• No results found

voertuigen te volgen in de afdeelingen Modjo- Modjo-kerto en Sidoardjo der residentie Soerabaia

In document 0013 6802 (pagina 157-181)

In opvolging van artikel 3 § 2 van het reglement op het gebruik maken van de wegen der eerste klasse in de residentie Soerabaia, (zie No. 12) is bepaald, dat door voertuigen, beladen met goederen en producten, de zijde van iederen weg behoort te worden gehouden, als volgt:

Regentschap Modjokerto.

Ie van Modjosari tot de gardoe Bangsir de Zuidzijde, van daar tot Modjosari de Westzijde en tot de grens van Bangil de Zuidzijde;

2e. van Modjosari naar Oeroeng-Oeroeng, naar Pandan en naar Prambon de Westzijde; „ . , . . • ,

3e. van Modjosari naar Oenggahan de Zuidzijde, van daar tot Sentanan de Westzijde; ^ 4e van Modjokerto naar Brangkat de Westzijde, van daar tot Gemekan de Oostzijde; van Gemekan tot de brug Kali-Goen-ting de Noordzijde, van daar tot de brug Kademangan de Zuid-zijde, van daar tot Pirak de Noordzijde en van daar tot Bandjar-djedjir de Westzijde;

5e. van Djombang naar Dolok en van Ploso naar Bareng de 6e. van Modjokerto naar Ploso en naar Melirip de Noord-7«.' van Modjokerto naar Lengkong (zuiderweg) de Zuidzijde;

8"'. van Gemekan naar Djatiredjo de Westzijde;

9e. van Modjo-Agoeng naar Ngoro de Oostzijde;

10e van Tanggoengan naar Goedo de Oostzijde;

I Ie! de voertuigen van de Zuid naar Modjokerto volgen van af Brangkal de zoogenaamde djalan pradjoeritan;

12e het gedeelte van den grooten binnenweg van Modjokerto naar ' Bangsri van af Pasar Legi tot de desa Pand er mag niet door karren bereden worden, maar moeten zulke voertuigen den weg volgen achter de controleurswoning loopende langs de kam-pongs Pandean en Songo-joedan ;

13e. v an Patjing naar Poegeran de Westzijde;

14e van Delangoe naar Madiopoero de Zuidzijde;

15e. van de gardoe Adisono (Modjosari) naar Moeroekan de Zuidzijde.

152

Regentschap Sidhoardjo.

16«. van Soerabaia naar Porrong de Oostzijde:

17«. van Kedoeng naar Modjokerto, van Porong naar Boelantr en Prambon de Zuidzijde, van daar naar Krian en de Dierebenl

de Westzijde. 6

(Besluit van den Resident van Soerabaia dd. 8 Januari 1874 Javasche Courant van 20 Januari 1874, No. 6.)

N o . 2. P L E I S T E R P L A A T S E N voor v r a c h t -v o e r t u i g e n en d r a a g -vee i n de r e s i d e n t i e Soerabaja.

In opvolging van artikel 8 § 2 van het reglement op het gebruik maken van de wegen de eerste klasse in de residentie Soerabaia (zie No. 12) zijn de ondervolgende pleisterplaatsen voor vrachtvoer tuig en en draag vee aangewezen.

A. In het regentschap Soerabaja.

H o o f d p l a a t s : 1«. op Pasar Basar ;

2«. „ Tjantian, Oost van de b r u g ;

3«. „ de oude houtstapelplaats aan den Grisseeschen weg-4«. „ de Pasar Kepoetran, W . van den weg.

D i s t r i c t D j a b a k o t t a : Ie. op Wonokromo, O. en W. van den weg;

2«. „ Siwalan, O. van den weg.

B. In het regentschap Modjokerto.

M o d j o k e r t o — K e d i r i : Ie. op Pasar Brangkal ;

2e- v * Trowoelan;

3'» » v Modjo-Agoong ; 4«. bewesten de Petorongan;

5«. beoosten de Pasar Djombang;

6e- » » » Pierak.

Modjokerto—Plosso (linkeroever Kediri-rivier).

