Verkeer en vervoer Wegen

In document rstukkn. Waalre 2019 Jaarstukken 2020 (pagina 25-28)

02 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer Wegen

Wat willen we bereiken?

Het verbeteren en in stand houden en daar waar gewenst vernieuwen van de infrastructuur, om de kwaliteit van de openbare ruimte een impuls te geven.

Wat gaan we er voor doen?

Periode 2018-2022

• Het meerjaren- en uitvoeringsprogramma onderhoud bruggen is opgesteld en uitgevoerd.

• De openbare ruimte in combinatie met de aanleg van riolering is in de volgende straten/wijken heringericht: Molenstraat en omgeving, winkelcentrum de Voldijn e.o., westzijde Juliana de Lannoylaan, M. de Ruijterstraat e.o. en de N69.

• Uitvoering geven aan de werkzaamheden, voortkomend uit het contract Beheer Openbare Ruimte: schoonhouden van wegen en groenonderhoud;

• Het bouw- en woonrijp maken van diverse bouwlocaties is uitgevoerd.

Jaar 2020

• Voorbereiding/uitvoering reconstructie Annemonenlaan;

• Voorbereiding reconstructie Michiel de Ruyterstraat;

• Voorbereiding bouwrijp maken Heistraat fase IIb;

• Voorbereiden herinrichting omgeving winkelcentrum De Voldijn;

• Voorbereiden herinrichting Gestelsestraat zuidelijk deel;

• Uitvoering geven aan beheersmaatregelen vanuit het integraal wegenonderhoud onderhoudsplan 2020;

• Uitvoering herinrichting Molenstraat en omgeving;

• Aanbesteding en aanvang nieuw raamcontract asfaltonderhoud 2020-2021.

• Afstemming regionale projecten op thema’s zoals fiets, auto’s en openbaar vervoer.

Wat is gerealiseerd in 2020?

• Er is omwille van het integraal oppakken van vervangingen openbare ruimte (riool, wegen, groen), kostenbesparing (werk-met-werk maken) en nagestreefde uniformiteit, meer dan voorheen, gekozen voor een een meer wijkgerichte aanpak. Daarom is de reconstructie Anemonenlaan uitgesteld. De trottoirs, kolken en het asfalt zijn hier in 2020 wel hersteld;

• In verband met vertraging nieuwbouw en raakvlakken met de Eindhovenseweg en Den Hof wordt de voorbereiding M.de Ruijterstraat in 2021 opgestart;

• Heistraat fase IIb is bouwrijp gemaakt door de projectontwikkelaar;

• Als gevolg van bodemvervuiling is de planontwikkeling rondom winkelcentrum De Voldijn vertraagd. Na besluitvorming in de raad wordt de voorbereiding in 2021 opgepakt door een projectontwikkelaar in overleg met de gemeente;

• Voorbereiding herinrichting Gestelsestraat zuidelijk deel wordt na bouw van de woningbouwprojecten (De Keizer en Ligtvoet) opgestart;

• Herinrichting Molenstraat en omgeving is in 2020 in uitvoering genomen en zal zijn afgerond in voorjaar 2021.In de raadsinformatiebrief van 18 december 2020 is uitvoerig verantwoording afgelegd over de voortgang, de (extra) werkzaamheden en de

(meer)kosten verbonden aan dit project.

• Vanuit het integraal wegenonderhoud onderhoudsplan 2020 is het gedeelte van de

Molenstraat buiten de bebouwde kom, inclusief fietspaden, en de Ansbalduslaan en directe omgeving, voorzien van nieuw asfalt;

• Aanbesteding raamcontract asfaltonderhoud is gerealiseerd;

• Afstemming regionale projecten op thema’s zoals fiets, auto’s en openbaar vervoer heeft in diverse overlegstructuren plaatsgevonden.

Wat is de impact voor onze inwoners?

Een goed functionerend wegennet is essentieel voor een goede/veilige bereikbaarheid en beleving van de gemeente.

Verhogen van de burgertevredenheid over kwaliteit van wegen en trottoirs.

Verkeer

Wat willen we bereiken?

Het verbeteren van de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de leefomgeving.

Wat gaan we er voor doen?

Periode 2018-2022

• In het kader van het project ‘Duurzaam door Waalre’ is een concreet, realistisch en haalbaar plan opgesteld voor de Eindhovenseweg en de Traverse, dat na realisatie van de West-parallel, een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van de

verkeersleefbaarheid.

• De doorgaande routes zoals de Eindhovenseweg en de Traverse onaantrekkelijk te maken voor doorgaand autoverkeer en te verbieden voor (doorgaand)vrachtverkeer. Het

ontmoedigen van het doorgaand (vracht)verkeer op de oost-west route (Julianalaan-Willibrorduslaan) en in de woonwijken.

• Uitvoeringsplan maatregelenpakket voortkomend uit fietsbeleidsplan is opgesteld.

• Verbeteren van de fietsinfrastructuur tussen Aalst en Waalre.

• Verkeersmaatregelen die de veiligheid in woonwijken vergroten en doorgaand verkeer ontmoedigen zijn integraal opgenomen en uitgevoerd met maatregelen in het kader van vervanging riolering en/of wegonderhoud.

