B. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Instelling

INSTELLING

33 Akte voor notaris S.A. Meyers te 's-Gravenhage, waarbij, de Stichting Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind wordt opgericht, 1978; authentiek afschrift; met bijlagen,

1978 1 omslag

34 Stukken betreffende de registratie van de commissie bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage,

1978, 1980 1 omslag

Samenstelling

SAMENSTELLING

35 Correspondentie betreffende de samenstelling van het algemeen bestuur,

1978-1980 1 omslag

36 Stukken betreffende het lidmaatschap van mevrouw prof. drs. W.J. Bladergroen,

1978-1980 1 omslag

37 Lijsten houdende overzichten van samenstelling, taken en plannen van de werkgroepen en Subcommissie II,

1978-1979 1 omslag

Huisvesting

HUISVESTING

38 Stukken betreffende de huur van een perceel-gedeelte van Schenkkade 50 van de Rijksgebouwendienst als kantoorruimte,

1978-1980 1 omslag

39 Stukken betreffende telefoonaansluitingen, aanschaf van meubilair en kantoorgoederen,

1978-1980 1 omslag

Personeel

PERSONEEL

40 Correspondentie betreffende aanstelling en ontslag van het personeel,

1978-1980 1 omslag

41 Correspondentie met de inspecteur der directe belastingen betreffende het heffen van loonbelastingen en sociale premies,

2.15.27 Internationaal Jaar van het Kind 19

1978-1980 1 omslag

42 Correspondentie met de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen betreffende de verplichte sociale verzekeringen ten behoeve van de personeelsleden,

1978-1980 1 omslag

Financiën

FINANCIËN

43 Correspondentie met het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk betreffende de (aanvullende) bijdragen die door de regering aan de commissie zijn verleend,

1978-1979 1 omslag

44 Correspondentie met de Stichting Nederlands Comité voor Kinderpostzegels betreffende de garantiesubsidie voor de in liquiditeitsproblemen verkerende commissie,

1981-1982 1 omslag

45 Kasboek,

1978-1980 1 deel

46 Grootboek, losbladig,

1978-1980 1 omslag

47 Rapport houdende de voorlopige eindafrekening met de bijbehorende accountantsverklaring en de overzichten van ontvangen giften en verleende subsidies,

1980 1 omslag

48 Staat houdende het overzicht van de financiële situatie per september,

1981 1 stuk

49 Rapport houdende de eindafrekening met de bijbehorende accountantsverklaring en de overzichten van ontvangen giften en verleende subsidies,

1982 1 omslag

in viervoud.

50 Correspondentie betreffende de controle op en het versturen van de eindafrekening,

1979-1982 1 omslag

Activiteiten

ACTIVITEITEN

inventarisatie en evaluatie

INVENTARISATIE EN EVALUATIE

51 Formulier houdende een vragenlijst over de gevoerde en de toekomstige activiteiten in te vullen door de instellingen die aan de commissie of een van de werkgroepen deelnemen,

1979 1 stuk

de retour ontvangen lijsten zijn opgeborgen in inv.nrs.: 52-86.

52-65 Stukken betreffende de activiteiten en plannen van de overkoepelende organisaties,

1978-1980 14 omslagen 52 Contactcommissie Besturenbonden Bijzondere K.B.O.-scholen en

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1978

53 Contactcommissie Besturenbonden Bijzondere Scholen voor Buitengewoon Onderwijs en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Openbaar Onderwijs), 1978

54 Landelijke Organisatie voor Sociaal-cultureel werk "Gamma", 1978-1979

55 Het Nederlandse Rode Kruis, 1978-1979 56 Nationale Kruisvereniging, 1978-1979

57 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1978-1979 58 Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke

Gezondheidszorg, 1978-1979

59 Nederlandse Vrouwenraad, 1978-1979

60 Stichting K en O Opvoedingsvoorlichting, 1978-1980 61 Stichting Nederlandse Gezinsraad, 1978-1979

62 Stichting Nederlands Comité UNICEF, 1978-1979

63 Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland, 1978-1980 64 Werkgroep Kind in de Derde Wereld, 1979-1980

65 Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland, WIJN, 1978-1979

66-86 Stukken betreffende de werkwijze en activiteiten van de aan de werkgroepen deelnemende instellingen,

