2.6. De vijfde groep letters 1. Herkennen van de vormen

2.6.2. De vijfde groep letters

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców następujących oświadczeń i dokumentów:

1.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do siwz;

1.2. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3a do siwz;

1.3. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3b siwz;

1.4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3c do siwz;

1.5. Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia – na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenia właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia,

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej

Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”

Strona 7 z 70

ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3d do siwz.

2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

3.1. Dokument, o którym mowa w punkcie 3 lit. a) i b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.1. stosuje się odpowiednio.

3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt.1.1., 1.5., 2.1. i 2.2., a wspólnie – oświadczenia wymienione w pkt. 1.2., 1.3., 1.4. niniejszego rozdziału. Przepisy pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

5.Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego).

5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika.

5.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej

Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”

Strona 8 z 70 ROZDZIAŁ VII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznazony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ VIII – SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

4. Ofertę należy opracować wg zawartych w siwz formularzy i załączników, zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami określonymi w siwz .

5. Oferta musi być sporządzona, w jednym egzemplarzu, w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w treści siwz. Dokumenty winny zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dane.

7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być ponumerowane i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy, a we wskazanych miejscach w Załącznikach nr 2, 3,3a, 3b,3c,3d do siwz dodatkowo opatrzone pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę. Uwaga: za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby uprawnionej.

8. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą:

„za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ono być notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

12. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania jej zawartości.

13. Do oferty muszą zostać dołączone ogólne warunki ubezpieczenia stanowiące podstawę umowy ubezpieczenia.

14. W ofercie Wykonawca może zastrzec, które informacje (załączniki do oferty) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępnione. Załączniki zawierające

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej

Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”

Strona 9 z 70

informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

15. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na Zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze ul. Bankowa 18

58-500 Jelenia Góra Opakowanie oferty należy oznakować następująco:

„Oferta przetargowa na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci nie otwierać do dnia 18.08.2011r. do godz. 14:00.

Nr sprawy: OG/ZP-15/2011”

16. Wszelkie konsekwencje wynikające z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

ROZDZIAŁ IX - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać sobie w formie pisemnej , elektronicznej (e-mail) lub faksem . Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia lub informacje w formie elektronicznej (e-mail) lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

3. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.

4. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia. Przepis art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji do Zamawiającego nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej

Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”

Strona 10 z 70

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści siwz, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

9. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” Sp. z o.o. ul.

Klonowica 13, Jelenia Góra (58-500), e-mail: advisor@advisor-kbu.pl, faks nr 756472127.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej.

11. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału.

14. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Andrzej Kamiński – Pełnomocnik Kancelarii Brokerów Ubezpieczeniowych

„ADVISOR” Sp. z o.o. ul. Klonowica 13 , Jelenia Góra (58-500), e-mail: advisor@advisor-kbu.pl, faks nr 75 6472127

Kontakt z wymienioną osobą jest możliwy w dni pracy: poniedziałek – piątek:

9:00 – 16:00

ROZDZIAŁ X - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Wykonawca podaje jedną cenę na formularzu ofertowym ( Załącznik nr 2 do siwz) w następujący sposób:

2.1 Wykonawca w tabelach 3.1., 3.2., 3.3. Załącznika nr 2 do siwz w kolumnie

„B” tabeli podaje cenę jednostkową wyrażoną kwotą składki miesięcznej za osobę dla danej grupy o wartości równej bądź mniejszej od podanej przez Zamawiającego maksymalnej wartości składki dla danej grupy (kolumna

„A”).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej

Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”

Strona 11 z 70

Uzupełniająco w Tabeli 4 Załącznika nr 2 do siwz Wykonawca podaje łączną cenę oferty wyliczoną jako sumę oferowanych cen jednostkowych dla GRUPY I, GRUPY II, GRUPY III i GRUPY IV.

2.2 W Tabelach 1.1.,1.2.,1.3. Załącznika nr 2 do siwz – w przypadku, gdy Wykonawca nie podwyższa wysokości świadczenia w stosunku do minimalnej obligatoryjnej wysokości świadczenia – wpisuje w kolumnie „C”

tabeli podaną przez Zamawiającego w kolumnie „B” minimalną obligatoryjną wysokości świadczenia.