Jaar 2020

• Uitvoering geven aan maatregelen uitvoeringsprogramma fietsplan;

• Voorbereiding maatregelen sluipverkeer Aalst in relatie tot project Duurzaam door Waalre

• In het kader van het project Duurzaam door Waalre wordt de herinrichting van de Traverse in Waalre-dorp door middel van een interactief proces met bewoners uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

• De herinrichting van de Eindhovenseweg wordt door middel van een interactief proces met bewoners uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In dit ontwerp wordt de implementatie van hoogwaardig openbaar vervoer meegenomen.

Wat is gerealiseerd in 2020?

• Maatregelen fietsplan zijn zoveel mogelijk geïntegreerd uitgevoerd met andere projecten.

Enkele voorbeelden zijn: De aanleg van de fietsstraten in de Oude Kerkstraat en de Werenfriedstraat. De aanleg rode fietsstrook in de Sophiastraat en de Prins Mauritsweg;

• Voorbereiding van de sluipverkeer maatregelen in Aalst is in 2020 opgestart en wordt in 2021 afgerond. Voor het realiseren van fietsoversteken in combinatie met doseerinstallaties is reeds subsidie ontvangen;

• Ontwerp herinrichting Traverse-Zuid is afgerond middels een interactief proces met aanwonenden;

• In het afgelopen jaar zijn positieve vorderingen gemaakt van de doorvertaling van het schetsontwerp naar voorlopig ontwerp van de Eindhovenseweg, samen met bewoners;

Wat is de impact voor onze inwoners?

Het pakket van maatregelen heeft een positieve bijdrage voor de verkeersleefbaarheid- en veiligheid, het bevorderen van het fietsgebruik en het openbaar vervoer. Verminderen van sluipverkeer zal bijdragen tot verbetering van de luchtkwaliteit in de kernen Aalst en Waalre.

Openbare Verlichting Wat willen we bereiken?

Zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame openbare verlichting om de sociale veiligheid te verhogen en de lichtvervuiling en lichthinder te reduceren. Het realiseren van een verdere energiebesparing en beperking van de energielasten van de openbare verlichting.

Wat gaan we er voor doen?

Periode 2018-2022

• Oude lichtmasten (> 40 jaar) langs wijkontsluitingswegen (waar hoge masten staan) vervangen om het risico van het omvallen van oude verroeste masten te voorkomen.

Tegelijkertijd zijn armaturen op deze masten, die aan vervanging toe waren, vervangen.

• LED verlichting is ingezet bij nieuwbouwprojecten en renovaties van de openbare verlichting om een verdere energiebesparing te realiseren.

• Het vervangen van de openbare verlichting is zoveel mogelijk meegenomen bij grotere reconstructies.

Jaar 2020

• Start nieuw contract onderhoud openbare verlichting 2020-2023;

• Opstellen meerjarenplan vervanging openbare verlichting;

• Vervangen openbare verlichting in de straten: Irenelaan, Lissevenlaan, van Egmondlaan, Willemstraat en de Sophiastraat.

Wat is gerealiseerd in 2020?

• Contract onderhoud openbare verlichting is aanbesteed en gegund;

• Opstellen meerjarenplan vervanging openbare verlichting alsook het vervangen van de openbare verlichting is vanwege andere prioriteiten uitgesteld tot 2021.

Wat is de impact voor onze inwoners?

Goede verlichting van het Waalrese wegennet waarborgt de sociale- en verkeersveiligheid.

Kabels en Leidingen Wat willen we bereiken?

Het minimaliseren van overlast voor inwoners bij de aanleg en het onderhoud door

regievoering op de uitvoering van de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Het beperken van het aantal storingen door regulier onderhoud. Het reduceren van kosten en het verlenen van goede en snelle afhandeling bij vergunningen, meldingen en klachten.

Wat gaan we er voor doen?

Periode 2018-2022

• Vergunningen zijn verleend, toezicht is gehouden en werkzaamheden zijn gecoördineerd op het gebied van kabels en leidingen.

• De Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2018 (VOI) en het Handboek Kabels en Leidingen (HKL) zijn i.s.m. de werkgroep Kabels en Leidingen MRE verder

geïmplementeerd.

• Regulier onderhoud en herstel van storingen is door Nuts- en Telecombedrijven uitgevoerd.

• Aanleg van nieuwe kabels- en leidingen door Nuts- en Telecombedrijven is zoveel mogelijk gecombineerd met de uitvoering van gemeentelijke projecten.

• Bestratingen als gevolg van verzakkingen door werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn hersteld.

Jaar 2020

• Coördinatie en toezicht op de werkzaamheden van Brabant Water en Enexis (gas) in Aalst zuidkant Burgemeester Mollaan en wijk Duin en Ven en aanleg glasvezel fase III (de Voldijn) door KT Waalre.

Wat is gerealiseerd in 2020?

• Werkzaamheden in Duin en Ven en aan de zuidkant van de Burgemeester Mollaan zijn gerealiseerd. Ook is fase III van aanleg glasvezel ten oosten van de Juliana de Lanoylaan uitgevoerd. Het toezicht is goed verlopen.

Wat is de impact voor onze inwoners?

Het bijdragen aan een hoogwaardig netwerk van openbare nutsvoorzieningen en door coördinatie van werkzaamheden overlast beperken.

In document rstukkn. Waalre 2019 Jaarstukken 2020 (pagina 25-28)