Stukken geordend per produkt

In document Nummer Toegang: (pagina 14-31)

B. Kultures in het bijzonder

2. Stukken geordend per produkt

1833, 1841, 1843-1844. 1 omslag

37 Kultuurverslag van de residentie Bagelen over

1859. 1 band

38 Kultuurverslag van de Banda-eilanden over

1857. 1 band

39 Kultuurverslag van de Banda-eilanden over

1858. 1 band

40 Kultuurverslag van de residentie Banjoemas over

1859. 1 band

41 Kultuurverslag van de residentie Banjoewangi over

1858. 1 band

42 Kultuurverslag van de residentie Bantam over

1859. 1 band

43 Kultuurverslag van de afdeling Krawang in de residentie Batavia over

1857. 1 omslag

44 Kultuurverslag van de residentie Besoeki over

1858. 1 band

45 Kultuurverslag van de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo over

1857. 1 omslag

46 Kultuurverslag van de residentie Cheribon over

1857. 1 omslag

47 Kultuurverslag van de residentie Djokjakarta over

1858. 1 omslag

48 Kultuurverslag van de residentie Japara over

1858. 1 omslag

49 Kultuurverslag van de residentie Kediri over

1859. 1 katern

50 Kultuurverslag van de residentie Kedoe over

1859. 1 katern

51 Kultuurverslag van de residentie Madioen over

1859. 1 omslag

52 Kultuurverslag van de afdeling Patjitan in de residentie Madioen over

1859. 1 katern

53 Algemene verslagen van de residentie Madoera over

1857 en 1858. 3 katernen

54 Politieke verslagen van de residentie Madoera over

1857 en 1858. 2 katernen

55 Bijlagen behorende bij het kultuurverslag van de residentie Menado over

1858. 1 omslag

56 Kultuurverslag van de residentie Menado over

1859. 1 pak

57 Nota van assistent-resident Van Baak over de kultures in de afdeling Gorontalo in de residentie Menado,

1859. 1 stuk

58 Kultuurverslag van de residentie Pasoeroean over

1858. 1 band 59 Kultuurverslag van de residentie Pekalongan over

1857. 1 band

60 Kultuurverslag van de residentie Probolinggo over

1858. 1 band

61 Kultuurverslag van de residentie Preanger Regentschappen over

1857. 1 omslag

62 Kultuurverslag van de residentie Preanger Regentschappen over

1859. 1 band

63 Kultuurverslag van de residentie Rembang over

1859. 1 band

64 Staat houdende de resultaten van de kultures in de residentie Rembang over de jaren 1856-1857. Met begeleidend schrijven van de resident.

2 stukken 65 Bijlagen behorende bij het kultuurverslag van de residentie Rembang over de jaren

1856-1858. 1 band

66 Kultuurverslag van de residentie Semarang over 1857, met losse bijlagen.

1 band

De pagina's 1-16 ontbreken.

67 Kultuurverslag van de afdeling Salatiga in de residentie Semarang over

1858. 1 band

68 Stukken houdende gegevens betreffende enige kultures in de residentie Semarang, afkomstig uit kultuurverslagen over de jaren

1854-1856. 1 omslag

69 Kultuurverslag van de residentie Soerabaja over

1858. 1 band

70 "Statistiek der residentie Soerabaja", staten met gegevens betreffende bevolking, kultures en veeteelt over

1858. 1 katern

71 Algemeen verslag van het gouvernement Sumatra's Westkust over

1859. 1 omslag

72 "Memorie van overgaaf van het gouvernement Sumatra's Westkust handelende over het bestuur over dat gewest van af

29 October 1849 tot en met 26 Sept. 1858". 1 deel

73 Kultuurverslag van de afdelingen XIII en IX Kottas van de residentie Padangse Bovenlanden in het gouvernement Sumatra's Westkust over

1859. 1 omslag

74 Extract uit het algemeen verslag van de afdelingen XIII en IX Kottas van de

residentie Padangse Bovenlanden over

1859. 1 katern

75 Nota in antwoord op een verzoek van prof. De Vriese om inlichtingen over bevolking, industrie en voorzieningen voor de koffiekultuur rond Padang,

1860. 1 stuk

76 Rapport door de assistent-resident aan de factorij van de N.H.M. te Padang over de kultures, delfstoffen en bosprodukten in het gouvernement Sumatra's Westkust,

1854. 1 band

77 Staten van in- en uitgevoerde goederen te Padang over

1857-1859. 1 omslag

78 Nota van J.A.W. van Ophuysen, assistent-resident van Benkoelen, over de bevolking, het onderwijs en de kultures op de westkust van Sumatra, 1860. Met afschriften van door hem gevoerde briefwisseling,

1857-1860. 1 band

79 Kultuurverslag van de residentie Tagal over

1857. 1 band

2. Stukken geordend per produkt.

2. STUKKEN GEORDEND PER PRODUKT.

a. Cacao.