2.3 W przypadku, gdy Wykonawca podwyższa wysokość świadczenia w stosunku do minimalnej obligatoryjnej wysokości świadczenia – wpisuje w kolumnie

„C” tabeli kwotę świadczenia podwyższoną o wielokrotność podaną w kolumnie „D”.

2.4 W Tabeli 3 Załącznika nr 2 do siwz w kolumnie „C” – wpisuje „NIE” jeśli nie będzie oferował dodatkowego zakresu ubezpieczenia lub odpowiednio „TAK”

jeśli będzie oferował dodatkowy zakres ubezpieczenia.

2.5 Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy.

2.6 Cenę oferty należy podać w walucie polskiej w postaci cyfrowej i słownej.

2.7 Cenę oferty oraz inne wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U nr 212 poz.

1337).

2.8 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

ROZDZIAŁ XI – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 1. Miejsce i termin składania ofert.

1.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Bankowej 18 , sekretariat pok. 101 I piętro.

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2011r o godz. 13:45. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania, o czym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

1.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Stosowne oświadczenie Wykonawcy winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją na kopercie: „ZMIANA” lub

„WYCOFANIE”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej

Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”

Strona 12 z 70 2. Miejsce i termin otwarcia ofert

2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2011r. o godz.14:00 w siedzibie Zamawiającego w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Bankowej 18 ( sala konferencyjna p. 309 III piętro )

2.2. Otwarcie ofert jest jawne.

2.3. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

2.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.5. Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

2.6. Informacje, o których mowa w pkt. 2.4 i 2.5 niniejszej części zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XII - OPIS KRYTERIÓW WYBORU I OCENY OFERT:

1. Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

[C] - cena ubezpieczenia – 35 % [Z] - wysokość świadczeń – 35 %

[K] - dodatkowy zakres ubezpieczenia – 30 %

*Zamawiający w poniższych wzorach wykorzystał zasadę „1 punktu obliczeniowego” celem uzyskania poprawnego działania matematycznego.

1.1 Cena ubezpieczenia GRUPY I - C1

Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że maksymalna wartość składki w wysokości 50,00 zł stanowi 1 punkt obliczeniowy*.

Za każde 0,5 zł obniżenia składki w stosunku do składki określonej jako maksymalna w Tabeli 3.1. Załącznika nr 1 do siwz Zamawiający przyzna 1 punkt dodatkowy.

Wzór do obliczenia C1

1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej

C1 = --- ×0,35 x 100

1 + najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych

1.2 Cena ubezpieczenia GRUPY II - C2

Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że maksymalna wartość składki w wysokości 60,00 zł stanowi 1 punkt obliczeniowy.

Za każdy 0,5 zł obniżenia składki w stosunku do składki określonej jako maksymalna w Tabeli 3.2. Załącznika nr 1 do siwz Zamawiający przyzna 1 punkt dodatkowy.

Wzór do obliczenia C2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej

Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”

Strona 13 z 70

1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej

C2 = --- × 0,35 x 100

1 + najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych

1.3 Cena ubezpieczenia GRUPY III - C3

Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że maksymalna wartość składki w wysokości 70,00 zł stanowi 1 punkt obliczeniowy.

Za każdy 0,5 zł obniżenia składki w stosunku do składki określonej jako maksymalna w Tabeli 3.3. Załącznika nr 1 do siwz Zamawiający przyzna 1 punkt dodatkowy.

Wzór do obliczenia C3

1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej

C3 = --- × 0,35 x 100

1 + najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych

1.4 Wysokość świadczeń dla GRUPY I - Z1

Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej obligatoryjnej wysokości świadczenia (podanej przez Zamawiającego w kolumnie „B” Tabeli 1.1. Załącznika nr 1 do siwz) poprzez wpisanie jej w kolumnie „C” Tabeli 1.1. Załącznika nr 1 do siwz stanowi razem 1 punkt obliczeniowy.

