Verantwoording participatie

In document Programma warmtetransitie Versie 1.0 December 2021 (pagina 48-53)

Genderové rozložení žáků bylo téměř rovnoměrné. Dívky tvořily skupinu 95 žá-kyň (54 %) oproti chlapcům tvořícím skupinu 80 žáků (46 %).

4.7 Způsob vyhodnocování

Hlavní oblasti, které byly testovány, se zaměřují přímo na formátování textu a práci s ním a na práci s obrázkem. Jedním z kritérií výběru testovaných nástrojů (tabulka 5) byla jeho „dostupnost“ v editačním prostředí zkoumaných textových proce-sorů Word a Writer, případně po kliku pravého tlačítka myši, bez nutnosti složitého vyhledávání.

Oba zmíněné textové procesory obsahují mimo tyto zvolené i jiné nástroje pro úpravu a práci s textem. Tyto nástroje však nebyly vybrány z důvodů, že nebyly obsa-ženy v obou textových procesorech nebo nepatří mezi základní prvky/nástroje, které je nutné, aby žák základní školy zvládl. Jinými slovy jsou nedůležité pro potřeby této prá-ce.

ZŠ Na Stráni ZŠ Vojanova ZŠ Máchovo nám.

Poměr řešitelů základních škol

chlapci dívky

5 Vyhodnocení testových úloh

Žáky vypracované testy nám nabízejí mnoho zajímavých informací, které lze vzájemně porovnávat a hodnotit z různých pohledů, s ohledem na různé aspekty. V ná-sledující části se tak budeme zabývat rozborem výsledků žáků v jednotlivých úlohách s ohledem na genderové rozlišení, s ohledem na zařazení konkrétních úloh do skupiny základní či mírně pokročilé úlohy apod.

Kvůli rozdílným názvům jednotlivých nástrojů v textových editorech budeme uvádět, pokud to situace vyžaduje, oba názvy v pořadí Word/Writer.

5.1 Vyhodnocení jednotlivých úloh

Při prvním ze způsobů porovnávání jednotlivých výsledků je určující skutečnost, z jaké školy je žák, který vypracovává danou úlohu, a zda jde o chlapce či dívku.

5.1.1 Úloha 1 – Zobrazení

Zadání: Změň zobrazení dokumentu tak, aby byl zobrazen stejně jako při tisku.

Žáci dostali zadaný text ve změněném zobrazení Rozložení webové strán-ky / Vzhled webu. Jejich prvním úkolem bylo změnit zobrazení dokumentu tak, aby zob-razoval základní náhled, který uživateli umožňuje vidět dokument tak, aby jej bylo ná-sledně možné vytisknout. Oba zmíněné editory umožňují tzv. WYSIWYG7 způsob editace dokumentů.

Tento úkol byl úspěšně vypracován 154 žáky. Úspěšnost řešení této úlohy do-sáhla 88 %. V úspěšnosti nastavení zobrazení byli chlapci (91 %) úspěšnější oproti dív-kám o téměř 6 %.

7 WYSIWYG je akronym anglické věty „what you see is what you get“, v překladu „co vidíš, to dosta-neš“. Jedná se o způsob editace dokumentu, který uživateli umožňuje náhled stránky tak, jak by měl být vypadat vytištěný.

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v této úloze ukazuje následující graf (graf 3), který zobrazuje úspěšně a neúspěšně vypracované úlohy z celkového počtu odevzda-ných prací.

Úspěšnost řešení této úlohy závisí na dovednosti práce s různými zobrazeními dokumentu. Vysoké výsledky úspěšnosti říkají, že během výuky jsou žáci s touto pro-blematikou dostatečně seznámeni. Neúspěšní řešitelé mohli být ovlivněni několika fak-tory, např. nepochopením úlohy, stresem nebo odmítnutím tuto úlohu vykonat.

Nejlepších výsledků v této úloze dosáhli žáci z děčínského gymnázia a ze ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, kdy jejich vypracování bylo bezchybné. Opakem byla ZŠ Kosmo-nautů, kde žáci měli chybovost přesahující 26 %.