A. CACAO.

80 Handleiding voor de cacaokultuur samengesteld door W.H. de Vriese, Gedrukt.

1859. 3 deeltjes

In het Maleis en het Javaans, de laatste in sanskriettekens met duplicaat.

81 Concepten van de door hem samengestelde handleiding voor de cacaokultuur, met aantekeningen,

1859. 1 omslag

82 Ingekomen brieven met betrekking tot het drukken van de door W.H. de Vriese samengestelde handleiding,

1859-1860. 1 omslag

83 Verhandelingen opgesteld door de direkteur en de inspekteur van kultures houdende voorstellen tot bevordering van de cacaokultuur,

1857. 1 omslag

84 Gouvernementsbesluiten inzake de bevordering van de cacaokultuur,

1858. 2 stukken

85 Ingekomen brieven betreffende de cacaokultuur,

1858-1859. 1 omslag

86 Staat houdende een scheikundige analyse van de minerale bestanddelen van de cacaoboom,

1859. 1 stuk

87 Stukken betreffende de cacaokultuur in Zuid-Amerika,

1858 en z. d. 1 omslag

88 Extracten uit het kultuurverslag van de residentie Menado betreffende de cacaoteelt over de jaren

1854-1855 en 1857. 1 omslag

89 Rapporten inzake de kwijnende cacaokultuur in de residentie Menado, met begeleidende brieven,

1859-1860. 1 omslag

b. Cochenille.

B. COCHENILLE.

90 "Over de teelt der Nopal en de aankweeking der Cochenille", nota van de hand van ene Stappaerts Dierckx, Gedrukt, met twee duplicaten.

1828. 3 katernen

Gedrukt

p 91 Staat houdende gegevens betreffende het uitzetten van het cochenille-insekt op de

nopal en de oogst ervan,

z.d. 1 stuk

92 Contract, gesloten met jhr. J. Quarles van Ufford voor de teelt en bereiding van cochenille ten behoeven van het gouvernement, met bijlagen,

1854. 1 omslag

c. Gommen en harsen.

C. GOMMEN EN HARSEN.

93 Ingekomen brieven betreffende diverse op Borneo voorkomende harssoorten,

1857, 1861. 1 omslag

94 Staat van op Borneo aangetroffen harssoorten opgemaakt door de kontroleur van Mampawa,

1859. 1 stuk

95 Brief van W.H. de Vriese aan de factorij der N.H.M. te Batavia met het verzoek hars leverende gewassen op Borneo te laten inzamelen, minuut.

1858. 1 stuk

96 Ingekomen brieven van het ministerie van Koloniën en de N.H.M. over het op Boeroe aangetroffen witte dammarhars,

1861. 1 omslag

97 Ingekomen brieven begeleidende monsters van gom- en harssoorten afkomstig van de Westkust van Sumatra,

1859-1860. 1 omslag

98 Staat van gom- en harsleverende boomsoorten voorkomend in de assistent-residenties Ayerbangies en Rau op de westkust van Sumatra,

z.d. 1 stuk

99 Stuk houdende een beschrijving van de akar-gitan, waaruit gomme-elastique gewonnen wordt,

1860. 1 stuk

100 Nota over de gebruikswaarde van het produkt van de boom Sekarpoetih,

1859. 1 stuk

d. Hout.

