V ARCHIEVEN VAN VAKORGANISATIES

In document STUDIES OVER DE SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN LIMBURG (pagina 108-114)

VAKORGANISATIES VAN WERKNEMERS I N HET MIJNBEDRIJF, LATER OPGENOMEN I N DE INDUSTRIE-

BONDEN N.K.V., RESP. N.V.V.

Organisaties op plaatselik niveau

Archief van de Katholieke Mijnwerkersvereeniging te HEERLEN, opgericht in 1903*, 1903-191 I.

I. Notulenboek van ledenvergaderingen, tevens bevattende statuten, huishoude- lijk reglement en jaarverslagen, 1903-1911. I dl.

z. Statuten van het Ziekenfonds der Vereeniging, 1903. I st.

"Betreffende de aansluiting van de Mijnwerkersvereeniging bij een overkoepelende orpanisatie van katholieke miinwerkers. zie het overzicht van het archief van de

~ e d e r l a n d s e Katholieke ~ijnwerkersboid.

Totale omvang: I dl., I st. Toegang: Overzichtsstaat, gestencild. EAN 35

Archief van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, afdeling HULSBERG, I 9 J I -I 969.

I. Notulenboek van ledenvergaderingen, I 95 r -1917, tevens bevattende jaarver-

slagen, 1951-1961, 1968-1969. I dl.

Totale omvang: I dl. Toegang: Ontbreekt. EAN 672.

Archief van de Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond, afdeling BRUNSSUM, 1917-192 I.

r. Notulenboek van ledenvergaderingen, 1917-1921. I dl.

Totale omvang: I dl. Toegang: Ontbreekt. EAN 693.

Archief van de Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond, afdeling SCHAESBERG, sinds I 9 lj a voortgezet als afdeling Schaesberg van de Algemene Nederlandse Bedrijfsbond in de Mijnindustrie, 19 17-

1967.

I . Notulenboek van ledenvergaderingen, 1915-1925, tevens bevattende jaarver-

slagen, 1917-1921. I dl.

z. Notulenboek van bestuursvergaderingen, 1957-1967. r dl.

Totale omvang: r di. Toegang: Ontbreekt. EAN 688.

Archief van de Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond, afdeling SITTARD, sinds 1952 voortgezet als afdeling Sittard van de Alge- mene Nederlandse Bedrijfsbond in de Mijnindustrie, I 92 I -I 960.

I . Notulenboek van ledenvergaderingen, 192 1-1934. I dl.

2. Notulenboek van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1956-1960,

I dl.

Totale omvang: r dl. Toegang: Ontbreekt. EAN 689.

Organisaties op regionaal niveau

Archief van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, kring VALKENBURG, opgericht in 195 8,195 8-1968.

I . Notulenboek van kringraads- en kringbestuursvergaderingen, 1964-1968.

I dl.

2. Kasboek, 1958-1968. ~ d l .

Totale omvang: z dl. Toegang: Ontbreekt. EAN 673.

Organisaties op landeliik niveau

Archief van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (N.K.M.

B.), opgericht in 1903, 1941-1969.

De organisatie van katholieke mijnwerkers in Nederland heeft sinds 1903 verschillende benamingen gekend, n.l.:

1903 : Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen 1907: Algemene Bond van Christelijke Mijnwerkers 1926: Nederlandse R.K. Mijnwerkersbond.

H e t archief van voor 1941 ging tijdens de oorlog verloren. Het onderhavige archief omvat documentatiemateriaal en archiefstukken over de periode 1941-1969.

Het documentatiemateriaal blijft hier buiten beschouwing, daar 'dit tezijnertijd van het archief zal worden afgezonderd. De omvang er- van bedraagt 235 and., waarin o.m. interessante collecties jaarver- slagen en vakbladen van velerlei instellingen zijn ondergebracht.