Graf 3: Úloha 1 – Zobrazení 0%

20%

40%

60%

80%

100%

88% 100% 88%

73%

100%

75% 87% 81%

12% 0%

12% 27%

0%

25% 13% 19%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 1

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.2 Úloha 2 – Velikost strany

Zadání: Nastav velikost stránky na A4.

Úkolem žáků bylo nastavit velikost stránky v zadaném dokumentu na formát A4. Tento úkol nečinil žákům veliké obtíže a jeho úspěšnost byla 167 prací, tedy 95 %.

Poměr mezi úspěšnými a neúspěšnými pracemi zobrazuje následující graf (graf 4). Ve zbývajících neúspěšných 8 pracích formát strany nebyl vůbec nastaven.

V této úloze byla děvčata (96 %) úspěšnější nežli chlapci o necelé 1 %.

Poměr úspěšných řešitelů ZŠ je možné sledovat v následujícím grafu. Bezchyb-ného vypracování této úlohy dosáhli žáci z Gymnázia Děčín. Nejhůře si vedli žáci ZŠ Kosmonautů s 20% chybovostí.

Neúspěšnost řešení této úlohy lze přičítat neznalosti funkce změny formátu, resp. neorientování se v aplikačním prostředí textového editoru, zvolení jiného chybné-ho formátu nebo nepocchybné-hopení zadání úlohy.

Graf 4: Úloha 2 – Velikost strany 0%

20%

40%

60%

80%

100%

95% 100% 98%

80% 97% 96% 93% 95%

5% 0% 2%

20% 3% 4% 7% 5%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 2

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.3 Úloha 3 – Orientace

Zadání: Změň orientaci dokumentu na výšku.

Zadaný dokument, který žáci formátovali, byl nastaven v orientaci na šířku. Do-vednost, která je tímto úkolem testována, je změnit tuto orientaci na výšku. Úspěšně tuto úlohu splnilo 168 žáků. Úspěšnost dosáhla 96 %. Celkem 7 žáků ponechalo původ-ní orientaci dokumentu.

Orientaci dokumentu ovládají děvčata (97 %) před chlapci o téměř 2 %.

Poměr úspěšných řešitelů ZŠ uvidíme v následujícím grafu (graf 5). Bezchyb-ným vypracováním tuto úlohu odevzdali žáci z Gymnázia Děčín, ZŠ Dr. M. Tyrše, a ZŠ Máchovo nám. S 9% chybovostí pracovali žáci v ZŠ Komenského nám.

Neúspěšné řešení lze přičítat nepochopení úlohy nebo nedostatečné znalosti k využití dovednosti změny orientace dokumentu.

Graf 5: Úloha 3 – Orientace 0%

20%

40%

60%

80%

100%

96% 100% 91% 93% 100% 96% 93% 100%

4% 0% 9% 7% 0% 4% 7% 0%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 3

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.4 Úloha 4 – Okraje

Zadání: Nastav všechny okraje dokumentu na 2,5 cm.

Dokument, který žáci dostali ke zpracování, měl okraje nastaveny tak, aby žádný neodpovídal konečnému zadání. Úkol žáků byl nastavit horní, dolní, pravý a levý okraj dokumentu na stejnou hodnotu.

Vypracování této úlohy nabízelo žákům mnoho možností. Okraje dokumentu se dají nastavit ručně „posunutím“ okraje zobrazeného na stránce, nebo lze využít funkce okraje stránky, kde požadovaný okraj lze zadat číselnou hodnotou udávanou v centimetrech.

Úspěšné řešení tohoto úkolu jsme nalezli ve 129 pracích, úspěšnost dosáhla 74 % (graf 6). Celkem 46 žáků okraje nepřenastavilo nebo ručně upravilo na rozdílné rozměry.

Nastavení okrajů v dokumentu ovládají děvčata (76 %) před chlapci o 5 %.

Největší úspěšnost ve vypracování této úlohy měli žáci Gymnázia Děčín, kde s výsledkem těsně přesahujícím přes 90 % předčili ostatní školy. Největší chybovost naopak měli žáci ze ZŠ Máchovo nám., kde neúspěšnost dosáhla téměř poloviny ode-vzdaných prací.

Neúspěšné řešení lze přičítat špatné interpretaci úlohy nebo nedostatečné znalos-ti k využití dovednosznalos-ti nastavení okrajů v dokumentu.