D. HOUT.

101 Ontwerp van een reglement voor het beheer en de exploitatie van bossen op Java,

1856. 1 stuk

102 "Ontwerp eener instructie voor de kultuur van djatiehout door middel van eene geregelde natuurlijke voortplanting en kunstmatige aanplantingen",

z.d. 1 stuk

103 Nota van de hand van K.T. Holle over de klimatologische veranderingen op Java ten gevolge van het omkappen van bossen,

1860. 1 stuk

104 Rapport van J.H.G. Jordens over zijn verrichtingen ten behoeve van het boswezen in Nederlands-Indië,

1858. 1 band

105 Rapport van J.H.G. Jordens over de produktie van masthout op Boeroe en de Molukse eilanden,

1860. 1 katern

106 Rapport van J.H.G. Jordens over de djatikultures in de residentie Madioen,

1858. 1 band

107 Staten houdende een beschrijving van de in de residentie Menado voorkomende boomsoorten,

1859 en z.d. 3 katernen

108 Rapport van J.H.G. Jordens over het boswezen in de Riouw Archipel,

1859. 1 omslag

e. Indigo.

E. INDIGO.

109 Handleidingen voor de verbouw en de bereiding van indigo,

z.d. 3 katernen

110 Rapport over de kultuur en de bereiding van indigo op Java, met marginale aantekeningen van W.H. de Vriese,

(1834). 1 omslag

111 "Voorschriften betreffende de kultuur, de fabricatie en de afpakking van de indigo, ...", samengesteld door de resident van Madioen, met bijlagen,

1857. 1 band

112 Ingekomen brieven begeleidende monsters indigo,

1861. 2 stukken

113 Tekening van het produktieproces in een indigofabriek, 56 × 43 cm.

z.d. 1 blad

114 Stukken betreffende de outillage van een indigofabriek,

1860 en z.d. 1 omslag

115 Verslag van proeven genomen bij de bereiding van indigo te Penjaboengan,

1847. 1 stuk

116 Overzicht van de aanvoer en opbrengst van partijen indigo op veilingen in Rotterdam en Amsterdam over 1856-1859,

z.d. 1 stuk

117 Vragenlijst over de indigokultuur in de residentie Bagelen opgesteld door W.H. de Vriese, met de hierop ingekomen antwoorden,

1860. 1 omslag

118 Aantekening van W.H. de Vriese over de indigokultuur in de residentie Bagelen over de jaren 1834-1858,

z.d. (c. 1859). 1 stuk

119 Kultuurverslagen van de residentie Banjoemas betreffende indigo,

1856, 1857, 1858. 3 katernen

120 Overzichten van de resultaten van de indigokultuur in de residentie Banjoemas over 1856 en 1848-1860, met aantekeningen van W.H. de Vriese.

1 pak 121 Nota's opgesteld door de resident en assistent-resident houdende voorstellen tot

verbetering van de indigokultuur in Banjoemas, 1853, 1855. Met een reaktie van oud-resident Van der Wijck,

1856. 1 pak

122 Ingekomen brieven en beschikkingen met betrekking tot het onderzoek van W.H.

de Vriese naar de indigokultuur in de residentie Banjoemas,

1859-1861. 1 omslag

123 Verslag van de resultaten met bemesting van indigogronden in Banjoemas,

1859. 1 katern

124 Ingekomen antwoorden op een door W.H. de Vriese samengestelde vragenlijst over de indigokultuur in de residentie Cheribon,

1860. 1 omslag

125 Verslag van het onderzoek van G. van Beest Holle naar de indigokultuur in Djokjakarta, met een reaktie van J.C. van der Wijck,

1858. 1 omslag

126 Overzicht van de resultaten van de indigokultuur in de residentie Kedoe over de jaren

1849-1859. 1 stuk

127 Nota van de resident van Tapanoeli waarin hij de mogelijkheid tot invoering van de indigokultuur in zijn gewest bespreekt,

1847. 1 stuk

128 Gouvernementsbesluit inzake de aanvoer van rhamnusplanten uit China,

1859. 1 stuk

f. Katoen.

