Uitgangspunten

In document Samenloop financiering Wlz-Zvw (pagina 8-11)

Zadania w zakresie organizowania stałych warsztatów tematycznych (muzyka, taniec, rękodzielnictwo), wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców, organizacji imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, organizacji plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym wzbogacających ofertę miasta, organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw, oraz zadania w zakresie programów i zajęć z zakresu edukacji i animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach tego priorytetu w roku 2020 r., dofinansowano 5 organizacji pozarządowych o łącznej wartości dotacji w kwocie 101 100,00 zł. Faktycznie wykorzystana kwota wyniosła 65 614,59 zł.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Zadanie w zakresie organizowania stałych warsztatów tematycznych (muzyka, taniec, rękodzielnictwo) Nazwa zadania: „Weekendy z kulturą ludową – otwarte warsztaty ludowe”

Poprzez organizację warsztatów wśród turystów popularyzowane były walory, tradycje, zwyczaje i kultura regionu łowickiego. Prowadzone były zajęcia dla młodzieży z nauki ginących zawodów kultury ludowej „Księżaków”. Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonywali wycinanki łowickie, haftowali elementy dekoracyjne kwiatowe, pająki łowickie, kwiaty bibułowe, ozdabiali wydmuszki, pisanki, malowali obrazki z motywami ludowymi, lepili tradycyjne naczynia gliniane, rzeźbili w drewnie, śpiewali piosenki ludowe. Warsztaty odbywały się w mini Skansenie przy Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7 w okresie od 2 czerwca do 26 sierpnia 2020 roku dwa razy w tygodniu – soboty i niedzielę. Łącznie 13 weekendów w godz. od 12.00-18.00. W warsztatach uczestniczyło łącznie 39 twórców ludowych – wykonawców powierzonego zadania publicznego. Ogółem w warsztatach uczestniczyło około 2.500 osób mieszkańców i turystów.

Wysokość otrzymanej dotacji: 10 000,00 zł

Wykorzystano: 8 640,59 zł

Stowarzyszenie dokonało zwrot części dotacji w kwocie: 1 359,41 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

1. Rozliczenie wydatków za rok 2020

Lp. Rodzaj kosztu

I. Koszty realizacji działań

I.1. Zakup artykułów niezbędnych do realizacja zadania (np. papier kolorowy, bibuła,

glinka, nici, materiał) 3 120,00 3 120,00

I.1.1. Wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty (umowa o dzieło) 6 240,00 5 280,00

I.1.2. Praca społeczna 3 000,00 0,00

Suma kosztów realizacji zadania 12 360,00 9 360,00

II. Koszty administracyjne

II.1. Koszty obsługi zadania (materiały biurowe) 1 500,00 1 500,01

II.2. Koszty dojazdu twórców ludowych 585,00 495,00

II.3. Ogłoszenie w prasie 640,00 639,99

Suma kosztów administracyjnych 2 725,00 2 635,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15 085,00 14 714,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp. Źródło finansowania Koszty zgodnie z

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem: 14 714,00 zł

1.1 Kwota dotacji 10 000,00 zł 8 640,59 zł

1.2 Odsetki bankowe od dotacji 0 zł

1.3 Inne przychody 0 zł

2

Inne środki finansowe ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4) 2 085,00 zł 1 995,01 zł

2.1 Środki finansowe własne 0 zł 0 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego 0 zł 0 zł

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych

0 zł 0 zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):

2.4 Pozostałe 0 zł 0 zł

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 0 zł 0 zł

3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego 3 000,00 zł 3 000,00 zł

3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego 0 zł 0 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego 66,29 % 58,72 %

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji 13,29 % 23,09 %

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej

kwoty dotacji 19,89 % 34,72 %

Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna

Zadanie w zakresie wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze

szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców Nazwa zadania: „Cykl wystaw i wydarzeń towarzyszących w Roku Jubileuszu 30-lecia idei Galerii Browarna oraz 20-lecia oficjalnego otwarcia działalności w odrestaurowanych przestrzeniach d.

kościoła ewangelickiego w Łowiczu”

Realizacja zadania pn. „Cykl wystaw i wydarzeń towarzyszących w Roku Jubileuszu 30-lecia idei Galerii Browarna oraz 20-lecia oficjalnego otwarcia działalności w odrestaurowanych przestrzeniach d. kościoła ewangelickiego w Łowiczu”. Z uwagi na uwarunkowania stanu pandemii Covid-19 w Polsce, przedsięwzięcie planowane w ofercie na realizację w dniach 6-26 kwietnia 2020 r. zostało zrealizowane w dniach 6-26 czerwca 2020 r. w Galerii Browarna, a szczególnie uroczysty i tłumny charakter miało 11 czerwca w czasie obchodów Święta Bożego Ciała w Łowiczu.