Graf 6: Úloha 4 – Okraje

5.1.5 Úloha 5 – Font

Zadání: Změň font v celém dokumentu na Times New Roman, velikosti 12 bodů.

Úspěšnost změny fontu a jeho velikosti v zadaném dokumentu ve výsledném zhodnocení dosáhla 89 %, úspěšných prací bylo celkem 156. V souvislosti s tímto vý-sledkem můžeme říci, že žáci dovedou změnit písmo na jimi požadované a změnit veli-kost písma jim také nečiní příliš velké obtíže. Tato úloha byla vyhodnocena úspěšně pouze za skutečnosti, že žák vypracoval obě podúlohy, tj. změna fontu v dokumentu i změna jeho velikosti. Celkem 5 žáků (3 %) nezměnilo nebo špatně zvolilo font, 10 žáků (6 %) jeho velikost. Zbývající 4 (2 %) žáci úlohu nevypracovali. Neúspěšnost řešení byla způsobena nedostatečnou dovedností práce s písmem, nedůsledností žáků, případně neporozumění zadání úlohy.

Dovednost změny fontu v dokumentu ovládají chlapci (93 %) před děvčaty o 6 %.

Poměr úspěšných řešitelů uvádí následující graf 7.

0%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 4

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

Bezchybní při vypracování této úlohy byli žáci z Gymnázia Děčín a ZŠ Mácho-vo nám., těsně následovaní žáky ze ZŠ Na Stráni s 4% ztrátou. Naopak nejnižší úspěš-nost měli žáci ze ZŠ Kosmonautů, jejichž výsledky jsou těsně pod 75 %.

Graf 7: Úloha 5 – Font 0%

20%

40%

60%

80%

100%

89% 100%

88% 73% 83% 96%

80% 100%

11% 0% 12%

27% 17% 4%

20% 0%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 5

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.6 Úloha 6 – Nadpis

Zadání: Nadpis článku „Děčín“ zarovnej na střed, změň barvu nadpisu na mod-rou, změň font na Arial, řez fontu tučný, velikost fontu 22 bodů.

Úloha 6 byla pro žáky náročnější, vzhledem k počtu dílčích úkolů, které toto za-dání skrývalo. Celkový počet správně vypracovaných úloh dle zaza-dání bylo 132, což značí úspěšnost žáků v této úloze 75 %. Práce vyřazeny z úspěšných vždy nesplnily alespoň jeden z dílčích úkolů. Největší obtíže žákům činilo nastavení řezu písma. Více než 60 % neúspěšných prací nemělo řez nastavený. Extrémním případem jsou dva žáci, kteří nevypracovali žádnou z podúloh tohoto úkolu. Jejich podíl z celkového počtu prací lehce převyšuje 1 %. Celkem bylo 43 neúspěšně vypracovaných prací.

Tuto úlohu děvčata (82 %) vypracovala výrazně lépe nežli chlapci. Jejich celko-vý rozdíl činil téměř 16 %.

Žáci Gymnázia Děčín byli v této úloze téměř bezchybní. S úspěšností přesahují-cí 90 % následuje ZŠ Na Stráni. Úspěšnost zbývajípřesahují-cích škol přesahuje 66 %. Lze usu-zovat, že vzhledem k počtu dílčích úkolů v této úloze bylo pro žáky náročné ji úspěšně vypracovat. Přesto poměrně vysoké výsledky hovoří spíše v prospěch žáků.

Graf 8: Úloha 6 – Nadpis

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 6

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.7 Úloha 7 – Symbol

Zadání: Vedle nadpisu článku vlož symbol „srdce“, velikost 14 bodů.

Touto úlohou jsme testovali, zdali žáci mají povědomí o možnosti vkládání růz-ných symbolů. Vysoké procento žáků si dokázalo s touto úlohou úspěšně poradit.

Úspěšnost této úlohy dosáhla 69 % celkem ve 120 pracích. Z neúspěšně vypracovaných prací bylo 9 % (15 prací) s vloženým obrazcem, 9 % (15 prací) špatně zvolilo velikost symbolu, 14 % (25 prací) nemělo symbol vůbec vloženo.