F. KATOEN.

129 Handleiding voor de katoenkultuur, opgesteld door J.E. Teysmann, Gedrukt. Met begeleidende brieven.

1860. 1 omslag

130 Lijsten van katoensoorten, die op Java verbouwd worden,

z.d. 2 stukken

131 Rapporten van en aan het koloniaal bestuur en gouvernementsbesluiten betreffende de katoenkultuur op Java,

1856-1860. 1 omslag

132 Residentiegewijs overzicht houdende gegevens inzake de katoenproduktie op Java over 1842-1857,

1858. 1 stuk

133 Verslagen gericht aan de direkteur van kultures betreffende de katoenverbouw in de residenties op Java,

1857-1858. 1 omslag

134 Ingekomen brieven over de handel in katoen,

1857-1858 en z.d. 1 omslag

135 Verslag van de N.H.M. van proeven ter bevordering van de katoenkultuur in Nederlands-Indië,

1857. 1 omslag

136 "Méthode pour la culture du coton en Egypte", rapport vermoedelijk opgemaakt door de gebrs. Ruyssenaers te Alexandrië,

z.d. 1 stuk

g. Kina.

G. KINA.

137 Rapport van G.J. Mulder houdende zijn visie op de kinakultuur in Indië, met een reaktie van F.W. Junghuhn,

1859. 2 katernen

138 Rapporten van de inspekteur der kinakultuur op Java, F.W. Junghuhn, over de toestand van de kinaplantsoenen,

1857-1861. 1 pak

139 Beschouwing inzake de kina-aanplantingen op Java. In het Frans, auteur onbekend,

z.d. 1 katern

140 Ingekomen brieven van partikulieren en minuten van uitgaande brieven inzake de kinakultuur,

1857, 1861-1862. 1 omslag

141 Ingekomen stukken betreffende de diverse kinarassen en hun bruikbaarheid,

1861. 1 omslag 142 Ingekomen stukken betreffende de minerale samenstelling van de kinaplant,

1859-1860. 1 omslag

143 Verslag van proeven met het kweken van kinaplanten bij de Koninklijke Botanische Tuin van Ceylon,

1861. 1 katern

144 Brief van de consul te Canton over het gebruik en de prijzen van kinine in China, met begeleidende brief,

1859. 2 stukken

h. Koffie.

H. KOFFIE.

145 Circulaire uitgaande van de direkteur van kultures houdende richtlijnen voor de oogst en bereiding van koffie,

1854. 1 katern

146 "Eenige aanmerkingen over de koffy kultuur op Java in verband met het herstellen der bosschen", door J.E. Teysmann, met een reaktie van agrikultuur-chemist Fromberg,

1858. 1 katern

147 Ingekomen rapporten van residenten op Java over de voorstellen voor de koffieteelt van dr. Fromberg, met een beschouwende nota van laatstgenoemde,

1856-1857. 1 pak

148 Rapport gericht aan de gouverneur-generaal waarin De Vriese afraadt koffie en suiker gelijktijdig in een schip naar Nederland te vervoeren, 1858. Met ingekomen brieven hierover van het ministerie van Koloniën,

1861. 1 omslag

149 Rapport van W.H. de Vriese naar aanleiding van uit Nederland ontvangen klachten over de verminderde kwaliteit van Java-koffie,

1859. 1 omslag

150 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande brieven inzake de handel in koffie en de verminderde kwaliteit van dit produkt,

1854-1861. 1 omslag

151 Rapporten van prof. G.J. Mulder over zijn onderzoekingen naar de koffiekultuur op Java, met een reaktie van agrikultuurchemist Fromberg en ingekomen brieven,

1856-1858. 1 omslag

152 Rapport van W.H. de Vriese houdende zijn reaktie op een rapport van prof. G.J.

Mulder over de West-Indische koffiebereiding, minuut met concept.

1859. 1 omslag

153 "Onderzoekingen van koffy op de gewone en de West-Indische wijze bereid", door D. Ples, met een reaktie hierop van agrikultuur-chemist Fromberg,

1857. 1 omslag

154 Rapporten opgesteld door D. Ples over de in de Preanger Regentschappen

toegepaste West-Indische bereidingswijze van koffie, Met een toelichtende nota van dr. Fromberg.

1858. 1 omslag

155 "De West-Indische koffybereiding van den heer Phlippeau te Bandong", door D.

Ples,

1859. 1 katern

156 Stukken betreffende de bereidingswijze van koffie door de contractanten Weber te Tjogrek en Phlippeau te Bandoeng,

1856, 1858-1859. 1 omslag

157 Rapport opgesteld door W.H. de Vriese inzake de door L. Weber te Tjogrek genomen proef met kunstmatige droging van koffie,

1858. 1 omslag

158 Rapport van W.H. de Vriese over de fabrieken voor de West-Indische bereiding in de Preanger Regentschappen; met een beschouwing over de koffiekultuur in

Suriname, Brazilië, Ceylon en Cheribon, minuut met concept.

