TOEZICHTHOUDER, WERKGEVER, ADVISEUR/KLANKBORD

In document BESTUURSVERSLAG BELANGRIJKSTE RESULTATEN GEGEVENS BESTUUR (pagina 29-32)

OVER BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN

TOEZICHTHOUDER, WERKGEVER, ADVISEUR/KLANKBORD

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder van Rhiant en de algemene gang van zaken binnen Rhiant. De raad adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de (her)benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de directeur-bestuurder en stelt zijn beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Daarnaast geeft de RvC de accountant opdracht voor het controleren van de jaarstukken en keurt de RvC de opdrachtverlening goed voor de (vierjaarlijkse) maatschappelijke visitatie.

LEGITIMATIE

Het centrale uitgangspunt voor de RvC is er op toe te zien dat Rhiant een maatschappelijke en volkshuisvestelijke koers vaart. Een koers waarin maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen en de belangen van mensen die op de woningmarkt in een kwetsbare positie verkeren centraal staan, en waarin voldaan wordt aan de eisen voor woningcorporaties zoals die opgenomen zijn in wet- en regelgeving. De RvC ziet erop toe dat deze uitgangspunten uitgewerkt zijn in het nieuwe ondernemingsplan. Een plan dat in consultatie met belanghebbenden (zoals gemeenten, huurders en zorg- en welzijnsinstellingen) is opgesteld. Het toezichtkader van de RvC is verder uitgeschreven in de reglementen van de RvC en in de profielschets van de commissarissen. Deze documenten zijn te raadplegen op de website van Rhiant. Hieronder worden de belangrijkste documenten voor het algemene toezichtkader benoemd.

Extern toezichtkader

• Woningwet

• Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV)

• Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV)

• AedesCode

• Governancecode Woningcorporaties Intern toezichtkader

• Statuten;

• Reglementen RvC en commissies;

• Bestuursreglement;

• Profielschets RvC;

• Ondernemingsplan 2020 -2024;

• Jaarplan & (meerjaren) Begroting 2020;

• Treasuryjaarplan 2020;

• Portefeuilleplan 2020-2030;

• Financieel reglement;

• Investeringsstatuut;

• Treasurystatuut;

• Integriteitscode en klokkenluidersregeling.

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad van commissarissen richtinggevend om toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie.

GOVERNANCE

De woningwet, het ondernemingsplan, het jaarplan en de begroting, de visie op bestuur en toezicht en de diverse interne statuten en reglementen vormen het kader voor het werk van de RvC. Verder zijn afspraken met externe belanghebbenden en de Governancecode Woningcorporaties leidraad.

De statuten (artikelen 10 tot en met 23) en het reglement van de RvC (december 2016) zijn de basis voor het handelen.

Rhiant handelt in overeenstemming met de governancecode met uitzondering van de duur van de arbeidsovereenkomst met de bestuurder, die er een van onbepaalde tijd is. Deze arbeidsovereenkomst werd afgesloten voordat de code, die een overeenkomst van bepaalde tijd voorschrijft, van kracht werd.

TOEZICHTSROL

De eerste rol van de RvC is die van toezichthouder. Daarbij gaat het om goedkeuren van strategische plannen, van begroting, van investeringsbeslissingen en verkopen en om vaststellen van de jaarrekening.

Het toezicht strekt zich uiteraard ook uit over de vraag of de kaders waarbinnen wordt gewerkt op orde zijn. Een belangrijke vraag is in hoeverre de risico’s adequaat worden beheerst.

De RvC vervult zijn taak onder andere door zich breed te voorzien van informatie; niet alleen van de bestuurder, maar ook van stakeholders zoals huurders en gemeentebestuur, van de ondernemingsraad en elders binnen de organisatie, met name van de controller.

De rol van de Raad van Commissarissen strekt zich ook uit tot de verbindingen van Rhiant. Eind 2020 zijn Rhiant Holding BV en Rhiant Energie BV de enige verbonden organisaties. De laatste is eigendom van Rhiant Holding en Rhiant Holding is volledig eigendom van Rhiant. In Rhiant Energie wordt een WKO installatie bij een complex van Rhiant geëxploiteerd.

De RvC keurt in zijn rol als toezichthouder voorstellen van de bestuurder op de, in de statuten,

vermelde terreinen goed (of af). Verderop, in de paragraaf vergaderingen, zijn de genomen besluiten op hoofdlijnen vermeld.

WERKGEVERSROL

De raad is naast toezichthouder ook werkgever voor de bestuurder. Het arbeidscontract met de bestuurder is aangegaan voor onbepaalde tijd, met een beloning conform de vanaf 1 juli 2010 verplicht geldende Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties. Met de bestuurder is een pensioen

overeengekomen conform de regeling van de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties. Er worden aan de bestuurder geen bonussen of andere vormen van prestatiebeloning toegekend.

De RvC heeft het functioneren van de bestuurder als goed beoordeeld. Een belangrijk onderdeel bij de beoordeling is de samenwerking met de Huurdersraad. Deze is zeer positief over de samenwerking in het afgelopen jaar. Zij geven aan goed geïnformeerd te zijn en bij beleid te worden betrokken. Ook een jaarplanning geeft zowel hen als de raad een goed inzicht wanneer welke onderwerpen behandeld gaan worden. Een aandachtspunt is het betrekken van de RvC bij het onderwerp duurzaamheid, zowel qua procesgang als de bijbehorende informatieverstrekking.

De relatie tussen RvC en bestuurder wordt door beiden als open en constructief ervaren. Dit wordt door zowel de RvC als de bestuurder bijzonder gewaardeerd.

De vaste honorering in 2020 was als volgt:

• vast jaarinkomen, inclusief vakantietoeslag: € 100.423

• pensioenvoorziening € 19.389

• ter beschikking gestelde auto met een cataloguswaarde van € 51.498.

Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) is een bezoldiging van € 118.000 het maximum (bezoldigingsklasse C). Dat brengt met zich mee dat vanaf 2018 in vier stappen de bezoldiging naar dit maximum moet worden teruggebracht. Omdat een eerste stap al is gezet in 2014 (toen het salaris op vrijwillige basis vanwege de WNT met 10% werd gekort), was er in 2018 geen verdere afbouw aan de orde. De 3-jarige afbouw van de bezoldiging van de directeur-bestuurder startte in 2018 en eindigt per 31 december 2020. Op 1 januari 2021 zal de bezoldiging van de directeur-bestuurder voldoen aan het maximum van bezoldigingsklasse C van dat moment. Daarmee voldoet Rhiant aan de overgangsregeling WNT.

KLANKBORDROL

De derde rol van de raad is die van sparringpartner of klankbord voor de bestuurder. In de vergaderingen van de RvC wordt deze rol nadrukkelijk onderscheiden van die van toezichthouder. De raad wil voorkomen dat inbreng als klankbord al voorsorteert op de vraag naar goedkeuring.

In 2020 werd onder meer gesproken over de duurzaamheidsopgave, specifiek de second opinion die gedaan is naar de mogelijkheden van een warmtenet, het portefeuilleplan en circulariteit.

Ook in bilaterale contacten van leden van de raad met de bestuurder en bijvoorbeeld in het kader van de auditcommissie is de rol van klankbord voor de bestuurder vervuld.

In document BESTUURSVERSLAG BELANGRIJKSTE RESULTATEN GEGEVENS BESTUUR (pagina 29-32)