W ramach zadania obyły się wystawy:

- Wystawa malarstwa Roberta Bubla, - Wystawa malarstwa Ireneusza Bęca,

- Wielka Jubileuszowa Wystawa w 30-lecie istnienia Galerii Browarna.

Wysokość otrzymanej dotacji: 35 000,00 zł

Wykorzystano: 100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

1. Rozliczenie wydatków za rok 2020

Lp. Rodzaj kosztu

Koszty zgodnie z

umową (w zł)

Faktycznie poniesione wydatki

(w zł)

I. Koszty realizacji działań

I.1. Działanie 1 0,00 0,00

I.1.1. Koszt 1 0,00 0,00

I.1.2. Koszt 2 0,00 0.00

Suma kosztów realizacji zadania 35 000,00 44 000,00

II. Koszty administracyjne

Suma kosztów administracyjnych -

-Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 35 000,00 44 000,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp. Źródło finansowania Koszty zgodnie z

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem: 44 000,00 zł

1.1 Kwota dotacji 35 000,00zł 35 000,00 zł

1.2 Odsetki bankowe od dotacji 0 zł

1.3 Inne przychody 0 zł

2

Inne środki finansowe ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4) 0 zł 0 zł

2.1 Środki finansowe własne 0 zł 0 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego 0 zł 0 zł

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych

0 zł 0 zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki

finansowe):

2.4 Pozostałe 0 zł 0 zł

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 0 zł 0 zł

3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego 0 zł 0 zł

3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego 6 000,00 zł 6 000,00 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego 100 % 79,55 %

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji 0 % 0 %

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej

kwoty dotacji 25,7 % 20,45%

Stowarzyszenie Łowicki Klub Motocyklowy No. 16

Zadanie w zakresie organizacji plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym wzbogacającym ofertę miasta

Nazwa zadania: „Motocykliści mieszkańcom dużym i małym”

Realizacja zadania pn. „Motocykliści mieszkańcom dużym i małym”, polegało na organizacji wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców miasta Łowicza. Atrakcje przygotowane na Nowym Rynku w Łowiczu rok rocznie gromadzą coraz większą liczbę odbiorców zainteresowanych tematem motoryzacji, bezpieczeństwa oraz wspólną zabawą integrującą przedstawicieli różnych grup społecznych.

Łowicki Zlot Motocyklowy odbył się 10.10.2020 r., impreza rozpoczęła się o godzinie 12:00 na Nowym Rynku w Łowiczu, wystawą motocykli oraz konkursami dla dzieci i młodzieży. Na placu zostały rozstawione, dostępne dla wszystkich atrakcje tj. dmuchańce, zjeżdżalnie, trampolina. W ramach realizacji projektu rozdano drobne materiały reklamowe w postaci gadżetów: smycze, długopisy, kubki.

Wysokość otrzymanej dotacji: 15 000,00 zł

Wykorzystano: 100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

1. Rozliczenie wydatków za rok 2020

Lp. Rodzaj kosztu

Koszty zgodnie z

umową (w zł)

Faktycznie poniesione wydatki

(w zł)

I. Koszty realizacji działań

I.1. Działanie 1 2 700,00 6 347,20

I.1.1. Przygotowanie do imprezy- praca wolontariuszy (10 osób po 7h) 1 200,00 1 200,00

I.1.2. Artykuły promocyjne smycze, kubki, długopisy i nagrody 1 500,00 5 147,20

I.2 Działanie 2 4 000,00 6 258,25

I.2.1 Artykuły promocyjne koszulki 3 000,00 5 258,25

I.2.2 Ogłoszenia, plakaty, media 1 000,00 1 000,00

I.3 Działanie 3 7 600,00 4 600,00

I.3.1 Scena i zespół 3 000,00 0

I.3.2 Dmuchańce, zjeżdżalnie 4 000,00 4 000,00

I.3.3 Słodycze dla dzieci (wata cukrowa, popcorn) 600,00 600,00

Suma kosztów realizacji zadania 14 300,00 17 205,70

II. Koszty administracyjne

II.1. Obsługa księgowa 1 000 1 345,01

II.2 Koordynacja projektu praca wolontariuszy (2 wolontariuszy po 16 h) 650 650

II.3 Ochrona 3 000 2 999,99

Suma kosztów administracyjnych 4 650,00 4 995,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 18 950,00 22 200,45

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp. Źródło finansowania Koszty zgodnie z

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem: 22 200,45 zł

1.1 Kwota dotacji 15 000,00 zł 15 000,00 zł

1.2 Odsetki bankowe od dotacji 0 zł

1.3 Inne przychody 0 zł

2

Inne środki finansowe ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4) 4 000,00 zł 7 200,45 zł