1859. 1 pak

159 Briefwisseling over de fabrieken voor de West-Indische bereiding in de residentie Soerakarta; met tekening,

1859-1860. 1 omslag

160 Rapport van W.H. de Vriese over de koffiepelmolen voor de West-Indische bereiding te Sisseer in Pasoeroean, 1860. Met een rapport van kontroleur Meyer over deze pelmolen,

1857. 1 omslag

161 Vragenlijst opgesteld door W.H. de Vriese over een koffiepelmolen, met de beantwoording,

z.d. (1859). 1 stuk

162 Stukken betreffende de levering van koffie en de bereiding op Braziliaanse wijze in de residentie Cheribon,

1848, 1855-1858. 1 omslag

163 Plattegrond en konstruktietekeningen van het koffiepelétablissement te Soekasari in de residentie Cheribon, met ingekomen brieven,

1855. 1 omslag

164 Ingekomen brief betreffende de wijze van koffiebereiding in de residentie Tagal,

1859. 1 stuk

165 "Beknopte beschrijving van het handkoffiepelmolentje in gebruik in den oosthoek op Java",

1859. 1 stuk

166 Nota van de resident van de Preanger Regentschappen, Van der Wijck, over de financiële resultaten met op West-Indische wijze bereide koffie,

1855. 1 stuk

167 Adres aan de minister van Koloniën van A.D. van der Gon Netscher, waarin hij het

gebruik van West-Indische pelmolens aanbeveelt, met reakties,

1840-1841. 3 stukken

168 Ingekomen brieven begeleidende monsters koffie afkomstig uit diverse residenties,

1858-1859. 1 omslag

169 Staten houdende de uitslag van scheikundige onderzoeken op monsters koffie,

1858-1861. 1 omslag

170 Verslagen van scheikundige analyses van voor de koffiekultuur in gebruik zijnde gronden,

1858-1859. 1 omslag

171 Missieve van W.H. de Vriese aan de gouverneur-generaal, begeleidende een rapport van D. Ples inzake het scheikundig onderzoek van koffiegronden, minuut.

1858. 1 omslag

172 Stukken betreffende schadelijke insekten en planteziekten,

1858, 1860. 1 omslag

173 Model van een legger voor de koffiekultuur, met begeleidend schrijven,

1858. 1 omslag

174 Staten houdende gegevens betreffende de koffieaanplant en het aantal struiken in de residentie Cheribon,

1857-1858. 1 pak

175 Gouvernementsbesluit houdende voorschriften voor koffiepakhuizen in de residentie Cheribon,

(1836). 1 katern

176 Stukken houdende gegevens betreffende de koffietuinen in de residentie Kediri,

1858 en z.d. 2 stukken

177 Stukken betreffende de koffiekultuur in de residentie Kedoe,

1860 en z.d. 3 stukken

178 "Nota voor de koffy kultuur, gegrond op een ondervinding van 29 jaren", opgesteld door de assistent-resident van Krawang,

1858. 1 katern

179 Staten houdende gegevens betreffende het aantal koffiestruiken en de aanplantingen in de assistent-residentie Krawang over

1849-1858. 1 omslag

180 "De koffyteelt in de Minahassa van Menado", door W.H. de Vriese, met gegevens betreffende de koffieplantages, die door hem zijn bezocht,

1860. 1 omslag

Deels samengevat uit inventarisnummer 20.

181 Extract uit het kultuurverslag van de Minahassa van Menado over het jaar 1857 betreffende koffie.

1 omslag

182 "Nota nopens de kultuur en de levering van koffy in de Minahassa", van de hand van resident Jansen, 1857. Met een excerpt van W.H. de Vriese,

1860. 1 band

183 Staat houdende middenprijzen van Menadokoffie over

1855-1860. 1 stuk

184 Vragenlijsten opgesteld door W.H. de Vriese ter verkrijging van een duidelijk overzicht van de koffiekultuur in de residentie Menado,

z.d. (1860). 1 omslag

185 Staat van de koffiemonsters afkomstig uit de koffiepakhuizen in Menado,

z.d. 1 stuk

186 Staat houdende een beschrijving van de rond Tondano aanwezige koffietuinen, In het Maleis.

z.d. (c. 1859). 1 omslag

187 Verslag van een conferentie van de gouverneur-generaal met de resident van Menado betreffende de verkoop van koffie ter plaatse in