D j o m b a n g — L a m o n g a n : 1«. op Pasar Gedek;

2e- i, „ Keboan;

3«. „ „ Tapen;

4«. „ „ Plosso;

5«. , „ Dolok;

6e- n n Grobogan.

M o d j o k e r t o — M o d j o s a r i - l o r — B a n g i l : Ie. op Pasar Djogo-Daijoh ;

2e. bewesten de Pasar Bangsal ; 3e. „ Pasar-pon Modjosari ; 4e. op Pasar Bangsii;

5e. in de dessa Wates (grens).

C. In het regentschap Sidho-ardjo.

S o e r a b a j a — P o r r o n g :

Ie. de Pasar Gedangan, Oostelijk gedeelte van den weg;

2e. te Tjandi, idem;

3e. te Porrong, idem;

S o e r a b a j a — M o d j o k e r t o : Ie. te Taman, Westelijk gedeelte van den weg:

2e. te Krian, idem.

3e. te Bakalan, idem.

P o r r o n g — P r a m b o n — M o d j o s a r i :

Ie. te Krembong bij de Pasar, Zuidelijk gedeelte van den weg ; 2C. te Prambon, bij de brug van dien naam over de Porrong-rivier.

De karren moeten zooveel mogelijk op den kant van den weg geplaatst worden met het trekvee tusschen de karren, dan wel geheel ter zijde van den weg, en iedere kar moet van af zonsondergang tot zonsopgang voorzien zijn van licht, aangebracht aan de zijde van den weg.

D. In het regentschap Grissee.

G r i s s e e — S o e r a b a j a : District Kottu :

Ie. op twee stukken grond buiten de kotta Grissee.

G r i s s e e — S i d a j o e : District Bengatcandjero : Ie. op een stuk grond van de dessa Manjar;

2e. op een stuk grond van de dessa Sembaijat, vlak aan de Solo-rivier.

G r i s s e e — L a m o n g a n . (binnenweg),

District Petambakan:

Ie. op een stuk grond van de dessa Tebalowan.

District Goenoeng-Kendeng :

Ie. op een stuk grond van de dessa Bandjar-anjar, aan den weg van Tjermée naar Boender.

154

E. In het regentschap Lamongan.

District Tengahan:

l8. te Bandjar-anjar, (hoofdplaats Lamongan).

District Goenoeng-Kendeng :

Ie. te Pikoeng-poelee; 2e. te Pelang; 3e. te Kembang-baoe; 4«.

te Gondang;

District Lenghir :

Ie. te Mantoop ; 2<=. te Soekobendoe ; 3e. te Kedoeng-pring ; 4e. te Goenoeng-pegat; 5e. te Modo; 6e. te Bloeloek; 7e. te Tjarang-bang; 8°. te Swirek; 9». te Girik.

F. In het regentschap Sidajoe.

H o o f d p l a a t s :

Ie. op een erf der kampong Sempajoeng, O. van dan weg, naast een wachthuisje.

S i d a j o e — L o h g o e n g :

Ie. op post Wadeng, Z. van de loods; 2°. op post Pandjeng, N. van de loods, 3<=. op post Sentoel, N. van de loods, 4e. te Kradji, N. van den weg; 5e. op post Genting, N. van de loods; 6e. op post Pambon, O. van de loods en Z van den weg; 7e op post Loh-goeng, O. van de postloods en Z. van den weg.

S i d a j o e — L a m o n g a n :

Ie. op een erf der dessa Semboengan-kidoel (Doekoen), W.

van den weg;

_ 2e. op een erf der dessa Karang Binangoen, Z. van de Solo-rivier;

3e. op een erf der dessa Poerwokerto en Bellawi, "W. van den weg.

L a m o n g a n — B a b a t : Ie. op post Semlaran, I „ . . , 2». ,, „ Tesan, f Z m d v a n d e n w eS ?

3e. op een stuk grond voor de woning van den bekel van Babat, ten Westen van den weg.

(Besluit van den Resident van Soerabaia dd. 8 Januari 1874, Javasche-Courant van 8 Januari 1874 No. 6).

No. 3. P L E I S T E R P L A A T S E N voor voertui-gen tot personen-vervoer ter hoofdplaats Soe-rabaja (bedoeld bij art. 8 van het Reglement op het gebruik van en het verkeer op de openbare wegen in de residentie Soerabaja, zie No. 13).