1978-1980 21 omslagen

66 Stichting ATD-Vierde Wereld Nederland, 1979-1980 67 BOSK-bond voor motorisch gehandicapten, 1979

68 FIOM-Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap, 1978-1979

69 Stichting International Social Service, afdeling Nederland, 1978-1979 70 Nationaal Jeugd Fonds, 1978-1979

71 Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders, 1978

72 Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers, 1978-1979 73 Stichting Nederlands Kinderhulp Plan, 1978

74 Stichting Nederlands Instituut voor Kinderstudie, 1978-1980 75 Stichting Nederlands Comité voor Kinderpostzegels, 1979 76 Stichting Het Veiligheidsintituut, 1978

77 De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, 1978-1979

78 "De Pijler", Landelijke Vereniging van ouders van kinderen met leer- en opvoedings-moeilijkheden, 1978-1980

79 Stichting Speel-o-theek Nederland, 1978-1980 80 World Wildlife Rangers, 1978

81 Wereldkinderen, Nederlandse Vereniging ter bevordering van hulp aan het kind in nood, 1978-1980

82 Veilig Verkeer Nederland, 1978-1979

83 Vereniging tegen Kindermishandeling, 1978-1979 84 Stichting Unesco Centrum Nederland, 1978-1979 85 Vereniging Kind en Ziekenhuis, 1978

86 Nederlandse Vereniging voor Autisme, 1979

87 Stukken betreffende de stand van werkzaamheden van de werkgroepen over het eerste kwartaal,

1979 1 omslag

2.15.27 Internationaal Jaar van het Kind 21

88 Lijsten houdende overzichten van de activiteiten die zijn gepland voor het internationale jaar van het kind,

1978-1979 januari 1 omslag

--- Lijsten houdende overzichten van de plannen van de werkgroepen en Subcommissie II,

1978-1979 1 omslag

Dit stuk is aan te vragen onder nummer 37.

89 Lijsten houdende overzichten van de rechten van het kind zoals diverse organisaties die het meest van toepassing vinden voor hun werkterrein,

z.d. 1 omslag

90-94 Correspondentie betreffende de aangemelde plaatselijke activiteiten, geordend volgens projectnummmer, nr. 33-3233, met inhoudsopgave.

1978-1980 5 omslagen

95-97 Correspondentie betreffende de aangemelde buitenlandse activiteiten, geordend volgens projectnummer, nr. 59-3049, met inhoudsopgave

1978-1980; 3 omslagen

98 Stukken betreffende het opstellen en verspreiden van de brief annex

vragenformulier voor de school-kinderen en de leerkrachten, waarin het I.J.K.-1979 wordt geïntroduceerd (de zg. Kinderbrief),

1978-1979 1 omslag

99-102 Ingekomen vragenlijsten, een selectie uit de teruggezonden kinderbrieven, serie I-IV,

2 miljoen kinderbrieven zijn verzonden. Op deze 4 series na zijn de 80.000 terug-ontvangen brieven vernietigd.

103 Correspondentie met kinderen, ouders en leerkrachten, die hebben gereageerd op de Kinderbrief,

1979 1 omslag

104 Rapport waarin het resultaat wordt weergegeven van de gelezen Kinderbrieven, met bijlagen,

1979 1 omslag

105 Copieën van de Kinderbrieven welke bekroond zijn met het lidmaatschap van de kindercommissie,

1979 1 omslag

106 Correspondentie met de leden van de kindercommissie, ouders en leerkrachten betreffende informatie over deze commissie,

1979 1 omslag

107 Formulieren waarin door een van de ouders wordt verklaard dat zoon/dochter deel mag nemen aan de kindercommissie,

1979 1 omslag

Voor de stukken van de kindercommissie -de Nederlandse Kinderraad- zie inv.nrs. 514-527.

108 Correspondentie betreffende provinciale en gemeentelijke kinderraden,

1979-1980 1 omslag

109 Stukken betreffende de inspanning van de nationale commissie voor verwezenlijking van een journaal voor kinderen,

1979-1980 1 omslag

110 Stukken betreffende voorstellen om te komen tot een nationale kinderdag,

1979-1980 1 omslag

111 Stukken betreffende het voorstel om naar voorbeeld van het Britse Children's Legal Centre een juridisch adviescentrum voor kinderen op te richten,

1979-1980 1 omslag

112 Stukken betreffende de Rechten van het Kind,

1978-1980 1 omslag

113 Correspondentie met het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk betreffende een verzoek om steun aan het voorstel van de N.K.R. een Speelruimte-Wet in te stellen,

1979 1 omslag

114 Stukken betreffende de steun van de Nationale Commissie bij het tot stand komen van kindertelefoons in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Groningen,

1979-1980 1 omslag

voor de subsidiëring van de kindertelefoons zie inv.nrs. 152, 159, 163, 189 en 195.