1855. 1 omslag

188 Stukken betreffende de koffiekultuur in de residentie Pasoeroean,

1858-1859. 1 omslag

189 Overeenkomst tussen de resident van Pasoeroean en A. van Vloten, waarbij de laatste zich verbindt jaarlijks een hoeveelheid koffie te verwerken,

(1839). 1 stuk

190 Extract uit het kultuurverslag van de residentie Pekalongan over 1857 betreffende koffie, met bijlagen.

1 omslag 191 Staten houdende gegevens betreffende de koffieaanplant, het aantal struiken en de

oogst in de residentie Pekalongan over

1857-1858. 1 omslag

192 Staten houdende gegevens over de aanplant en de produktie van koffie in de residentie Preanger Regentschappen over

1857-1859. 1 omslag

193 Staat van de koffieoogsten in de Preanger Regentschappen over de jaren

1820-1853, z.d. 1 stuk

194 Rapport met bijlage betreffende de stand en de vooruitzichten van de koffiekultuur in de Preanger Regentschappen,

1857. 2 stukken

195 Rapport van resident Van der Wijck en de assistent-resident van Soemedang over de koffiekultuur in de Preanger Regentschappen,

1856. 1 omslag

196 Verslag van de inspekteur van kultures van zijn onderzoek naar de oorzaken van de

verminderde koffieopbrengsten in de Preanger Regentschappen,

1859. 1 omslag

197 Afschriften uit het ministerieel archief inzake een mogelijke verhoging van de inkoopprijs van Preanger koffie,

(1836-1837), 1856. 1 omslag

198 Staat houdende een opgave van het aantal koffiestruiken en de gedane aanplantingen in de residentie Probolinggo,

1859. 1 stuk

199 "Algemeene beschouwingen over de koffy kultuur en eenige andere

voortbrengselen op Sumatra's Westkust", door W.H. de Vriese, incompleet, concept.

z.d. (1860) 1 omslag

200 Opgave van de kosten verbonden aan de koffieinkoop in Sumatra's Westkust,

1859. 1 stuk

201 Staten houdende gegevens inzake de aanplant en produktie van koffie in de residentie Tagal,

1857-1858. 1 omslag

202-205 Verslagen inzake de produktie en bereiding van koffie in andere landen.

4 omslagen

Zie ook de inventarisnummers 158 en 206.

202 Brasilië, 1856.

203 Ceylon, 1861 en z.d.

204 Rapport vermoedelijk van W.H. de Vriese over de koffiekultuur op Ceylon, met aantekeningen over de kaneelteelt achterin, z.d. (c.

1859).

205 Suriname, 1857.

206 Rapport van W.H. de Vriese, waarin hij aandringt een ambtenaar naar Ceylon uit te zenden ter bestudering van de koffiekultuur aldaar,

1860. 1 omslag

i. Oliën en vetten.

I. OLIËN EN VETTEN.

207 Ingekomen brieven over de invoer en bewerking van oliezaden en olijfolie te Marseille,

1857-1858. 1 omslag

208 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven inzake het voorstel tot invoering van de olijfkultuur op Java,

1857-1859. 1 omslag

209 Nota van W.H. de Vriese aan de gouverneur-generaal betreffende de Japanse wasboom, concept.

1859. 1 omslag

210 Ingekomen brieven betreffende de Japanse wasboom,

1859-1860. 1 omslag

211 Stukken betreffende de vrucht van de Mangifera Gabonensis,

1860. 1 omslag

212 Briefwisseling over de voornamelijk op Borneo voorkomende Tingkawangboom,

1859, 1861. 1 omslag

213 "Verslag omtrent een onderzoek naar de Agam-olie", rapport opgesteld door ene Ludeking, met aantekeningen hieruit van W.H. de Vriese,

1859. 2 stukken

214 Nota houdende een beschrijving van de olie, welke uit de laganboom wordt gewonnen, met ingekomen brieven,

1861. 1 omslag

215 "Nota omtrent den Kotoaros-boom van Boero", met ingekomen brief hierover,

z.d. 2 stukken

216 Aantekening over de kajoepoeti-olie, die op de eilanden Boeroe, Ceram en Amboina wordt aangetroffen,

z.d. 1 stuk

217 Nota over de bereiding van enige op Amboina voorkomende oliesoorten,

z.d. 1 stuk

j. Palmprodukten.