1. Het pleintje ten Noorden van de kleine Boom aan de Oedjoeng.

2. het pleintje tegenover het oude fort „Prins Hendrik".

3. het pleintje te Songoijoedaii bij. de brug Kalimati.

4. het pleintje beoosten de passer te Kapassan.

5. het plein bewesten de boomlocalen aan de Werfstraat.

6. een particulier erf aan den Grisseeschen weg nabij kam-pong Seng.

7. het plein voor het komediegebouw.

8. de gang bezijden de wagenloods van de sociëteit Concordia.

9. het pleintje voor het spoorstation te Bongkaran.

10. het pleintje tegenover het post- en telegraafkantoor.

11. het pleintje tegenover den stadstuin benoorden de toko van de gebroeders Pröttel.

12. het pleintje ten Noordoosten van de toko Grimm.

13. de breede wegzijde aan den zuid-oostkant van en onmid-dellijk grenzende aan de brug Kalianjar.

14. het pleintje bezuiden de passer te Paneleh.

15. het pleintje bij de brug Gemblongan.

16. het pleintje ten Noorden van het residentie-huis te Sim-pang.

17. het pleintje voor het spoorwegstation te Goebeng.

18. idem te Wonokromo.

19. een particulier erf gelegen aan den toegangsweg tot het spoorwegstation te Wonokromo.

20. een particulier erf gelegen aan den weg naar Goenoeng-8ari in de nabijheid van de tramhalte Wonokromo.

(Besluit van den Resident van Soerabaja dd. 10 Mei 1897 No.

7646/1, niet afgekondigd in de Javasche Courant).

No. 4. W E R J r V G v a n b r a n d g e v a a r , a t a p p e n dak-b e d e k k i n g in de r e s i d e n t i e S o e r a dak-b a j a .

D E EESIDENT VIN SOERABAJA.

Gelet op zijne verordening van den 24e n Augustus 1897, waarbij ingetrokken is die tot aanwijzing der wijken en buurten op de hoofdplaatsen Soerabaja, Grissee, Sidoardjo, Modjokerto, Sidajoe en Djombang, waarop de maatregel, omschreven in artikel 1 van de ordonnautiën van 17 December 1875 (Staatsblad no.

288), 24 December 1880 (Staatsblad no. 233) en 20 Juni 1888

156

Staatsblad no. 114) van toepassing is, gedagteekend 14 October 1891 en gepubliceerd in de Javasche Courant van 30 October 1891 no. 87.

Gelezen de missive van den Directeur van Justitie dd°. 18 Mei jl. n°. 4066 ;

Willende overgaan tot de regeling dezer materie bij Residents besluit;

Gelet op Staatsblad 1895 n°, 176 en 1896 n°. 1 9 3 ; 1) Heeft besloten :

Te bepalen als volgt:

De buurten of wijken waarop de in de preamissen dezer be-doelde maatregel van toepassing is, zijn:

a. ter hoofdplaats Soerabaja:

de wijken I A A, B, D tot en met M, R, T, U, W en X in haar geheel;

de wijk I A C met uitzondering van de desa's Doepak en Boe-joekan;

het westelijke tot het district Kotta Soerabaja behoorende ge-deelte van de wijk I A O;

het gedeelte van de wijk La P, bewesten den binnenweg, die den weg naar Gendjeran, ter hoogte van de begraafplaats Kapas, verbindt met de desa Karangpoeng ;

de wijk I A Q met uitzondering van de desa Kandangsapi;

het gedeelte van de wijk I A S, bewesten de spoorbaan; . het noordelijkste en oostelijkste gedeelte van de wijk La O, waartoe behooren de kampongs Bandjaranjar, Grodo-koelon en Koepangpraoepan, aan de Tamarinde-laan gelegen, en Bandjara-njar, magersari, pinggir, tengah, Groedo-kidoel, Dinojo-lor, Dinojo-Tangsi, Dinojo-aloen2, Boengkoel, Der-mo-lor, Dermo-kidoel, Dermoredjo, Pandjoenan-Wonokromo en Tegalsari, gelegen langs den weg naar Wonokromo;

b. ter afdeelingshoofdplaats Sidoardjo :