115 Stukken betreffende het ontwikkelen en stimuleren van een informatie- en documentatiecentrum voor het gehandicapte kind,

1979-1980 1 pak

116 Akte voor notaris H.M. Krans te 's-Gravenhage, waarbij de Stichting Informatie- en Documentatiecentra ten behoeve van het kind met een handicap, en zijn ouders wordt opgericht, 1980; authentiek afschrift, met retro-acta,

1978-1980 1 omslag

I: Van het Nationaal Comité Koningin Juliana 70 jaar heeft deze stichting haar eerste bijdrage ontvangen-inv.nr. 406.

II: Voor de schenking van Johan Matser B.V. zie inv.nr. 417.

117 Stukken betreffende de organisatie van de slotmanifestatie I.J.K. in het Congresgebouw,

2.15.27 Internationaal Jaar van het Kind 23

1978-1980 1 omslag

118 Teksten van toespraken die tijdens de slotmanifestatie zijn gehouden

1979 1 omslag

a. mr. Th.H. Bot b. Johan dos Santos c. prof.dr. G.P. Hoefnagels d. prof.dr. D.J. de Levita e. mevrouw drs. R. Kohnstamm f. mevrouw J.G. Kraaijeveld-Wouters

119 Correspondentie met onderwijsinstellingen betreffende bijzondere colleges, publicaties en andere manifestaties in het kader van het internationale jaar,

1978-1979 1 omslag

120 Circulaire aan de commissarissen der Koningin en de gemeentebesturen waarin aandacht wordt gevraagd voor het internationale jaar van het kind, 1978; met de hierop ontvangen reacties,

1979 1 omslag

121 Correspondentie met diverse instellingen betreffende de voortzetting van de activiteiten na liquidatie van de nationale commissie,

1980 1 omslag

subsidiëring

SUBSIDIËRING

122 Lijsten houdende een toelichting op de "stand subsidie-aanvragen",

1979 1 omslag

123-199 Dossiers inzake de gehonoreerde subsidie-aanvragen, geordend in volgorde van subsidienummer,

1978-1980 77 omslagen

123 "Ruim Zicht" Coöperatieve Filmproductievereniging u.a. te Amsterdam (001).

124 Stichting Kinderkontakt '79 te Amsterdam (009).

125 Mevrouw T. Nijhuis te Loenersloot (011).

126 Mondiale Werkgroep "Onze Wereld" te Dordrecht (012).

127 Stichting UNESCO Centrum Nederland te Amsterdam (014).

128 Nationaal Bureau Jong Nederland te Utrecht (016).

129 Stuurgroep Jaar van het Kind te Maastricht (017).

130 Gemeentemusea van Deventer (018).

131 The Anti-slavery Society te Londen (019).

132 Stichting Praxis te Dordrecht (022).

133 Y.W.C.A. Nederland te Utrecht (026).

134 Stichting Audiovisuele Vorming te Amsterdam (029).

135 Nederlandse Vrouwen Raad te Ede (030).

136 Provinciale Jeugdraad Zuid-Holland te 's-Gravenhage (032).

137 Vereniging Kind en Ziekenhuis te Amsterdam (033).

138 Stichting Ruimte te Rotterdam (034).

Het verstrekte subsidiebedrag is teruggestort, omdat het project niet uitgevoerd is.

139 Stichting Economisch Huishoudelijk Beheer te 's-Gravenhage (042).

140 Drukhuis te Utrecht (052).

141 Stad Radio Amsterdam (053).

142 Stichting Veiligheidsinstituut te Amsterdam (054).

143 Jeugdwerkburo "Olde Vecht" te Ommen (055).

144 Stichting Milieudag te 's-Gravenhage (059).

145 RASA, centrum voor politieke cultuur te Utrecht (066).

146 Vereniging Jeugd onder dak te Deventer (070).

147 Werkgroep "Kern waar pit in zit" te Waalwijk (078).

148 Comité Internationaal Jaar van het Kind-1979 te Maassluis (082).

149 Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam (084).