2.1 Środki finansowe własne 4 000,00 zł 7 200,45 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego 0 zł 0 zł

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych

0 zł 0 zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):

2.4 Pozostałe 0 zł 0 zł

3 Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: 1 850,00 zł 1 850,00 zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego 1 850,00 zł 1 850,00 zł

3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego 0 zł 0 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego 78,95 % 67,00 %

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji 26,67 % 48 %

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej

kwoty dotacji 12 33 % 12,33 %

Towarzystwo Dom Ludowy

Zadanie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw

Nazwa zadania: „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków”

Zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego (Stowarzyszenie Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu realizowało zadanie pn.: „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków” podczas obchodów Bożego Ciała w Łowiczu, w dniu 11 czerwca 2020 r. Celem projektu była popularyzacja i ukazywanie piękna w prostocie kultury ludowej księżackiej, nie stylizowanej, nie „ulepszonej”. Stanowiącej dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości regionalnej, ale i narodowej.

Wysokość otrzymanej dotacji: 12 000,00 zł

Wykorzystano: 6 974,00 zł

Stowarzyszenie dokonało zwrotu części dotacji w kwocie: 5 026,00 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

1. Rozliczenie wydatków za rok 2020

Lp. Rodzaj kosztu

Koszty zgodnie z

umową (w zł)

Faktycznie poniesione wydatki

(w zł)

I. Koszty realizacji działań

I.1. Działanie 1 - -

I.1.1. Koszt 1 – obsługa techniczna i merytoryczna zadania 1 290,00 780,00

I.2 Działanie 2 - -

I.2.1 Koszt 1 – akompaniament podczas prób 6 450,00 3 900,00

I.2.2 Koszt 2 – korzystanie z sali podczas prób (prąd, woda,gaz, media) wkład własny 3 440,00 2 080,00

I.2.3. Koszt 3 – udział zespołu w próbach – wkład osobowy 1 462,00 884,00

I.3 Działanie 3 - -

I.3.1 Koszt 1 – akompaniament podczas koncertów 2 400,00 600,00

I.3.2 Koszt 2 – udział zespołu w koncertach – wkład osobowy 68,00 17,00

I.4. Działanie 4 - -

I.4.I Koszt 1 – wydruk plakatów informacyjnych nt. koncertów 240,00 0,00

Suma kosztów realizacji zadania 15 350,00 8 261,00

II. Koszty administracyjne

II.1. Koszt 1 - księgowość 2 200,00 2 200,00

II.2 Koszt 2 – zakup artykułów papierniczych i toneru/usługi ksero 710,00 274,00

Suma kosztów administracyjnych 2 910,00 2 474,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 18 260,00 10 735,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp. Źródło finansowania Koszty zgodnie z

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem: 6 974,00 zł

1.1 Kwota dotacji 12 000,00 zł 6 974,00 zł

1.2 Odsetki bankowe od dotacji 0 zł

1.3 Inne przychody 0 zł

2

Inne środki finansowe ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4) 3 440,00 2 080,00

2.1 Środki finansowe własne 0,00 zł 0,00 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego 0,00 zł 0,00 zł

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych

0,00 zł 0,00 zł Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)

sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):

2.4 Pozostałe 3 440,00 zł 2 080,00 zł

3 Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 2 820,00 zł 1 681,00 zł

3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego 2 820,00zł 1 681,00 zł

3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego 0,00 zł 0,00 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego 65,72 % 64,97 %

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji 28,67 % 29,83 %

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej

kwoty dotacji 23,50 % 24,10 %

Łowickie Towarzystwo Muzyczne im. Mikołaja Zielińskiego – zwrot 18 000,00 zł Zadanie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów,

przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw

W związku pandemią Covid – 19 w Polsce zadanie pn. „IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im.

Mikołaja Zielińskiego - Łowicz 24-25 października 2020”, nie zostało zrealizowane. Rozwiązano umowę nr WWO/18-W/2020 za porozumieniem stron oraz dokonano zwrotu dotacji w całości.

Łowickie Towarzystwo Muzyczne im. Mikołaja Zielińskiego – zwrot 11 100,00 zł Zadanie w zakresie programów i zajęć z zakresu edukacji i animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych W związku pandemią Covid – 19 w Polsce zadanie pn. „Kształcenie dzieci i młodzieży na muzycznych

instrumentach ludowych”, rozwiązano umowę nr WWO/16-W/2020 za porozumieniem stron oraz dokonano zwrotu dotacji w całości.

In document Samenloop financiering Wlz-Zvw (pagina 8-11)

GERELATEERDE DOCUMENTEN