Kemambang, Manjar-lor, Manjar-kidoel, Poetjang Ketel, Wa-tesmagersari, Gabahan-tani, Dajoe, Kranggan Blakang, Lemah-poetro, Daleman, Poetjang-anom, Sroedjo, Boeloe-tani, Pandean, Pekaoeman, Pandjoenan, Tjelep en Praban-Sidokaree ;

c ter afdeelingshoofdplaats Modjokerto:

Tjikaran, Meagan-wetan, Mangoenan, Sawahan, Sentanan-tengah, Poerwokerto, Gendongan, Magersari, Soeronatan, Sindoe-ragen, Kaoeman-lor, Kaoeman-moedin, Tjakaranjam, Kradenan, Galoewan, Sentanan-kidoel, Karanggajam, Manjoenredjo, Djaga-lan, Kamitoewo, Miagan-kidoel, kampong Fabriek, Sentanan-lor, Mentikan en Medji, voor zoover de twee laatstgenoemde kampongs

1) Zie 12 in deel II.

betreft, alleen het gedeelte, dat gelegen is benoorden de spoor-baan van den Staatsspoorweg, en Pradjoerit-koelon, voor zoover betreft het gedeelte dat gelegen is beoosten de Brangkal-rivier ;

d. ter afdeelingshoofdplaats Djombang:

Kaliwoengoe, Kepandjen, Djoembatan Djombang, Kaoeman, Denojowersah, Parimono, Sidobajan, Sengon, Kepatian, Toegoe en Poeloe, voor zoover deze desa's gelegen zijn binnen de grenzen der hoofdplaats ;

e. ter afdeelingshoofdplaats Grissee:

alle wijken, buurten of kampongs gelegen binnen de grenzen der hoofdplaats, zooals die zijn vastgesteld bij Staatsblad 1887 No. 172;

f. ter afdeelingshoofdplaats Sidajoe:

Kaoeman, Panghoeloe, het gedeelte van de kampong Mrioenan, grenzende ten Noorden aan de aloen-aloen, ten Oosten aan den weg langs 's Lands gevangenis, ten Zuiden aan de kampong Kamalredjo, ten Westen aan de kampong Makamtjino, het gedeelte van de kampong Makamtjino, grenzende ten Noorden aan de kampong Kaoeman, ten Oosten aan de aloen-aloen, ten Zuiden aan den weg van de aloen-aloen naar de kampong Boejoengan, ten Westen aan de kampong Boejoengan en de Chineesche wijk.

Gedaan te Soerabaja, den 24 Augustus 1897, Javasche Courant dd. 3 September 1897 No. 70.

N o . 5. B E S L U I T r e g e l e n d e eenige o n d e r w e r p e n o m s c h r e v e n i n de o r d o n n a n t i e v a n 28 S e p t e m b e r 1879 ( S t a a t s b l a d n o . 286) zie n o . T2, (in deel I I ) betreffende d e n t e g e n g a n g v a n de o n t t r e k k i n g v a n koffie a a n de v e r p l i c h t e l e v e r i n g i n 's G o u v e r n e m e n t s p a k h u i z e n i n de residentie

S o e r a b a i a .

ART. 1. Behoudens het bepaalde in artikel 2 is het vervoer van koffie zonder pas toegelaten:

a. ter hoofdplaats Soerabaia met hare voorsteden;

b. in het district Djaboeng.

ART. 2. In het bij artikel 1 aangewezen distriet Djaboeng wordt echter een pas gevorderd bij het vervoer van koffie in hoeveelheden grooter dan vijf katties.

a. in Noordelijke richting;

Ie. van het pakhuis te Djatidjedjer langs den weg naar Ka-rang Woenoet;

2e. van het pakhuis te Pandan langs den weg naar Madiopoero ; 3e. van het pakhuis te Poegeran langs den weg naar Simping en Ngembeh;

158

4e. van het pakhuis te Djatiredjo langs den weg naar Gemekan ; 5e. Tan Ploempoeng langs den weg naar Wonomerto.

b. in Noordoostelijke richting:

Ie. van het pakhuis te Djatidjedjer langs den weg naar Kesemen ;

c. in Noordwestelijke richting:

Ie. van Sendang langs den weg naar Karang Woenoet en Mendek;

2e. van het pakhuis te Wonosalam langs den weg naar Ngrimbi;

3e. van Djahee langs den weg naar Sambiredjo en Maling.

d. in Oostelijke richting :

Ie. van het pakhuis te Belik langs den weg naar Poeloengan en Pandaän;

2e. van Ketapang langs den weg naar Prigen en Wonoredjo ; 3e. van het pakhuis te Pandan langs den weg naar Djatidjedjer ; 4e. van het pakhuis te Poegeran langs den weg naar Tjen-tong en Pandan;

5e. van het pakhuis te "Wonosalam langs den weg naar Banjan en Segoenoeng.

e. in Zuidelijke richting:

Ie. van Patjet langs den weg naar Djonggo;

2e. van het pakhuis te Poegeran langs den weg naar Goemeng ; 3e. van het pakhuis te Poegeran langs den weg naar Tro-liman en Begagan ;

4e. van het pakhuis te Wonosalam laugs den weg naar Djahee, Djarak en Galengdowo ;

5e. van Ploempoeng langs den weg naar Medowo en Paree ; 6e. van het pakhuis te Wonosalam langs den weg n a a r den koffietuin Gedang-Kloetoek ;

7C. van Sranten langs den weg naar Dampak.

ƒ. in Westelijke richting:

Ie. van het pakhuis te Djatidjedjer langs den weg naar Pandan;

2e. van het pakhuis te Djatiredjo langs den weg naar Ke-poehgiwang, Boeloehantjang en Trowoelan;

3e. van Ploempoeng langs den weg naar Wates en Ngoro;

g. van de in het district gelegen desa's naar de in het district gelegen erfpachtsperceelen ;

h. naar de aangrenzende districten langs de voetpaden, die buiten het district voeren, over de uitgestrektheid van de laatste desa of het laatste pakhuis tot de grens.

Ter hoofdplaats Soerabaia blijven voor het vervoer naar de schepen ter reede de bestaande bepalingen van kracht.

ART 3 De passen voor het vervoer van koffie worden afge-geven: tér hoofdplaats Soerahaia door den Assistent-Kesident voor de politie ; . .

in de contrôle-afdeelingen, waar een Assistent-Eesident geves-tigd is, door het hoofd van plaatselijk bestuur;

en in de overige contrôle-afdeelingen door den betrokken controleur bij het Binnenlandsch Bestuur.

De wederinlevering der passen geschiedt aan de tot aigiite daarvan bevoegde ambtenaren.

ART. 4. Tot het doen nawegen der koffie om het verschil met den pas te constateeren zijn bevoegd:

ter hoofdplaats Soerabaia de Assistent-Eesident voor de politie ; in de afdeelingen : de hoofden van plaatselijk bestuur, de con-troleurs en adspirant-concon-troleurs bij het Binnenlandsch Bestuur, de Regenten, de Wedono's, de Djaksa's en de Adjunct-djaksa s.

ART 5. Met uitzondering van de ingezetenen der hoofdplaats Soerabaia en van het district Djaboeng, alsmede van de land-bouwondernemers in deze residentie woonachtig, welke zelf koine planten, mag niemand zonder toestemming van den Resident meer dan één pikol bereide of 3 pikol onbereide koffie in zijn bezit hebben.

ART 6. Alle dessa's in het district Djaboeng zijn uitgesloten van de bevoegdheid tot bereiding van koffie voor ondernemingen, waarvan het product^ niet behoeft te worden ingeleverd m de Gouvernements pakhuizen.

ART 7. Aan landbouwondernemers worden na den 1™ Mei van ieder jaar geen passen uitgereikt, tenzij zij de hoeveelheid koffie hebben opgegeven, die zij in het loopend oogstjaar rekenen te zullen afvoeren.

(Besluit van den Resident van Soerabaia Ad. 2 April 1885, afgekondigd in de Javasche Courant van 17 April 1885 No. 31).

No, 6. V E R V O E R van gambir, tabak en sigaren in de residentie Soerabaja.