150 Gewest Friesland van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen te Sneek (085).

151 Pressiegroep Stop de Kindermoord te Amsterdam (087).

152 Stichting Kindertelefoon te Amsterdam (095).

153 Nederlands Centrum voor Amateurtoneel te Maarssen (096).

154 Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij te Leiden (100).

155 Stichting Audiovisuele Dienst (V.N.F.I.) te Hilversum (106).

156 Vereniging voor Socialistische Opvoeding te Amsterdam (109).

157 Initiatiefkomitee "Alternatieve Jaar van het Kind Manifestatie"-Comité Kindervuist te Amsterdam (110).

158 Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie N.U.S.O. te Amsterdam (114).

159 Stichting Kindertelefoon te Utrecht (115).

160 Veilig Verkeer Nederland te Hilversum (133).

161 Kluphuis "De Arend en De Zeemeeuw" te Rotterdam (135).

162 Groep Jongerenmissen te Dongen (137).

163 Afdeling Rotterdam van Humanitas te Rotterdam (142).

164 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Gelderland te Gorssel (145).

165 Werkgroep "Jaar van het Kind-1979" te Weert (147).

166 Stichting Nederlands Kinderhulpplan te 's-Gravenhage (150).

167 VREK, Stichting voor bevordering van de kreativiteit in het onderwijs te Amsterdam (155).

168 Commissie Jaar van het Kind te Tilburg (156).

169 Hengelose Stichting voor buurt- en klubhuiswerk te Hengelo (159-160).

170 Stichting Samenwerking Onderwijs en Dekanaat voor Zwolle e.o., Zwolle (163).

171 Stichting Werkgroep Kind en Ziekenhuis West-Friesland te Abbekerk (171).

172 Stichting Sociaal Cultureel Werk voor de Jeugd te Leeuwarden (175).

173 Solidariteit Films te Breda (180).

174 Werkgroep Taaldrukwerkplaats te 's-Gravenhage (181).

Siemens Nederland N.V. heeft een aanvullende schenking voor dit project gedaan-zie inv.nr. 416.

175 Vereniging Ouderband te Assendelft (183).

176 Stichting Ruimte te Rotterdam (185).

177 Medisch Pedagogisch Bureau te 's-Gravenhage (189).

178 Stichting Buitenlandse Werknemers Rijn en lek te Gouda (191).

179 Dr. Willem Dreesschool L.O. te 's-Gravenhage (196).

180 Internationale Federatie van Voetgangersverenigingen te 's-Gravenhage (204).

181 Stichting Filmgroep Parabel te Utrecht (211).

dit dossier is incompleet.

182 Vrouwenraad te Losser (215).

183 N.O.V.I.B. te 's-Gravenhage (219).

184 Buurthuis Delftselaan te 's-Gravenhage (226).

185 Nederlandse Vrouwenraad te 's-Gravenhage (231).

2.15.27 Internationaal Jaar van het Kind 25

186 Stichting voor de Amersfoortse Jeugd te Amersfoort (232).

187 NCRV te Hilversum (241).

188 Vereniging Kind en Ziekenhuis te Amsterdam (242).

189 Stichting S.O.S. Hulpdienst te Venlo (245).

190 Comité Jaar van het Kind te Hoogezand-Sappemeer (248).

191 Open Jongerencentrum Effenaar te Eindhoven (252).

192 J. Zandleven te Drachten (257).

193 Uruguay Komitee te Rotterdam (264).

194 Comité Surinaams Kinderfestival te Amersfoort (266).

195 Werkgroep Kindertelefoon Noord-Nederland te Onderdendam (270).

196 CO.SO.FAM. te Amsterdam (272).

197 N. Boerma te Diemen (274).

198 Stichting voor het Kind te Amsterdam (281, 296).

199 Inspraakorgaan Welzijn Molukkers te Utrecht (284).

200 Correspondentie betreffende niet-gehonoreerde subsidie-aanvragen die niet apart geregistreerd zijn,

1978-1981 1 omslag

201-402 Dossiers inzake de niet-gehonoreerde subsidie-aanvragen, geordend in volgorde van subsidienummer,

1978-1980 202 omslagen

201 W.H.C. Westermann te Berkel en Rodenrijs (005).

202 Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum te 's-Gravenhage (006).

