Verschijning en oplage eindrapport en/of specialistisch deelrapport

In document DERPSESTRAAT TE DEURNE (pagina 27-0)

Tabela Nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów Województwa według

źródeł ich pochodzenia w I półroczu 2005 r. 80 Tabela Nr 2 – Wykonanie planowanych dochodów Województwa według

działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2005 r. 83 Tabela Nr 3 – Dotacje i środki dla Województwa według rodzajów zadań i źródeł

ich pozyskania wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 103 Tabela Nr 4 – Dotacje i środki dla Województwa według źródeł ich

pochodzenia i kierunków wydatkowania

wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 105

Tabela Nr 5 – Planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek

Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 121

Tabela Nr 6 – Planowane środki od jednostek samorządu terytorialnego

na Program Kujawsko-Pomorska „Niebieska-Linia” 122 Tabela Nr 7 – Dopłaty do ustawowych ulgowych przejazdów środkami

publicznego transportu samochodowego w I półroczu 2005 r. 143 Tabela Nr 8 – Realizacja zadań drogowych w I półroczu 2005 r. 144 Tabela Nr 9 – Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu

Województwa w zakresie „turystyki” w trybie ustawy o pożytku

publicznym w I półroczu 2005 r. 149

Tabela Nr 10 – Środki i dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu Województwa w zakresie „nauki i szkolnictwa wyższego” w trybie

ustawy o pożytku publicznym w I półroczu 2005 r. 153 Tabela Nr 11 - Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu

Województwa w zakresie „bezpieczeństwa, porządku publicznego i przeciwdziałania patologii społecznej” w trybie ustawy o pożytku

publicznym w I półroczu 2005 r. 163

Tabela Nr 12 – Dotacje i środki przyznane na realizację zadań publicznych samorządu Województwa w zakresie „wspierania edukacji” w trybie

ustawy o pożytku publicznym w I półroczu 2005 r. 172 Tabela Nr 13 - Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu

Województwa w zakresie „rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień” w trybie ustawy o pożytku publicznym

w I półroczu 2005 r. 187

Tabela Nr 14 - Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu Województwa w zakresie „promocji i ochrony zdrowia” w trybie

ustawy o pożytku publicznym w I półroczu 2005 r. 191 Tabela Nr 15 - Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu

Województwa w zakresie „dożywiania dzieci i młodzieży” w trybie

ustawy o pożytku publicznym w I półroczu 2005 r. 195 Tabela Nr 16 - Środki i dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu

Województwa w zakresie „kultury” w trybie ustawy o pożytku

publicznym w I półroczu 2005 r. 245

Tabela Nr 17 - Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu

Województwa w zakresie „rozwoju kultury fizycznej i sportu” w trybie ustawy o pożytku publicznym w I półroczu 2005 r. 256 Tabela Nr 18 – Wykonanie zadań inwestycyjnych przez Kujawsko-Pomorski

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

w I półroczu 2005 r. 277

Tabela Nr 19 – Jednostki prowadzące staże medyczne w I półroczu 2005 r. 281 Tabela Nr 20 – Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2005 r. 287 Tabela Nr 21 – Dotacje przyznane z Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych dla gmin (wg powiatów)

wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 299

Tabela Nr 22 – Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających

z upływem 2004 r. na zadania własne w I półroczu 2005 r. 332 Tabela Nr 23 – Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających

z upływem 2004 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

w I półroczu 205 r. 334

Tabela Nr 24 – Wykorzystanie środków Funduszu Pracy dla Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w I półroczu 2005 r. 339 Tabela Nr 25 – Informacja z wykorzystania środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w I półroczu 2005 r. 343

Tabela Nr 26 - Fundusze Ochrony Środowiska – przekazane środki finansowe

w I półroczu 2005 roku 345

Tabela Nr 27 – Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2005 r. 347 Tabela Nr 28 - Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych

wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 349

79

DOCHODY

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 grudnia 2004r.

budżet Województwa na rok 2005 zakładał planowane dochody w wysokości 311.351.020 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. planowane dochody budżetu Województwa w 2005 r. wyniosły 379.287.418 zł, co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 21,82 %, tj. o kwotę 67.936.398 zł w stosunku do pierwotnego planu.

W I półroczu 2005 r. uzyskano dochody w wysokości 151.502.022 zł, co stanowi 9,94 % planu rocznego.