D E RESIDENT VAN SOERABAIA.

Overwegende, dat het in het belang van de heffing der in-en uitvoerrechtin-en noodzakelijk is, in de residin-entie Soerabaia de wegen en streken aan te wijzen, waar langs en waar binnen, zoo te land als te water, bepaalde goederen niet mogen worden vervoerd, dan gedekt door documenten, afgegeven door daarvoor aangewezen ambtenaren.

Gelet op art. 3 van Staatsblad 1882 No. 240 (1).

(!) Zie No. G3. in deel I I .

160

Heeft besloten.

Te bepalen, dat in de Residentie Soerabaia van de hoofdplaats der afdeeling Sidajoe af tot aan de grens der residentie Pasoe-roean langs den grooten postweg en in de streek gelegen tusschen dien weg en het Zeestrand, zoo te land als te water, het ver-voer van :

a. gambier in grootere hoeveelheid dan 50 kilo

b. tabak in bladeren, geteeld buiten het tolgebied in Neder-landsch Indië, in grootere hoeveelheid dan 25 kilo en

c. sigaren, vervaardigd uit tabak geteeld buiten het tolgebied in Nederlandsch Indië in grootere hoeveelheid dan 1000 stuks moet gedekt zijn door een document, afgegeven door den Ontvanger der In- en Uitvoerrechten te Soerabaia, Grissee of Bedanten en te Sidajoe en Sidoardjo door het hoofd van plaatselijk bestuur.

Gedaan te Soerabaia den 7 November 1895, gewijzigd bij Residents besluit dd. 22 October 1897.

No. 7. P L A A T S VAfï W V O B R V A X V E E . afkomstig van buiten het gebied van Neder-landsch Indië, in de residentie Soerabaja.

D E RESIDENT VAN SOERABAIA.

Willende voldoen aan art. 1 van de ordonnancie van 25 April 1893 (Staatsblad 110). (1)

Gelezen de missives van de Assistent Residenten van Soerabaia, Sidajoe, Grissee en Sidoardjo, dd. 24 en 30 Mei, 6 Juni en 30 December 1893 No. 7683/14, 1532/14, 2108/14 en 7179/14.

Gelet op het Gouvernements besluit dd. 20 April 1893 No. 8.

Heeft b e s l o t e n :

I. Aan te wijzen als plaatsen, waarop in dit gewest de invoer van vee, afkomstig van plaatsen buiten het gebied van Neder-landsch Indië, alléén wordt toegelaten :

a. de hoofdstad Soerabaia (afdeeling Soerabaia) b. en c. (ingetrokken bij besluit 30 Oktober 1897 vd).

I I . Aan te wijzen dat in de overige strandplaatsen dezer residentie geene plaatsen voor den invoer van uit het buitenland afkomstig vee in aanmerking komen.

Zie ook Residents besluit VIII hierachter.

Gedaan te Soerabaia 30 December 1893, en gewijzigd 30 Oc-tober 1897.

(1) Zie No. S*. ia deel II.

No. 8. P I ; A A T S V A N I N V O E R V A N V E E , afkomstig van buiten het gebied van Neder-landsen Indië, ingevoerd tezamen met vee afkomstig van binnen dat gebied, in de resi-dentie Soerabaja.

D E R E S I D E N T T A X S O E R A B A I A .

Gelet op de ordonnantie van 20 December 1897 (Staatsblad 1897 No. 294) houdende nadere wijziging van de regeling der verplichte quarantaine van uit het buitenland aangevoerd vee (Staatsblad 1893 No. 110). (1)

Gelezen het dezerzijdsch besluit van 30 October a.o. p.o. No.

17334/14.

Heeft besloten :

Aau te wijzen als plaats voor de ontscheping van vee, afkomstig van plaatsen binnen het gebied van Nederlandsch-Indië dat te zamen met buitenlandsch vee wordt aangevoerd, de voor den invoer van het laatstbedoelde vee bij het dezerzijdsch besluit van 30 December 1893 No. 18417/14, zooals het is gewijzigd bij dat van 30 October a. p. No. 17334/14 (zie besluit VII hiervoor) aangewezen plaats.