203 Uitgeverij Ploegsma te Amsterdam (007).

204 Academisch Ziekenhuis Dijkzigt te Rotterdam (008).

205 Holland Festival te Amsterdam (010).

206 Stichting Voorlichting Gezondheidszorg Buitenlanders te Utrecht (013).

207 Amsterdamse Vereniging tot oprichting en instand-houding van Medisch Opvoedkundige Bureaux te Amsterdam (015).

208 "Wilde Ganzen", Libanon-beraad te Hilversum (020).

209 Internationale Federatie voor Voetgangersverenigingen te 's-Gravenhage (021).

210 Stichting UNESCO Centrum Nederland te Amsterdam (023).

211 Kultureel Sentrum te Tilburg (024).

212 Vrouwenraad te Eindhoven (025).

213 Haagse Vrouwen Raad te 's-Gravenhage (027).

214 Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst West-Friesland te Wognum (028).

215 Stichting Rijswijkse Jeugdactie te Rijswijk (031).

216 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde te Amsterdam (035).

217 Stichting Sociaal Kultureel Werk Pittello "De Boerderij" te Assen (036).

218 K.N.A.C. Jeugd Fonds te 's-Gravenhage (037).

219 Stichting Mimaso te Venlo (038).

220 Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers te 's-Gravenhage (039).

221 Comité ter bevordering van Kleuterbescherming te 's-Gravenhage (040).

222 Meulenhoff Informatief B.V. te Amsterdam (041).

223 Stichting Hulpaktie Kinderen Chili te Amsterdam (044).

224 Averroès Stichting te Amsterdam (045).

225 Stichting Amazone te Amsterdam (046).

226 Artists Productions te Amsterdam (047).

227 Werkgroep Epe van de N.O.V.I.B. te Epe (048).

228 Stichting Hulpaktie pater Frans Schlooz te Venlo (049).

229 Prof.ir. J.C. Cool te Delft (50).

230 Uitgeverij Malmberg B.V. te 's-Hertogenbosch (051).

231 Stichting Josko "De Borcht" te Amsterdam (056).

232 Jeugdfotoclub Het Ogenblik te Heemstede (057).

233 Gemeente Wessem (058).

234 Euro Action Sahel Acord te Amsterdam (060).

235 Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid Haarlem en omgeving te Haarlem (061).

236 Stichting Filmhuis te Delft (062).

237 Provinciale Vrouwenraad Groningen te Hoogkerk (063).

238 W. Reneman en J.J.M. Jansen te Groningen (064).

239 Het Oranje Kruis-Nederlandse Vereniging Bescherming

Voetgangers-Stichting Veiligheidsinstituut te 's-Gravenhage (065).

240 O. Lems te 's-Hertogenbosch (067).

241 Berberisschool te Nijmegen (068).

242 Diabetes Vereniging Nederland te Utrecht (069).

243 Stichting Geestelijke Gezondheidszorg te Rotterdam (71).

244 Gewest Drenthe van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen te Assen (072).

245 Provinciale Commissie I.J.K. te Groningen (073).

246 Landelijke Vereniging van Wereldwinkels te Utrecht (074).

247 Vriendschapsvereniging Nederland-China te Utrecht (075).

248 Stichting voor onderzoek voor het onderwijs te 's-Gravenhage (076).

249 Werkgroep "Kind en Ziekenhuis, Zeeuws-Vlaanderen", te Terneuzen (079).

250 Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid te Zwolle (080).

251 Association Montessori Internationale te Amsterdam (081).

252 't Rondekadiel te Monnickendam (083).

253 Restauratie Commissie Nederlands Hervormde Kerk te Buren (086).

254 Stichting Amsterdams Universitair Toneel, STAUT, te Amsterdam (088).

255 World Federation for the Protection of Animals te Rijswijk (089).

256 Peregrinus Stichting te Beverwijk (090).

257 Afdeling Groningen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen te Groningen (091).

258 Werkgroep Kind en Ziekenhuis te Winsum (092).

259 Centrum "De Naald" te Scheveningen (093).

260 Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-Limburg c.a. te Venlo (094).