V úloze 7 si děvčata (76 %) vedla lépe než chlapci o 17 %.

V této úloze (graf 9) byli nejúspěšnější žáci Gymnázia Děčín s úspěšností přesa-hující 90 %. Vkládání symbolu a úprava jeho velikosti nejhůře ovládají žáci ZŠ Komen-ského nám. a ZŠ Na Stráni, kde jejich neúspěšnost je těsně na 42% hranici.

Graf 9: Úloha 7 – Symbol

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 7

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.8 Úloha 8 – Odsazení odstavce

Zadání: Nastav odsazení za všemi odstavci (včetně nadpisů a zdrojů) na 12 bo-dů/0,45 cm.

Dovednost nastavení odsazení odstavců ovládá 19 % žáků. Nastavení bylo úspěšně nastaveno v 33 pracích.

V této úloze byla děvčata (23 %) úspěšnější než chlapci o 11 %.

Nejvyšší úspěšnosti (graf 10) dosáhli žáci ZŠ Na Stráni (38 %) těsně následova-ní Gymnáziem Děčín (33 %). Nejhůře si vedli žáci ZŠ Kosmonautů, žádný z testova-ných žáků nedovedl nastavit odsazení odstavce.

Graf 10: Úloha 8 – Odsazení odstavce 0%

20%

40%

60%

80%

100%

19% 33%

16% 0% 14%

38%

13% 14%

81% 67%

84% 100% 86%

62%

87% 86%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 8

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.9 Úloha 9 – Řádkování

Zadání: Změň řádkování u celého textu na 1,5.

Dalším úkolem žáků bylo nastavení řádkování v celém dokumentu. Tuto úlohu úspěšně vypracovalo 111 žáků, úspěšnost dosáhla 63 %. Neúspěšné práce řádkování neměly nastaveny.

V této úloze byla děvčata (67 %) úspěšnější než chlapci o téměř 9 %.

Nejvyšší úspěšnosti (graf 11) přesahující 95 % dosáhli žáci Gymnázia Děčín.

Nejnižší úspěšnost měli žáci na ZŠ Kosmonautů, kteří nastavení řádkování ovládají pouze na 33 %.

Graf 11: Úloha 9 – Řádkování 0%

20%

40%

60%

80%

100%

63%

95%

49% 33%

69% 67% 60% 71%

37%

5%

51% 67%

31% 33% 40% 29%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 9

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.10 Úloha 10 – Zarovnání

Zadání: V odstavcích textu (vyjma nadpisu, podnadpisů a zdrojů) nastav zarov-nání do bloku.

Jednou z jednodušších úloh byla právě tato. Změnou zarovnání textu v zadání z levého na blokové prokázali žáci svou dovednost. Úspěšných bylo 123 prací, celková úspěšnost v této úloze činila 70 %.

V této úloze byla děvčata (77 %) znovu úspěšnější než chlapci o 14 %.

Nejlépe dopadli žáci Gymnázia Děčín s úspěšností přesahující 95 %. Nejhůře naopak žáci ze ZŠ Kosmonautů, kde 80 % žáků nedovede zarovnání nastavit (graf 12).

Graf 12: Úloha 10 – Zarovnání

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 10

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.11 Úloha 11 – Podnadpis

Zadání: Před druhým odstavcem vytvoř podnadpis „Majitelé Děčína“, zvol vhodný bezpatkový font, řez fontu tučný, velikost fontu 16 bodů, zarovnání vlevo.

Touto úlohou jsme testovali, zdali žáci rozumí pojmu „bezpatkový“ font a ná-sledně jestli dovedou napsaný text zformátovat dle zadání. Ačkoli se tato úloha velice podobá úloze 6, kde žáci formátovali nadpis zadaného článku, v této úloze dopadli pod-statně hůře. Jejich úspěšnost oproti úloze 6 byla poloviční a zastavila se na hodnotě 38 %, úspěšných prací bylo 66.

Tuto úlohu opět zvládla lépe děvčata (44 %) před chlapci o 18 %.

Žáci Gymnázia Děčín v této úloze (graf 13) s přesahující 71% úspěšností byli následovaní žáky ze ZŠ Máchovo nám., kteří svou úspěšností dosáhli téměř 62 %. Nao-pak nejvyšší neúspěšnost, přesahující 81 %, měli žáci ZŠ Kosmonautů.