Gedaan U Soerabaja den 4 Januari 1898.

No. 9, I N D E E L I N G der Europeesche wijken en ressort der schouten ter hoofdplaats Soerabaia.

D E R E S I D E N T V A N S O E R A B A J A .

Overwegende, dat de verandering der grenzen van de hoofd-plaats Soerabaja, zooals die nieuw zijn vastgesteld bij Staatsblad 1896 No. 193 (2) niet alleen eene wijziging van sommige wijk-grenzen, doch ook het ontstaan van enkele nieuwe wijken heeft tengevolge gehad; en derhalve de indeeling in wijken dier hoofdplaats opnieuw behoort te worden geregeld; dat het verder noodig is te bepalen welke wijken zullen ressorteeren onder de verschillende ter hoofdplaats Soerabaja bescheiden schouten voor de Politie.

Heeft besloten :

I. In te trekken het dezerzijdsch besluit dd. 19 Juni 1854 No. 1850/6, waarbij de bestaande wijkgrenzen zijn gearresteerd;

fl) Zie No. S*. in deel II.

(2) Zie no. E. in deel I I .

Keuren Hes. Soeralmia 1.1

162

I I . te bepalen dat de hoofdplaats Soerabaja wordt ingedeeld in de navolgende wijken, waarvan de grenzen zijn als volgt:

Wijk a. Noord — De zee.

Oost — De Kali-Mas.

Zuid — De Kindersteeg, de Schrijnwerkerstraat, de Constructie-straat in eene zuidelijke richting tot waar deze de WeezenConstructie-straat ontmoet, verder de "Weezenstraat tot aan de spoorbaan, vervolgens de spoorbaan zuidwaarts tot aan de sluis bij het Eustenburgerpad en daarna de Kali Krembangan of Kali Moro.

West — De Kali-Moro of Kali-Krembangan.

Wijk b. Noord — wijk A.

Oost - De Kali-Mas tot aan de Roodebrug.

Zuid — De noordzijde van het stadhuis, daarna de Heerenstraat en de Grisseesche weg tot aan de brug Doepak.

West — De Kali-Oetik.

Wijk c. Noord — wijk B.

Oost — De Krembangan-leiding tot aan de lange Gatottan, daarna de weg bewesten het gebouw der posterijen in eene zuidelijke richting tot aan de spoorbaan, vervolgens de spoorbaan in eene zuid-oostelijke richting tot aan de Krembangan-leiding, daarna deze leiding zelf in een zuidelijke richting tot aan hare uit-monding in de Kali-Doepak.

Zuid — De Doepak tot aan hare uitmonding in de Kali-Anak bij desa Genteng.

West — Een denkbeeldige rechte lijn, die van bovengenoemde uitmondingsplaats bij dessa Genteng noordoostwaarts loopt naar het punt waar de Kali-Oetik uit vischvijvers ontstaat en vervol-gens de Kali-Oetik.

Wijk d. Noord — wijle B.

Oost — De Kali-Mas. '

Zuid — De Emdestraat in eene westelijke richting, daarna do zuidzijde van het plein beoosten de Djotangan Kazerne en ver-volgens de Paradestraat tot aan de Krembangan-leiding.

West — De Krembangan-leiding.

Wijk e. Noord — wijk D.

Oost — De Kali-mas tot aan de spoorwegbrug bij Soeloeng.

Zuid — De spoorbaan.

West — wijk C.

Wijk f. Noord — De Handelstraat (Kembang-Djepoen).

Oost — De chineesche Breestraat (Passar-Bong).

Zuid — De chineesche Buitenweg tot aan de Bibisbrug.

West — D e Kali-Mas.

Wijk g. Noord — De Handelstraat (Tjantian).

Oost — De Pegirian-rivier tot aan spoorwegbrug bij Boongoeran.

Zuid — De spoorbaan tot aan de spoorwegbrug bij Soeloeng, daarna de Kali-Mas tot aan de Bibisbrug.

West — wijk F .

Wijk h. Noord — De Kromme Ketapangstraat, daarna de

Wijk h. Noord — De Kromme Ketapangstraat, daarna de

In document 0013 6802 (pagina 157-181)