W I półroczu 2005 r. budżet Województwa po stronie dochodów zmieniany był w wyniku:

1) przyznania środków z funduszy strukturalnych na działania i projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego,

2) decyzji Ministra Finansów zmieniających:

- kwoty dotacji dla Województwa,

- kwotę subwencji ogólnej w części regionalnej i oświatowej, 3) zawartej umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 4) zawartej umowy z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, 5) zawartej umowy z Ministrem Spraw Zagranicznych,

6) zawartych porozumień z Ministrem Gospodarki i Pracy,

7) zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 8) urealnienia dochodów własnych.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2005 r. dotyczyły

zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 67.936.398 zł, z tytułu zmian wielkości:

1. subwencji ogólnej o kwotę 17.434.851 zł,

2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.204.594 zł, z tego:

- na zadania bieżące o kwotę 1.526.994 zł, - na zadania inwestycyjne o kwotę 677.600 zł,

3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 12.959.254.zł, z tego:

- na zadania bieżące o kwotę 4.519.958 zł, - na zadania inwestycyjne o kwotę 8.439.296 zł, 4. środków z funduszy strukturalnych na Zintegrowany Program

Operacyjny Rozwoju Regionalnego o kwotę 21.837.178 zł, 5. środków z funduszy strukturalnych w ramach

Inicjatyw Wspólnotowych o kwotę 24.074 zł, 6. środków z funduszy strukturalnych na Sektorowy

Program Operacyjny o kwotę 567.522 zł, 7. dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kwotę 150.000 zł, 8. dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o kwotę 100.200 zł, 9. dotacji od Ministra Spraw Zagranicznych o kwotę 125.000 zł, 10. dotacji od Ministra Gospodarki i Pracy o kwotę 644.900 zł, 11. dotacji z Miasta Bydgoszcz o kwotę 357.800 zł,

80

12. dotacji z Miasta Toruń o kwotę 410.000 zł,

13. dotacji z Miasta Włocławek o kwotę 350.000 zł, 14. dotacji z Powiatu Wąbrzeźno o kwotę 15.000 zł, 15. dotacji z Gminy Płużnica o kwotę 20.000 zł, 16. dotacji od gmin i powiatów na koszty kształcenia uczniów

tych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 494.614 zł, 17. wpłat gmin na program Kujawsko-Pomorska

„Niebieska Linia” o kwotę 30.000 zł,

18. dotacji z funduszy celowych o kwotę -73.000 zł, 19. dochodów własnych uzyskiwanych przez budżetowe

jednostki organizacyjne o kwotę 10.284.411 zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów według źródeł pochodzenia oraz strukturę ich wykonania przedstawia tabela Nr 1.

TABELA NR 1 Wykonanie planowanych dochodów Województwa

według źródeł ich pochodzenia

81

Wpływy do budżetu części zysku

gospodarstw pomocniczych 0 26 666 26 666 100,00

8.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem 0 25 562 26 810 104,88

82

Na zadania własne współfinansowane ze

środków Unii Europejskiej 5 036 010 11 546 024 3 191 235 27,64

Na projekty w ramach Inicjatyw

Wspólnotowych 1 469 780 1 493 854 174 294 11,67

3.

Na projekty w ramach Sektorowego

Programu Operacyjnego 0 567 522 0 0,00

od gmin, miast i powiatów na zadania

oświatowe wg wykazu w tabeli nr 5 0 494 614 0 0,00

Od Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu 0 100 200 100 200 100,00 0,07

83

Wykonanie planowanych dochodów i ich strukturę według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

TABELA NR 2 Wykonanie planowanych dochodów Województwa

według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2005 r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej 157 785 500 159 385 500 69 084 581 43,34 45,60 758

Różne rozliczenia ( w tym subwencja

ogólna) 82 135 685 105 742 082 64 102 565 60,62 42,31

Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 11 899 050 17 258 578 2 599 047 15,06 1,72

Dział 758 – Różne rozliczenia uwzględnia:

- subwencję ogólną,

- odsetki od środków na rachunku bankowym, - wpływy z wydatków niewygasających.

84

DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH

In document DERPSESTRAAT TE DEURNE (pagina 27-0)

GERELATEERDE DOCUMENTEN