261 Stichting Sociaal Cultureel Instituut Indonesië-Nederland te Voorburg (097).

262 Buurtschap Oud Rijswijk te Rijswijk (098).

263 Beeldende Kunstenaars Kollektief Kukeleku te Amsterdam (099).

264 Stichting Jozefschool te Helmond (102).

265 Anne Frank Stichting te Amsterdam (103).

266 Hervormde Vrouwengroep te Heiloo (104).

267 Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie N.U.S.O. te Amsterdam (105).

268 Wijkraad Breda-Oost te Breda (107).

2.15.27 Internationaal Jaar van het Kind 27

269 Afdeling Losser van de Nationale Vrouwenbeweging van het N.K.V.

te Losser (108).

270 Jeugdraad te Hilversum (111).

271 College van het Heilige Kruis te Uden (112).

272 Werkverband van Plaatselijke en Regionale Onderwijsadviescentra te 's-Gravenhage (113).

273 Stichting Dansgroep Zajednica te Amsterdam (116).

274 Werkgroep Internationaal Kamp-Jaar van het Kind-te Cuyk (117).

275 Stichting Verenigd Nederlands Film Instituut te Hilversum (118).

276 Stichting Kinderwerkplaats "De Blauwe Engel" te Amsterdam (119).

277 Stichting Barricade te Haarlem (120).

278 Stichting Kinderdagverblijf Oss en Omstreken te Oss (121).

279 Katholiek Studiecentrum te Nijmegen (122).

280 Werkgroep Kinderdagverblijf te Goes (123).

281 Stichting "It Fryske Boek" te Leeuwarden (124).

282 Speel-o-theek Tuf-Tuf te Utrecht (125).

283 Initiatiefgroep Utrechts Vrouwenfestival te Utrecht (126).

284 Stichting Surinaams Onderwijs Vooraan te Amsterdam (127).

285 Stichting ter bevordering van Turkse Cultuur in Oost-Zuid Brabant te Nuenen (128).

286 Pulchri Studio te 's-Gravenhage (129).

287 Afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te Amsterdam (130).

288 Stedelijk Initiatiefkomitee Kinderopvang te Amsterdam (132).

289 Wereldkinderen te Amsterdam (134).

290 Jeugdvereniging Bosvolk te Edam (136).

291 Landelijk Overleg Wereldmilieudag te 's-Gravenhage (138).

292 Mevrouw drs. M.J. Rijk van Ommeren te Amsterdam (139).

293 Stichting Anti-Rookplan voor de Jeugd te De Bilt (140).

294 Gewest Gelderland van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen te Apeldoorn (141).

295 Vrije Universiteit te Amsterdam (143).

296 Stichting Werkgroep Kairos te Utrecht (144).

297 Rotterdamse Stichting voor Autisme en Aangeboren Contactstoornissen te Rotterdam (146).

298 Cursus Godsdienstonderwijs uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten te Woerden (148).

299 Nederlandse Federatie van Vertegenwoordigers van ouders van slechthorende en van spraakgestoorde kinderen F.O.S.S. te Bilthoven (149).