Graf 13: Úloha 11 – Podnadpis 0%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 11

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.12 Úloha 12 – Odrážky

Zadání: Druhý odstavec rozděl na odrážky tak, aby v každé odrážce byl jiný ma-jitel Děčína.

Určený odstavec v zadaném textu byl přizpůsoben této úloze a žáci jej měli

„pouze“ rozdělit a vložit odrážky. Styl odrážek již zadán nebyl, žáci zde měli volné pole a někteří z nich šance využili a styl ozvláštnili. Odrážek využilo celkem 115 žáků a je-jich úspěšnost tedy dosáhla 66 %.

Dívky (74 %) tuto úlohu zvládly před chlapci lépe o 17 %.

Dle vyhodnocených výsledků v následujícím grafu (graf 14) si nejlépe vedlo Gymnázium Děčín s 5% ztrátou na maximum. Nejslabší výsledek podali žáci ZŠ Kos-monautů s úspěšností necelých 47 %.

Graf 14: Úloha 12 – Odrážky 0%

20%

40%

60%

80%

100%

66%

95%

63% 47% 67% 75%

53% 52%

34%

5%

37% 53% 33% 25%

47% 48%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 12

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.13 Úloha 13 – Odsazení odrážek

Zadání: Uprav odsazení odrážek následovně: umístění odrážky 1 cm, odsazení textu 1,5 cm/odsazení zleva 1,5 cm, první řádek –0,50 cm.

Tato úloha těsně souvisela s předešlou úlohou 12. Vloženým odrážkám žáci měli nastavit odsazení od okraje strany a následně odsazení textu za odrážkou. Zadání bylo uzpůsobeno terminologii v očekávaných textových editorech, v pořadí MS Word/OO Writer. Nastavení odsazení bylo pro žáky však náročné, dle vyhodnocení byla úspěšnost pouhých 9 %. Úspěšně nastavené odsazení odrážek bylo v 15 pracích.

Tato úloha byla vypracována chlapci (11 %) lépe nežli děvčaty o téměř 3 %.

Nejlépe vypracované práce (graf 15) byly žáků Gymnázia Děčín, zdejší žáci do-sáhli 33 %, a ZŠ Na Stráni, s úspěšností 21 %. Žáci s dovedností nastavení odsazení byli i na ZŠ Máchovo nám (úspěšnost školy 10 %) a ZŠ Dr. M. Tyrše (úspěšnost školy 3 %).

Zbývající školy nebyly v této úloze úspěšné.

Graf 15: Úloha 13 – Odsazení odrážek 0%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 13

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.14 Úloha 14 – Pevné mezery

Zadání: Použij správně pevné mezery tak, aby se nevyskytovaly jednopísmenné předložky a čísla na koncích řádků.

Jedním z typografických pravidel, která by žáci měli ovládat, jsou tzv. pevné ne-bo nezlomitelné mezery. V této úloze byla však úspěšnost pouhé 2 %. Úspěšné práce byly 3.

Tuto úlohu ovládají děvčata (3 %) před chlapci o 3 %.

Dle následujícího grafu (graf 16) nadprůměrné výsledky měli žáci z Gymnázia Děčín 10 % a ZŠ Máchovo nám. 5 %. Žáci zbývajících škol pevné mezery neovládají.

Graf 16: Úloha 14 – Pevné mezery 0%

20%

40%

60%

80%

100%

2% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 5%

98% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 95%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 14

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.15 Úloha 15 – Index

Zadání: V posledním odstavci před zdroji použij na vhodném místě horní index vyjádření plošné míry.

Tuto funkci úspěšně použilo 38 žáků ve svých pracích, úspěšnost dosáhla 22 %.

Děvčata (22 %) před chlapci tuto funkci lépe ovládají o téměř 1 %

Nejúspěšnější v této úloze (graf 17) byli žáci Gymnázia Děčín s více než 52 % správně vypracovaných úloh. Nejhůře si vedli žáci ZŠ Kosmonautů, jejichž dovednost použití funkce horního indexu dosáhla 0% úspěšnosti.

