-bracht tot nul vanaf 1 januari 2014!

VOORBEELD

Een arbeider dient zijn ontslag in. Hij heeft 10 jaar dienst (of anciënniteit). Hij is begonnen op 1 januari 2006 en neemt ontslag op 1 januari 2016.

In dit geval bedraagt de opzegtermijn 2 weken tot 31/12/2013 en 6 weken tot 1 januari 2016. Hij heeft dus een opzegtermijn van 8 weken.

ONTSLAG DOOR DE WERKNEMER

de opzegtermijn gaat in op de maandag die volgt op de week waarin de opzeg werd betekend.

2

Een opzeg is “betekend” :

• op de derde werkdag na de dag waarop de aangetekende brief verstuurd werd (met

“werkdag” bedoelt men alle dagen van de week, behalve zon- en feestdagen);

• op de dag zelf indien de opzeg bij deurwaar-dersexploot of bij afgifte van een opzegbrief betekend werd.

RECHT OP DE EINDEJAARSPREMIE?

Afhankelijk van het tijdstip waarop de werknemer z’n ontslag geeft, kan hij het recht op de eindejaarspre-mie verliezen!

Bestaan er specifieke premies en vergoedingen voor de Horeca?

Doel is om de ontslagen werknemer instrumenten aan te bieden die hem in staat stellen opnieuw werk te vinden.

VOOR WIE ?

Iedere ontslagen werknemer die recht heeft op een opzegtermijn (of een vergoeding) van minstens 30 weken, heeft recht op de nieuwe regeling rond out-placement.

Er zijn enkele uitzonderingen voorzien : de werknemer die ontslagen wordt wegens dringende reden en de ontslagen werknemer die geniet van de procedure van activerend beleid bij herstructureringen.

HOE VERHOUDT DIE NIEUWE REGELING OUTPLACE-MENT ZICH TOT DE SPECIFIEKE REGELING VOOR WERK-NEMERS OUDER DAN 45 ?

De bedoeling is om zoveel mogelijk voorrang te geven aan de toepassing van de nieuwe regeling. De speci-fieke regeling voor werknemers ouder dan 45 is enkel nog van toepassing als de werknemer ouder dan 45 niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van de algemene regeling.

VOORBEELD 1

Een werknemer ouder dan 45 wordt ontslagen met een opzegtermijn van 35 weken. Hij kan ge-nieten van het outplacement volgens de algeme-ne regeling.

VOORBEELD 2

Een werknemer ouder dan 45 wordt ontslagen met een opzegtermijn van 25 weken. Hij kan ge-nieten van het outplacement volgens de speci-fieke regeling voor werknemers ouder dan 45 (zie hieronder).

Contacteer het ACV Voeding en . Diensten indien je vragen hebt over opzegtermijnen.

Contacteer het ACV-dienstencentrum bij jou in de buurt indien je vragen hebt over outplacement

33

CHAPITRE 6 ONTSLAG EN ONTSLAGNAME

Wat is er voorzien op het

In document NIEUWE LONEN VANAF 1 JANUARI (pagina 29-33)