300 Sociologisch Instituut der Rijks Universiteit te Utrecht (151).

301 Sibo Preventie te Maastricht (152).

302 Kleine Schaakvereniging te Medemblik (153).

303 Stichting Peutercentrum Borgheem te Amsterdam (154).

304 Stichting Blijf van m'n Lijf te Nijmegen (157).

305 Stichting R.K. Jeugdcentrale te Vught (158).

306 Steering Comittee te St. Maarten (161).

307 Stichting Blijf van m'n Lijf te Venlo (162).

308 Mejuffrouw T. Van der Laan te Blokker (164).

309 Projectgroep Internationaal Jeugdkamp te Velp (165).

310 Junior Kamer Westfriesland te Hoorn (166).

311 Hans Holtkamp te Amsterdam (167).

312 Raad der Europese Gemeenten te Maastricht (168).

313 Stichting De Wielewaal te Ede (169).

314 Werkgroep Hiep-Hoi te Beek en Donk (170).

315 Stichting Nijmeegse Jeugdraad te Nijmegen (172).

316 Stichting Peuterspeelzaal Risdam te Hoorn (173).

317 Stichting K en O Provinciaal Centrum te Groningen (174) 318 Het Drukhuis te Haarlem (176).

319 Capeise Vrouwenraad te Capelle aan de Ussel (177).

320 Chili Werkgroep te Heino (178).

321 Stichting Jeugd- en Jongerencentrum te Waddinxveen (179).

322 Stichting Jong Nederland te Horst (182).

323 Stichting Bureaux voor Levens- en Gezinsvragen in Noordhollands Noorden te Hoorn (184).

324 Overkoepelende Werkgroep voor Jeugd en Jongeren te Muntendam (186).

325 Aktiecomité I.J.K. Maasdriel te Kerkdriel (187).

326 Initiatiefgroep Kinderdagverblijf Bilgaard te Leeuwarden (188).

327 Openbare Kleuterschool De Kleine Wereld te 's-Gravenhage (190).

328 Rode Kruis Ziekenhuis te 's-Gravenhage (192).

329 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen te 's-Gravenhage (193).

330 Stichting Peuterspeelzaal te Wehl (194).

331 Vereniging Kinderzorg te 's-Gravenhage (195).

332 Plaatselijke Commissie Internationaal Jaar van het Kind te Apeldoorn (197).

333 Stichting Kindercentra Friesland te Drachten (198).

334 Stichting Zomermanifestatie te Maastricht (199).

335 Stichting Surinaamse en Antilliaanse Cultuur te Diemen (200).

336 Stichting Vrijwillige Internationale Aktie te Amsterdam (201).

337 Het Kommitee Marokkaanse Arbeiders Noord Nederland en Het Turkse Kommissie te Groningen (202).

338 Drukkerij/Uitgeverij Ordeman te Rotterdam (205).

339 Stichting Kinder Wereld Vriendschap te 's-Gravenhage (206).

340 Buurthuis Westerhaven te Alphen a/d Rijn (207).

341 Stichting Creativiteits Centrum te Leeuwarden (208).

342 Stichting Meisjes en Vrouwentelefoon i.o. te Nijmegen (209).

343 Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage (210).

344 Kring Zuid-Oost-Brabant van de Bond van Nederlandse Architecten te Eindhoven (212).

345 Stichting Blijf van m'n Lijf te Amsterdam (213).

346 Stichting Blijf van m'n Lijf te Eindhoven (214).

347 Stichting Medische Kleuterdagverblijven te Amsterdam (216).

348 Stichting Speel-o-theek Cremerbuurt te Amsterdam (217) 349 Stichting Blijf van m'n Lijf te Zwolle (218).

350 Surinaamse Jongeren Beweging te Amsterdam (220).

351 Vereniging van Alleenstaande ouders "Toekomst Bouwers" te Rotterdam (221).

352 Mevrouw M. Van den Eertwegh-Simonis te Bilthoven (222).

353 Stichting Medisch Kleuterdagverblijf "Tesinkweide" te Enschede (223).

354 Streekziekenhuis Gooi-Noord te Blaricum (224).

355 Gewest Friesland van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen te Sneek (225).

356 Medisch Kleuterdagverblijf Maria Christina te Nijmegen (227).

357 Stichting Vrienden van de Jeugd Alijah te Amsterdam (228).

358 Comité I.J.K. te Veendam (229).

359 J. Niemel te Amsterdam (230).

2.15.27 Internationaal Jaar van het Kind 29

360 Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam (233).

361 N.A.D.A. te Amsterdam (234).

362 Stichting Internationaal Kinderdagverblijf te Tiel (235).

363 Kinderkontakt te Helmond (236).

364 Interkerkelijke Stichting Ethiopië te Urk (237).

365 Leidschendamse Vrouwenraad te Stompwijk (238).

366 Stichting Wijkopbouw Spaarndam te Amsterdam (239).

367 Het Groene Kruis te Niedorp (240).

368 Stichting De Kamp te Amsterdam (243).

369 Prime Cut te Rotterdam (244).

370 Stichting Philadelphia-Overijssel te Enschede (246).

371 Instituut voor Natuurbeschermingseducatie te Amsterdam (247).

372 Voorbereidingscommissie van de KINFO 79 te Soest (249).

373 Museum van het Kind te Amsterdam (250).

374 "De Marke" Vereniging Rekkense Inrichtingen te Rekken (251).