De specifieke archiefstukken zijn onderscheiden in het registratuur- archief en stukken betreffende onderwerpen welke niet in de registra- tuur zijn opgenomen. In het laatste geval gaat het om 10 and. betref- fende vertrouwelijke kwesties, zoals loonconflicten en het Nederlands Arbeidsfront. Verder bevinden zich hierin stukken betreffende jubi- lea en de notulen van de Raad van Vakcentralen, 1941-1954.

Het registratuurarchief is goed geordend over de periode 194s-1964.

Betreffende de periode 1964-1969 is de registratuur niet meer conse- quent toegepast en het archief nog niet volledig gedeponeerd. Op- gemerkt dient te worden, dat het archief niet geschoond is en dat de boekhouding nog niet gedeponeerd is. Het registratuurarchief omvat 770 and. betreffende de volgende onderwerpen:

I. Stukken van formele aard, alsmede stukken betreffende de interne organisatie, de werkzaamheden van het bestuur en het personeel in dienst van de bond,

1945-1969. (reg. gr. AZ-17) IOO and.

1.1. Stukken betreffende statuten en reglementen.

1.2. Stukken betreffende algemene vergaderingen en besturenconferenties.

1.3. Stukken betreffende het bondsbestuur en het dagelijks bestuur.

1.4. Stukken betreffende districtsbestuurders en bondspersoneel.

1.5. Stukken betreffende de kernen in bedrijven.

1.6. Briefwisseling en circulaires betreffende algemene onderwerpen.

1.7. Stukken betreffende financiën (algemeen, contrôle-commissie en contributie).

I02

1.8. Stukken betreffende propaganda, ledenwerving, voorlichting en vorming.

1.9. Stukken betreffende rechtsbijstand.

1.10. Stukken betreffende de geschiedenis van de bond en de Barbara-viering.

N.B.: De notulen van de vergaderingen van het bondsbestuur en de eigenlijke financiële stukken worden nog bewaard door het N.K.V.-kantoor te Heerlen.

2. Stukken betreffende de contacten met afdelingen en leden, 1945-1969. (reg.

gr. AI en T) 165 and.

Z.I. Briefwisseling met de afdelingen, buitenlandse leden en verspreide leden.

2.2. Stukken betreffende ledenadministratie, pensioenen, ongevallenrente enz., per afdeling geordend.

2.3. Stukken betreffende persoonlijke kwesties van leden.

2.4. Stukken betreffende kring- en bedrijfsraden (vanaf 1917).

3. Stukken betreffende de overige werkzaamheden van de bond, 1945-1969.

405 and.

3.1. Stukken betreffende de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (ver- ordeningen). (reg. gr. 8- J 2)

3.2. Stukken voortgekomen uit de contacten met de publiekrechtelijke orga- nisaties: Sociaal Economische Raad (S.E.R.) en Mijn Industrie Raad (M.I.R.) met als organen ondernemingsraden, ringen en eenheids-vertrouwensman- nen. (reg. gr. J.)

3.3. Stukken voortgekomen uit de contacten met het Algemeen Mijnwerkers- fonds (A.M.F.). (reg. gr. N.)

3.4. Stukken voortgekomen uit de werkzaamheden van bondsbestuurscommissies en uit lidmaatschappen van commissies van E.G.K.S., MLR., K.A.B., N.K.V., Internationaal Christelijk Vakverbond (C.V.), Internationale Mijnwerkersorganisatie (C.M.I.) en A.M.F. (reg. gr. R. en bijlage 11) 3.5. Stukken voortgekomen uit de overige contacten met stands- en vakorga-

nisaties op nationaal en internationaal niveau. (reg. gr. B. en C.)

3.6. Stukken betreffende de politieke, economische, sociale en culturele ont- wikkelingen op nationaal en internationaal niveau, dienende als informa- tie voor het kader waarbinnen het vakbondswerk zich voltrok. (reg. gr.

D.-H., K.-M. en P.)

Totale omvang: 1015 and., als volgt: a. registratuur: 780 and., waarvan 90 and.

overcompleer. b. buiten registratuur: 10 and. c. documentatie: 2 3 j and. Toegang:

a. Registratuurplan, getypt. b. Concordans tussen overzicht en registratuurplan.