Graf 17: Úloha 15 – Index 0%

20%

40%

60%

80%

100%

22%

52%

16% 0% 19% 8%

33% 29%

78%

48%

84% 100% 81% 92%

67% 71%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 15

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.16 Úloha 16 – Zvýraznění

Zadání: Latinskému názvu „Castellum Daczin“ změň řez písma na kurzívu.

V této úloze měli žáci vyhledat v textu určené sousloví a změnit řez písma. Stej-ná dovednost byla vyžadována v úlohách 6 a 11, i když s využitím jiného řezu. Úspěšně vypracovanou úlohu jsme nalezli ve 120 pracích, úspěšnost byla 69 %.

V této úloze byla děvčata (76 %) znovu úspěšnější než chlapci o 16 %.

Úspěšnosti přesahující 95 % dosáhli žáci Gymnázia Děčín. Nejnižšího výsledku v této úloze přesahujícího 13 % získali žáci ZŠ Kosmonautů (graf 18).

Graf 18: Úloha 16 – Zvýraznění 0%

20%

40%

60%

80%

100%

69%

95%

60%

13%

83% 67% 67% 76%

31%

5%

40%

87%

17% 33% 33% 24%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 16

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.17 Úloha 17 – Obrázek

Zadání: Vložený obrázek přesuň do prvního odstavce s textem a změň výšku na 5 cm (zachovej stejné proporce obrázku). Obrázek, pokud je to nutné, ukotvi k prvnímu odstavci. Obrázku nastav těsné zalamování/obtékání textu a zarovnej jej na střed.

V první části úkolu jsme testovali, zdali jsou žáci dovední v přesunutí obrázku v dokumentu a dokáží mu změnit velikost při zachování stejného poměru jeho stran.

Ukotvení obrázku vyžaduje z výše zmíněných editorů jen Writer, tudíž tento úkol byl pouze pro jeho uživatele, avšak poslední část úkolu zaměřená na obtékání a zarovnání obrázku byla opět pro všechny žáky. Při vyhodnocení bylo zjištěno, že pouze 15 žáků, tedy 9 % respondentů, bylo schopno splnit všechny požadované úkoly této úlohy.

Základní dovednosti pro práci s obrázkem ovládají děvčata (12 %) lépe než chlapci o 4 %.

Nejdovednější žáci v práci s obrázkem byli na Gymnáziu Děčín (14 %), ZŠ Ko-menského nám. (14 %) a ZŠ Na Stráni (13 %). Nejméně dovední žáci s obrázkem jsou

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 17

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.18 Úloha 18 – Zalomení strany

Zadání: Za poslední odstavec s textem (před zdroji) vlož „konec strán-ky“/„zalomení stránky“ tak, aby zdroje byly zobrazeny na další stránce.

Jednou z dalších typografických dovedností je zalomení stránky v dokumentu.

Zadání bylo opět uzpůsobeno terminologii v očekávaných textových editorech, v pořadí MS Word/OO Writer. Dle vyhodnocení byla úspěšnost 30 %. Úspěšně nastavené zalo-mení strany bylo v 53 pracích.

V této úloze byla děvčata (34 %) znovu úspěšnější než chlapci o 7 %.

Nejúspěšnější v této úloze byli žáci Gymnázia Děčín s téměř 62 % (graf 20).

Nejnižší úspěšnost zaznamenali žáci ZŠ Kosmonautů s výsledkem 7 %.

Graf 20: Úloha 18 – Zalomení strany 0%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 18

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.19 Úloha 19 – Úprava podnadpisu

Zadání: Uprav podnadpis „Zdroje“, zvol vhodný bezpatkový font, řez fontu tuč-ný, velikost fontu 16 bodů, zarovnání vlevo.

Tato úloha se svým zadáním podobá úlohám 6 a 11, lze tedy předpokládat, že žáci tuto úlohu zvládnou. Během vyhodnocování byla zjištěna chyba v zadání úlohy 19.

Žáci měli zarovnat text vlevo, ač v původní verzi zadaného textu již zarovnaná vlevo byla. Tuto část úlohy jsme tedy nevyhodnocovali a žákům nebyla započítávána. Úspěš-nost žáků v úloze 19 byla 33 %. ÚspěšÚspěš-nost úloh při formátování textu se tedy neustále snižuje. Úspěšných prací bylo 57. Práce byly vyhodnoceny úspěšné pouze za předpo-kladu, že všechny dílčí úkoly byly splněny.