375 Vereniging Kind en Ziekenhuis te Heerlen (254).

376 Stichting Integratie Buitenbeentjes te Oss (255).

377 Stichting V.N.F.I. te Hilversum (256).

378 Fiom te Dordrecht (258).

379 Stichting Jeugdbelangen te Heerlen (259).

380 De Pijler te Umuiden (260).

381 Vereniging Overblijfcentrum te Winsum (261).

382 Stichting Collektieve Ruimten Grubbehoeve te Amsterdam (262).

383 Schaakclub De Hoven te Deventer (263).

384 G. Barron te Amsterdam (265).

385 Stichting V.N.F.I. te Hilversum (267).

386 Werkgroep Uruguay te Amsterdam (268).

387 Visserijmuseum te Vlaardingen (269).

388 Stichting De Kleine Burcht te Sittard (271).

389 Stichting Kindertelefoon i.o. te Papendrecht (273).

390 Stichting Jongeren Opvanghuis Sjor te Rotterdam (275).

391 Regionaal Comité UNICEF De Kanaalstreek te Stadskanaal (285).

392 Stichting Samenspel Nederlandse en Buitenlandse Gezinnen te Utrecht (286).

393 Stichting Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg te Utrecht (287).

394 Afdeling Breda van Humanitas te Rijen (288).

395 Mevrouw M. Mentink te Deurningen (289).

396 Noucha van Bakel en Theo van der Sande te Amsterdam (290).

397 Stichting Integratie Buitenbeentjes te Oss (291).

398 Scholengemeenschap W.Y. Bontekoe te Amsterdam (293) 399 Stichting BEST te Amsterdam (294).

400 Vereniging van Turkse Leerkrachten in Nederland te Rotterdam (295).

401 Solidariteit Film te Breda (297).

402 Openbaar Kunstbezit te Amsterdam (298).

fondsenwerving

FONDSENWERVING

403 Stukken betreffende kleinere bijdragen, ingezameld door kinderen, verenigingen en bedrijven,

1979-1980 1 omslag

404 Stukken betreffende de distributie van de melkpoedergift aangeboden aan H.M.

Koningin Juliana ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Friesch

Rundvee-Stamboek en het Friesch Paarden-Stamboek,

1979-1980 1 omslag

405 Stukken betreffende aanvragen voor bijdragen uit het fonds dat is gevormd door het Nationaal Comité Koningin Juliana 70 jaar,

1979 1 omslag

406 Stukken betreffende voorstellen voor verdeling van het fonds dat is gevormd door het Nationaal Comité Koningin Juliana 70 jaar,

1979 1 omslag

407 Stukken betreffende het project van Binair Keramiek B.V. voor de vervaardiging van een I.J.K.-herinneringstegel,

1979 1 omslag

dit project is de ijskast ingegaan.

408 Stukken betreffende de problemen rond de kalenderaktie van RoRo Internationaal,

1979-1980 1 omslag

409 Stukken betreffende de niet-doorgegane loterij van Spectra/Physics B.V.,

1979 1 omslag

410 Stukken betreffende de fondsen ter beschikking gesteld door Wimpy B.V., Intercontinental Transport B.V. en Verenigde Dura Bedrijven B.V.,

1979-1980 1 omslag

411 Stukken betreffende de Roosvicee-aktie "Maak wat je vindt van het Jaar van het Kind", waarbij de winnaars de prijzenpot over een drietal projecten mochten verdelen,

1979 1 omslag

412 Stukken betreffende de donatie van Shell Nederland B.V. voor de herinrichting van het kinderdagverblijf Pinkeltje te Rotterdam,

1978-1980 1 omslag

413 Stukken betreffende de door Vereniging Spiegelkwartier beschikbaar gestelde baten uit de verkoop van catalogi van de tentoonstelling "Kinderen kijken u aan",

1979-1980 1 omslag

414 Stukken betreffende de bijdragen van firma Woltra B.V. mogelijk geworden door verkoop van een beeldengroepje dat door Yvonne Ypma is ontworpen,

1979-1980 1 omslag

415 Stukken betreffende de fotowedstrijd en kalenderaktie georganiseerd door Trefpunt Communicatie Advies,

1979 1 omslag

416 Stukken betreffende de schenking door Siemens Nederland N.V. voor het project Taaldrukwerkplaats Laakkwartier te 's-Gravenhage,

1979-1980 1 omslag

1979-1980 1 omslag

In document Nummer Toegang: Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind 1979, (1977) (pagina 16-33)