EAN 581.

Archief van de algemene Nederlandse Mijnwerkersbond, opgericht in 1909, sinds 1952 voortgezet als Algemene Nederlandse Bedrijfs- bond in de Mijnindustrie, 1944-1971.

H e t archief van de Algemene Nederlandse Bedrijfsbond in de Mijn- industrie van vóór 1944 is tijdens de oorlog deels vernietigd uit vrees voor de bezetter, deels in beslag genomen door deze. Een dos- sier betreffende de oprichting, een aantal gedrukte stukken en enige financiële bescheiden uit de bezettingstijd zijn voorhanden.

Het archief over de periode 1944-1971 omvat het registratuurar- chief en een aantal niet gecodeerde delen. Het registratuurplan werd herhaalde malen gewijzigd, waarbij de onderwerpen gelijk bleven, maar op een andere plaats werden gezet. Tevens zijn 15 m. stukken voor een groot deel wel gecodeerd, doch nog niet op de juiste plaats opgeborgen. Een en ander maakt een specificatie naar de omvang en een concordans met de registratuurplannen alsnog onmogelijk. In- ventarisatie van dit archief zal binnen afzienbare tijd plaats vinden.

Onderstaand overzicht omvat slechts een opsomming van de niet gecodeerde delen en van de onderwerpen welke in de registratuur- plannen voorkomen.

I. Niet gecodeerde delen, 1944-1968.

I . I . Jaarverslagen, I 949-1968. 10 dl.

1.2. Notulenboeken van de vergaderingen van het hoofdbestuur, 1944-1954.

3 dl.

1.3. Registers van inkomende en uitgaande stukken, 1958-1971.

14 dl.

1.4. Financiële bescheiden, 1947-1950, 195 5 (fragm.) 8 dl.

2. H e t registratuurarchief, 1945-1971.

2.1. Stukken betreffende gewone en buitengewone algemene vergaderingen.

2.2. Briefwisseling en stukken betreffende vergaderingen van de bondsraad, het bondsbestuur, het dagelijks bestuur en bestuurscommissies.

2.3. Stukken voortgekomen uit de contacten met de afdelingen, de vakgroep beambten en de leden.

104

N.B.: De eigenlijke ledenadministratie, rg4f-19x3 is niet aangetroffen.

Die over de periode 1953-1971 bevindt zich in het NVV-kantoor te Heerlen.

2.4. Stukken betreffende de werkzaamheden van de bond.

2.4.1. Stukken betreffende de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

2.4.2. Stukken voortgekomen uit de contacten met de publiekrechtelijke organisaties: S.E.R. en M.I.R. met als organen ondernemingsraden, ringen en eenheidsvertrouwensmannen.

2.4.3. Stukken voortgekomen uit de contacten met het A.M.F. en de Be- drijfsvereniging voor de Mijnindustrie.

2.4.4. Stukken voortgekomen uit de contacten met vakorganisaties op nationaal en internationaal niveau.

2.4.5. Stukken voortgekomen uit de contacten met bevriende organisaties:

de Partij van de Arbeid, de VARA, de Arbeiderspers en de Stich- ting 'Humanitas'.

2.4.6. Stukken betreffende propaganda, scholing en vorming.

2.1. Stukken betreffende financiën.

2.6. Krantenknipsels.

Totale omvang: 360 and. Toegang: Registratuurplannen. E A N 184.

Archief van de Vakbondsjeugd-commissie van de Algemene Neder- landse Mijnwerkersbond, 1934-1939.

I . Notulen van bestuurs- en medewerkersvergaderingen, 1934-1937 en z.j.

I omsl.

z. Stukken betreffende aktiviteiten, 1934-1939 3 omsl.

Totale omvang: I pk. Toegang: Overzichtsstaat, gestencild. EAN 82.

VAKORGANISATIES V A N WERKNEMERS IN HET

In document STUDIES OVER DE SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN LIMBURG (pagina 108-114)