Za każde podwyższone przez Wykonawcę świadczenie o wielokrotność określoną w komórkach kolumny „D” Tabeli 1.1. Załącznika nr 1 do siwz, Zamawiający przyzna punkty dodatkowe określone w komórkach kolumny

„D” Tabeli 1.1. Załącznika nr 1 do siwz.

Wzór do obliczenia Z1

1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej

Z1 = --- × 0,35 x 100

1 + najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych

1.5 Wysokość świadczeń dla GRUPY II - Z2

Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej obligatoryjnej wysokości świadczenia (podanej przez Zamawiającego w kolumnie „B” Tabeli 1.2. Załącznika nr 1 do siwz) poprzez wpisanie jej w kolumnie „C” Tabeli 1.2. Załącznika nr 1 do siwz stanowi razem 1 punkt obliczeniowy.

Za każde podwyższone przez Wykonawcę świadczenie o wielokrotność określoną w komórkach kolumny „D” Tabeli 1.2. Załącznika nr 1 do siwz, Zamawiający przyzna punkty dodatkowe określone w komórkach kolumny

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej

Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”

Strona 14 z 70

„D” Tabeli 1.2. Załącznika nr 1 do siwz.

Wzór do obliczenia Z2

1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej

Z2 = --- ×0,35 x 100

1 + najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych

1.6 Wysokość świadczeń dla GRUPY III - Z3

Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej obligatoryjnej wysokości świadczenia (podanej przez Zamawiającego w kolumnie „B” Tabeli 1.3. Załącznika nr 1 do siwz) poprzez wpisanie jej w kolumnie „C” Tabeli 1.3. Załącznika nr 1 do siwz stanowi razem 1 punkt obliczeniowy.

Za każde podwyższone przez Wykonawcę świadczenie o wielokrotność określoną w komórkach kolumny „D” Tabeli 1.3. Załącznika nr 1 do siwz, Zamawiający przyzna punkty dodatkowe określone w komórkach kolumny

„D” Tabeli 1.3. Załącznika nr 1 do siwz.

Wzór do obliczenia Z3

1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej

Z3 = --- ×0,35 x 100

1 + najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych

1.7 Dodatkowy zakres ubezpieczenia dla GRUPY I , GRUPY II, GRUPY III - K Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że wpisanie przez Wykonawcę „NIE” we wszystkich pozycjach kolumny „C” w Tabeli 2. Załącznika nr 1 do siwz stanowi razem 1 punkt obliczeniowy.

Za wprowadzenie do umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę dodatkowych klauzul fakultatywnych rozszerzających zakres ubezpieczenia poprzez wpisanie w kolumnie „C” w Tabeli 2 Załącznika nr 2 do siwz „TAK”, Zamawiający przyzna punkty dodatkowe określone w komórkach kolumny

„D” w Tabeli 2. Załącznika nr 1 do siwz.

Wzór do obliczenia K

1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej

K = --- × 0,30 x 100

1 + najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych

2. Opis oceny ofert

2.1. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami siwz.

2.2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej

Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”

Strona 15 z 70 oceny ofert określonych w siwz.

2.3. Łączna ilość punktów oferty [P] stanowi sumę ilości punktów przyznanych za kryterium cena [C], wysokość świadczeń [Z] oraz dodatkowy zakres ubezpieczenia [K]

2.4. Wzór do obliczenia łącznej ilości punktów [P] przyznawanych każdej z ofert

P

n

= C

n

+ Z

n

+ K

n

gdzie:

[Pn] łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie (1…n)

[Cn] suma punktów [ C1 + C2 + C3 ]n za kryterium cena badanej oferty (1…n)

[Zn ] suma punktów [ Z1 + Z2 + Z3] n za kryterium wysokość świadczeń badanej oferty (1…n)

[Kn ] suma punktów za kryterium dodatkowy zakres ubezpieczenia badanej oferty (1…n)

2.5. Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania i oceny ofert.

2.6. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

2.6. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

In document Braille Zelfstudie; instructie bij module 2 en 3. Module 2: De letters van het alfabet (pagina 28-33)