• No results found

Vertrouwen in de gemeente?

Figuur 3.1: Gemeente Heemskerk. Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Eén op de vier inwoners geeft aan (heel) veel vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente Heemskerk wordt bestuurd. In Velsen hebben de inwoners nog wat meer vertrouwen. Opvallend is het hoge percentage jongeren tot 30 jaar die aangeven nauwelijks tot geen vertrouwen te hebben in de manier van besturen. De leeftijdsgroep 30 tot 40 jaar heeft juist weer meer vertrouwen.

Figuur 3.2: Gemeente Heemskerk. Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het beeld varieert wat per wijk, maar echt grote verschillen zijn er niet.

Ook zijn er een aantal stellingen voorgelegd aan de inwoners van Heemskerk.

24%

heel veel veel niet veel / niet weinig weinig nauwelijks tot geen

5%

heel veel veel niet veel / niet weinig weinig nauwelijks tot geen

Figuur 3.3: Gemeente Heemskerk. Stellingen relatie inwoner – gemeente.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

De tevredenheid over deze stellingen varieert weinig. Zo’n 25 à 30% is het (helemaal) eens. Alleen over de stelling ‘inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren’ zijn nog meer inwoners (zeer) tevreden (38%).

In Heemskerk vinden inwoners vaker dat de gemeente voldoende toezicht houdt op het naleven van regels dan in Beverwijk en Velsen. Bijna de helft van de inwoners van Heemskerk geeft aan dat zij het ‘niet eens, niet oneens’ zijn met de stelling ‘gemeente stelt zich flexibel op’ en ‘gemeente luistert voldoende naar mening inwoners’. In de andere twee gemeenten ligt dit percentage lager.

Inwoners tussen 30 en 40 jaar zijn het vaker eens met de stelling ‘de gemeente luistert voldoende naar de mening van inwoners’. Jongere inwoners tot 30 jaar zijn het vaker helemaal oneens met deze stelling. Op de stelling ‘de gemeente betrekt inwoners voldoende bij plannen’ nemen 55 tot 75 jarigen vaker een neutrale positie in dan andere leeftijdsgroepen.

27%

29%

21%

24%

30%

37%

51%

40%

50%

49%

42%

46%

16%

20%

19%

18%

18%

12%

8%

7%

9%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

…doet wat ze zegt ...houdt voldoende toezicht op het naleven van regels

...stelt zich flexibel op als dat nodig is ...luistert voldoende naar mening inwoners ...betrekt inwoners voldoende bij plannen,

activiteiten en voorzieningen Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte

om ideeën en initiatieven te realiseren

De gemeente...

helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens

Tabel 3.4: Gemeente Heemskerk. Stellingen relatie inwoner – gemeente. Percentage (helemaal) eens.

De gemeente doet wat ze zegt De gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is De gemeente luistert voldoende naar de mening van haar inwoners De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren

Heemskerk-Dorp 22% 27% 19% 19% 36% 32%

Commandeurs en Marquette 23% 31% 16% 19% 27% 29%

Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek 37% 32% 33% 34% 38% 44%

Heemskerkerduin en Noorddorp 15% 31% 15% 9% 35% 31%

Poelenburg en Oosterzij 32% 40% 32% 34% 37% 36%

Noordbroek en De Trompet 31% 31% 20% 25% 25% 38%

Kerkbeek 27% 37% 28% 28% 31% 31%

Assumburg 34% 36% 23% 25% 31% 40%

Hoogdorp en Waterakkers 27% 28% 17% 23% 36% 49%

Broekpolder en Oostelijk Heemskerk 20% 18% 15% 16% 20% 30%

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Inwoners van Broekpolder en Oostelijk Heemskerk geven op alle stellingen (behalve de laatste) vaker dan inwoners van andere wijken aan dat zij het (helemaal) oneens zijn. Er lijkt in deze wijk dus grote(re) onvrede te zijn met het handelen van de gemeente.

Figuur 3.5: Gemeente Heemskerk. Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Gemiddeld geven de inwoners van Heemskerk een 6,0 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid.

Inwoners tot 30 jaar geven gemiddeld zelfs een onvoldoende (5,4).

6,0 5,9 5,8

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk Beverwijk Velsen

Figuur 3.6: Gemeente Heemskerk. Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het laagste gemiddelde rapportcijfer zien we in Broekpolder en Oostelijk Heemskerk. Buurtbewoners geven gemiddeld een 5,3. Inwoners van deze wijk gaven ook vaker aan (zeer) ontevreden te zijn over onder andere het toezicht houden van de gemeente, flexibel opstellen, luisteren en betrekken van de inwoners bij plannen.

6,3 5,7

6,0 5,8

6,3 5,9

6,2 6,1

6,2 5,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

4 Gemeentelijke dienstverlening

Wat vinden de inwoners van Heemskerk van de dienstverlening van de gemeente? Hebben zij het afgelopen jaar contact gehad met de gemeente? En zijn de inwoners tevreden over de informatievoorziening vanuit de gemeente? In dit hoofdstuk worden de vragen behandeld die hierover gaan.

4.1 Waardering dienstverlening gemeente

Figuur 4.1: Gemeente Heemskerk. Rapportcijfer dienstverlening gemeente.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

De algemene dienstverlening en de dienstverlening via digitale faciliteiten krijgen beiden gemiddeld een 6,9. De verschillen tussen de gemeenten zijn klein. Het gemiddelde rapportcijfer voor de algemene dienstverlening van de gemeente ligt in Heemskerk hoger dan in Beverwijk en Velsen. Naar leeftijd zijn er weinig verschillen te zien.

6,9

6,6

6,7 6,9

6,9

6,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk

Beverwijk

Velsen

Rapportcijfer algemene dienstverlening gemeente

Rapportcijfer dienstverlening gemeente via digitale faciliteiten

Figuur 4.2: Gemeente Heemskerk. Rapportcijfer dienstverlening gemeente.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Zoomen we in op de wijken, dan zien wat kleine verschillen. In Assumburg wordt zowel bij de algemene dienstverlening als bij de dienstverlening via digitale faciliteiten het hoogste gemiddelde rapportcijfer, een 7,2, gegeven.

4.2 Contact met de gemeente

Naast de waardering van de dienstverlening hebben we ook gevraagd naar het contact met de gemeente.

Is dat er geweest? En zo ja, op welke wijze, hoe vaak en waarover?

Figuur 4.3: Gemeente Heemskerk. Heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met uw gemeente?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

7,0 6,6

6,9 6,4

6,8 7,0

7,1 7,2 6,9 6,7

6,9 6,6

6,9 6,3

6,8 7,0 6,7

7,2 7,1 6,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

Rapportcijfer algemene dienstverlening gemeente

Rapportcijfer dienstverlening gemeente via digitale faciliteiten

70%

66%

68%

30%

34%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heemskerk Beverwijk Velsen

ja nee

In Heemskerk heeft 70% van de inwoners de afgelopen 12 maanden contact gehad met de gemeente.

Inwoners tot 55 jaar nemen vaker contact op met de gemeente dan 55+-ers.

Figuur 4.4: Gemeente Heemskerk. Heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met uw gemeente?

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het aandeel inwoners dat in de afgelopen 12 maanden contact heeft opgenomen met de gemeente verschilt per buurt van 66% in Broekpolder en Oostelijk Heemskerk tot 77% in Hoogdorp en Waterakkers.