Het bouwplan betekent per saldo een toename met 21 woningen. Uitgaande van het reguliere kengetal van 5 à 6 verkeersbewegingen per woning per etmaal, zal sprake zijn van een toename van maximaal 126 verkeersbewegingen per etmaal.

Gezien de ligging van het plangebied nabij de gebiedsontsluitingsweg is deze toename aanvaardbaar.

Parkeren

Voor het bepalen van de benodigde parkeerplaatsen worden de normen zoals opgenomen in de Parkeernota van de gemeente Uden (Goudappel/Coffeng, Eindhoven, oktober 2006) gehanteerd. Het plangebied ligt volgens de

gebiedsindeling in gebied 2. De gebiedsnorm voor kleinere eengezinswoningen tot 80 m² bedraagt 1,3 parkeerplaatsen per woning. De norm is te verdelen in 0,9 p.p./woning voor de bewoners en 0,4 p.p./woning voor bezoekers. In totaal zijn er (22 x 1,3 =) 29 parkeerplaatsen nodig, waarvan 20 voor de bewoners en 9 voor bezoekers.

Het plan omvat de aanleg van 20 nieuwe parkeerplaatsen voor de bewoners.

Deze zijn op de inrichtingsschets aangegeven. Voor het bezoekersparkeren wordt gebruik gemaakt van de plaatsen op het aangrenzende openbare parkeerterrein.

Goudappel Coffeng uit Deventer is een parkeertoets uitgevoerd: notitie "Bouwplan Boekelsedijk 2, Parkeertoets" (19 oktober 2011, nr. LWX001/Knn/0001). De notitie is als bijlage 1 toegevoegd. Goudappel Coffeng concludeert dat het plan

rekenkundig en qua 'goede ruimtelijke ordening' voldoet aan de uitgangspunten van de gemeente.

4.3 Beplanting

Binnen het plangebied is erfbeplanting zonder bijzondere waarde aanwezig. Deze erfbeplanting wordt verwijderd.

De tuinen/terrassen bij de woningen worden omgeven door een groene

erfafscheiding met een hoogte van 1 meter. Voorts wordt het gehele plangebied omgeven door een groene erfafscheiding van eveneens 1 meter hoog. De onverharde en onbebouwde delen van het perceel worden groen ingericht.

Langs de Boekelsedijk staan waardevolle bomen. Door Cobra Boomadviseurs bv uit Wilbertoord is een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het

oorspronkelijke bouwplan voor de bomen in de directe omgeving: rapport

"Bomeneffectanalyse Zeven bomen Boekelsedijk 2 Uden" (16 december 2010, nr.

79355, bijlage 2). Uit de "Bomeneffectanalyse" volgt dat het oorspronkelijke

bouwplan op basis van het huidige ontwerp een licht negatieve invloed heeft op de omliggende bomen. Cobra geeft adviezen om deze negatieve invloed te

minimaliseren en de bomen duurzaam te behouden. De adviezen zijn alle bouwkundig en onderhoudskundig van aard. Het aangepaste bouwplan is beperkter van omvang, waardoor de invloed op de beeldbepalende bomen zal afnemen.

Eén van de adviezen betreft het opstellen van een boombeschermingsplan. Door Cobra Boomadviseurs bv is het boombeschermingsplan opgesteld: rapport

"Boombeschermingsplan Zeven bomen Boekelsedijk 2 Uden" (16 december 2010, nr. 79355, bijlage 3). De opgenomen beschermingsmaatregelen zijn alle

bouwkundig en onderhoudskundig van aard. Het bouwplan is hierop aangepast.

Bureau Verkuylen bv (09209082A) 29 Hoofdstuk 5 Uitvoeringsaspecten

De paragrafen 5.1 tot en met 5.5 zijn mede opgesteld door Amitec bv uit Uden.

5.1 Bodem

In opdracht van Loftworxx te Uden is, door milieuadviesbureau Amitec BV te Uden, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Boekelsedijk 2 te Uden. Het onderzoeksrapport (kenm. 9.721 - RAP VO.02, d.d. 6 november 2009) is opgenomen als bijlage 4.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan het volgende worden geconcludeerd:

"De hypothese “onverdacht terrein” kan op basis van de aangetroffen

achtergrondwaarde-overschrijdingen voor de parameter kwik niet aangenomen worden. In de boven- en ondergrond aangetroffen

achtergrondwaarde-overschrijding voor cadmium, lood, zink en pak wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezige bijmenging in de bodem.

In het grondwater is een streefwaarde-overschrijding voor de parameters barium en zink aangetroffen. De in het grondwater aangetroffen zware metalen kunnen in Noord-Brabant van nature voorkomen in verhoogde concentraties.”

Op basis van de onderzoeksresultaten is er géén nader onderzoek noodzakelijk en bestaan er vanuit milieuhygiënisch oogpunt géén belemmeringen voor het huidige gebruik en voor de voorgenomen ontwikkeling van het perceel.

Conclusie

Gezien het bovenstaande vormt het aspect bodemkwaliteit geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied.

5.2 Verkeerslawaai

In opdracht van Loftworxx is door Amitec BV een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de gevels van het

nieuwbouwplan aan de Boekelsedijk 2 te Uden. Het onderzoeksrapport (AV.0546 w-2, d.d. 24-10-2011) is opgenomen als bijlage 5.

In het onderzoek zijn de Sportlaan, Boekelsedijk (beide 30 km-zone) en de Volkelseweg (50 km-zone) meegenomen. Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde, conform de Wet geluidhinder, op de gevels van het nieuwbouwplan niet overschreden wordt door de omliggende wegverkeerswegen.

Hiermee is tevens sprake van een gezond woon- en leefklimaat.

Conclusie

Vanuit de Wet geluidhinder bestaat geen bezwaar tegen het nieuwbouwplan, omdat de voorkeursgrenswaarde niet overschreden wordt.

5.3 Luchtkwaliteit

Van toepassing is de Wet luchtkwaliteit. Getoetst zal worden op het project zelf al of niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit, zoals gesteld in het Besluit ‘niet in betekenende mate’ (NIBM).

Sinds 1 augustus 2009 is de Nationaal Samenwerking Luchtkwaliteit (NSL) van kracht, hierin is opgenomen dat een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. Deze grens is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2).

In de "Regeling niet in betekenende mate bijdragen" wordt aangegeven op welke manier snel kan worden vastgesteld of de bijdrage van een nieuwbouwplan op de luchtkwaliteit valt onder het begrip 'niet in betekenende mate'. De bijlage geeft een duidelijke grens voor een aantal gevallen. Zo geldt bij één ontsluitingsweg een aantal van 1500 nieuwe woningen netto (vervanging van bestaande woningen geldt als bijdrageneutraal) of 100.000 m² kantoren.

Binnen de planlocatie worden per saldo 18 woningen toegevoegd. Daarmee valt het plan onder de grenswaarde van het Besluit NIBM.

Conclusie

Gezien het bovenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied.

In document bestemmingsplan Boekelsedijk 2, Uden 24 oktober 2011 (ten behoeve van vaststelling) (pagina 29-32)

GERELATEERDE DOCUMENTEN