J. PALMPRODUKTEN.

218 Stukken betreffende de klapperteelt in Indië,

1857 en z.d. 1 omslag

219 Briefwisseling inzake het voorstel tot invoering van een Afrikaanse oliepalm in Indië,

1857-1860. 1 omslag

220 Rapport over de diverse sagopalmsoorten in de residentie Amboina,

1860. 1 stuk

221 Nota over de winning en bereiding van sagoweer op Amboina,

z.d. 1 stuk

k. Rubber.

K. RUBBER.

222 "De sapoteën of getah-pertja boomen en hunne voortbrengselen in betrekking tot Nederlandsch-Indië", rapport van prof. De Vriese, met aantekeningen, concept met afschrift.

1859., 1 omslag

223 Ingekomen stukken van het ministerie van Koloniën en de

gouvernementssecretarie met betrekking tot het onderzoek van W.H. de Vriese naar de getah-pertja,

1857-1861. 1 omslag

224-226 Ingekomen stukken betreffende de getah-pertja in enige residenties.

3 omslagen

224 Westerafdeling van Borneo, 1856-1859.

225 Zuider- en Oosterafdeling van Borneo, 1860-1861.

226 Celebes, 1860.

227 Minuut van uitgaande brief met het verzoek aan de resident van Menado een onderzoek in te laten stellen naar het voorkomen van getah-pertjabomen aldaar,

1860. 1 stuk

228 Verslagen van de factorij der N.H.M. over het voorkomen van getah-pertjabomen op Sumatra, Met aantekeningen van W.H. de Vriese.

1854-1855. 1 omslag

229 Ingekomen brief betreffende de mislukte overbrengst van getah-pertjaplanten naar Suriname,

1856. 1 stuk

l. Rijst.

L. RIJST.

230 Handleiding voor de rijstkultuur, met bijlagen,

z.d. 1 katern

231 Staten van in Nederlands-Indië verbouwde rijstsoorten,

1858 en z.d. 1 omslag

232 Stukken betreffende de bevloeiing van sawah's,

1858 en z.d. 1 omslag

233 Briefwisseling over planteziekten en schadelijke insekten voor het rijstgewas,

1859-1860. 1 omslag

234 Stukken betreffende een rijstpelfabriek in de residentie Cheribon,

1858. 1 omslag

235 Stukken betreffende de rijstkultuur in de residenties Cheribon, Menado en de Westerafdeling van Borneo,

1858-1860. 1 omslag

236 Vragenlijsten opgesteld door W.H. de Vriese betreffende de rijstkultuur in de residenties Djokjakarta, Menado en Semarang, met ingekomen antwoorden,

1859-1860. 1 omslag

237 "Rapport betrekkelijk de ziekte in het padiegewas in de residentie Pekalongan", door W.H. de Vriese, Gedrukt.

1859. 1 katern

m. Specerijen.

M. SPECERIJEN.

238 Ingekomen stukken betreffende de nootmuskaat- en foeliekultuur,

1858, 1860-1861. 1 omslag

239 Stukken betreffende de kaneelkultuur op Java en het voorstel tot intrekking van deze kultuur,

1860-1861. 1 omslag

240 Ingekomen rapporten inzake de teruglopende kaneelkultuur op Ceylon,

1858, 1861. 1 omslag

Zie ook inventarisnummer 204.

241 Aantekeningen van W.H. de Vriese uit rapporten inzake de nagelkultuur in de residentie Amboina,

1857-1858 en z.d. 1 omslag

242 Stukken houdende regelingen voor de kruidnagelkultuur in de residentie Amboina uit de jaren 1827-1828. Afschriften, met ingekomen brief over dit onderwerp,

242 Stukken houdende regelingen voor de kruidnagelkultuur in de residentie Amboina uit de jaren 1827-1828. Afschriften, met ingekomen brief over dit onderwerp,

In document Nummer Toegang: (pagina 14-31)

GERELATEERDE DOCUMENTEN