Dívky (40 %) tuto úlohu zvládly před chlapci lépe o 16 %.

S téměř 81% úspěšností tuto úlohu zvládli nejlépe žáci Gymnázia Děčín. Nejniž-ší výsledek zde podali žáci ZŠ Komenského nám., kde jejich úspěšnost nedosahuje 19 % (graf 21).

Graf 21: Úloha 19 – Úprava podnadpisu 0%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 19

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.20 Úloha 20 – Číslování

Zadání: Vlož automatické číslování ke zdrojům.

Stejně tak jako odrážky i automatické číslování je dovednost, kterou by žáci zá-kladních škol měli ovládat. Formátování odstavce se zdroji mělo 41% úspěšnost, auto-matické číslování bylo použito celkem u 71 práce.

I v této úloze byla děvčata (52 %) výrazně lepší než chlapci, a to o 24 %.

Dle vyhodnocení této úlohy v následujícím grafu (graf 22) je patrné, že žáci Gymnázia Děčín si s automatickým číslováním poradit umí. Jejich úspěšnost je téměř 86%. Nejslabší výsledek zde však podali žáci ZŠ Na Stráni a ZŠ Kosmonautů, jejichž úspěšnost je nižší než 30 %.

Graf 22: Úloha 20 – Číslování 0%

20%

40%

60%

80%

100%

41%

86%

35% 27% 33% 29% 47% 38%

59%

14%

65% 73% 67% 71% 53% 62%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 20

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.21 Úloha 21 – Odsazení číslování

Zadání: Uprav odsazení číslování následovně: umístění číslování 1 cm, odsazení textu 1,5 cm/odsazení zleva 1,5 cm, první řádek –0,50 cm.

Stejně jako v úloze 13 i zde měli žáci nastavit odsazení číslování a textu dle po-žadovaných hodnot. Zadání bylo opět uzpůsobeno terminologii v očekávaných texto-vých editorech, v pořadí MS Word/OO Writer. Vzhledem k téměř stejnému zadání lze očekávat, že žáci, kteří úlohu 13 úspěšně splnili, budou úspěšní i zde. Dle vyhodnocení byla úspěšnost 5 %. Úspěšně nastavené zalomení strany bylo v 8 pracích, což je téměř poloviční výsledek oproti předcházející úloze 13. Za zmínku rozhodně stojí fakt, že po-čet žáků, kteří byli úspěšní jak v úloze 13, tak i úloze 21, je pouze 5 (3 %).

Dívky (5 %) tuto úlohu zvládly před chlapci lépe o téměř 2 %.

Graf 23 nám ukazuje úspěšnost vypracování této úlohy na jednotlivých školách.

S výsledkem přesahujícím 80 % se mohou pyšnit žáci Gymnázia Děčín. Na opačném konci stojí žáci ZŠ Dr. M. a ZŠ Komenského nám. se shodnou úspěšností 19 %.

Graf 23: Úloha 21 – Odsazení číslování 0%

Úspěšnost žáků jednotlivých škol v úloze 21

úspěšní řešitelé neúspěšní řešitelé

5.1.22 Úloha 22 – Funkce najít a nahradit

Zadání: Pomocí funkce najít a nahradit vyhledej slovo „Děčín“ (pouze v 1. pá-dě!) a zaměň za „DĚČÍN“.

Využívání základní funkce pro vyhledávání a úpravu klíčových slov textu bylo cílem této úlohy. Vzhledem k nízkému výsledku úspěšnosti můžeme říci, že žáci s ní příliš často do styku nepřicházejí. Celkem 9 žáků (5 %) sice správně využilo funkce, ale

Využívání základní funkce pro vyhledávání a úpravu klíčových slov textu bylo cílem této úlohy. Vzhledem k nízkému výsledku úspěšnosti můžeme říci, že žáci s ní příliš často do styku nepřicházejí. Celkem 9 žáků (5 %) sice správně využilo funkce, ale

In document Programma warmtetransitie Versie 1.0 December 2021 (pagina 48-53)